Forsiden

Bergen kommune - Kommunedelplan Sentrum (boligutbygging - sikkerhets- og beredskapshensyn/kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak, 16. juni 2005

Innsigelse til Kommunedelplan Sentrum, Bergen kommune

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 20.09.2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20 - 5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Riksantikvaren og Fylkesmannen til vedtatt kommunedelplan for Sentrum. Riksantikvaren mener en fortetting i det aktuelle området vil medføre konflikt med nasjonale kulturminneinteresser knyttet til Domirken. Fylkesmannen legger i sin innsigelse vekt på at videre utbygging av området kan medføre drifts- og sikkerhetsmessige problemer for et nærliggende telekommunikasjonsanlegg.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommunedelplan Sentrum. Departementet legger vekt på at den ubebygde tomten i Bispengsgaten har stor betydning for opplevelsen av Domkirken i forhold til dens opprinnelige miljø. Departementet viser til at Domkirken er en av Norges største middelalder­bygninger, og et av Bergens viktigste kulturminner. Videre vektlegges at det ikke er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser som planen kan medføre. Innsigelsene er med dette tatt til følge.

Bergen bystyre vedtok Kommunedelplan Sentrum 13. oktober 2003. Kommunen har avveid hensyn til vern av kirken og kirkens omgivelser opp mot hensyn til byutvikling, fortetting og utnytting av egnede sentrumsnære tomter til boligformål, og fastholder at eiendommen kan utnyttes til boligformål.

Riksantikvaren fremmet 07.02.2000 innsigelse til forslag til Kommunedelplan Fjellsiden Sør som omfattet den aktuelle eiendommen bak Bergen Domkirke. Senere er denne planen erstattet av Kommunedelplan Sentrum. Riksantikvaren opprettholder sin innsigelse i brev av 02.06.2003. Riksantikvaren begrunner innsigelsen med at fortetting av den aktuelle eiendommen vil komme i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser knyttet til Domkirken i Bergen. Domkirken er en av Norges større stående middelalderbygninger og en av Bergens viktigste kulturminner. Skrenten bak kirken, som i planen foreslås utbygget, er en viktig del av middelalderkirkens omgivelser og oppfattes som en integrert del av kulturminnet. Riksantikvaren mener det er behov for fredning av området rundt Domkirken for å sikre nasjonale kulturminneinteresser.

Fylkesmannen i Hordaland ved Beredskapsenheten fremmet innsigelse til Kommunedelplan Sentrum ved brev av 26.05.2003. Det vises til tidligere innsigelse til Kommunedelplan Fjellsiden Sør som omfattet den aktuelle eiendommen. Det fremgår av innsigelsen at anlegget i Heggebakken er et knutepunkt for telekommunikasjon, som er svært viktig for Totalforsvaret. Ettersom det ikke kan utelukkes negative konsekvenser av den planlagte utbyggingen, mener fylkesmannen at det må gjennomføres nødvendige undersøkelser av tiltaket med hensyn til beredskap og sikkerhet.

Justis- og politidepartementet har avgitt høringsuttalelse til saken ved brev av 14.12.2004. Justis- og politidepartementet har mottatt rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og departementet slutter seg til DSBs vurderinger. DSB støtter fylkesmannens innsigelse, og understreker at kommunen må gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser de sikkerhets- og beredskapsmessige konsekvenser planforslaget kan medføre.

Fylkesmannen har oversendt saken ved brev av 20.09.2004. Fylkesmannen tilrår at innsigelsene tas til følge. Det vises til at Domkirken er et sentralt kulturminne i Bergen og bør sees i sammenheng med det historiske miljø den representerer. Fylkesmannen mener det er av nasjonal interesse å opprettholde et minimum av ubebygd område rundt denne typen unike kulturminner. Det vises videre til de vurderinger Beredskapsenheten har gjort av Heggebakkens sentrale betydning for samfunnsberedskapen.

Befaring ble avholdt 30.11.2004 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, Riksantikvaren, Direktoratet for sivilt beredskap og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å treffe endelige vedtak der det er uenighet mellom kommunen og statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen. Departementet overprøver bare de lokalpolitiske vurderingene der disse er i konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser.

Departementet skal ta stilling til innsigelse fra Riksantikvaren og fra Fylkesmannen angående to forhold:

- Om en eventuell utbygging av eiendommen "Bispengsgaten 23" kommer i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser knyttet til Domkirken.
- Om planen kommer i konflikt med viktige sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn av betydning for Totalforsvaret.

Departementet mener at den ubebygde tomten har stor betydning for opplevelsen av Domkirken og lesbarheten av domkirken i forhold til dens opprinnelige miljø. Den grønne skrenten i Bispengsgaten danner bakveggen til Domkirken sett fra kirkens primære adkomstside. Dette er den eneste delen av Domkirkens omgivelser som fortsatt er intakt og som i liten grad har vært endret siden middelalderen. Dette gjør at det er knyttet store by- og kulturhistoriske verdier til området.

Departementet viser videre til at Domkirken er et symbolbygg, av betydning for byens identitet. Det monumentale inntrykket er etter hvert blitt noe svekket på grunn av omkringliggende bebyggelse. Den grønne bakveggen består imidlertid fortsatt, og er en viktig del av omgivelsene.

Miljøverndepartementet er kommet til at det foreliggende planforslaget kommer slik i konflikt med nasjonale kulturminneinteresser tilknyttet Domkirken at byggeområdet i Bispengsgaten ikke kan godkjennes. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge.

Departementet legger også vekt på at en utbygging av eiendommen kan komme i strid med viktige hensyn knyttet til sikkerhet og beredskap. Departementet viser til den klare anbefalingen Justisdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt i saken om at det må foretas en risiko- og sårbarhetsanalyse. Så lenge slike undersøkelser ikke er foretatt, finner departementet at også disse hensyn taler mot at området kan godkjennes for utbygging. Innsigelsen fra fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Vedtak

I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet ikke Bergen bystyres vedtak i møte den 13.10.2003 for byggeområdet i Bispengsgaten. I medhold av § 20-5 fjerde ledd kan kommunestyret fastsette at øvrige deler av planen får rettsvirkninger.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Bergen kommune
Riksantikvaren
Fylkeskommunen i Hordaland
Justisdepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap