Nærøy kommune - Innsigelse til deler av kommuneplanens arealdel (friluftsliv, naturvern, biologisk mangfold, akvakultur)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens hus
7734 STEINKJER

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/3753

03/2501

26.04.04

Nærøy kommune – Innsigelse til deler av kommuneplanens arealdel

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 29. august 2003 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd. Fylkesmannen har innsigelse til kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune når det gjelder 7 områder for akvakultur i Nord-Salten, Sør-Salten og Arnøyfjorden.

Miljøverndepartementet peker på at kommuneplanen for Nærøy gir grunnlag for viktig næringsutvikling. Departementet mener de 3 akvakulturanleggene i Nord-Salten innebærer en såpass begrenset virksomhet at de kan godkjennes. I Sør-Salten er det påvist at det finnes sjeldne marine arter, slik at virksomheten her bør begrenses inntil vi har sikker kunnskap om konsekvensene. Miljøverndepartementet godtar de 3 anleggene i Sør-Salten som er egengodkjent av kommunen, mens de 3 anleggene med innsigelse ikke godkjennes. Arnøyfjorden er et nasjonalt viktig sjøfuglområde og det foreslåtte anlegget her godkjennes derfor ikke. Innsigelsen fra fylkesmannen tas etter dette delvis til følge.

Bakgrunn for saken

I revidert arealdel til kommuneplan for Nærøy har kommunen lagt inn 87 områder spesielt for akvakultur. I tillegg er store områder angitt som FFFNA-områder (fiske, ferdsel, friluftsliv, natur, akvakultur) der akvakultur også er tillatt. Fylkesmannens innsigelse knytter seg til 7 mindre områder, som er tenkt benyttet til blåskjelloppdrett. Det gjelder områdene A106 Hesthagan, A107 Fallet og A108 Nubdal i Nord-Salten, A100 Buholmen, A101 Sandnes og A102 Søråa i Sør-Salten, samt A44 Bukkholmen i Arnøyfjorden. Kommuneplanens arealdel er endelig godkjent for de områdene det ikke er innsigelse til.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde i sin uttalelse til planen 21. oktober 2002 innsigelse på en rekke punkter, blant annet til områder for akvakultur i Nord- og Sør-Salten og Arnøyfjorden. Denne del av innsigelsen er senere opprettholdt i brev av 6. juni 2003, mens øvrige innsigelsespunkter er løst.

Fylkesmannen viser som begrunnelse for innsigelsen til at Nord-Salten er et opplevelsesrikt og verdifullt fjordområde, og er i tidligere plan angitt som FFFN-område (fiske, ferdsel, friluftsliv, natur) basert på regionale friluftslivsinteresser og terskelfjordproblematikk.

Når det gjelder Sør-Salten opplyser fylkesmannen at indre del av fjorden er et område av høy kvalitet, preget av holmer, bukter, sund, poller og elveoser. Store deler av Sør-Salten er i tidligere plan angitt som FFFN-område på grunn av regionale friluftsinteresser og terskelfjordproblematikk.

Fylkesmannen mener Arnøyfjorden har store kvaliteter, nesten som et skjærgårdskompleks. Fjorden er i tidligere plan FFFN-område ut fra viltinteresser, friluftsinteresser og gruntvannsområder. Viltområdet har høy verdsetting (4), med registrerte rødlistearter, og er av nasjonal interesse. Området er dessuten meget attraktivt for båtutfart. Fylkesmannen mener lokalitet A44 kan flyttes lenger ut i fjorden.

Megling i saken ble foretatt 10. juni 2003. For akvakulturanleggene anbefalte fylkesmannen en løsning slik at innsigelsen trekkes for Sør-Salten og Arnøyfjorden, forutsatt at kommunen imøtekommer innsigelsen i Nord-Salten.

Nærøy kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 26. juni 2003 og tok ikke innsigelsene fra fylkesmannen til følge for de 7 akvakulturlokalitetene i Nord-Salten, Sør-Salten og Arnøyfjorden. For øvrig ble planen egengodkjent. Av kommunens oversendelsesbrev 3. juli 2003 framgår det blant annet at områdene er egnet for skjelloppdrett og er tatt med etter en grundig vurdering og prosess med sektormyndighetene. Det er vist til at det i fylkesplanen for Nord-Trøndelag er uttalt at Nord- og Sør-Salten bør vurderes i skjelloppdrettssammenheng. I forbindelse med arbeidet med kommuneplanen er det foretatt en delutredning for å vurdere muligheter og begrensninger for skjelloppdrett i de indre fjordområdene.

Kommunen opplyser at det er vanskelig å flytte A44 i Arnøyfjorden lenger ut på grunn av krav om avstand til andre oppdrettslokaliteter, eksisterende laks- og sjøørettlokaliteter, farleder og fyrlykter. Lokaliteten vil sammen med to andre lokaliteter i området gi en økonomisk tilfredsstillende driftsenhet, og er utenfor de mest sentrale viltområdene.

Når det gjelder Sør-Salten mener kommunen forurensningssituasjonen er god og at nedfall fra skjell er uten betydning. Utnytting av lokale naturressurser anses som viktig for å kunne opprettholde bosetting og næringsaktivitet, og kommunen mener de planlagte skjellanleggene opprettholder balansen mellom bruk og vern av ressurser i fjorden på en tilfredsstillende måte.

I Nord-Salten mener kommunen det kan åpnes for begrenset virksomhet i den indre delen av fjorden, og at de tre lokalitetene er innenfor rammen av bærekraftig utvikling. Plasseringen er valgt ut fra faglige vurderinger i forhold til landskapsbildet og friluftsinteressene, samt lokale søknader. Terskelfjordproblematikk og forurensning anses ikke som et problem i forhold til en såpass begrenset aktivitet som her.

Nord-Trøndelag fylkeskommune anbefalte i brev av 24. juli 2003 at kommunens arealplan godkjennes. Fylkeskommunen framhever den grundige planprosessen kommunen har gjennomført med vurdering av sjødelen av kommuneplanens arealdel, i tråd med fylkesplanen. Det opplyses at Nord-Salten og Sør-Salten på friluftskart fra 1995 er betegnet som regionale friluftsområder. Fylkeskommunen mener etablering av skjellanlegg ikke vil være til vesentlig hinder for friluftslivet. Det påpekes at anlegget i Arnøyfjorden er lokalisert i grensen til et viltområde med sjøfuglinteresser, og det kan være riktig å vurdere en midlertidig plassering fordi spørsmålet om samlokalisering av ulike arter for tiden er under vurdering.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsesbrevet til departementet 29. august 2003 at innsigelsen tas til følge, selv om fylkesmannen har forståelse for kommunens argumenter for at en utkantkommune må få nyttiggjøre seg de lokale naturressursene for å kunne opprettholde bosetting og næringsaktivitet. Fylkesmannen viser til at det foreligger lite kunnskap om miljøvirkningene av skjelloppdrett, og at det i deler av de aktuelle områdene finnes sjeldne marine arter som en ikke vet om vil tåle virkningene av skjelloppdrett.

Fylkesmannen viser til notat av 7. august 2003 fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Der påpekes at det mangler kunnskap om skjelldyrkingens miljøvirkning, og det er begrenset kunnskap om de aktuelle fjordområdene i biologisk mangfold sammenheng. I Sør-Salten finnes blant annet sjeldne marine arktiske arter, hvorav noen sannsynligvis er reliktiske, dvs. overlevde arter fra siste istid. Miljøvernavdelingen mener derfor det bør foretas en utvidet kartlegging for å få et mer komplett bilde av faunaen både i Sør-Salten og Nord-Salten. Etter å ha gått dypere inn i forholdene i Sør-Salten er miljøvernavdelingen usikker på om det ut fra hensynet til biologisk mangfold kan tillates oppdrett i Sør-Salten og ber derfor departementet foreta en samlet vurdering av lokalitetene der. Etter miljøvernavdelingens oppfatning bør det ut fra føre‑var-prinsippet ikke åpnes nye områder for akvakultur i Sør-Salten, i indre deler av Nord-Salten og indre del av Arnøyfjorden.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 27. oktober 2003 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet.

Fiskeridepartementet tilrår i brev av 31. oktober 2003 at område A44 i Arnøyfjorden tas ut av kommuneplanen som akvakulturlokalitet. Fiskeridepartementet har forståelse for at indre del av Arnøyfjorden er et rikt viltområde med blant annet rødlistede arter og rekreasjonsmuligheter. Det anses ikke mulig å flytte lokaliteten ut av området på grunn av veterinærmessige avstandskrav mellom akvakulturlokaliteter. Fiskeridepartementet tilrår at områdene i Nord-Salten og Sør-Salten åpnes for blåskjelldyrking. Departementet mener blåskjelldyrkingen ikke vil være til skade for de sjeldne, mulig relikte, marine artene som er påvist i Sør-Salten og mulig kan påvises i Nord-Salten. Blåskjelldyrking tilfører ikke området annet enn det naturlig forekomst av blåskjell vil gjøre. Blåskjell filtrerer vann for alger og bakterier slik at skjelldyrking har positiv effekt på det omkringliggende marine miljø. Økt sedimentering på havbunnen kan imidlertid være et problem, men det gjelder grunne områder der det ikke vil være naturlig å finne de nevnte marine arter. De aktuelle artene er arktiske og befinner seg i de dypeste deler av fjorden. Det tas også med i vurderingen at den totale forurensingstilstanden for Sør-Salten har blitt forbedret av andre grunner. Fiskeridepartementet påpeker også at kystsonen er områder som det er viktig å beholde som flerbruksområder, blant annet for å opprettholde befolkningen i distriktene, men også for å frigjøre det verdiskapningspotensiale kystsonen representerer.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler i brev av 24. november 2003 at innsigelsen tas til følge. Direktoratet viser til at oppdrettslokaliteten i Arnøyfjorden ligger innenfor et sjøfuglområde som er bekreftet å ha meget stor verdi og sårbarhet. Direktoratet mener det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturverdier og sårbarhet for fjordområdene Sør- og Nord-Salten og konsekvensene av å lokalisere oppdrett her, men at det er klarlagt at fjordene representerer store biomangfoldsverdier og at dette generelt er sårbare økosystemer. I Sør-Salten er det påvist sjeldne marine arktiske relikter, og det antas at Nord-Salten har tilsvarende økosystemer. Det er sannsynliggjort en betydelig risiko for skader på verdifullt og sårbart biomangfold her, og da særlig i forhold til økosystemer med relikte arktiske marine organismer. Det vises til en uttalelse som direktoratet har innhentet fra Jon Arne Sneli ved NTNU og eget notat med sammenstilling av de faglige vurderinger. Direktoratet legger også vekt på at arealbeslaget og landskapsvirkningen av oppdrettsanleggene vil kunne redusere reiselivsnæringens muligheter, og at dette er viktigst i Nord-Salten.

Nærøy kommune har i brev av 9. desember 2003 gitt ytterligere merknader. Kommunen mener det ikke er sannsynliggjort at kommunens planforslag klart er i strid med nasjonale interesser. Kommunen kan likevel være med å vurdere alternative plasseringer av de planlagte skjellanleggene dersom det helt klart vil gi løsninger med vesentlig mer positive effekter. Kommunen opplyser ellers blant annet at store deler av de sjøområdene som er angitt som FFFNA-områder i praksis er uaktuelle for akvakultur og at mulighetene for utvikling av en levedyktig skjellnæring er begrensede.

Kommunen har ved brev av 6. januar 2004 oversendt vedtak i Nærøy formannskap 18. desember 2003. Formannskapet ber om at innsigelsene ikke tas til følge og at arealdelen godkjennes som vedtatt av kommunestyret. Kommunen framla sine synspunkter i møte i Miljøverndepartementet 28. januar 2004.

Miljøverndepartementets vurdering

Innsigelsen i saken gjelder lokalisering av til sammen 7 oppdrettsanlegg for blåskjell i Nord-Salten, Sør-Salten og Arnøyfjorden.

I utgangspunktet er det kommunen som har ansvaret for arealplanleggingen, og det skal mye til for å overprøve den kommunale skjønnsmessige vurdering av arealbruken. Dersom kommunens planvedtak er i strid med nasjonale interesser, gir det grunnlag for innsigelse og at Miljøverndepartementet overprøver kommunens vedtak.

Både Fiskeridepartementet og Direktoratet for naturforvaltning mener at anlegget i Arnøyfjorden er i slik konflikt med nasjonale viltinteresser at det ikke bør godkjennes. Lokaliteten er plassert i et sjøfuglområde som er av nasjonal interesse, der det også finnes utrydningstruet sjøfugl. Plassering av akvakulturanlegg her kan derfor etter Miljøverndepartementets vurdering ikke godkjennes.

Når det gjelder Nord-Salten og Sør-Salten er det hensynet sjeldne marine relikte arter og manglende kunnskap og utredning i den forbindelse, som ligger til grunn for fylkesmannens anbefaling om å ta innsigelsen til følge. Dette har vært avgjørende for anbefalingen fra Direktoratet for naturforvaltning, og har også ligget til grunn for Fiskeridepartementets behandling, selv om disse har konkludert forskjellig.

Miljøverndepartementet er enig med Nærøy kommune i at det er viktig at det sikres fortsatt muligheter for næringsutvikling og bosetting i distriktene i kommunen, og at etablering av nye anlegg for oppdrett av blåskjell har betydning i den forbindelse. I kommuneplanen er det lagt opp til gode utviklingsmuligheter for oppdrettsnæringen, selv om det er konflikt om noen lokaliteter.

I Sør-Salten er det påvist sjeldne marine arter fra siste istid. Det finnes lite kunnskap om virkningen på disse artene av å etablere skjelloppdrett, Det er derfor vanskelig å si om det er en risiko knyttet til etablering av de planlagte blåskjellanleggene. Det er på det rene at skjelloppdrett gir mindre forurensning enn annen oppdrettsvirksomhet. I Sør-Salten har det dessuten tidligere vært omfattende kloakkutslipp uten at dette har ødelagt fjorden. Miljøverndepartementet vil har derfor kommet til at en begrenset virksomhet i Sør-Salten kan godtas. Dette innebærer at de 3 anleggene i Sør-Salten som er egengodkjent av kommunen godtas. De 3 anleggene det er innsigelse til godtas ikke ut i fra et "føre var "prinsipp

I Nord-Salten er det ikke foretatt undersøkelser, og en vet derfor ikke om artene finnes også der. Ut i fra dette godkjenner departementet de 3 lokalitetene for akvakultur som kommunen har vedtatt.

Kommunen og fylkeskommunen mener at oppdrettsvirksomheten kan kombineres med hensynet til friluftsliv, reiseliv og landskap. Det er ikke opplyst at disse interessene er av nasjonal karakter, og departementet mener at oppdrett av blåskjell i Sør-Salten og Nord-Salten i et begrenset omfang kan forenes med disse hensynene.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd finner Miljøverndepartementet delvis å ville godkjenne Nærøy kommunestyres vedtak 26. juni 2003 om arealdelen til kommuneplanen. Akvakulturområdene A106, A107 og A108 i Nord-Salten godkjennes.Akvakulturområdene A100, A101 og A102 i Sør-Salten og A44 i Arnøyfjorden endres til FFFN-områder. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor delvis til følge.

Kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen, med unntak av de aktuelle akvakulturområdene. Kommunen har opplyst at endelig plankart ikke er ferdigprodusert. Departementet forutsetter at kommunen selv foretar de nevnte endringene på plankartet, og at dette blir sendt inn til departementet for påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven og at saksbehandlingen ikke gir grunn til spesielle merknader. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20‑5 åttende ledd.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Nærøy kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Fiskeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Sakens dokumenter i retur