Flå kommune- Innsigelse til reguleringsplan for veg fra HV3 til eksisterende veg ved Sauvaldammen

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det alt er vegadkomst til hyttene, og at det ikke er ønskelig med flere inngrep som reduserer og fragmenterer naturområdene opp mot Sauvalnatten. Departementet viser til at det er et betydelig utbyggingspress i området. De nye hyttefeltene, som ble planavklart i 2004, bør derfor danne en endelig grense for bygge- og anleggstiltak mot snaufjellet. Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøvern-departementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at anlegg av en ny bilveg i et område i snaufjellet, som er uberørt av tekniske inngrep, er i strid med nasjonal areal- og miljøpolitikk. Det pekes også på at vegen vil fragmentere en del av en sammenhengende grøntkorridor vest for fjelltoppen Sauvalnatten.

Miljøverndepartementet stadfester ikke kommunens vedtak om reguleringsplan. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at det alt er vegadkomst til hyttene, og at det ikke er ønskelig med flere inngrep som reduserer og fragmenterer naturområdene opp mot Sauvalnatten.

Departementet viser til at det er et betydelig utbyggingspress i området. De nye hyttefeltene, som ble planavklart i 2004, bør derfor danne en endelig grense for bygge- og anleggstiltak mot snaufjellet.

Innsigelsen fra fylkesmannen er med dette tatt til følge.


Bakgrunn for saken

Flå kommune vedtok reguleringsplan for vegen 30. oktober 2008. Planforslaget innebærer at det skal bygges bilveg på en strekning på 350 meter fra et regulert hyttefelt til tre hytter ved Sauvaldammen, og en hytte ved Hovet. Den eksisterende vegen til hyttene skal omgjøres til sti for turgåere og skiløype vinterstid.
Planområdet ligger i hovedsak i et område som er avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde i kommunedelplanen for Gulsvikfjellet. En liten del ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for Høgevarde, område HV3.

Flå kommune begrunner sitt vedtak med at fordelen med reguleringsforslaget må tillegges større vekt enn ulempene. Kommunen viser til at den eksisterende vegen fra Gulsviksetrene til Hovet kan fjernes. Når den fylles igjen og tilsås slik det er satt krav om, vil vegen gli inn i eksisterende natur. Kommunen framhever at ny veg vil gi fred og ro i det gamle seterområdet når det ikke bli gjennomkjøring til hyttene. Kommunen viser videre til at ny og 1000 meter kortere veg vil være positivt i forhold til vinter-brøyting og generell drift. De viser også til at den nye vegen blir liggende i et naturlig drag i terrenget og derfor vil være forholdsvis lite synlig.

Fylkesmannen i Buskerud, ved miljøvernavdelingen, fremmet i brev av 6. juni 2008 innsigelse til forslag til reguleringsplan. Fylkesmannen viste til at planforslaget innebærer anleggsmessige inngrep i et område som i dag er et uberørt naturområde, og en del av en sammenhengende grøntkorridor vest for Sauvalnatten.
Fylkes¬mannen anså at det er positivt at planforslaget hindrer gjennomkjøring gjennom setermiljøet ved Gulsviksetrene og bedrer forhold for skiløperne. Men eksisterende veg fungerer godt som turveg om sommeren, og mye av eksisterende veg må bestå på grunn av adkomsten til Hovet. Samlet sett anser derfor fylkesmannen at fordelene ved tiltaket er mindre enn ulempene.

Buskerud fylkeskommune uttalte i brev av 18. juni 2008 at det framgår av gjeldende fylkesplan for Buskerud at reiseliv skal være et satsningsfelt for øvre del av fylket, og at hyttebygging er en del av denne satsningen. I planen poengteres det videre at hyttebyggingen skal være fremtidsrettet og bærekraftig, og at arealene skal brukes slik at en på lang sikt ivaretar viktige natur-, miljø- og kulturverdier. Fylkeskommunen fraråder bygging av ny vei på dette partiet, da de mener en ny vei vil bidra til å fragmentere naturen i dette fjellområdet ytterligere og således være i strid med fylkesplanen.

Mekling er ikke avholdt, da begge parter har gitt uttrykk overfor fylkesmannen at de vil opprettholde sine standpunkter i saken. Fylkesmannen har derfor i samråd med begge parter, kommet til at saken oversendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Fylkesmannen i Buskerud har oversendt saken til Miljøverndepartementet ved brev av 19. juni 2009. Fylkesmannen tilrår at innsigelsen tas til følge, og begrunner dette med at reguleringsplanforslaget innebærer at det gjøres inngrep i et område som i dag er lite berørt av tekniske inngrep, og som er en del av en sammenhengende grøntkorridor. De viser videre til at det meste av veganlegget som går via Gulsviksetrene vil bli opprettholdt, og at ulempene med trafikk til fire hytter ikke oppveier ulempen med en ny veg.

