Gjerstad kommune - innsigelse mot kommuneplan for 2006-2018

Avgjørelse i innsigelsessak, 16. april 2007

 

Vi viser til fylkesmannens brev hit av 01.09.06.

Saken er i samsvar med § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse på grunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak om utvidelse av hytteområdet ved Skorva. Det er allerede etablert hytter i området som er lokalisert ved en fylkesveg. Potensielle konflikter med friluftslivet kan i hovedsak løses ved at utfartsparkering og turkorridorer sikres i reguleringsplanen for området. Innsigelsen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Ved forrige kommuneplanrullering ble det lagt ut et mindre hytteområde ved Skorva. I kommuneplanens arealdel for 2006-2018 har det avsatte byggeområdet blitt utvidet med ca 200 daa.  Utvidelsen går inn i et LNF-område som på plankartet er markert som viktig for friluftslivet. Området ligger inntil fylkesveg 71 ved foten av Risfjell i Øvre Gjerstad. Det er ca 10 eksisterende hytter i området. I utfyllende bestemmelser til kommuneplanen er det krav om reguleringsplan før videre utbygging. Det er ikke fastsatt bestemmelser om maksimalt antall hytter i området. På grunn av en uløst innsigelse fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen mot utvidelsen av hyttefeltet, er planen oversendt Miljøverndepartementet til behandling.

Kommunen har i lang tid slitt med høy arbeidsledighet og ønsker en utbygging av området for å skape positive ringvirkninger for det lokale næringslivet. En viktig begrunnelse for å utvide feltet er at det har vist seg at det ikke er økonomisk regningssvarende med en mindre utbygging. Kommunen mener at området blir lite brukt til friluftsliv. Det legges vekt på at det er eksisterende hytter i området og at det derfor framstår som delvis privatisert.  Det vises til at etablerte utfartsområder og turløyper ikke blir påvirket av den foreslåtte utbyggingen. Videre legges det vekt på at hyttefeltet er lokalisert inntil fylkesvegen. Kommunen mener at nærheten til det varig vernede Gjerstadvassdraget ikke er noe problem ettersom fylkesvegen ligger mellom hytteområdet og hovedløpet til vassdraget.

Innsigelse til utvidelsen av hytteområdet ble fremmet av Fylkesmannen i Aust-Agder ved miljøvernavdelingen i brev av 21.04.06. Begrunnelsen for innsigelsen er konflikt med regionale friluftsinteresser og inngrepsfri natur innenfor nedbørsfeltet til Gjerstadvassdraget. Det legges vekt på at Risfjell representerer et av få gjenværende fragmenter av inngrepsfri natur i Gjerstad. Med inngrepsfri natur menes areal som ligger mer enn 1 km fra tyngre tekniske inngrep. Tyngre tekniske inngrep i hytteområdet vil ytterligere redusere det inngrepsfrie området. Videre påpekes det at de nordlige Gjerstadskogene med Solhomfjell og Risfjell regnes å ha regional verdi for friluftslivet, blant annet på grunn av god tilgang til småviltjakt for allmennheten. I tillegg vises det til at tjernene innenfor byggeområdet har vært brukt i forskning og at Store Finntjørn fungerer som et referansevann for utvikling og variasjon av biologisk mangfold.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Under tvil har fylkesmannen kommet til at det samlet sett ikke er tilstrekkelig grunnlag til å overprøve det lokale selvstyret i denne saken. Det vises til at fylkeskommunen som har et særlig ansvar for å ivareta regionale friluftsinteresser, ikke har fremmet innsigelse mot planen.

Fylkeskommunen uttalte seg til planen i brev av 24.04.06 og hadde ikke innvendinger mot utvidelsen av hytteområdet ved Skorva. For å ivareta blant annet friluftslivsinteressene ble det stilt krav om reguleringsplan før utbygging.

Befaring i området og møte med kommunen ble gjennomført 01.11.06 med representanter fra Havrefjell turlag, Statsskog, Gjerstad kommune, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Havrefjell Turlag har i brev av 19.12.06 uttalt at fokuset som er rettet mot å ta vare på den sårbare kysten og høyfjellet er positivt, men at en ikke må glemme de få relativt urørte høykvalitets naturområder som er igjen i nærmiljøet til store befolkningsgrupper i lavlandet. Turlaget støtter miljøvernavdelingens argumenter mot den planlagte utbyggingen.

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning har uttalt seg til saken i brev av 30.11.06 og anbefaler at innsigelsen tas til følge. Direktoratet legger vekt på den store verdien og potensialet området har for friluftslivet regionalt. Det framheves at de store skog- og fjellområdene lengst nordøst i kommunen er lett tilgjengelige og viktige rekreasjonsområder for store befolkningskonsentrasjoner. Direktoratet mener at det har nasjonal betydning at slike høykvalitets turområder nært opp til byer og tettsteder opprettholdes med sine opplevelsesverdier mest mulig inntakt. Det understrekes at det er særlig viktig å unngå inngrep i områder som egner seg som turutgangspunkter. Direktoratet oppfatter Skorva som et slikt område og mener at den utvidelsen av byggeområdet som kommunen går inn for vil redusere områdets potensiale som turområde og turutgangspunkt.

Miljøverndepartementets vurdering

Plan- og bygningslovens system legger opp til at kommunale planvedtak kan overprøves dersom planen er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser.

I St.meld. nr. 21 (2004-2005)Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand er det utviklet politikk for en miljøtilpasset utbygging av fritidsbebyggelse. Det legges blant annet vekt på at hyttebygging bør unngås i store sammenhengende naturområder og at allmennhetens muligheter til ferdsel og flerbruk bør sikres.

De store sammenhengende skog- og fjellområdene som det omstridte hytteområdet er lokalisert i utkanten av, har stor verdi for friluftslivet regionalt. Det må likevel foretas en konkret vurdering av om den planlagte utbyggingen vil føre til vesentlige ulemper for friluftslivet.

Innsigelsen er knyttet til den siste utvidelsen av hytteområdet med ca 200 daa. En slik utvidelse innebærer at utbyggingen vil strekke seg ca 300 meter lenger inn i det store sammenhengende naturområdet. I og med at hyttefeltet er lokalisert inntil fylkesvegen i utkanten av området, vil planforslaget i begrenset grad medføre en reduksjon eller oppsplitting av naturområdet.

Hovedutfordringen er knyttet til reduksjon av allmennhetens tilgjengelighet til de bakenforliggende rekreasjonsområdene og utviklingen av området som turutgangspunkt. Sikring av eventuelle nye turløyper og mulighet for ufartsparkering vil kunne ivaretas gjennom reguleringsplanprosessen.
Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at den foreslåtte utvidelsen vil få slike negative konsekvenser for det regionale friluftslivet at det er tilstrekkelig grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak. Innsigelsen tas dermed ikke til følge.

 

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven godkjenner Miljøverndepartementet vedtak i Gjerstad kommunestyre 22.06.06 vedrørende byggeområde for fritidsbebyggelse ved Skorva i kommuneplanens arealdel 2006-2018.

Resten av kommuneplanens arealdel er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak i møte 22.06.06.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departements vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Helen Bjørnøy
   

Kopi:
Gjerstad kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning