Gjøvik kommune - reguleringsplan for kjøpesenter ved Kallerud (Mustad Vest) (nasjonal politikk for kjøpesenteretablering)

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. januar 2007

Gjøvik kommune – innsigelse til reguleringsplan for kjøpesenter ved Kallerud (Mustad Vest)

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 22. september 2006 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for kjøpesenter ved Kallerud (Mustad Vest). Departementet mener planen er i strid med nasjonal politikk for etablering av kjøpesentre og fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland. Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge.

Bakgrunn for saken
Gjøvik kommune
vedtok 26. oktober 2005 å legge forslag til reguleringsplan for Mustad Vest/Coop OBS, Hunndalen ut til offentlig ettersyn, sammen med tilhørende konsekvensutredning. Etter reguleringsbestemmelsene tillates bygninger for forretningsformål med et bruksareal på inntil 15.000 m 2>.

Oppland fylkesutvalg behandlet planforslaget 19. desember 2005. Fylkesutvalget tilrår at det fastsettes maksimalt bruksareal for detaljhandel på 3000 m 2>. Dersom det ikke fastsettes en grense for detaljhandel, fremmer fylkesutvalget innsigelse til planen.

Fylkesutvalget mener at tiltaket er i konflikt med fylkesdelplan for varehandel i Oppland, som setter 1500 m 2> som arealgrense for detaljvaredelen av kjøpesentre utenfor sentrum. Selv om det etter fylkesdelplanen kan åpnes for større kjøpesentre dersom etableringen er tilpasset handelsområdet, mener fylkesutvalget 7000 m 2> detaljhandel vil skape et nytt sterkt tyngdepunkt for handel i Gjøvik og gi økt byspredning og bilavhengighet.

Fylkesmannen i Oppland fremmet 20. desember 2005 innsigelse til reguleringsplanen.

Etter fylkesmannens oppfatning er den planlagte etableringen av kjøpesenter på Kallerud klart i strid med fylkedelplan for lokalisering av varehandel i Oppland. Fylkesmannen viser til brev av 1. november 2004 fra Miljøverndepartementet, hvor det er fastslått at en lokaliseringspolitikk som skal styrke by- og tettstedssentrene ligger fast, selv om kjøpesenterstoppen er opphevet, og at etableringer i strid med fylkedelplan gir grunnlag for innsigelse.

Fylkesmannen viser til at fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland ble godkjent av Miljøverndepartementet 22. desember 2004. Målet for lokalisering av varehandel er blant annet å styrke eksisterende byer og tettsteder, unngå unødig byspredning, og gjøre folk minst mulig avhengig av privatbil og handlereiser. Fylkesdelplanen definerer hva som menes med sentrum, og Gjøvik sentrum er illustrert på egen kartskisse. Fylkesmannen mener det i konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig underbygget at etablering på Kallerud kan bidra til styrking av Gjøvik sentrum.

Kommunen vedtok 2. februar 2006 å endre planforslaget, slik at det settes en grense på 6000 m 2> > bruksreal for andre vareslag enn plasskrevende varer.

Fylkeskommunen trakk innsigelsen i brev 23. februar 2006, men fylkeskommunen fraråder sterkt at grensen for ikke-plasskrevende varer settes til 6000 m 2>. Fylkeskommunen kan ikke se at så stort avvik fra rammene i fylkesdelplanen er tilstrekkelig begrunnet. Særlig pekes på at en økt etablering med ikke-plasskrevende varer utenfor sentrum kan svekke arbeidet med utvikling av et mer attraktivt og allsidig Gjøvik sentrum.

Megling i saken ble holdt 7. april 2006 men førte ikke fram.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 30. mai 2006.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 19. juli 2006. Kommunen viser til at reguleringsplanen omfatter et område som ligger sentralt i en sammenhengende tettstedssone som utgjøres av Gjøvik by og tettstedet Hunndalen. Avstanden fra planområdet til kjernen i Gjøvik sentrum er om lag 1500 meter i luftlinje og 1800 meter langs offentlig veg. Kommunen mener lokaliseringen er sentral i Gjøvik sentrale byggesone, og påpeker at etableringen skjer i tilknytning til eksisterende og differensiert transportsystem. Etableringen vil gi korte avstander for store deler av Gjøviks befolkning til daglige gjøremål, også fordi det de seinere årene er etablert flere hundre arbeidsplasser i nærheten av planområdet. Det vises også til at kommunestyret støttet forslaget til fylkesdelplan med knappest mulig flertall, og nettopp planens avgrensning av Gjøvik sentrum var det kritiske punkt.

Fylkesmannen i Oppland anbefaler i oversendelsesbrevet 22. september 2006 at innsigelsen tas til følge. Etter fylkesmannens oppfatning er etablering av kjøpesenter ved Kallerud i Gjøvik klart i strid med fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland. Området er ikke å betrakte som sentrum slik fylkedelplanen definerer det, verken med hensyn til hva sentrum skal inneholde eller krav til gangavstand fra sentrum.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 14. november 2006 med representanter for kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, tiltakshaver og Gjøvik Gågate AS.

Miljøverndepartementets vurdering
Spørsmålet om etablering av kjøpesenter ved Kallerud i Gjøvik kommune må vurderes i forhold til nasjonale og regionale føringer for byutvikling og etablering av kjøpesentre.

Reguleringsplanen tillater kjøpesenter på totalt 15.000 m 2>. Andelen detaljvarehandel er i reguleringsbestemmelsene § 2 pkt. 2.1 begrenset til 6000 m 2>. I tidligere reguleringsplan fra 1986 er området avsatt som byggeområde for næring (industri, produksjon, handel, kontor m.v.), der bygningsrådet etter samråd med formannskapet kan forby etablering av større dagligvareforretning.

Sentrum i byer og tettsteder, bydelssentre og lokalsentre er viktige møtesteder for befolkning, kultur, handel og næringsvirksomhet. Økt aktivitet i by- og tettstedssentrene vil stimulere til miljøvennlig transport og legge til rette for at alle befolkningsgrupper får lettere tilgang til vare- og tjenestetilbudene. Det langsiktige målet er fortsatt en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling.

Den nasjonale politikken for etablering av kjøpsentre er tatt opp i Miljøvern­departementets brev av 2. november 2004. I brevet opplyses at selv om den midlertidige etableringsstoppen for kjøpesentre ikke gjelder lenger, ligger politikken fast. Målsettingen er å gjennomføre en lokaliseringspolitikk som styrker by- og tettstedssentrene og gjør folk mindre avhengig av bil. I brevet vises til at fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og andre servicefunksjoner er retningsgivende for kommunenes planer og skal legges til grunn for behandling av søknader om kjøpesenteretableringer. Det opplyses dessuten at kjøpesenteretableringer som er i strid med fylkesplaner eller fylkesdelplaner gir grunnlag for innsigelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen. Videre opplyses det at kommuneplaner og reguleringsplaner må revideres slik at de samsvarer med fylkesplanene eller fylkesdelplanene.

Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland ble vedtatt etter bred medvirkning fra kommuner og andre berørte parter i fylket og godkjent av Miljøverndepartementet 22. desember 2004. Fylkesdelplanen er retningsgivende for reguleringsplaner for etablering av kjøpesentre.

I planen angis viktige mål for lokalisering av varehandel i fylket. Eksisterende byer og tettsteder skal styrkes og unødig spredning av byer og tettsteder skal unngås. Dessuten skal folk være minst mulig avhengig av priatbil ved handelsreiser. I fylkesdelplanen er Gjøvik sentrum avgrenset, og det gis nærmere retningslinjer for lokalisering av varehandel. Etter retningslinjenes B2 skal varehandel så langt det er mulig lokaliseres i eller inntil en by, et bydelssentrum eller et tettsted. I retningslinjenes B3 framgår at handel med varegrupper som ikke er plass- eller transportkrevende, så langt det er mulig skal lokaliseres i sentrum av by, bydelssentrum eller tettsted. Av retningslinjenes C3 framgår at utenfor blant annet bysentrum for Gjøvik skal kjøpsentre ikke være større enn 1500 m 2>. Etter retningslinjenes C4 kan større kjøpesentre etableres hvis det kan dokumenteres at etableringens størrelse er tilpasset handelsomlandet. Handel med plass- eller transportkrevende varegrupper omfattes ikke av størrelsesbegrensningene i retningslinjenes pkt. C.

Miljøverndepartementet legger til grunn at etablering av kjøpesenter på Kallerud må vurderes i forhold til fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel i Oppland.

Kjøpesenteret vil ligge nesten 2 km utenfor sentrum og klart utenfor det området som i planen er avgrenset som Gjøvik sentrum. Av det samlede bruksarealet på 15 000 m 2> er inntil 6 000 m 2> avsatt til handel med ikke-plasskrevende varer. Denne delen av kjøpesenteret er i strid med fylkesdelplanens retningslinje 3C som setter 1500 m 2> som arealgrense for kjøpesentre utenfor sentrum.

Selv om det etter fylkesdelplanen kan åpnes for større kjøpesentre dersom etableringen er tilpasset handelsomlandet, vil et kjøpesenter med 6000 m 2> bruksareal for salg av ikke-plasskrevende varer, skape et nytt sterkt tyngdepunkt for handel i Gjøvik og svekke bysentrum. Dette samsvarer ikke med fylkesdelplanens mål om å styrke eksisterende byer og tettsteder og gjøre dem attraktive som viktige møteplasser.

Området der kjøpesenteret er planlagt, ligger inntil hovedvegnettet, men har dårlige gang- og sykkelvegforbindelser og helt klart dårligere muligheter for kollektivbetjening enn sentrum. Et kjøpesenter med en slik lokalisering vil dermed føre til økt bilavhengighet, også for relativt nærliggende bebyggelse. Dette vil være i strid med fylkesdelplanens mål om at folk skal være minst mulig avhengig av privatbil ved handlereiser.

Etter departementets vurdering vil kjøpesenteretableringen på Kallerud være i strid med målene og retningslinjene i fylkesdelplanen for lokalisering av varehandel i Oppland. Etableringen vil heller ikke være i overensstemmelse med nasjonale mål om å gjennomføre en lokaliseringspolitikk som skal styrke by- og tettstedssentrene, hindre byspredning og gjøre folk mindre avhengige av bil.

Miljøverndepartementet finner derfor ikke å kunne stadfeste reguleringsplanen. Innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge.

Departementet mener Gjøvik kommune bør arbeide videre med sikte på å utvikle Gjøvik sentrum som et sterkt handelssenter.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Gjøvik kommunestyres vedtak 30. mai 2006 om reguleringsplan for Mustad Vest/Coop OBS, Hunndalen.

Med hilsen

Helen Bjørnøy

Kopi:
Gjøvik kommune
Oppland fylkeskommune