Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åmot kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Wolf-Road 4x4

Avgjørelse i innsigelsessak, 21. mars 2007
 

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 30. oktober 2006 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Wolf-Road 4x4 i Åmot kommune. Departementet mener kjøringen slik planen legger opp til ikke kan tillates etter motorferdselloven. Innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge.

Miljøverndepartementet vedtok 29. mars 2005 ikke å stadfeste reguleringsplan for Wolf-Road 4x4 for omtrent samme område. Departementet mente off-roadkjøringen som forutsatt i planen ville være i strid med motorferdselloven. Departementet uttalte at en reguleringsplan for et vesentlig mindre område kunne være forenlig med motorferdselloven, og forutsatte at kommunen i tilfelle burde samarbeide nært med fylkesmannen om den nærmere avgrensning av området. 

Åmot kommune utarbeidet deretter revidert forslag til reguleringsplan. I brev av 6. juni 2006 framgår at det er gjort endringer slik at det nå åpnes for følgende: 

 - Planområdet er totalt noe redusert fra ca 5000 daa til vel 4500 daa. Området avsatt til landbruk, benevnt L1, er på vel 3945 daa.

 - Område S1 (258 daa) åpnes for off-roadkjøring i perioden 1. januar - 2. april, og 15. mai - 31. desember, og kjøring med snøscooter i perioden 1. januar - 2. april. Det foreslås videre noen tidsbegrensninger mht dag/kveld og helgekjøring.

 - I tillegg åpnes deler av det eksisterende traktorvegnettet, benevnt L3 (54,5 daa) for off-roadkjøring i inntil 90 dager, i samme tidsrom i sommer og vinterhalvåret som nevnt ovenfor, med de samme tidsavgrensninger mht dag/kveld og helgekjøring.

 - I tillegg åpnes det resterende av det eksisterende traktorvegnett, benevnt L2 (135,1 daa) for off-roadkjøring for inntil 10 større arrangementer pr. år av inntil 3 dagers varighet, i samme tidsrom i sommer og vinterhalvåret som nevnt ovenfor, og med de samme tidsbegrensninger mht dag/kveld og helgekjøring.

Kommunen mener begrensningene har avgjørende betydning for hvilken miljøbelastning virksomheten medfører, særlig når det i liten grad skal foretas nye naturinngrep.

Fylkesmannen i Hedmark fremmet 21. juni 2006 innsigelse til planforslaget, og varslet at nærmere begrunnelse ville bli ettersendt.

Begrunnelse for innsigelsen er gitt i brev av 5. juli 2007. Fylkesmannen bemerker at det nye planforslaget i realiteten omfatter det samme arealet som det forrige forslaget, men bruksintensiteten og typen bruk er endret. Ifølge opplysninger fylkesmannen har fått fra Bilsportforbundet, er det ingen sportsgrener innenfor dette forbundet som forutsetter så store arealer som er avsatt i reguleringsplanen, selv om fylkesmannen ser at dette kan være en fordel ved internasjonale konkurranser. Fylkesmannen viser til at departementet ved behandlingen av tidligere innsigelsessak forutsatte at et ”vesentlig mindre område” kunne være forenlig med motorferdselloven, mens området nå i realiteten ikke er redusert.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 21. juni 2006, uten å ta fylkesmannens innsigelse til følge og uten å avvente nærmere begrunnelse for innsigelsen fra fylkesmannen.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 19. oktober 2006. I brevet pekes på at saken dreier seg om prinsipielle spørsmål, slik at megling ikke er gjennomført. Kommunen peker på at bruken av området nå er inndelt i tre soner, med varierende bruk.

Fylkesmannen viste i oversendelsesbrevet til departementet 30. oktober 2006 til de føringene som er gitt i departementets vedtak 29. mars 2005. Fylkesmannen er av den oppfatning at planforslaget i det alt vesentlige er utforandret sett i forhold til det forslaget departementet tidligere behandlet.

Møte med kommunen om saken ble avholdt i departementet 16. januar 2007.

Miljøverndepartementets vurdering

Det planforslaget som nå foreligger må vurderes på bakgrunn av departementets tidligere vedtak 29. mars 2005. Arealet er noe redusert, men kjøretraséene er vist som på det forrige reguleringsforslaget. Kjøringen er imidlertid sterkere begrenset og vil variere ved at det er foretatt inndeling i tre typer områder.

Selv om kjøringen bare tillates med forskjellig grad av intensitet på eksisterende traktorveger og kjørespor, er kjørenettet like tett som i tidligere plan og kjøringen vil etter departementets vurdering fortsatt påvirke hele planområdet. Området må vurderes under ett og hele område bør anses som en motorsportbane i forhold til motorferdselloven.

Motorferdselloven med forskifter har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, jfr. lovens § 3, med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. I denne sammenheng er det grunn til å presisere at det er den unødvendige og fornøyelsespregede motorferdselen som reguleres. Loven er ikke til hinder for nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål.

I henhold til nasjonal forskrift § 6 kan kommunestyret i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Et slik særlig behov kan være motorsport, jf Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag s. 36-37.

Motorferdselloven regulerer motorsport på arealer som er definert som utmark i lovens § 2. Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses også som utmark. Trenings- og konkurransekjøring i forbindelse med motorsport kan det gis tillatelse til etter § 6 dersom det dreier seg om begrensede arrangementer eller kjøring på terrengbane som er godkjent i reguleringsplan.

Når det gjelder kjøring på terrengbaner i utmark, kan det i medhold av § 6 gis tillatelse når banen er lagt ut i reguleringsplan, og når den benyttes til kjøring i organiserte former. Forutsetningen er at det skjer en viss grad av opparbeiding av det aktuelle arealet. Banen vil ikke kunne brukes som et tilbud til turister. Det vil heller ikke være mulig å arrangere slike turisttilbud ved at turistene gis medlemskap i snøscooterklubb etc. Baner tilknyttet hoteller og turistanlegg, som ikke har konkurranse- eller treningsformål, men som er tenkt som et fornøyelsestilbud kan ikke godkjennes, jf Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96.

Som departementet uttalte i vedtaket av 29. mars 2005, er det vanskelig å sette en grense for når et område blir så stort at kjøring der uten tvil må kunne betegnes som turkjøring eller rekreasjonskjøring/fornøyelseskjøring. Ved vurderingen må det tas hensyn til at motorferdsel i utmark i utgangspunktet er forbudt, og at regelverket i de tilfelle hvor det kan gis dispensasjon, legger opp til at det bare er kjøring som er nødvendig i forhold til det særskilte formålet som kan tillates. Selv om det foreligger en dispensasjonsadgang, er det likevel ikke gitt at kjøringen kan foretas i så stor utstrekning eller omfang som søkeren ønsker.

I dette tilfellet er planområdet på vel 4500 dekar. Kommunen har opplyst at området først og fremst skal nyttes til off-roadkjøring; både til konkurranser og til trening. For å få tilstrekkelig variasjon og utfordringer i kjøringen mener kommunen at det er nødvendig og ønskelig at banen har et stort areal.

Etter Miljøverndepartementets vurdering går planforslaget fortsatt utover det som kan anses som nødvendig for trenings- og konkurransekjøring, og krysser grensen for turkjøring. De dispensasjoner fra motorferdselloven som har vært gitt hittil, understreker etter departementets vurdering at områdets størrelse og omfang er slik at det i realiteten er snakk om turkjøring eller rekreasjonskjøring/fornøyelseskjøring. Å tillate denne typen kjøring er ikke i samsvar med dagens regelverk eller regjeringens miljøvernpolitikk.

Planen omfatter et område som er av en slik størrelse og omfang at det klart faller utenfor de unntaksrammer det åpnes for i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6. Miljøverndepartementet mener derfor at den reviderte reguleringsplanen for Wolf-Road 4 x 4 er i strid med motorferdselloven med tilhørende forskrift. Departementet mener innsigelsen fra fylkesmannen må tas til følge slik at reguleringsplanen ikke stadfestes.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Åmot kommunestyres vedtak av 21. juni 2006 om reguleringsplan for Wolf-Road 4x4. 

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Åmot kommune
Hedmark fylkeskommune

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur