Rennesøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Bru kaiområde

Avgjørelse i innsigelsessak, 20. november 2007

 

Rennesøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Bru kaiområde


Fylkesmannen i Rogaland sendte 22. juni 2007 saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 27 2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester kommunestyrets reguleringsvedtak 17. november 2005 med endringer i tråd med planutvalgets vedtak 30. mars 2006. Fiskeridirektoratet har trukket innsigelsen, og kommunen og Fiskeridirektoratet har nå sammenfallende synspunkter på hvilket utfall innsigelsessaken bør få.

Sakens bakgrunn

Planen regulerer byggeområder for industri/lager, naust/sjøhus og herberger/ bevertningssteder, offentlige trafikkområder, spesialområder (bl.a. privat småbåtanlegg), fellesområder, offentlige friområder og områder med kombinert formål fritidsbebyggelse/naust. Planen omfatter havneområdet og landområdet rundt Bru kai.

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til bl.a. framtidig byggeområde erverv, framtidig annet byggeområde, trafikkareal, småbåthavn og friluftsliv, ferdsel, fiske og natur (i sjøen).

Fiskeridirektoratet region sør vedtok 5. januar 2005 innsigelse til reguleringsplanen, og innsigelsen ble utdypet i brev 26. mars 2007. Innsigelsen var bl.a. begrunnet med at foreslått byggeområde for herberge/bevertning (H/B1), naustområde/brygger for fritidsbruk (N2), småbåtanlegg (S2), kafé/bevertning (B1) og økning/fortetting av brygger/båtplasser (F/N1) ikke er forenlig med drift av eksisterende fiskemottak eller bruk av eksisterende låssettingsplass sør-vest i reguleringsområdet.

Fiskemottaket er svært viktig for fiskerne i hele Ryfylke, ettersom det er det eneste som tar imot alle fiskeslag (skalldyr, hvitfisk, sild og makrell). Anlegget tar imot reker fra reketrålere hjemmehørende i Karmøy, Kvitsøy og Stavanger/Ryfylke. Total omsetning utgjør 20 mill. kr pr. år. Mottaket videreformidler en del til Fonn, Egersund og Sør-Norges Sildesalgslag.Fiskemottaket er viktig for hele fiskerinæringen i Rogaland.  

Kommunestyret i Rennesøy vedtok reguleringsplanen 17. november 2005 uten at innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region sør ble tatt til følge.

Mekling ble gjennomført 9. februar 2007 uten at partene kom til enighet.

Fiskeridirektoratet region sør, Sameiget Rauden, Kari Hanne Hodne Platou, Fridthjof Platou, advokat Per Arne Larsen på vegne av familien Hodne og Ole Jørgen Engelsvoll klaget over kommunestyrets vedtak. Klagene gjelder hovedsakelig:
• utvidelse av parkeringsareal
• det må åpnes for et servicebygg
• utleiehavner på nordsiden av molo må innreguleres
• lasting/lossing bør skje på sørsiden
• kostnadsfordeling
• byggehøyder, sett i forhold til ekstremvær
• avgrensing av reguleringsformålet friområde
• reguleringsbestemmelsenes begrensninger i bruksfunksjonalitet

Fiskarlaget Vest ga 14. februar 2006 sine merknader til reguleringsvedtaket. Organisasjonen ber kommunen om ikke å tillate at det blir etablert hytteturisme like i nærheten av bygningsmassen til fiskemottaket. Erfaring tilsier at turister/beboere ikke vil tolerere lukt, støy, trailer- og biltrafikk eller andre ting knyttet til fiskemottaket.

Planutvalget i Rennesøy kommune behandlet klagene 30. mars 2006. Planutvalget kom til at klagen fra Fiskeridirektoratet region sør datert 6. januar 2006 bør tas til følge ved at 5 m av offentlig parkeringsplass mellom S2 og I1 tilbakeføres til friområde mot øst. Planutvalget kom også til at klagene fra Platou datert 19. desember 2005 og Larsen datert 20. desember 2005 bør tas til følge ved at 6 m av det regulerte friområdet endres til formålet bevaring (tillegges S1). Planutvalget kom til at de øvrige klagene ikke bør tas til følge.

Rennesøy kommune sendte saken til fylkesmannen i brev 8. mai 2007. Kommunen viste til at den har imøtekommet innspillene fra Fiskeridirektoratet region sør, noe som skulle tilsi at innsigelsen ble trukket. Kommunen er trygg på at vedtatt reguleringsplan for Bru kaiområde legger til rette for langsiktig drift av fiskemottak samtidig som øvrige grunneiere får anledning til å utvikle sin del av næringsarealet. Naboforholdene utenfor planområdet vil legge føringer for utviklingen av fiskemottaket.

Fylkesmannen i Rogaland oversendte saken til Miljøverndepartementet i brev 22. juni 2007 og tilrår at innsigelsen ikke blir tatt til følge.

Fiskeridirektoratet v/Fiskeridirektøren fant 11. september 2007 ikke tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde innsigelsen fra Fiskeridirektoratet region sør. Mottakets betydning for fiskeriinteressene i Ryfylke er tungtveiende. Imidlertid synes det som kommunen har imøtekommet Fiskeridirektoratet region sør sin innsigelse på alle vesentlige punkter. Det gjelder hensynet til låssettingsplassen, planlagt atkomst til anlegget og at forhold knyttet til parkering, støy og lukt vil bli søkt løst gjennom at det settes krav til en bebyggelsesplan, ifølge brevet fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeri- og kystdepartementet viste i brev 11. september 2007 til Fiskeridirektoratet sitt brev og har ikke innvendinger til at planen stadfestes slik den er vedtatt av kommunestyret.

Advokatfirma Smedsvig Heitmann DA henvendte seg etter dette flere ganger til Miljøverndepartementet med påstand om at Fiskeri¬direktoratet har trukket innsigelsen på feil grunnlag. Advokatfirmaet representerer fiskemottaket som er part i regulerings¬saken.

Miljøverndepartementet oversendte advokatfirmaets dokumentasjon til Fiskeri- og kystdepartementet i brev 24. september 2007.

Fiskeri- og kystdepartementet viste i brev 9. oktober 2007 til de nye opplysningene fra advokatfirmaet og til direkte henvendelser fra fiskemottaket, Fiskarlaget Vest og Sør-Norges Notfiskarlag. Fiskeri- og kystdepartementet anbefalte at det blir tatt skritt for å bringe klarhet i hvorvidt den regulerte atkomstvegen ligger innenfor rammene av de normer som gjelder for slike veger. For øvrig meddelte Fiskeri- og kyst¬departementet at det ikke finner grunnlag for å endre standpunkt i saken.

Miljøverndepartementets vurdering

Denne saken inneholder vurderinger av to forhold:
1. Innsigelsen som Fiskeridirektoratet senere trakk.
2. Framsatte merknader til kommunestyrets vedtak.

Innsigelsen
Når en plansak som det er knyttet innsigelse til er sendt departementet for god¬kjenning/stadfesting, og saken er tatt opp til behandling der, vil departementet alltid fatte det endelige godkjennings /stadfestingsvedtak, jf. rundskriv T 5/95.

Fiskeridirektoratet trakk sin innsigelse 11. september 2007. Rennesøy kommune og Fiskeri¬direktoratet har nå sammenfallende synspunkter på hvilket utfall innsigelses¬saken bør få. Departementet finner saken godt nok opplyst til at innsigelsen kan avgjøres uten befaring.

Reguleringsbestemmelsene nr. 2.1 inneholder krav om bebyggelsesplan for områdene avsatt til herberge/bevertning (H/B1) og annet byggeområde – naust (N2) i vågen. Miljøverndepartementet finner at en del forhold knyttet til parkering, støy og lukt er av en slik art at disse kan løses i bebyggelses¬plan. Departementet slutter seg til Fiskeridirektoratets vurdering på dette punktet.

Fiskeri- og kystdepartementet anbefalte i brev 9. oktober 2007 at det blir tatt skritt for å bringe klarhet i hvorvidt den regulerte atkomstvegen ligger innenfor rammene av de normer som gjelder for slike veger. Atkomstvegen til fiskemottaket er kommunal veg. Vegdirektoratets vegnormaler er en del av det tekniske grunnlaget for valg av løsning gjennom planlegging. Kommunen har myndighet til å fravike vegnormalene, jf forskrift om anlegg av offentlig veg § 3 nr. 4.

Miljøverndepartementet viser til uttalelse 30. november 2004 fra Statens vegvesen til planforslaget. Det framgår av dette brevet at vegvesenet hadde én kommentar og for øvrig ingen merknader eller kommentarer til planforslaget. Veg¬vesenets merknad til område N1 ble tatt til følge i kommunestyrets vedtak. Miljøverndepartementet viser også til nedenfor nevnte planendring som departementet foretar for parkerings¬arealet på nordsiden av fiskemottaket. Endringen har til hensikt å bedre trafikksituasjonen til og fra fiskemottaket og inne¬bærer at 5 m av offentlig parkeringsplass mellom S2 og I1 tilbakeføres til friområde mot øst.

Departementet forutsetter at kommunen legger til rette for en tilfredsstillende avvikling av lastebiltrafikken til og fra fiskemottaket, bl.a. gjennom de bebyggelsesplaner som skal utarbeides for områdene H/B1 og N2.

Framsatte merknader til kommunestyrets vedtak
Vi viser til rundskriv T 5/95 om innsigelse i plansaker. Dersom det foreligger innsigelse må reguleringsplan som er vedtatt av kommune¬styret sendes departementet som avgjør om planen skal stadfestes. Det er ikke nødvendig å kunngjøre kommunestyrets vedtak når det foreligger inn¬sigelse, slik Rennesøy kommune likevel valgte å gjøre. Det er ikke klagerett på kommunestyrets vedtak i disse sakene. Departementet vurderer derfor de framsatte klagene som merknader til planen.

Departementet kan etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene, jf. plan- og bygningsloven § 27 2 nr. 2.

Departementet slutter seg til planutvalgets konklusjon 30. mars 2006 og endrer planen i tråd med denne. Departementet legger avgjørende vekt på at endringene er mindre vesentlige og at planutvalget har sluttet seg enstemmig til disse.

Miljøverndepartementet finner at det er grunnlag for å stadfeste regulerings¬planen med nevnte endringer. Kommunen sluttet seg til planendringene ved planutvalgets behandling 30. mars 2006.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27 2 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Bru kaiområde, med følgende endringer:
• 5 m av offentlig parkeringsplass mellom S2 og I1 tilbakeføres til friområde mot øst.
• 6 m av det regulerte friområdet endres til formålet bevaring (tillegges S1).

Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 27 3 første ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Kommunen bes rette reguleringsplankartet i tråd med vedtaket.


Med hilsen
Erik Solheim

Kopi:
Rennesøy kommune, Postboks 24, 4159 RENNESØY
Fiskeridirektoratet region sør, Postboks 286, 4379 EGERSUND
Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER
Fiskeri- og kystdepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 OSLO
Advokatfirma Smedsvig Heitmann DA, v/ E. Bjelland, Postboks 660, 4003 STAVANGER
Astrid og Peder Hodne, Lomberveien 21, 4158 BRU
Ståle Vikøyr, Bru, 4158 BRU
Inger Lise og Magnus J. Bru, Lomberveien 8, 4158 BRU
Kari Hanne Hodne Platou og Fridthjof Platou, Tokstad gård, 2360 RUDSHØGDA
advokat Per Arne Larsen, Postboks 185 Sentrum, 4001 STAVANGER
Ole Jørgen Engelsvoll, Naustveien 7, 4158 BRU