Mandal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Tregde-Buøy

Avgjørelse i innsigelsessak, 17. september 2007

 

Mandal kommune - innsigelse til reguleringsplan for Tregde-Buøy

 

Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet fra fylkesmannen 14. mai 2007 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27 2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Tregde-Buøy med den endring at innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen tas til følge.

Sakens bakgrunn

Reguleringsplanen omfatter hele Buøya (som er øyas navn i sentralt stedsnavnregister) og en del av sjøen rundt øya. Buøya ligger sør for Tregde, vest for Store Gressholmen og øst for Tregde Gillerholmen. Planen regulerer byggeområder for fritidsbebyggelse og sjøboder, friluftsområder i sjø og på land, privat småbåtanlegg i sjø og på land og fellesområder til badeplass.

I kommuneplanens arealdel er området unntatt fra rettsvirkning. Gjeldende reguleringsplan fra 1988 regulerer Buøya (og deler av Tregde Gillerholmen) til byggeområder for hytter og spesialområder friluftsområde.

Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen fremmet 9. august 2005 innsigelse mot 6 sjøboder i planforslaget. Innsigelsen er begrunnet i at det vurderes som uheldig å etablere ny bebyggelse langs sjøen i bukter der det ikke er noe eksisterende bebyggelse. Bodene ligger i tilknytning til planforslagets områder merket D (3 sjøboder), K (2 sjøboder) og S (1 sjøbod).

Vest-Agder fylkeskommune frarådet i brev 28. august 2005 å åpne for sjøboder i områder som i dag er ubebygd.

Bystyret i Mandal vedtok reguleringsplanen 11. mai 2006. Av vedtaket framgår det at bystyret mener planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til merknader knyttet til sjøboder. Bystyret la også til grunn at det i gjeldende plan gis mulighet for oppføring av 1 sjøbod pr. hytte, en mulighet som ikke er utnyttet.

Mekling ble ikke gjennomført, etter ønske fra kommunen.

KLUGE Advokatfirma DA klaget 19. juni 2006 over bystyrets planvedtak på vegne av grunneierne Frøysland (gnr. 32 bnr. 127), Sørli (gnr. 32 bnr. 121) og Mjølsnes (gnr. 32 bnr. 126). Klagen gjelder hyttebygging på planforslagets parseller merket 7, 8 og 13 og utvidelse av brygge i område T.
Klagen er begrunnet med:
• saksbehandlingsfeil
• privatrettslige rettigheter blir krenket
• allmennhetens interesser er ikke vektlagt i tilstrekkelig grad
• vilkår om båtplass og biloppstillingsplasser må inntas som forutsetning for utbygging av nye hytter

Mandal kommune sendte innsigelsessaken til fylkesmannen i brev 29. mai 2006, men ba fylkesmannen avvente videre saksbehandling til klagen fra KLUGE Advokatfirma DA var vurdert av kommunen. Kommunens planutvalg vedtok 7. mars 2007 ikke å ta klagen til følge, og kommunen sendte klagen videre til fylkesmannen i brev 23. mars 2007.

Fylkesmannen i Vest-Agder anbefaler i oversendelsesbrevet 14. mai 2007 å ta innsigelsen til følge. Det aktuelle området er verdifullt med hensyn til allmenne frilufts- og rekreasjonsinteresser og landskapsmessige naturverdier. Ut fra et langsiktig arealforvaltningsperspektiv er det viktig å opprettholde allmennhetens tilgang til strandområdene. Reguleringsplanen vil medføre at det bebygde preget langs sjøen blir forsterket og medfører en privatisering av strandsonen i dette området. De nasjonale styringssignaler for forvaltning av strandområder er innskjerpet siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt. Fylkesmannen ser klagen fra KLUGE Advokatfirma DA som en del av de totale forutsetninger som departementet tar standpunkt til i denne saken. Klagen er inntatt i saksdokumentene.

Bystyret i Mandal vedtok 21. juni 2007:
"Bystyret anmoder Miljøverndepartementet om å sende planforslaget tilbake til kommunen for ny behandling. Under forutsetning av at planforslaget sendes i retur til kommunen vedtar bystyret følgende:
Bystyret opphever sitt vedtak av 03.05.06 i sak 067/06. Bystyret tar innsigelsen fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling til følge og tar de 6 redskapsbodene ut av planen. Bystyret egengodkjenner planforslag sist datert 08.03.06 på vilkår av at de 6 innregulerte redskapsboder fjernes.
Melding om at planen er egengodkjent kunngjøres etter at planen er rettet."

Av bystyreprotokollen framgår det at kommunen med hjemmel i någjeldende reguleringsplan har godkjent oppføring av tre av de sjøbodene som fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til.

Kommunen opplyser over telefon at de godkjente sjøbodene er:
• 1 sjøbod i planforslagets område D, byggetillatelse gitt 25. mai 2007
• 1 sjøbod i planforslagets område K, "prinsippgodkjennelse" gitt 6. desember 2006, bygget er reist
• 1 sjøbod i planforslagets område S, byggetillatelse gitt 21. mars 2007

Miljøverndepartementets vurdering

Når en plansak som det er knyttet innsigelse til er sendt departementet for godkjenning/stadfesting, og saken er tatt opp til behandling der, vil departementet alltid fatte det endelige godkjennings /stadfestingsvedtak, jf. rundskriv T 5/95. Departementet finner ikke grunnlag for å sende planforslaget tilbake til kommunen for ny behandling, slik bystyret forutsetter i sitt vedtak 21. juni 2007.

I nevnte vedtak viser bystyret i Mandal vilje til å ta innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling til følge og fjerne 6 innregulerte sjøboder fra planforslaget. Det betyr at bystyret og fylkesmannens miljøvernavdeling nå har sammenfallende synspunkter på hvilket utfall innsigelsessaken bør få.

Miljøverndepartementet har lagt opp til et system med mekling i innsigelsessaker, for at plankonflikter kan bli løst mellom kommunen og vedkommende organ. Meklingen forutsettes foretatt av fylkesmannen med nødvendig planfaglig bistand fra fylkeskommunen. Departementet har merket seg at bystyret fant ikke å ville benytte meklingsinstituttet i denne saken og vil påpeke at mekling  i de fleste tilfeller være ressursbesparende for alle parter.
 
Departementet finner saken godt nok opplyst til at innsigelsen kan avgjøres uten befaring.

Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Kommunene oppfordres til en streng praksis ved behandlingen av plansaker i 100-metersbeltet langs sjøen. Statlige og regionale myndigheter må medvirke i arbeidet med å sikre nasjonale interesser i strandsonen, og eventuelt fremme innsigelser. Dette har blant annet kommet til uttrykk i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen.

Buøya er regulert i reguleringsplan fra 1988. Planområdet er derfor ikke direkte omfattet av forbudet i plan- og bygningsloven § 17 2 mot bygging og fradeling i 100 metersbeltet langs sjøen. Den nevnte bestemmelsen i plan- og bygningsloven gir likevel sammen med politiske føringer fra Stortinget og regjeringen en klar ramme rundt departementets behandling av denne saken.

Departementet finner at de 6 sjøbodene vil øke det bebygde preget mot sjøen i betydelig grad. Det vil være i strid med det nasjonale målet for strandsonen. Departementet slutter seg til fylkesmannens miljøvernavdeling sin vurdering.

Kommunen har nylig godkjent oppføring av 3 sjøboder i planforslagets områder D, K og S – som er alle de områdene det er knyttet innsigelse til. Ved å gi byggetillatelser etter reguleringsplanen fra 1988, har kommunen svekket fylkesmannen sin begrunnelse for innsigelsen, og kommunens handling oppfattes som uheldig. Når berørte myndigheter har tilkjennegitt en klar oppfatning av et reguleringsspørsmål ved innsigelse forventes at kommunen lar spørsmålet få sin avklaring gjennom behandlingen i departementet. Om nødvendig må kommunen vedta midlertidig dele- og byggeforbud etter plan- og bygningsloven § 33.

Miljøverndepartementet er kommer til at det er grunnlag for å stadfeste reguleringsplanen, med unntak av de 6 sjøbodene som tas ut av planen.

Departementet har vurdert innholdet i klagen fra KLUGE Advokatfirma DA ved behandlingen av denne saken. Regionale myndigheter har ikke gitt signaler om at fritidsboligene 7, 8 og 13 eller utvidelse av brygge i område T strider mot nasjonale eller regionale interesser. Departementet legger avgjørende vekt på dette og finner ikke grunnlag for å omgjøre kommunens vedtak på de punktene klagen omhandler.

Departementet kan etter at kommunen er gitt høve til å uttale seg, gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd. Dette må imidlertid ikke medføre at planen endres i hovedtrekkene, jf. plan- og bygningsloven § 27 2 nr. 2. Kommunen er kontaktet på telefon og avsto fra å uttale seg til en endring som innebærer at innsigelsen tas til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27 2 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for Tregde-Buøy, med unntak av de 6 sjøbodene som tas ut av planen. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen er tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet. Kommunen bes rette reguleringsplankartet i tråd med vedtaket.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Direktoratet for naturforvalting, 7485 TRONDHEIM
Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND S
Mandal kommune, Serviceboks 905, 4509 MANDAL
Kluge Advokatfirma DA, adv. Knut Prestvik, Postboks 277, 4066 STAVANGER