Sigdal kommune - kommunedelplan for Norefjell Vest (hytter - villrein/friluftsliv)

Avgjørelse i innsigelsessak, 24. oktober 2005

Innsigelse til kommunedelplan for Norefjell Vest, Sigdal kommune

Vi viser til Fylkesmannens ekspedisjon hit av 15. mars 2005.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener at utbygging i henhold til planen vil få negative konsekvenser for utøvelsen av friluftsliv i området og gi negative virkninger for villreinen. Departementet ser behovet for næringsutvikling og sysselsetting i kommunen, og kan derfor akseptere en begrenset utbygging i eksisterende hytteområder. Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannen delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Sigdal sluttbehandlet kommunedelplan for Norefjell Vest 28. oktober 2004. Planen omfatter et større turistanlegg og skiheiser i østre del av området. Det er i alt planlagt 350 hytter og 1600 varme senger.

Kommunedelplanen omfatter et areal på 8,5 km², og ligger ca på 800-850 moh.

Sammen med nabokommunene Flå og Krødsherad, har Sigdal kommune utarbeidet en ramme­plan for Norefjell. Hensikten med denne var å få en samlet vurdering av områdets potensiale for videre utbygging og tåleevne når det gjelder ferdsel. Fylkesmannen avga høringsuttalelse til planen i august 2003. Fylkesmannen vurderte den gang at det lå til rette for videre tyngre reiselivsutvikling i Krødsherad ved Norefjell sør, bl.a. med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur i området. Fylkesmannen mente også at det var svært viktig at videre utbygging av fritidshus og turistanlegg i Sigdals del av Norefjell ikke gikk inn i verdifulle områder for friluftsliv og vilt, og derved redusere omfanget av de inngrepsfrie områdene. Det ble også vist til behovet for å bevare de grønne korridorene mellom dalområdene og fjellet.

Sigdal kommune mener kommunedelplanen er svært viktig for å sikre sysselsettingen, videreutvikle næringslivet og øke bosettingen i kommunen. Kommunedelplanen er et resultat av kommunens mangeårige arbeid for å etablere en alternativ næringsvei i kommunen i en tid som preges av utflagging av bedrifter, økt pendling og en negativ befolkningsvekst.

Kommunens viktigste hovedmål med planen er å fremme verdiskapning og bosetting i Sigdal. Det vises også til rammeplanen for Norefjell, som kommunen har utarbeidet i samarbeid med Flå og Krødsherad kommuner. Det er ikke alternative områder i kommunen som oppfyller de samme kravene til utvikling som Norefjell Vest. Kommunen mener at området har preg av å være et gjennomfartsområde, men har de nødvendige kvaliteter som hovedsatsingsområde for reiseliv rettet mot naturbasert rekreasjon på helårsbasis. Kommunen mener at ved å etablere en skånsom åpen utbygging som ivaretar dagens gjennomfartsløyper, stimuleres friluftslivet og naturvern i en større sammenheng.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelse til planen i sin helhet. Innsigelsen er nærmere begrunnet i hensynet til villreinens oppvekstområder, anleggets nærhet til inngrepsfrie områder, samt de store negative konsekvenser som turistanlegget og skiheisene vil ha for de viktige utfartsløypene i området. I fylkesmannens uttalelse til rammeplanen vises det til at en utbygging isolert sett på Norefjell Vest ikke vil føre til vesentlige ulemper for villreinstammen, men at en utbygging på flere steder i randområdene til villreinens leveområde kan føre til en uholdbar situasjon på lengre sikt, hovedsaklig på grunn av økt ferdselspress.

Det vises til at det gjennom behandling av selve kommuneplanen er godkjent en samlet utbygging på mer enn 1000 hytter og at dette bør gi et tilstrekkelig grunnlag for næringsutvikling.

Fylkesmannen uttaler i oversendelsesbrevet at de ser kommunens behov for å sikre sysselsettingen, videreutvikle næringslivet og øke bosettingen i kommunen. Imidlertid finner fylkesmannen at den betydelige utbyggingen som planen legger opp til, vil berøre så viktige nasjonale friluftslivs- og villreininteresser i området, at planen bør reduseres i samsvar med fylkesmannens forslag under meglingen. Det tilrås at innsigelsen tas til følge, med unntak av den vestre delen, vest for vassdraget fra Gammelsetervatnet. Denne delen av utbyggingen berører ikke i samme grad interessene som i den østre delen av planområdet.

Befaring ble avholdt 26. mai 2004, med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for Naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Sigdal kommune, Naturvernforbundet og hytteforeningen Norefjell Vest.

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelser innhentet:

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) gir i brev av 10. juni 2005 støtte til innsigelsen. DN mener området som omfattes av kommunedelplan for Norefjell Vest er et særlig attraktivt og viktig område for friluftslivet i Norefjellsområdet. Utbygging av turistanlegg, fritidsboliger og adkomstvei i lia innunder Øvre Djupsjøløype vurderer direktoratet som særlig konfliktfylt. Utbygging som planlagt i områdene vest for vassdraget Gamlesetervatnet - Buretjern, vil etter direktoratets vurdering ikke gi tilsvarende negative konsekvenser. Direktoratet mener realisering av Norefjell Vest samlet sett vil beslaglegge for store områder og gi et for høyt ferdselspress til å kunne videreføre Norefjell som et attraktivt område for et bredt spekter av friluftslivsaktiviteter.
DN mener planene i tillegg vil medføre for stor aktivitet og ferdsel til å kunne ivareta Norefjell-Reinsjøfjell som leveområde for villreinstammen i langsiktig perspektiv.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder utbygging av turistanlegg, fritidsboliger og skiheiser på Norefjells sørvestside. Kommunen vedtok i møte 28. oktober 2004 kommunedelplan for Norefjell Vest, som innebærer til sammen utbygging av 350 hytter og 1600 varme senger. Planen omfatter ca 8,5 km², hvorav ca 6,5 km² grøntstruktur og eksisterende frittliggende bebyggelse og ca 2 km² til hovedsatsnings­område for reiselivsutbygging.

Området er i dag et av de minst utbygde på Norefjell. Det har opprinnelig vært setervirksomhet her, og det er fortsatt bebyggelse, kulturlandskap, stier og ferdselsveier fra tiden med aktiv setring. Deler av dette området er i dag bebygd med hytter, men det er fortsatt større gjennomgående terrengdrag uten utbygging.

Norefjell har siden 1950-tallet vært et viktig regionalt friluftsområde. Staten og Oslo kommune kjøpte i sin tid flere eiendommer ved Bøseter i Krødsherad for å sikre områdene for allment friluftsliv. Dette området utgjør i dag Norefjell friluftsmark og er knyttet sammen med Gamlesetervatnet, Tempelseter, Haglebu og Høgevarde gjennom et godt utviklet sti- og løypenett. Området øst for Gamlestervatnet er i rammeplanen dokumentert som et viktig grønt område uten særlig utbygging av hytter, veier og turistanlegg. Departementet ser det som viktig å bevare dette området som en inngangsport til Norefjell. Fjellområdet har stor verdi for friluftsliv og området bør videreføres som et attraktivt område for et bredt spekter av friluftsutøvere.

Miljøverndepartementet er enig med Direktoratet for Naturforvaltning i at fjellområdet bør dekke behovet for mange typer friluftsliv og aktiviteter over store deler av året. Et område som Norefjell må derfor kunne romme ulike typer turistanlegg og private hytter. Det er likevel grenser for hvor omfattende utbygging som kan tillates dersom området skal ivaretas som et attraktivt friluftsområde. Den sørvestre delen av Norefjell inneholder fortsatt viktige grøntdrag som ikke er bebygget, og departementet mener at disse områdene må bevares for å kunne tilby turområder samt sti- og løypenett i ubebygde skog- og fjellområder.

Det er spesielt området ved Gamlesetervatnet, langs Nedre og Øvre Djupsjøløype, lia opp mot høyfjellsplatået og delene av planen som i dag har begrenset utbygging og særlige kvaliteter knyttet til friluftsliv. Departementet mener den planlagte utbyggingen med hotell, nye hytteområder og alpinanlegg i denne delen av planområdet medfører en uheldig flytting av grensene for hvor høyt bebyggelsen skal gå opp mot fjellplatået. Lia opp til tregrensen er et naturlig innfartsområde til snaufjellet mot Høgevarde. Departementet mener et alpinanlegg i denne delen av fjellområdet vil ødelegge verdiene i området, samt bidra til økt aktivitets- og ferdselspress inn på høyfjellsplatået.

Den foreslåtte utbyggingen vest for vassdraget fra Gamlesetervatnet - Buretjern, vil etter Miljøverndepartementets vurdering kunne aksepteres. Denne del av området er allerede delvis bebygd, og en ytterligere utbygging vil ikke i samme grad komme i konflikt med viktige friluftslivs- og villreininteresser.

Det er bred enighet om at villreinen har stor opplevelsesverdi og er med på å gjøre Norefjell til en unik lokalitet for friluftsliv og jakt. Departementet er enig med fylkesmannen i at en utbygging som planlagt på Norefjell Vest vil ha en vesentlig betydning for reinen i den forstand at den bidrar til generell økning i aktivitets- og ferdselspresset på villreinområdet. Behovet for å bevare nødvendige leveområder for villrein er presisert i Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Villreinens eksistens beror på den samlede, langsiktige utviklingen i fjellområdet. Departementet mener derfor at den beste måten å forvalte denne delen av Norefjell-Reinsjøfjell villreinområde, er å begrense den planlagte utbyggingen til kun å omfatte den vestre del av området i tråd med fylkesmannens anbefaling.

Miljøverndepartementet er derfor kommet frem til at all utbygging øst for vassdraget fra Gamlesetervatnet - Buretjern må tas ut av planen. Dette er i tråd med fylkesmannens tilråding i oversendelsesbrevet. Innsigelsen er dermed tatt delvis til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner departementet Sigdal kommunes vedtak med unntak av de østlige områdene som vist på vedlagte kart med sort skravur.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Sigdal kommune
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Norges Naturvernforbund, PB 342, 0101 Oslo
Hytteforeningene Norefjell Vest, PB 7, 1371 Asker