Befaring og møte i saken ble avholdt 17. oktober 2009. Tilstede på møtet var representanter fra Flå kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøverndepartementet og representanter fra hytteeiere og utbygger.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 11. november 2009 anbefalt at Miljøverndepartementet tar fylkesmannens innsigelse til følge. DN viser til at planområdet ligger nordøst for Høgevarde som er en av de høyeste toppene i Norefjell. De åpne fjell- og skogområdene på Norefjell har en sentral beliggenhet som fjellturområde for en stor befolkningskonsentrasjon og er et fjelltur- og friluftsområde av nasjonal betydning. Den store utbyggingen av fritidsboliger og overnattingsanlegg i Gulsvikfjellet vil bidra til å øke betydningen av området for tur og utfartsaktivitet både sommer og vinter.

DN viser til at grensene for en utbygging i Gulsvikfjellet er satt i kommunedelplanen. DN mener at utbygging utenfor disse ikke bør aksepteres, både fordi en nylig vedtatt plan mister noe av sin legitimitet og fordi de verdier og interesser som er forsøkt ivaretatt gjennom en styrt utbygging, kan bli forringet.

DN kan ikke se at ny vei, eller gjengroing av eksisterende vei, vil ha noen avgjørende betydning for villreinen i Norefjell.

DN har kommentert saksbehandlingen og plasseringen av hyttene som nå skal ha ny vegadkomst. DN viser til at fradelingene av tomtene, samt byggetillatelser for disse, er gitt utenom planprosessen for kommunedelplanen i området. DN anser at en utbygging av disse hyttene er uheldig, særlig av hensyn til friluftsinteresser og landskapsverdier.
DN viser videre til at hyttene har vegatkomst i dag som er tilstrekkelig for å betjene hyttene. DN kan ikke se at fordelen med å ta bort deler av eksisterende vei er større enn ulempene ved bygging av ny vei.

Miljøverndepartementets vurdering

Regjeringen har i St. meld. nr. 26 (2006-2007)Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, satt opp nasjonale mål som blant annet sier at det skal trekkes klare grenser for områder med nasjonale interesser der hyttebygging bør unngås. Dette gjelder blant annet store sammenhengende naturområder uten større tekniske inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell.

Kommunedelplan for Gulsvikfjellet ble godkjent av Miljøvern¬departementet i 2004. Departementet reduserte omfang av utbygging av hensyn til natur og landskap.
Hoveddelene av den nye vegen ligger i et område som er vist som landbruks-, natur- og friluftsområde i kommunedelplanen. Departementet viser til at det har vært omfattende planprosesser for å avklare grensen for hytteområdene i Gulsvikfjellet. De nye hyttefeltene, som består av store hytter med høg standard, fører til en betydelig omdisponering av store fjellområder, og de gjenværende urørte fjellområdene får økt betydning for naturmangfold og friluftsliv.
Miljøverndepartementet mener at det er uheldig at det parallelt med planprosessen ble fradelt og gitt dispensasjon til bygging av nye hytter utenfor de foreslåtte utbyggings-områdene, da dette blant annet kan medføre at hensyn til friluftsliv og landskap, som ble lagt til grunn i kommuneplanprosessen, kan bli satt tilside.

Kommunen viser til at det er satt som vilkår i dispensasjonssakene at standarden på de nye hyttene ved Sauvaldammen skal være den samme som i de planavklarte hytte-feltene. Departementet slutter seg til vurderingene fra Direktoratet for naturforvaltning om at dette må tolkes som vilkår med hensyn til utforming av selve hyttene, og ikke krav til standard på vegadkomst.

Spørsmålet om veger i hytteområder er nærmere omtalt i Miljøverndepartementets veileder T-1450; ”Planlegging av fritidsbebyggelse”. Det er pekt på at tilrettelegging for høg teknisk standard gir store utfordringer og at kommuneplanen bør avgrense hvor det skal være tillat med vegtilknyting med og uten vinterbrøyting. Miljøvern-departementet mener at hyttene har tilfredsstillende adkomst via eksisterende veg, og at enkel og naturvennlig vedlikehold av denne vegen kan aksepteres. Departementet slutter seg også til fylkesmannens vurdering om at trafikken til fire hytter er så begrenset at det vil være til lite sjenanse for Gulsviksetrene og turgåere.

I saken er det vist til at det også skal legges vann- og avløpsledning i den planlagte vegtraséen. Departementet mener at dette i seg selv ikke er grunn nok til å anlegge en ny adkomstveg.

Norefjell har en sentral beliggenhet som fjellturområde for en stor befolknings-konsentrasjon. Departementet legger i avgjørelsen også vekt på at Norefjellområdet opplever utbyggingspress fra flere kanter, og det er derfor viktig å unngå nye inngrep som fragmenterer og reduserer det gjenværende snaufjellsområdet.


 
Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Flå kommunestyres vedtak av 30. oktober 2008 om reguleringsplan for veg fra HV3 til eksisterende veg ved Sauvaldammen.


Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

   
Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Flå kommune, Kommunehuset, 3539 Flå
Buskerud fylkeskommune, Fylkeshuset, 3020 Drammen
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim