Bykle kommune - innsigelse til reguleringsplan for utvidelse av Hovden skisenter mot Breive (skisenter - kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak, 18. mars 2005

Innsigelse til reguleringsplan for utvidelse av Hovden skisenter mot Breive

Vi viser til Fylkesmannens ekspedisjon hit av 4. juni 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Riksantikvaren har fremmet innsigelse til reguleringsplanen.

Departementet stadfester reguleringsplanen for utvidelse av Hovden skisenter. Det legges vekt på å styrke bosettingen og næringslivet i kommunen, med Hovden som et viktig senter for vintersportsaktiviteter. Det vises til at kommunen er opptatt av å ta vare på og formidle de viktige kulturhistoriske verdiene i området. Innsigelsen fra Riksantikvaren er ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Bykle kommune behandlet og vedtok forslag til reguleringsplan for utvidelse av Hovden skisenter 25. mars 2004. Hensikten med utvidelsen er å tilrettelegge for utbygging av bakke- og aktivitetstilbudet, slik at Hovden kan opprettholde sin status som et regionalt og nasjonalt skisenter blant de mest attraktive i Norge. Skisenteret er bærebjelken for næringslivet i kommunen, og har stor betydning for bosettingen og sysselsettingen, særlig knyttet til reiselivsbransjen.

På grunn av sakens omfang, ble det utarbeidet konsekvensutredning for området. Utredningen viser at et relativt stort antall kulturminner vil gå tapt som følge av utbyggingen. Det er registrert 227 automatisk fredete kulturminner i planområdet, og det søkes om frigivelse av 54 av disse for å iverksette utvidelsen. I tillegg søkes det om frigivelse av 10 kulturminner i forbindelse med omregulering av gjeldende reguleringsplan. Departementet har fått opplyst at det totalt sett er ca 2000 registrerte kulturminner i Hovdenområdet.

Den eneste mulige utvidelsen av skisenteret har vist seg å være vestover fra Storenos og ned mot Breive. Utbyggingen er i tråd med Masterplanen for Hovden, som drøfter ulike suksessfaktorer for å videreutvikle Hovden som reisemål. Utvidelsen av skisenteret er i følge planen et godt strategisk grep.

Aust-Agder fylkeskommune viser til sitt ansvar som regional utviklingsaktør, og mener det er nødvendig å utvide skianlegget for å opprettholde og øke attraktiviteten til stedet som reisemål. Fylkeskommunen er videre delegert kulturminnemyndighet. Ut fra en streng faglig vurdering, uttaler fylkeskommunen at det ikke burde vært bygget ut mot Breive, på grunn av det store antall kulturminner i området. Til tross for konflikten med kulturminnene i området, legger fylkeskommunen avgjørende vekt på behovet for utbygging for å videreutvikle Hovden som vinterdestinasjon og reisemål.

Fylkeskommunen vektlegger også at de har hatt en god dialog med tiltakshaver og kommunen for å redusere konfliktomfanget mot kulturminneinteressene. Planen ble anbefalt av et samlet fylkesutvalg.

Riksantikvaren har i brev av 9. september 2003 fremmet innsigelse til planen. Det vises til konsekvensutredningen, der det fremgår at den planlagte utvidelsen av Hovden skisenter mot Breive vil få store negative konsekvenser for fredete kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i Breiveområdet og Breiveskaret.

Det vises til at utvidelsen vil medføre inngrep i et kulturmiljø med kulturminner fra en over 1000 år lang tidsperiode. Riksantikvaren legger vekt på at det er viktig å bevare et område som viser sammenhengen mellom de ulike kulturminneverdiene i området.

Fylkesmannen viser til at kommunen har et sterkt behov for videreutvikling av Hovden skisenter, og at det ikke synes å være andre realistiske muligheter enn å benytte arealene mot Breive. Hovden skisenter er bærebjelken for næringslivet i Bykle og har stor betydning for næringslivet og bosettingen i kommunen. Det presiseres at en utvidelse av skisenteret har vesentlig betydning for å opprettholde et levedyktig lokalsamfunn og for Agder-fylkene som destinasjon for vinterturisme.

Fylkesmannen har i sin oversendelse til Miljøverndepartementet pekt på at utvidelsen av skisenteret vil få negative konsekvenser for kulturminnene i området. Det påpekes at ved en utvidelse av skianlegget som planlagt, vil det likevel gjenstå et stort antall kulturminner.

Fylkesmannen avholdt meglingsmøte 13. februar 2004. Fylkesmannen anbefaler at Bykle kommunes vedtak av 25. mars 2004 godkjennes av departementet.

Befaring i saken ble avholdt 14. oktober 2004, med representanter fra Miljøverndepartementet, Bykle kommune, fylkesmannen, fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet viser til kommunens klare ønsker og strategier for Hovden, og ser behovet for en videreutvikling av stedet. Hovden skisenter er bærebjelken for næringslivet i Bykle. En utvikling av Hovden har vesentlig betydning for lokalsamfunnet og ikke minst for Agder-fylkene som destinasjon for vinterturisme.

I området der utvidelsen av skisenteret er foreslått, er det en tett forekomst av automatisk fredete kulturminner i form av kullgroper og jernvinneanlegg. 54 av i alt 227 automatisk fredete kulturminner blir berørt av den planlagte utbyggingen. Bykle kommune opplyser at det i alt er ca 2000 registrerte kulturminner i Hovdenområdet.

Miljøverndepartementet mener det er viktig å kunne se sammenhengen mellom de mange kulturminnene i området der utvidelsen av skisenteret er planlagt. Departementet mener at selv om flere kulturminner blir berørt av utbyggingen av skianlegget, er konsekvensene ikke av en slik karakter at de bør hindre en videreutvikling av skianlegget på Hovden. Det vil fortsatt være et stort antall kulturminner igjen i området, slik at dokumentasjon for ettertiden kan bevares. Det er også lagt vekt på at kommunen har tatt vare på og formidlet de viktige kulturhistoriske verdiene i området, blant annet ved etablering av jernvinnemuseet ved Hovdestøylen.

På grunn av topografien i området er eneste mulige utvidelse av skisenteret i Breiveskaret. Departementet har vektlagt at kommunen har bestrebet deg på å finne en løsning for utvidelse av anlegget som i minst mulig grad berører kulturminnene. Det er fra kommunens side fremhevet at det ikke skal være trafikk inn til Breive, og at parkering skal skje ved hovedheisen som i dag.

Departementet legger også vekt på fylkeskommunens og fylkesmannens uttalelse om at utviklingen av Hovden har vesentlig betydning for lokalsamfunnet og for Agder-fylkene som destinasjon for vinterturisme.

Det er en forutsetning for departementets vedtak at berørte kulturminner undersøkes og dokumenteres i tråd med kulturminneloven § 9 og § 10. Utgiftene skal dekkes av tiltakshaver.
I god tid før tiltaket skal gjennomføres, må det tas kontakt med de regionale kulturminnemyndighetene om dette.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 § 27-2 nr 2, stadfester departementet Bykle kommunes vedtak av 25. mars 2004, vedrørende reguleringsplan for utvidelse av Hovden skisenter mot Breive.

Det stadfestede reguleringskartet med reguleringsbestemmelser følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises det til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr.3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Bykle kommune, 4754 Bykle
Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset, 4809 Arendal
Riksantikvaren, Pb 8196 Dep., 0034 Oslo