Tjeldsund kommune - kommuneplanens arealdel (hytter -reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 27. april 2006

Innsigelse til kommuneplanens arealdel, Tjeldsund kommune

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 11.03.05.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 - 5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelser fra Områdestyret for reindriftssaker i Troms til vedtatt kommuneplan for Tjeldsund. Innsigelsene gjelder flere byggeområder for fritidsbebyggelse og områder for spredt utbygging av fritidsbebyggelse i landbruks-, natur- og friluftsområder. Begrunnelsen for innsigelsene er i hovedsak at den planlagte arealutnyttelsen kommer i konflikt med flytte- og trekkleier for rein, samt viktige beiteområder og et oppsamlingsområde.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplan for Tjeldsund med enkelte endringer. Departementet godkjenner områdeneSF1, SF5, F10 og campingområdet på Sand.OmrådeneF5 og F9godkjennes ikke. Disse områdene endres til landbruks-, natur- og friluftsområder. Innsigelsene er med dette tatt delvis til følge.

Tjeldsund kommune vedtok kommuneplanen 14.10.04. Planprosessen startet i 1998, og er en rullering av arealplanen fra 1993. Planen legger blant annet til rette for nye områder for fritidsbebyggelse samt et område for oppstilling av campingvogner. Kommunen ønsker nye områder for fritidsbebyggelse, som etter deres vurdering særlig vil kunne være en viktig tilleggsnæring til landbruket. Det er etter det opplyste stor etterspørsel etter fritidsboliger i kommunen.

Områdestyret for Troms reinbeiteområde har fremmet innsigelser til planen ved brev av 05.07.02 og senere i møte 27.08.04. Bakgrunnen for innsigelsene er i hovedsak at nye områder for fritidsbebyggelse berører viktige høst-, vinter- og vårbeiteområder for rein, samt flytte- og trekkleier og et oppsamlingsområde.

Fylkesmannen har oversendt saken ved brev av 11.03.05. Fylkesmannen har merknader til de enkelte områdene:

Området F5 kommer etter fylkesmannens vurdering i konflikt med flyttelei for rein, og innsigelsen anbefales tatt til følge.

Når det gjelder områdene F9 og F 10 , mener fylkesmannen at det isolert sett må anses positivt at inngrepene samles i ett område. Fylkesmannen påpeker at dette ikke må føre til at flyttelei stenges. Hvilken utstrekning eventuelle nye områder for hyttebygging kan ha i dette området må derfor etter fylkesmannens mening bero på en reindriftsfaglig vurdering.

Fylkesmannen mener det vil bero på en reindriftsfaglig vurdering om det er forsvarlig å disponere området ved Sand til camping. Det vises til at området berører et viktig beite og oppsamlingsområde for rein. Fylkesmannen viser imidlertid til at området etter det opplyste fra kommunen allerede er i bruk til camping i dag.

Fylkesmannen er usikker på om området SF5 Langosen kommer i direkte konflikt med flyttelei. Området er også et viktig vinterbeiteområde, og fylkesmannen mener det vil bero på en reindriftsfaglig vurdering om det kan tillates fritidsbebyggelse i området.

Fylkesmannen kan ikke se at området SF1 Russvika kommer i konflikt med trekk- og flytteleier, slik det fremgår av innsigelsen. Fylkesmannen mener dette bør vurderes nærmere av Landbruks- og matdepartementet.

Møte og befaring i saken ble avholdt 21.09.05, med representanter fra Tjeldsund kommune, Fylkesmannen i Nordland, Områdestyret for Troms reinbeiteområde, Reindriftsforvaltningen i Troms, Tjeldøy Reinbeitedistrikt, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Flere grunneiere var også til stede.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har avgitt høringsuttalelse til saken ved brev av 11.01.06. Landbruks- og matdepartementet anbefaler at innsigelsene til områdene F5, F9 og F10 tas til følge og at innsigelsene til SF1, SF5 og campingområdet på Sand ikke tas til følge.

