Forsiden

Sande kommune - kommuneplanens arealdel (boliger - samordnet areal- og transportplanlegging)

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. oktober 2005

Sande kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel.

Vi viser til fylkesmannens brev av 5. oktober 2004 til Miljøverndepartementet vedrørende ovennevnte sak.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens (pbl.) § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har reist innsigelse til arealdelen av kommuneplanen.

Miljøverndepartementet finner etter en samlet vurdering å kunne godkjenne deler av kommunens forslag til boligområde 5 i arealdelen til kommuneplan for Sande. Dette området ligger vest for Lundebyveien og kan bestå av inntil 5 boligtomter.

Bakgrunn for saken

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel har det fremkommet ønsker og behov for å legge ut areal for større og mer naturbaserte boligtomter der eieren har mer areal tilgjengelig for hobbyvirksomhet etc. Området ligger utenfor strandsonen, nær barneskole, og relativt nært sentrum. Kommunen legger i kommuneplanen opp til en svært tett utbygging i kommunens øvrige byggeområder, men ønsker gjennom boligområde 5 å legge opp til et komplimenterende og supplerende tilbud til den øvrige utbyggingen i kommunen.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet i brev av 13. juli 2004 innsigelse til kommuneplanens arealdel under henvisning til rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal- og transportplanlegging. Innsigelsen retter seg mot boligområde 5 hvor kommunen på et ca. 40 dekar stort område legger opp til 10 boligtomter. Begrunnelsen for innsigelsen er at dette området ikke ligger innenfor kommunens langsiktige utbyggingsmønster eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Utbyggingen innebærer etter miljøvernavdelingens mening en uheldig knoppskyting utenfor det langsiktige utbyggingsmønsteret i et sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), 4 - 5 km fra Ekeberg og 7 - 9 km fra Sande tettsted.

Etableringen oppfattes å være klart i strid med siktemålet om klare og langsiktige grenser mellom byggeområder og landbruksområdene, og vil bidra til omfattende transportbehov til daglige gjøremål (service- og tjenestetilbud). Boligområdet ligger ifølge miljøvernavdelingen langt fra skoler og sentrumsfunksjoner og vil være avhengig av bil som transportmåte. Dette er ikke i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Megling i saken ble avholdt i møte den 17. juni 2004 uten at det lyktes å komme fram til en omforent løsning.

Sande kommunestyre behandlet saken i møte den 10. september 2004 og vedtok kommuneplanens arealdel. Boligområde 5 ble unntatt fra rettsvirkning. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. Kommunen viste til ønsket om et tilbud om store tomter hvor man ville legge opp til et alternativt boligområde med ”grønn profil”. Alternative avløpssystemer, muligheter for hobbyvirksomhet som hagebruk, hestehold m.m. er tanker som ligger bak. Et slikt område kan etter kommunens oppfatning være et interessant alternativ for de som ønsker å utfolde seg i et grønt miljø, og ikke bo i tradisjonelle boligfelt.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev hit av 5. oktober 2004 pekt på at Vestfold, spesielt kystkommunene, er utsatt for et sterkt byggepress. Dette har resultert i at kommunene har lagt til grunn at videre utbygging bør skje ved fortetting og innenfor rammene av god arealøkonomisering. Når det gjelder Sande kommune oppfatter fylkesmannen at kommunen har en klar, målrettet og bevisst filosofi med hensyn til å vedta kommune- og reguleringsplaner, og gjennomføre disse i henhold til sentrale føringer og retningslinjer.

Fylkesmannen har forståelse for de innvendinger som miljøvernavdelingen har gitt uttrykk for i sin innsigelse. Fylkesmannen mener likevel at det under gitte forutsetninger, og innenfor klare grenser, kan gis rom og tillatelse for et pionerprosjekt av omhandlede type.

Befaring og møte i saken ble avholdt 2. juni 2005 med representanter for kommunen, grunneier, fylkesmannen, fylkeskommunen og departementet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten i denne saken gjelder spørsmålet om kommunen i arealdelen til kommuneplanen skal kunne legge ut et område for 10-12 store boligtomter, eller om dette må avvises med henvisning til at dette vil stride mot sentrale retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Miljøverndepartementet kan være enig i miljøvernavdelingens anførsler om at den planlagte utbyggingen i det aktuelle området ikke er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.

Etter en helhetlig vurdering og befaring på stedet har departementet likevel kommet til at det i dette området kan foretas en redusert utbygging. Det er da lagt vekt på at området allerede inneholder en del spredt bebyggelse og at prosjektet er rettet mot en spesiell målgruppe.

Miljøverndepartementet finner at deler av området, den del som ligger øst for Lundebyveien, ville bli liggende eksponert til i forhold til mulige fjernvirkninger i landskapet og tas derfor ut av planen. For delområdet vest for Lundebyveien foreslås at det kan legges ut inntil 5 boligtomter. I reguleringsplan for dette området må det fastsettes at ingen flere boligtomter kan etableres gjennom fradelinger. Gjennom tomtedeling, bygningsplassering m.v. skal det legges til rette for at barn og unge får tilgang til gode leke- og uteoppholdsarealer i området, samt at bebyggelsen ikke blir eksponert i landskapet.

På grunnlag ovennevnte finner Miljøverndepartementet at deler av boligområde 5 i arealdelen til kommuneplan for Sande kan godkjennes.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven finner departementet å kunne godkjenne deler av kommunestyrets vedtak av 10. september 2004 om boligområde 5 i arealdel til kommuneplan for Sande. Godkjennelsen gjelder den del av boligområde 5 som ligger vest for Lundebyveien.

Øvrige deler av arealdelen til kommuneplanen er egengodkjent med rettsvirkning av Sande kommunestyre i møte den 10. september 2004.

Departementet forutsetter at kommunen justerer planen slik at den del av boligområde 5 som ligger øst for Lundebyveien tilbakeføres til landbruks, natur- og friluftsområde (LNF).

Om kunngjøring av departementets godkjenning av del av arealdelen til kommuneplanen viser vi til reglene i § 20-5 åttende ledd i plan- og bygningsloven.

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Vedlegg:
Saksdokumenter

Kopi:
Sande kommune
Vestfold fylkeskommune