Eigersund kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel (boliger - landbruk, fritidsboliger - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. februar 2004

Eigersund kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 29. mars 2004, for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner områdene for spredt boligbebyggelse på Vedafjell og Øygreid, men godkjenner ikke områdene på Skaara og Strømstad. Skaara og Strømstad ligger innenfor kjerneområdet for landbruk i kommunens landbruksplan, mens Vedafjell og Øygreid ligger utenfor kjerneområdet. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til spredt boligbebyggelse tas derfor delvis til følge.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke byggeområde for fritidsboliger på Lyngrepollen. Omgjøring av eksisterende naust til fritidsboliger vil komme i konflikt med nasjonale mål om strandsonen og vil begrense allmennhetens ferdsel. Fylkesmannens innsigelse tas derfor til følge.

Bakgrunn for saken

I arealdelen til kommuneplanen for Eigersund er det angitt flere landbruks-, natur- og friluftsområder der spredt boligbygging er tillatt. Blant annet er det lagt inn 1-2 boliger på Vedafjell, og 1 bolig på hvert av områdene Skaara, Øygreid og Strømstad.

I kommuneplanens arealdel er det også angitt et byggeområde for fritidsboliger på Lyngrepollen for omgjøring av to eksisterende naust til fritidsboliger.

Rogaland fylkeslandbruksstyre fremmet 23. august 2002 innsigelse til oppføring av 1-2 bolighus på Vedafjell. Spredt boligbebyggelse bør etter fylkeslandbruksstyrets oppfatning avgrenses til mer perifere områder i kommunen. Fylkeslandbruksstyret legger også vekt på at det er lagt til rette for utbygging like ved det aktuelle arealet.

Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen fremmet 20. september 2002 innsigelse til bruksendring av to naust til fritidsboliger på Lyngrepollen. Begrunnelsen for innsigelsen er de føringer som gjelder for forvaltning av strandsonen. Fylkesmannen mener fritidshus ikke nødvendigvis må ligge til sjøen på samme måte som naust.

Megling i saken ble avholdt 9. april 2003, men enighet ble ikke oppnådd.

Kommunen sendte deler av kommuneplanens arealdel på ny høring etter å ha tatt inn flere nye områder for spredt boligbygging.

Fylkeslandbruksstyret fremmet 9. mai 2003 innsigelse til områder for spredt boligbygging på Skaara, Øygreid og Strømstad. Det vises til at fylkeslandbruksstyret tidligere har påklaget kommunens vedtak om dispensasjon for områdene Skaara og Øygreid. Skaara og Strømstad ligger i kjerneområde for landbruk i den landbruks­planen som kommunen har utarbeidet i forbindelse med kommuneplanarbeidet.

Fylkesmannen fremmet 9. mai 2003 innsigelse til de to nye områdene for spredt boligbebyggelse på Skaara og Øygreid. Fylkesmannen viser til sin tidligere klage på vedtak om dispensasjon for fradeling av de to boligtomtene. For Skaara var klagen begrunnet med manglende helhetlig vurdering og at det gjelder et område hvor landbruk er dominerende. Klagen for Øygreid var begrunnet med uheldig fragmentering av et landbruksområde, og at bygging dessuten vil være uheldig ut fra landskapshensyn. Fylkesmannen fremmet ikke innsigelse til tomten på Strømstad, men har seinere påpekt at det mangler støyvurderinger i forhold til E-39. Fylkesmannen savner ellers en vurdering av konsekvensene som følge av spredt boligbygging, eksempelvis for oppvektmiljø og transport, og mener sakene er i strid med Miljøverndepartementets retningslinjer for planlegging.

Megling i forhold til de siste innsigelsene ble foretatt 14. november 2003. Det ble konkludert med at kommunen skulle ta boligtomten på Strømstad ut av planen, og ta tomtene på Skaara og Øygreid opp til ny vurdering med sikte på å akseptere ett av forslagene.

Kommunestyret vedtok kommuneplanen 16. mai og 15. desember 2003 inklusive de omstridte områdene.

Saken ble oversendt fylkesmannen ved kommunens brev av 10. mars 2004. Kommunen aksepterte ikke meglingsresultatet for områdene for spredt boligbebyggelse. Kommunen peker på at områdene for spredt boligbebyggelse er grundig vurdert og befart flere ganger. Det opplyses at Vedafjell og Øygreid ikke ligger i kjerneområdet for landbruk i henhold til kommunens landbruksplan, mens Skaara og Strømstad ligger i kjerneområdet. Kommunen vurderer det likevel slik at disse områdene har større verdi som boligområder enn landbruksområder og at bygging i liten grad vil medføre konflikter. Området på Lyngrepollen anser kommunen som et unntak fra den restriktive holdning kommunen har til nye byggeområder og inngrep i strandsonen. Området er bebygd med sjøhus, og kommunen vurderer det slik at en omdisponering til fritidsboliger ikke vil ha konsekvenser for allmennhetens tilgang til strandsonen.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet 29. mars 2004 at innsigelsene tas til følge. Fylkesmannen viser til at spredt utbygging bryter med fylkesdelplan for areal- og transportplanlegging i Dalane. Planen gir retningslinjer om å tilrettelegge for utbygging ved knutepunkter og kollektivakser. Fylkesmannen påpeker ellers at sikring av strandsonen mot utbygging har fått økt fokus, særlig i bynære områder. Det er et stort press for etablering av fritidseiendommer i strandsonen i Eigersund, og bruksendring fra naust til fritidsboliger i Lyngrepollen vil kunne føre til press i andre områder.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 15. juni 2004 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 12. november 2004 at innsigelsene for Skaara og Strømstad tas til følge. Det vises til at kommunen i sin egen landbruksplan har definert arealene innenfor kjerneområdet for landbruk. For Skaara legges det også vekt på at det er bare ca 2 km til Eigersund by, og at en utbygging vil legge press på viktige landbruksområder. For Strømstad vises det i tillegg til at utbygging vil beslaglegge et fulldyrket areal.

