Søgne - Sykehjemstomt, Tangvall sentrum (jordvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 28.6.2001

Søgne – Sykehjemstomt, Tangvall sentrum

Søgne kommune – Innsigelse mot kommunedelplan for Tangvall sentrum

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 04.01.01.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder har fremmet innsigelse mot lokaliseringen av ny sykehjemtomt på høyproduktivt jordbruksareal.

Arealet innsigelsen gjelder er dyrka jord av god kvalitet. Det ligger i klimasone 1 som er godt egnet for matkorndyrking. Dette er en arealressurs som skal ha strengeste vern mot nedbygging. Departementet har derfor etter en samlet vurdering tatt innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Bakgrunn for saken:

Søgne kommunestyre vedtok høsten 1999, i forbindelse med handlingsplan for eldreomsorgen 2000-2003, at nytt sykehjem i kommunen skulle lokaliseres sentralt på Tangvall, som er sentrum i kommunen. I en påfølgende prosess ble fem tomtealternativer vurdert, og sommeren 2000 gikk kommunestyret inn for alternativet vest for ungdomsskolen. Dette alternativet er innarbeidet i foreliggende kommunedelplan for Tangvall sentrum.

Fylkeslandbruksstyret har fremmet innsigelse til denne løsningen fordi det ikke er tilstrekkelig begrunnet hvorfor et sykehjem må ligge i sentrum og dermed legge beslag på verdifulle landbruksarealer. Fylkeslandbruksstyret er opptatt av at det må økonomiseres med arealene ettersom enhver utvidelse av Tangvall sentrum vil gå på bekostning av høyproduktive landbruksarealer.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge. Selv om jordbruksarealer ikke må nedbygges, med mindre det foreligger svært gode grunner for det, mener fylkesmannen at et sykehjem bør plasseres sentralt i kommunen og at dette hensynet må gå foran jordvernhensyn i denne saken.

Befaring og møte i kommunen ble avholdt 01.03.01 med representanter fra grunneiere, kommunen, fylkesmannen, fylkeslandbruksstyret, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets behandling er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet (LD) uttaler i brev av 29.03.01 at Tangvall sentrum i stor grad omkranses av landbruksarealer av nasjonal og regional interesse. Dette gir viktige føringer for utviklingen av tettstedet og det må legges stor vekt på arealøkonomisering, høy utnyttelsesgrad innenfor eksisterende byggesone og prioritering av hvilke funksjoner som skal ligge i sentrum. Det slås fast at konfliktområdet vest for ungdomsskolen er et areal som skal ha det strengeste vernet mot nedbygging. LD anbefaler derfor at innsigelsen tas til følge. Imidlertid understrekes det at anbefalingen er basert på en rent landbruksfaglig vurdering som ikke er avveid mot andre samfunnsinteresser.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Konflikten i denne saken står mellom vern av høyproduktive landbruksarealer og lokalpolitiske prioriteringer angående lokaliseringsvalg for nytt sykehjem, som et ledd i gjennomføringen av handlingsplan for eldreomsorgen 2000-2003. Kommunen kan vise til en lengre planprosess for å komme fram til lokaliseringen av nytt sykehjem.

St meld nr 29 (1996-97) om Regional planlegging og arealpolitikk ble behandlet av Stortinget sommeren 1997. Det ble der gitt tilslutning til at hensynet til jordvern skal tillegges større vekt i den regionale planleggingen. Samtidig legges det til grunn en praktiseringen av jordvernet som tar utgangspunkt i landbruksarealenes produksjonspotensiale veid opp mot den samfunnsnytte arealene kan ha til alternativ bruk i et langsiktig perspektiv.

Det vises også til St meld nr 19 (1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon som legger vekt på at et aktivt jordvern er sentralt for å opprettholde produksjonsmulighetene. Norge har lite dyrket areal i klimasoner egnet til matkorn og andre varmekrevende plantevekster. Det må derfor settes krav om økonomisering med arealer gjennom fortetting og effektiv bruk av de arealene som er disponert til utbygging, før verdifulle landbruksarealer kan omdisponeres.

Sykehjem vil normalt ha mange ansatte og mange besøkende. Det må derfor karakteriseres som en transportgenererende virksomhet som bør lokaliseres sentralt i kommunen. Kommunens forslag til sykehjemslokalisering vil gi gangavstand til sentrum og dermed være i tråd med de nasjonale målsetningene om å redusere transportomfanget.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at i denne saken er jordressursene av høy kvalitet og hensynet til jordvernet må veie tyngre enn ønsket om en mest mulig sentral lokalisering av sykehjemmet. Ut fra dette er det derfor grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret til følge.

Vedtak:

I medhold av § 20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet Søgne kommunestyres vedtak i møte den 14.12.00 om Kommunedelplan for Tangvall sentrum. Unntatt fra departementets godkjenning er området vest for ungdomsskolen, som på plankartet er vist med svart skravur.

Et sentralt grep i miljøvennlig by- og tettstedsutvikling er å satse på økt arealutnyttelse og gjenbruk av bygninger. Det er også viktig at alternativer som ikke medfører nedbygging av verdifulle arealressurser blir grundig vurdert. Miljøverndepartementet vil derfor anbefale at kommunen på nytt vurderer å utrede alternativet med videreutvikling av eksisterende sykehjem.

Selv om det ikke er fremmet innsigelse til planen på grunn av vegtrafikkstøy har støyforhold vært fremme i debatten lokalt, og det er omtalt i fylkesmannens oversendelsesbrev. Departementet vil derfor påpeke at det vil være kommunens ansvar, ved den videre detaljplanlegging av sykehjemmet, å ta hensyn til gjeldende retningslinjer og grenseverdiforskrifter for støy.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om departementets godkjenning.

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.