Snåsa - Bolig, Vegset (RPR-ATP)

Avgjørelse i innsigelsessak, 16.03.01

Snåsa – Bolig, Vegset

Snåsa kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Vegset. K-sak nr 151/99.

Vi viser til fylkesmannens brev datert 10.10.2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Statens vegvesen, Nord-Trøndelag vegkontor, har innsigelse mot boligfeltet i planen og Fylkeslandbruksstyret har innsigelse mot boligfeltet og hyttefeltet.

Miljøverndepartementetstadfester reguleringsplanen for Vegset. Innsigelsene fra Statens vegvesen og Fylkeslandbruksstyret er etter dette ikke tatt til følge. Det stilles vilkår for å bygge ut boligfeltet.

Bakgrunn for saken:

Statens vegvesen har reist innsigelse mot utbygging av et felt med 6 boliger. Feltet ligger med adkomstveg til riksveg. Det vil skape en uforsvarlig trafikksikkerhetssituasjon og uønsket biltrafikk på det overordnede vegnettet.

Fylkeslandbruksstyret har reist innsigelse til boligfeltet og et hyttefelt med 6 tomter. Innsigelsene begrunnes med nedbygging av skogsmark og usentral beliggenhet uten lokalt tjenestetilbud. Fylkeslandbruksstyret har tidligere frigitt landbruksareal til utbygging mer sentralt i kommunen.

Kommunen begrunner boligfeltet med at området ikke er egnet til dyrkingsareal og at en ønsker å tilrettelegge for noe utbygging ved Vegset. Det vises til ønske fra grunneiere i området og behov for å forbedre den eksisterende avløpssituasjonen. Reguleringsarbeidet ble igangsatt i 1992 i samsvar med daværende forslag til kommuneplan.

Fylkeskommunen anbefaler i sin uttalelse til fylkesmannen at det ikke blir utlagt boliger i planen av hensyn til avstanden til kommunesenter og manglende lokale tjenestetilbud.

Fylkesmannen anbefaler i sitt oversendelsesbrev at begge innsigelser blir tatt til følge. Fylkesmanen viser til rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging (RPR ATP) og gjeldende arealpolitikk for produktivt landbruksareal.

I forbindelse med den sentrale behandlingen er saken forelagt Samferdselsdepartementet og Landbruksdepartementet.

Samferdselsdepartementet skriver i sin høringsuttalelse 14.12.00 at etablering av boligfeltet er uheldig og departementet støtter vegkontorets innsigelse. Departementet viser til at utbygging av usentralt beliggende boliger strider mot RPR ATP. Videre sies det at "Rammeplan for avkjørsler" har vært gjennom lokal behandling og derfor bør brukes i arealplanleggingen. Dersom innsigelsen ikke blir tatt til følge, viser departementet til Vegdirektoratet som stiller krav om etablering av busslommer ved riksvegen på utbyggers bekostning.

Landbruksdepartementet anbefaler i sin høringsuttalelse 18.12.00 at innsigelsen fra Fylkeslandbruksstyret ikke bør tas til følge. Departementet finner ikke grunn til å be Miljøverndepartementet overprøve det lokale selvstyret. Landbruksarealer av regionale eller nasjonal interesse blir ikke berørt i tilstrekkelig grad.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Hovedkonflikten gjelder utbygging i forhold til areal- og transportpolitikken. I tillegg er utbyggingen av boligene i konflikt med trafikksikkerheten på riksveg 763.

Reguleringsområdet ligger 6 km fra Snåsa sentrum og eneste forbindelse til sentrum er riksveg 763. Det er liten trafikk og bebyggelse på strekningen (ÅDT = 800–1000 kj.t/døgn). Adkomstvegen til hyttene og boligfeltet er knyttet til riksvegen, men ligger 400 m fra krysset mellom riksvegen, Ev 6 mellom Steinkjer og Grong, lokalveger og bussholdeplass. Dette stedet ble etablert som et lokalt "trafikknutepunkt" etter omlegging av vegsystemet for noen år siden. Omleggingen fjernet trafikken nær den eksisterende campingplassen og "knutepunktet" framstår som oversiktlig og trafikksikkert og med en god tilknytning til Ev 6. Planen viser utviklingsmuligheter for campingplassen og omfatter ellers områder for jord- og skogbruk.

Kommuneplanen viser et område for utbygging av boliger på Vegset. Dette forslaget møtte i sin tid innsigelser fra vegmyndighetene og landbruksmyndighetene. Det er uenighet mellom kommunen og de regionale myndigheter om hvorvidt kommunens endelige vedtak i 1993 oppfylte innsigelsene fullt ut. Det er redegjort for dette i fylkesmannens brev av 27.11.2000. Etter en nærmere vurdering finner departementet ikke å legge vesentlig vekt på dette forholdet.

Kommunen har de siste årene hatt en varierende boligbygging med totalt få enheter i klargjorte felt sentralt i Snåsa og i to grender. Spredt utbygging har knapt fylt den tillatte ramme i kommuneplanen på 1 – 2 boliger pr. år. Næringsgrunnlaget i kommunen er svakt, det er en svak nedgang i folketallet og en vesentlig pendling ut av kommunen. I så måte er fast bosetting og boligbygging en stabiliserende faktor.

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønsker om å legge til rette for en viss teknisk og turistmessig utvikling på Vegset. Hytter og et begrenset antall boliger er et bidrag i tillegg til et eksisterende aktivt ridesenter og utvikling av campingplassen med mer overnatting, handel og service.

Miljøverndepartementet er enig med Samferdselsdepartementene i at boligfeltet ligger usentralt etter rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging. Samtidig merket Miljøverndepartementet seg under befaringen at flere av de regionale instanser så positivt på en begrenset boligbygging på Vegset, enten mer i tilknytning til campingplassen eller som spredt utbygging. Miljøverndepartementet kan etter dette ikke se at konsekvensene av noen få boliger i dette området er i slik konflikt med den nasjonale areal- og transportpolitikken til at det er grunnlag for å sette kommunens vedtak til side.

Miljøverndepartementet er enig med Samferdselsdepartementet i at arbeidet med rammeplaner for avkjørsler er et viktig redskap i den regionale og lokale arealplanleggingen. Imidlertid har vi etter en samlet vurdering av de samfunnsmessige fordelene med utbyggingen kommet til at avkjørselsspørsmålet ikke er tilstrekkelig til å overprøve lokaldemokratiet i denne saken. For å stadfeste planen forutsetter departementet at busslommene etableres før boligene tas i bruk.

I samsvar med Landbruksdepartementets uttalelse legger vi ikke vekt på at skogsarealene omdisponeres til utbygging.

Etter dette har departementet fattet følgende

vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Snåsa kommunestyres vedtak i møte den 25.11.1999 av reguleringsplan for Vegset med tilhørende bestemmelser.

./.Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet ber fylkesmannen se til at kommunen etablerer busslommene slik de er vist i planen før boliger i det regulerte feltet tas i bruk. Videre legger departementet vekt på at kommunen samarbeider med vegmyndighetene og grunneierne for å sikre ferdselen og de trafikksikkerhetsmessige forhold ved utvikling av campingplassen, hyttene og boligfeltet.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3).