Landbruks- og matdepartementet støtter ikke innsigelsene til Vedafjell og Øygreid. Det vises til at områdene ikke ligger innenfor kjerneområdet for landbruk. For Vedafjell pekes det blant annet på at området i stor grad er utbygd allerede. For Øygreid vises til at området har lav landbruksmessig verdi.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet skal ta stilling til innsigelse fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen til om spredt boligbebyggelse skal tillates på Vedafjell, Skaara, Øygreid og Strømstad. Departementet skal også ta stilling til innsigelse fra fylkesmannen til byggeområde for fritidsboliger på Lyngrepollen, som innebærer omgjøring av to eksisterende naust til fritidsboliger.

1) Spørsmålet om boligbebyggelse på Vedafjell, Skaara, Øygreid og Strømstad

Innsigelsene til områdene for spredt boligbebyggelse er i hovedsak begrunnet ut fra landbruksinteresser, men det er også vist til at bygging vil gi et fragmentert utbyggingsmønster.

På generelt grunnlag er Miljøverndepartementet enig med fylkesmannen i at en fragmentering av landbruksområder kan være uheldig, og at spredt boligbygging kan være i strid med overordnede retningslinjer for arealplanleggingen. I rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging er det blant annet uttalt at det skal tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder og at inngrepene bør samles mest mulig.

På den annen side ser departementet det som positivt at Eigersund kommune tar opp behovet for spredt bebyggelse i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Det er viktig at spørsmålet om bygging vurderes i en helhetlig sammenheng og opp mot andre interesser. Kommunen har i forbindelse med kommuneplanarbeidet også utarbeidet en landbruksplan, som viser kjerneområder for landbruk. Dersom en helhetlig landbruksplan skal ha noen verdi, må den legges til grunn for planleggingen og enkeltsaksbehandlingen.

Miljøverndepartementet er enig med Landbruks- og matdepartementet i at det bør legges avgjørende vekt på kommunens landbruksplan, der kjerneområdene for landbruk er angitt. Områdene Skaara og Strømstad ligger innenfor kjerneområdet for landbruk. Miljøverndepartementet er derfor enig med Landbruks- og matdepartementet i at det ikke bør godkjennes boligbygging på Skaara og Strømstad. For Strømstad er det dessuten et tilleggsmoment at det ikke er foretatt tilstrekkelige støyvurderinger.

Områdene Vedafjell og Øygreid ligger utenfor kjerneområdet for landbruk. Utbyggingen er begrenset og vil ikke berøre viktig landbruksjord. Det er andre bolighus i nærheten med tilhørende infrastruktur. Departementet finner derfor at boligbebyggelsen her ikke kommer i slik konflikt med overordnede mål og retningslinjer at kommunens vedtak bør tilsidesettes.

2) Spørsmålet om fritidsboliger på Lyngrepollen

Det er et viktig nasjonalt mål å forhindre bygging og privatisering i 100-metersbeltet langs sjøen, blant annet for å bevare mulighetene for allmenn ferdsel for fremtiden. Det er lokal tradisjon med naust mange steder, og noen kommuner ønsker å legge til rette for naustbygging. Ordinære naust har ikke samme ferdselshindrende virkning som fritidsboliger, idet det som regel vil være adgang for allmennheten til å ferdes ved naustbebyggelse. Som fylkesmannen påpeker, må ikke fritidshus ligge ved sjøen på samme måte som naust.

Miljøverndepartementet er ikke enig med kommunen i at endring av eksisterende naust til fritidsboliger ikke påvirker allmennhetens tilgang til og bruk av strandsonen. Endring fra naust til fritidsboliger vil gjøre området rundt bygningene om til innmark og vil gjøre ferdselen ned til sjøen vanskeligere. Befaringen viste at det er en adkomstveg til sjøen nær naustene, og denne vil bli vanskelig å benytte ved omgjøring til hytter. Beboere i området vil da få problemer med å komme ned til sjøen. Det er viktig å opprettholde adkomstmulighetene for eksisterende og nye boliger i området. Omgjøring av naust vil dessuten kunne få konsekvenser for behandling av lignende saker og vil kunne svekke mulighetene for å tilrettelegge naustområder. Det vil derfor etter departementets vurdering ikke være i samsvar med nasjonale mål om vern av strandsonen å tillate omgjøring av naustene på Lyngrepollen til fritidsboliger.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd finner Miljøverndepartementet å ville godkjenne Eigersund kommunestyres vedtak 16. mai og 15. desember 2003 for utbyggingen på Vedafjell og Øygreid. Utbyggingen på Skaara, Strømstad og Lyngrepollen godkjennes ikke. Områdene Skaara og Strømstad endres til landbruks-, natur- og friluftsområde, mens området på Lyngrepollen endres til byggeområde for naust.

Miljøverndepartementet forutsetter at kommunen selv foretar endringer på plankartet i samsvar med departementets vedtak. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen
Knut Arild Hareide

Kopi:
Eigersund kommune
Rogaland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg: Saksdokumentene i retur