Levanger kommune - endring av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr 274 bnr 18 (bekkelukking - vassdrag/miljø/sikkerhet)

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. november 2006

Levanger kommune - innsigelse til endring av reguleringsplan for del av Røstadområdet, gnr 274 bnr 18

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 6. april 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innsigelser til planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Norges vassdrags- og energidirektorat og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til følge. Den foreslåtte regulerings­endringen, som legger til rette for gjenlukking av Leirabekken, er ikke i samsvar med nasjonal politikk om at bekker og vannveier skal være åpne. En åpen bekkeløsning vil være best i forhold til sikkerhet samt allmenne interesser som landskapsbilde, rekreasjon, naturmiljø og fisk. Reguleringsendringfor del av Røstadområdet, gnr 274 bnr 18 stadfestes derfor ikke.

Bakgrunn for saken

Levanger kommune vedtok 4. januar 2006 reguleringsendring for del av Røstadområdet gnr 274 bnr 18. Planområdet ligger i sørenden av kulturlandskapet på Røstad, nordøst for Levanger sentrum, ved innkjøringen til Høgskolen i Nord-Trøndelag. Her var bekkeløpet tidligere en del av en synlig grønnstruktur. Leirabekken kommer i kulvert østfra under Rv 744, som er innfarts­veien til Levanger og Nordlandsbanen. Lengre oppstrøms renner bekken gjennom varierte land­bruksområder og et boligområde, hvor bekkeløpet de siste årene er sikret og delvis plastret. Gjeldende reguleringsplan for planområdet ble vedtatt av Levanger kommunestyre 26. januar 2005. Reguleringsplanens formål er blant annet "byggeområde forretning", "byggeområde forretning/kontor/industri", "offentlig friområde" og "friområde i vassdrag". I tråd med reguleringsplanen har Lidl etablert seg med forretning på tomta. Hensikten med regulerings­endringen er å erstatte det innregulerte "friområde i vassdrag" med "offentlig friområde", for dermed å kunne gjenlukke Leirabekken gjennom planområdet. Begrunnelsen for regulerings­endringen er blant annet at tomta har vanskelige grunnforhold, ved at grunnen har liten skjærestyrke og er eroderbar.

Levanger kommune mener at et bekkeløp over Lidl-tomta som ligger så dypt i terrenget aldri
vil danne et fint vannspeil, men vil bli et gjengrodd bekkefar. Av kommunens planvedtak framgår det at etablering av offentlig friområde med kunstig dam/bekk, gjerne med fontene i dammen, er lagt til grunn ved kommunens sluttbehandling av reguleringsendringen.

Som begrunnelse for å ikke imøtekomme innsigelsene anfører kommunen at den nasjonale tenkningen om at bekker skal være åpne, av hensyn til blant annet biologisk mangfold og kulturlandskap, ikke kan være til hinder for at et bekkeløp lukkes når bekken er en flombekk som har krevd flere liv ved drukningsulykker. Kommunen viser til at åpningen av bekkeløpet vil utgjøre kanten av en parkeringsplass, som på grunn av sin nærhet til boligområder også vil bli benyttet av barn i forbindelse med fritidsaktiviteter.

Lidl har etter søknad fått tillatelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat til midlertidig lukking av bekken i byggeperioden av stabilitetsmessige og andre anleggstekniske forhold.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 8. juli 2005 reist innsigelse mot forslaget til reguleringsendring. Innsigelsen er begrunnet i at reguleringsendringen er i strid med nasjonal politikk om at bekker og vannveier skal være åpne og at det mangler geotekniske fagvurderinger av utbyggingsområdet med hensyn til sikkerhet mot skred/utglidninger. NVE uttaler at Leirabekken må planlegges og reetableres med åpent løp over den aktuelle tomta etter at bygge-/anleggsarbeidene er ferdigstilt.

NVE viser til at Leirabekken, som er en sidebekk til Levangerelva, er lavproduktiv for fisk, men har et betydelig potensial som sjøaurebekk. NVE peker også på at bekken er en del av grønnstrukturen i og omkring Levanger sentrum, og at en permanent bekkelukking vil være en betydelig ulempe for allmenne interesser i forhold til landskapsbilde, rekreasjon og fisk/fiske. NVE bemerker for øvrig at det aktuelle området i dag er mye oppfylt.

NVE viser videre til at de har vært inne med betydelige midler til sikring og opprustning av Leirabekken lenger oppe. For å få til en god løsning i planområdet antyder NVE muligheten av å senke terrenget betydelig, noe som vil muliggjøre en langt smalere bekk enn i Lidls forslag. NVE viser til at bruk av stein vil gi mange muligheter, og at det godt lar seg gjøre å få til en god løsning for området med bekken åpen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelingen , har i brev av 28. april og 8. juli 2005 reist innsigelse mot reguleringsendringen. Innsigelsen er begrunnet i at en permanent bekkelukking vil være uheldig i forhold til fisk/fiske, forurensning, grønnstruktur og områdets visuelle kvaliteter.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse til planen, men det framgår av deres uttalelse av 8. juni 2005 at fylkeskommunen frarådde gjenlukking av Leirabekken.

Mekling i saken ble avholdt 6. oktober 2005. Meklingen førte ikke til enighet. Saken ble derfor sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i brev av 6. april 2006 til Miljøvern­departementet anbefalt at innsigelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat og fylkesmannens miljøvernavdeling tas til følge. Fylkesmannen mener det er uheldig at ikke gode alternativer med åpen bekk har vært belyst i forbindelse med kommunens saksbehandling. Det framkommer at fylkesmannen har anbefalt kommunen å utarbeide alternative løsninger i samarbeid med NVE, men at så ikke har skjedd.

Befaring ble avholdt 1. juni 2006 med representanter fra Levanger kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 30. juni 2006 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene fra Norges vassdrags- og energidirektorat og fylkesmannen i Nord-Trøndelag tas til følge. DN mener at forslaget til reguleringsendring, som innebærer en varig lukking av Leirabekken, er i strid med nasjonal politikk for helhetlig vassdragsforvaltning, friluftsliv og miljø i byer og tettsteder.

DN viser til at en lukking av Leirabekken vil hindre videreutvikling av viktige miljøverdier som ligger i det å ha en åpen bekk i landskapsbildet og de kvaliteter og det potensial som en naturlig bekk har som naturlig avgrensning av det store bynære rekreasjons- og friluftsområdet i kulturlandskapet på Røstad. DN mener at lukking av Leirabekken vil ha negativ effekt på naturmangfoldet i og rundt bekken. DN viser også til at åpen bekk er spesielt viktig for barns aktivitetsmuligheter. DN mener at bekkeløpet med tilgrensende arealer med hell kan opparbeides slik at området igjen framstår som et naturlig vassdrag, blant annet med muligheter for fiske.

Etter DNs mening har en varig lukking av Leirabeken så store negative konsekvenser for ett av få bynære småvassdrag i Levanger, at planen ikke bør stadfestes.

Olje- og energidepartementet (OED) har i brev av 19. juni 2006 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen fra Norges vassdrags- og energidirektorat tas til følge når det gjelder gjenlukking av Leirabekken. OED mener at en åpen Leirabekk vil være en bedre løsning enn en lukket bekk, både i forhold til sikkerhet og miljø.

OED viser i sin uttalelse til Regjeringens "Soria-Moria erklæring" om at vannforvaltningen i framtida skal bli mer helhetlig og økosystembasert. OED viser i den forbindelse til at regjeringen vil lage en handlingsplan for å sikre elver og grøntarealer i byområder. For å få til det, vil regjeringen blant annet samarbeide med de aktuelle kommunene om å åpne opp og restaurere vassdrag. OED peker i den forbindelse på St.meld. nr. 39 (2001-2002) " Friluftsliv en veg til høgare livskvalitet" og St.meld. nr. 23. (2001-2002) " Bedre miljø i byer og tettsteder", der betydningen av å ta hensyn til grønnstruktur i byutvikling og at bekkelukking vil være en betydelig ulempe for allmenne interesser som landskapsbilde, rekreasjon og fisk framheves.

OED viser videre til at NVE de senere år har brukt betydelige ressurser på tiltak for å rette på uheldige virkninger av tidligere inngrep på vassdragsmiljøet, der gjenåpning av bekker er et viktig tiltak. Det vises også til at NVE har investert i sikring mot gjengroing og utglidning av Leirabekken lengre oppstrøms de senere år. OED skriver at en bekkelukking vil være i strid med disse tiltakene og være en betydelig ulempe for allmenne interesser som landskapsbilde, rekreasjon og fisk.

OED peker også på det faktum at bekker i rør over tid kan gå tett, og at vannet som følge av det kan finne nye veier. I områder med usikre grunnforhold kan dette føre til økt fare for skred og utglidning, med de farer og ulemper det bringer med seg.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Avveining av ulike lokale interesser er foretatt gjennom den kommunale planprosessen og kommunestyrets behandling.

Hovedkonflikten i saken er om Leirabekken skal legges i rør eller retableres med åpen løsning. Det sentrale spørsmålet for kommunen og tiltakshaver er om en løsning med åpen bekk kan utformes på en estetisk god måte og slik at området blir trygt for barn.

Departementet mener det er positivt at Levanger kommune har søkt å få til en estetisk løsning for området som gjør at området kan brukes som fritidsareal av lokalbefolkningen, spesielt barn.

Det er imidlertid en svakhet i plansaksframstillingen at det ikke finnes gode skisser for en løsning med åpen bekk. Departementet er enig med fylkesmannen, Direktoratet for naturforvalting, NVE og Olje- og energidepartementet i at det, med henvisning til viktige regionale og nasjonale interesser, er uheldig å gjenlukke Leirabekken, og at det bør være mulig å finne gode alternativer for en løsning med åpen bekk. Også fylkeskommunen og Statens vegvesen mener dette vil være den beste løsningen. Departementet har merket seg at Statens vegvesen vurderer det slik at en løsning med åpen bekk vil styrke trafikksikkerheten ved rund­kjøringen og at en slik løsning vil bidra til at myke trafikanter, som kommer via undergangen ved jernbanebrua, må krysse riksveien ved rundkjøringen som forutsatt, uten å ta snarveier.

Av fylkesmannens samlede vurdering og tilråding i saken framgår det at ingen av sektor-myndighetene som har uttalt seg til forslaget til planendring har ansett løsningen med åpen bekk som farlig for barn. Departementet viser i den forbindelse til de investeringer i sikring og opparbeiding i åpen Leirabekk som er gjort i boligstrøk lengre oppstrøms. Uttalelser fra både NVE, fylkesmannen og fylkeskommunen er klare på at det lar seg gjøre å skape et sikkert og tiltalende friområde med Leirabekken åpen.

Departementet viser til St.meld. nr. 39 (2001-2002) " Filuftsliv - en veg til høgare livskvalitet" og St.meld. nr. 23 " Bedre miljø i byer og tettsteder", der viktigheten av å ta hensyn til grønn­struktur i by- og tettstedsutvikling, poengteres. Videre framgår det av St.meld. nr 21 (2004-2005) " Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand" at vannressursene med kantvegetasjon og tilgrensende arealer må forvaltes slik at de er til mest mulig glede og nytte for befolkningen, og slik at ressursene og det biologiske mangfoldet ivaretas. Av meldingen går det også fram at regjeringen vil bidra til bevaring av vassdragslandskapet som en ressurs for friluftsliv, for det biologiske mangfoldet og i forhold til forurensning og erosjon.

Miljøverndepartementet finner at en løsning med åpen Leirabekk vil være best både i forhold til sikkerhet og vassdragsmiljø. Levanger kommune bør i samarbeid med NVE, forslagsstiller og andre berørte, utvikle en løsning med åpent bekkeløp som ivaretar hensynet til sikkerhet, estetikk, miljø og vassdrag på en tilfredsstillende måte.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Levanger kommunestyres vedtak 4. januar 2006 om reguleringsendring for del av Røstadområdet, gnr 274 bnr 18.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Levanger kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges vassdrags- og energidirektorat
Direktoratet for naturforvaltning
Olje- og energidepartementet
Lidl Norge, Postboks 673, 1401 Ski