Forsiden

Grimstad kommune — reguleringsplan for Moysanden (campinghytter - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 18. april 2005

Grimstad kommune – innsigelser til reguleringsplan for Moysanden

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 25. august 2004 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Moysanden i Grimstad kommune. Innsigelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge. Departementet mener bygging av hytter på Moyodden vil være i strid med det nasjonale målet om vern av 100-metersbeltet langs sjøen. Byggeområdet for campinghytter må avgrenses med utgangspunkt i meglingsresultatet.

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til forslag til reguleringsplan for Moysanden 2. mai 2003, ut fra hensynet til strandsonen. Fylkesmannen mener grensen mellom området for campingplass og friluftsområdet må trekkes lenger fra sjøen. Fylkesmannen mener dessuten at moloen må begrenses til 10 båtplasser.

Fylkesmannen opplyser at planområdet i kommuneplanen dels er byggeområde for campingplass og dels landbruks-, natur- og friluftsområde. Området er i grønnstrukturanalysen for Grimstad gitt første prioritet som friluftsområde. Fylkesmannen viser til at stranden som ligger nord i planområdet er mye benyttet hele sommeren av både campinggjester og andre. Stranden og skogsområdet er lett tilgjengelige arealer, velegnet for allmennhetens rekreasjon. Området er tilgjengelig fra både land og sjø og kan nyttes til turgåing, bading, soling, fisking og andre strandbaserte aktiviteter. Fylkesmannen mener det er svært uheldig at området reduseres vesentlig gjennom bygging av campinghytter i 100-metersbeltet langs sjøen. Reguleringsbestemmelsene tillater oppføring av
inntil 28 hytter for utleie, delvis innenfor 100-metersbeltet.

Planforslaget legger til rette for 14-16 båtplasser, mens fylkesmannen mener moloen må begrenses til 10 båtplasser. Det er ikke foretatt vurdering av hvordan moloen vil påvirke strømforholdene på stranda og virkningen for sandforekomstene. En stor molo vil ha større virkninger enn en mindre molo.

Aust-Agder fylkeskommune fremmet innsigelse til planforslaget ved fylkesutvalgets vedtak 27. mai 2003, på bakgrunn av de nasjonale føringene om å begrense nedbygging av strandsonen. Innsigelsen gjelder avgrensningen av området for campingplass, samt bygging av molo. Fylkeskommunen mener at det ikke bør tillates campinghytter på den ubebygde vegetasjonsdekte kollen i området, innenfor 100-metersbeltet. Det vil bety at 6-8 campinghytter av de planlagte 28
må tas ut, men at disse eventuelt kan plasseres innenfor det området som godkjennes. Innsigelsen gjelder også oppstilling av campingvogner på de bakerste delene av stranda på Moysanden.

Fylkeskommunen har innsigelse til fast molo, men motsetter seg ikke at det legges til rette for flytebrygger. De påpeker at det ikke er vurdert hvilken virkning fast molo vil ha. Det anses svært uheldig med irreversible tiltak av denne typen i de deler av strandsonen som i dag framstår med naturpreg. Fylkeskommunen har likevel forståelse for at et reiselivsanlegg som ligger ved sjøen har behov for brygge, og vil derfor ikke motsette seg at det blir lagt til rette for en flytebrygge innenfor området.

Megling i saken ble foretatt 7. januar 2004. Det ble enighet om et endret planforslag, med endret avgrensing av for campingplassen og friluftsområdet. Det ble også enighet om at det kan tillates en vanlig steinmolo, men at denne skal begrenses til 10 båtplasser, og at 3 båtplasser skal sikres for allmennheten.

Fylkesutvalget godkjente meglingsresultatet i møte 10. februar 2004.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen uttalte 24. mars 2004 at endret plankart og bestemmelser var i samsvar med meglingsresultatet.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 26. april 2004. I kommunens oversendelsesbrev 8. juli 2004 vises til at reguleringsplanen følger opp kommunens intensjoner om å gjøre Moysanden om
til en moderne reiselivsbedrift med høy standard, i samsvar med ønsket om å utvikle reiselivet i kommunen. Kommunen mener en campingplass ikke kan vurderes på linje med et vanlig byggeområde. Campingplasser er tilgjengelige for alle og er også utfartsområder for lokalbefolkningen. De mener planforslaget ivaretar allmenn ferdsel langs sjøen, og sikrer stranden og ferdsel gjennom området. Byggeområdet for campinghytter er i dag gjengrodd og blir i liten grad benyttet av allmennheten. Båthavnen er en del av nødvendig standardheving, og det er nødvendig med steinmolo fordi området er værhardt.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet 25. august 2004 at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen mener kommunens planvedtak ikke er forenlig med nasjonal strandsonepolitikk. Det reviderte planforslaget som ikke ble vedtatt, ivaretar etter fylkesmannens vurdering både kommunens behov for god tilrettelegging for framtidsrettet reiselivsnæring og nasjonale strandsonehensyn.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 25. november 2004, med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Eierne av campingplassen med rådgivere var også til stede.

