Oslo kommune - Innsigelse til endret reguleringsplan for Bogstad golfbane og adkomst til Røa skole (Adkomst skole og golfbane - kulturminner)

Avgjørelse i innsigelsessak 26. november 2004

Innsigelse til endret reguleringsplan for Bogstad golfbane og adkomst til Røa skole, Oslo kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 19. mai 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Riksantikvaren har innsigelse til reguleringsplan for Bogstad golfbane og atkomst til Røa skole, Oslo kommune.

Miljøverndepartementet ser det som viktig å bevare Ankerveien ut fra kulturhistoriske verdier, men mener dette kan ivaretas selv om Ankerveien benyttes som adkomst til Røa skole og golfklubben. Departementet mener dette er den trafikkmessig beste løsningen.

For å sikre at de kulturhistoriske verdiene blir ivaretatt, har departementet tatt inn en reguleringsbestemmelse om at det ikke kan parkeres langs Ankerveien.

Innsigelsen fra Riksantikvaren er dermed ikke tatt til følge, og regulerings­planen stadfestes med endringer om parkeringsforbud i regulerings­bestemmelsene.

Bakgrunn for saken

Oslo kommune behandlet og vedtok forslag til endret reguleringsplan for Bogstad golfbane og adkomst til Røa skole 14. april 2004. Planen omfatter den del av Ankerveien som går mellom Peder Ankers plass (Sørkedalsveien) og Bjerkebakken.

Bystyret besluttet enstemmig at skolen skal sikres kjøreadkomst via Ankerveien. Hovedargument for den valgte adkomsten er trafikksikkerhet i de tilliggende boligområdene.

Ankerveien inngår som en del av en større helhet, der veien i seg selv er et kulturminne, ved siden av å være et symbol på fremveksten av Bogstad hovedgård. Veien ble anlagt av Peder Anker rundt år 1800, og går fra Hammeren i Maridalen til Bærums verk.

Riksantikvaren har i brev av 5. mars 2002 til Byantikvaren fremmet innsigelse mot reguleringsforslaget med hensyn til kjøre- og adkomstløsningen for skolen og golfbanen via Ankerveien. I brevet vises det til tidligere varsel om innsigelse av 8. februar 2000. I et brev fra Riksantikvaren til Byantikvaren i Oslo 11. september 1997, fremgår det at Riksantikvaren vurderer innsigelse dersom det blir adkomst til skolen via Ankerveien.

Begrunnelsen for innsigelsen er at Ankerveien er vurdert som et viktig kulturminne, og at det er viktig å unngå inngrep på strekninger der den ennå er relativt urørt. Riksantikvaren har tidligere vurdert fredning av hele veien.

Fylkesmannen har i sin oversendelse til Miljøverndepartementet vist til at valg av tomt for Røa skole har vært gjennom en omfattende prosess, der Oslo kommune har hatt tilgang til kunnskap om de ulike premissene og interessene i forbindelse med reguleringen. Det er fylkesmannens oppfatning at ansvaret for prioritering og beslutning om vern og bruk derfor bør tilligge kommunen på denne del av Ankerveien.

Alternativ innkjøring til skolen er gjennom tilliggende boligområder i sør, og fylkesmannen mener en slik løsning vil bli en trafikkmessig belastning for Røa bydel og beboerne i området.

Fylkesmannen legger vekt på at Ankerveien som kulturminne er godt dokumentert, og presiserer at kommunen har inntatt i reguleringsbestemmelsene at de sentrale verneverdige interessene skal ivaretas. Det vises til reguleringsbestemmelsene § 5, der det heter at I det regulerte friområdet langs og i Ankerveien skal alléen bevares og eventuelt fornyes og steingjerdet skal bevares.

Fylkesmannen anbefaler at Oslo kommunes vedtak opprettholdes.

Befaring i saken ble avholdt 6. september 2004, med representanter fra Miljøverndepartementet, Oslo kommune, fylkesmannen, Riksantikvaren, bydel Vestre Aker og Oslo Golfklubb. Det er ikke foretatt megling i saken.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet vil understreke at Ankerveien har viktige kulturhistoriske verdier som må bevares. Det er derfor viktig at intensjonene om å ivareta veien, samt presisering om at steingjerder og allée ikke skal skades, fremgår av planen.

I 1969 ble Oslo golfklubb gitt dispensasjon til å bruke Ankerveien som innkjøring til sin eiendom, og har benyttet veien til dette siden den tid. Miljøverndepartementet mener den økte trafikken som kjøring til skolen representerer ikke vil medføre en ytterligere belastning eller forringelse av de kulturhistoriske verdiene.

På befaringen 6. september ble det opplyst at majoriteten av barna til Røa skole kommer fra boligområdene sør for skolen. Dette betyr at få elever vil benytte Ankerveien som gangvei til skolen. Med en kjøreadkomst til skolen via Bjerkebakken, mener departementet at man får en trafikkmessig utrygg skolevei, samt ugunstige forhold for beboerne i området. En adkomst via Ankerveien, gjør at trafikk og gangvei blir adskilt.

De kulturhistoriske verdiene som Ankerveien representerer, knytter seg i hovedsak til en allé og et steingjerde. Miljøverndepartementet mener det kan forhindre skade på disse elementene ved at det inntas et krav om at parkering er forbudt langs Ankerveien. På denne måten vil veiskuldrene og dermed steingjerdene bevares, og det vil forenkle fremkommelighet til skolen og golfklubben.

Departementet har derfor foretatt en tilføyelse til de vedtatte reguleringsbestemmelser, ved at et parkeringsforbud er lagt inn som et nytt annet ledd i § 5.

Miljøverndepartementet har kommet til at det ikke er grunnlag for å ta innsigelsen fra Riksantikvaren til følge. Ankerveiens kulturhistoriske verdier kan ivaretas ved de tiltak som ligger inne i planen.

Vedtak

I medhold av § 27‑2 nr. 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet Oslo bystyres vedtak av 14.april 2004, sak 195, vedrørende endret reguleringsplan for Bogstad golfbane og adkomst til Røa skole.

Departementet har foretatt endringer i planen. Reguleringsbestemmelsen i § 5 har fått følgende tilføyelse i annet ledd:

Det er ikke tillatt å parkere langs Ankerveien, fra Peder Ankers plass og ned til Røa skole.

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr 2 er endringene foretatt i samråd med kommunen. Departementet ber kommunen følge opp reguleringsendringen overfor rette myndigheter slik at parkeringsforbudet blir gjennomført.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning og stadfestede regulerings­bestemmelser følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27‑2 nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Knut Arild Hareide

Kopi:

Oslo kommune, byrådsavdeling for byutvikling, Rådhuset, 0037 Oslo

Riksantikvaren, Pb 8196 Dep., 0034 Oslo

Vedlegg:

Endrede reguleringsbestemmelser