Reindriftsnæringen på Tjeldøya representerer i følge LMD i underkant av ett årsverk. Det er etter departementets mening viktig at vinter- og vårbeiteområdene skjermes, ettersom dette er den begrensende faktor for å opprettholde helårs reindrift på Tjeldøya.

Når det gjelder de enkelte områdene i planen, mener LMD at Område F5 er et sentralt vinterbeiteområde og berører en flyttelei. Området er lite utbygd fra før og aktivitet knyttet til nye hytter i området vil etter LMDs vurdering ha innvirkning på reindriften også utover det utbygde arealet. LMD anser dette som et eksempel på uheldig bit-for-bit-utbygging og mener denne innsigelsen bør tas til følge.

Områdene F9 og F10 er ifølge LMD viktige høst-, vinter- og vårbeiteområder. Områdene ligger i en flyttelei og aktivitet knyttet til hyttene vil være forstyrrende for denne. LMD mener at antallet hytter i dette området er på et slikt nivå at ytterligere utbygging vil vanskeliggjøre driften og hindre reinen i å utnytte nødvendige beiteområder. LMD anbefaler at innsigelsene for disse områdene tas til følge.

Område for oppstillingsplass for campingvogner på Sand er viktig høst-, vinter- og vårbeiteområde og berører oppsamlingsplass for rein. Campingplassen kan også stenge passasjen mot sjøen slik at reinen ikke lenger kan trekke gjennom området. LMD mener likevel at oppstillingsplassen for campingvogner ikke vil bryte vesentlig med dagens bruk, og at planen derfor ikke forverrer reindriftens situasjon vesentlig. Det anbefales derfor at innsigelsen for dette området ikke tas til følge, men det bes om at kommunen tar hensyn til reinens og allmennhetens adgang til å ferdes langs sjøen ved behandling av reguleringsplanen.

Område SF1 kommer i følge LMD ikke i konflikt med flyttelei, slik det fremgår av innsigelsen. I følge kartene LMD har, går flytteleien med god avstand til det planlagte hytteområdet. Området ligger også nært opp til bebyggelsen i Russvika. LMD kan ikke se at en begrenset utbygging vil være i strid med nasjonale og viktige regionale interesser, og anbefaler at innsigelsen ikke tas til følge.

Område SF5 ligger i nærheten av flyttelei og er et viktig vinterbeiteområde. LMD anser likevel ikke området for å være av en slik størrelse eller at utbygging vil få slike konsekvenser at det vil være i strid med nasjonale og viktige regionale interesser. Det anbefales at innsigelsen ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet har forståelse for Tjeldsund kommunes ønske om å legge til rette for fritidsboliger på Tjeldøya. Kommunen har totalt sett få områder for fritidsbebyggelse. Det er etter det opplyste stor etterspørsel etter fritidsboliger på Tjeldøya. Utvikling av de aktuelle områdene med ny fritidsbebyggelse kan skape nye næringsveier og arbeidsplasser. Antall innbyggere er i løpet av de siste årene betydelig redusert.

Flere av hytteområdene kommer i konflikt med reindrifts­interesser. Miljøverndepartementet viser til at stadig nye inngrep i viktige beiteområder og trekk- og drivingsleier på Tjeldøya utfordrer reindriftens tålegrense. Utbygging som skjer bit-for-bit vil på sikt kunne representere en alvorlig trussel mot ressursgrunnlaget.

Kommuneplanens arealdel er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess, som har pågått siden 1998. Arealene som er egnet for fritidsbebyggelse er i stor grad de samme arealene som reindriften benytter. Det er derfor en utfordring å skaffe nye områder for fritidsbebyggelse i kommunen, uten at reindriften blir skadelidende.

Område F5

Området fremstår i dag som urørt, og Miljøverndepartementet mener det ikke bør bygges nye hytter i dette området. Området er i følge LMD et sentralt vinterbeiteområde og berører også en flyttelei. Miljøverndepartementet legger vekt på LMDs vurdering av at aktivitet knyttet til nye hytter i området vil ha innvirkning på reindriften også utover det utbygde arealet, med blant annet økende støy, hunder og scooterkjøring. Innsigelsen tas til følge for dette området.

Områdene F9 og F10

F9 og F10 ligger inntil eksisterende område for fritidsbebyggelse i Valvågen. Miljøverndepartementet mener det i utgangspunktet er positivt at kommunen konsentrerer hyttebyggingen ved å legge nye fritidsboliger til eksisterende områder for fritidsbebyggelse. Med de to nye områdene F9 og F10 åpnes det for en samlet utbygging av nærmere 60 hytter i Valvågen.

Det er stilt krav om vedtatt reguleringsplan før utbygging kan skje. Kommunen har tidligere behandlet reguleringsplaner for områdene. Reguleringsplan for Storhaugen, som tilsvarer F9, åpner for utbygging av 13 hytter. Reguleringsplan for Ragnvaldhaugen, som tilsvarer F10, åpner for 16 hytter. Reindriften hadde innsigelse til planene, og det ble under meklingen bestemt at videre behandling skulle utsettes til det forelå en helhetlig kommuneplan.

Områdene er viktige høst-, vinter- og vårbeiteområder. Områdene ligger også i en flyttelei. Miljøverndepartementet er enig med reindriftsmyndighetene i at det er viktig å begrense ytterligere bygging, av hensyn til reindriften.

Departementet mener likevel at utbygging av F10 vil være akseptabel, selv om det kan føre til noe økte ulemper for reindriften. Dette området er en naturlig utvidelse av eksisterende område for fritidsbebyggelse. Departementet legger vekt på kommunens behov for fritidsbebyggelse, samtidig som inngrepene samles ved å konsentrere hyttebygging til eksisterende områder. Innsigelsen tas ikke til følge for område F10.

Utvidelse av hytteområdet til også å innbefatte F9 vil etter departementets vurdering innebære en for høy utnyttelse av området. Arealet som F9 beslaglegger, samt den økte aktiviteten knyttet til en slik hytteutvidelse, vil innebære store ulemper for reindriften. Det vises til LMDs uttalelse om at ytterligere utbygging vil kunne vanskeliggjøre driften og hindre reinen i å utnytte nødvendige beiteområder. Miljøverndepartementet tar innsigelsen til følge for område F9.

Område for oppstillingsplass for campingvogner på Sand

Miljøverndepartementet er enig med LMD i at oppstillingsplassen i stor grad er i samsvar med dagens bruk, og at planen derfor ikke forverrer reindriftens situasjon vesentlig. Områdeter i følge LMD et viktig høst-, vinter- og vårbeiteområde og berører oppsamlingsplass for rein. Oppstillingsplassen kan også stenge passasjen mot sjøen slik at reinen ikke lenger kan trekke gjennom området. Miljøverndepartementet finner i likhet med LMD at det ved utarbeidelse av reguleringsplan for området må tas særlig hensyn til allmennhetens og reindriftens tilgang til sjøen. Innsigelsen tas ikke til følge for dette området.

Område SF1

Området kommer etter det opplyste fra LMD ikke i konflikt med flyttelei. Området ligger også nært opp til bebyggelsen i Russvika, og området er i følge reindriftsforvaltningen i bruk i varierende grad. Miljøverndepartementet finner derfor at en begrenset utbygging kan aksepteres og innsigelsen tas ikke til følge for dette området.

Område SF5

Området ligger i nærheten av flyttelei og er et viktig vinterbeiteområde. Miljøverndepartementet viser til at LMD ikke anser den begrensede utbyggingen for å være i strid med nasjonale og viktige regionale interesser. Innsigelsen tas ikke til følge for dette området.

Vedtak

I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet kommuneplan for Tjeldsund, vedtatt 14.10.04 med enkelte endringer. Områdene F5 og F9 godkjennes ikke som byggeområder for fritidsbebyggelse og endres til landbruks-, natur- og friluftsområde i henhold til § 20 – 4 nr 2.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Landbruks- og matdepartementet
Tjeldsund kommune
Områdestyret for reindriftssaker i Troms

Vedlegg:
Sakens dokumenter i retur