Ole J. Stensvand, Moysanden familiecamping AS, kom i brev av 29. november 2004 med ytterligere opplysninger i saken.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler i brev av 9. desember 2004 at innsigelsene tas til følge. Direktoratet mener en vesentlig utvidelse av campingområdet inn over hovedryggen på Moyodden er i strid med nasjonal politikk for å ivareta strandsonen langs sjøen. Området ligger i 100-metersbeltet, er lett tilgjenglig både fra land og sjø, er meget attraktivt og svært mye brukt til friluftsliv. Dessuten vil bebyggelse eller campingvogner her bli synlige i landskapet.

Direktoratet mener den hovedavgrensning som kom fram under meglingen i rimelig grad tar hensyn til campingplassens behov for videreutvikling, og samtidig ivaretar den nasjonale strandsonepolitikken. Direktoratet mener likevel grensen må justeres noe, og at det er særlig viktig at hele hovedryggen på Moyodden beholdes uten inngrep. I tillegg ses behov for grensejustering nord for Fuglevika og kollene sør for Moystranda ved påvist strandvoll inne på odden. Direktoratet savner dessuten en analyse av arealmulighetene for campingplassen, som en del av beslutningsgrunnlaget.

Direktoratet anbefaler også at meglingsresultatet blir lagt til grunn for båthavna, slik at planen åpner for utbygging av en molo for maksimalt 10 båter for campingplassen og 3 gjestehavnplasser i tillegg.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet skal ta stilling til innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen angående to forhold:
- Avgrensningen av campingområdet mot friluftsområdet, dvs. hvor nær sjøen nye campinghytter skal kunne plasseres.
- Om det skal tillates molo eller bare flytebrygge, og dessuten antall båtplasser.

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å treffe endelige vedtak der det er uenighet mellom kommunen og statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen. Departementet overprøver bare de lokalpolitiske vurderingene der disse er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Det er et viktig nasjonalt mål å forhindre bygging i 100-metersbeltet lang sjøen, blant annet for å bevare mulighetene for allmenn ferdsel og friluftsliv i fremtiden, og for å ivareta naturkvaliteter og landskap i strandsonen.

Det sentrale spørsmålet i denne saken er om det skal tillates oppføring av campinghytter for utleie på Moyodden. Dette er en ubebygd kolle, som er attraktiv for friluftsliv. Hele kollen er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde. Området er dessuten registrert som et friluftsområde av første prioritet i kommunens grønnstrukturplan. Hytter vil her innebære et stort inngrep i et urørt og eksponert strandområde og vil bli synlige fra sjøen. Byggeområdet er avgrenset med en avstand fra 40 til 80 meter fra sjøen, slik at flere av hyttene vil bli liggende i 100-metersbeltet. Selv om det er planlagt campinghytter for utleie og ikke privateide hytter, vil dette ikke ha betydning for virkningen av inngrepet.

På denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet at det foreliggende planforslaget kommer i konflikt med nasjonale interesser tilknyttet strandsonen slik at det ikke kan stadfestes.

Departementet finner likevel grunnlag for å godkjenne en videreutvikling av campingplassen og oppføring av campinghytter i samsvar med meglingsresultatet. Kommunen kan ta dette forslaget opp til ny behandling.

En avgrensning av byggeområdet for campinghytter i henhold til meglingsresultatet, vil bety at 6-8 av de 28 planlagte campinghyttene må tas ut, men disse kan eventuelt innpasses innenfor det reduserte byggeområdet. En slik avgrensning vil ivareta behovet for videreutvikling av campingplassen og sikre næringsgrunnlaget for eierne. Samtidig vil det bety at et verdifullt område, også for campingvirksomheten, vil bli bevart for framtiden. Under befaringen ble det påvist en gravrøys i området, som kommunen også må ta hensyn til ved avgrensningen.

Kommunen har vedtatt en molo med 14-16 private båtplasser. Fylkesmannen mener moloen bør begrenses til 10 plasser, mens fylkeskommunen mener det ikke skal være fast molo, men bare flytebrygge. Direktoratet for naturforvaltning mener det kan tillates molo med 10 plasser, og 3 gjestehavnplasser, i samsvar med det man ble enige om under meglingen. Miljøverndepartementet mener moloen er et inngrep i strandsonen som bør begrenses mest mulig. Meglingsresultatet synes å være en fornuftig mellomløsning, og departementet mener derfor dette bør legges til grunn dersom et endret planforslag tas opp til ny behandling.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Grimstad kommunestyres vedtak av
26. april 2004 om reguleringsplan for Moysanden.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Grimstad kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Ole J. Stensvand, Moysand Familiecamping AS, Moy, 4885 Grimstad

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur