Åmot kommune - innsigelse til reguleringsplan for Wolf-Road 4x4 (off-road bane - motorferdselloven)

Avgjørelse i innsigelsessak, 29. mars 2005

Åmot kommune - innsigelse til reguleringsplan for
Wolf-Road 4x4

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 20. august 2004 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Wolf-Road 4x4 i Åmot kommune. Innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. Departementet mener off-road kjøring som forutsatt i planen vil være i strid med motorferdselloven.

Bakgrunn for saken

Fylkesmannen i Hedmark fremmet 6. mars 2003 innsigelse til forslag til regulerings-plan for Wolf-Road 4x4 for off-road senter i Digeråsen i Åmot kommune. Fylkesmannen mener avgrensningen av området for kjøring er i strid med retningslinjer for motor­ferd­­sel i utmark fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen viser til at motorferdsel­loven gjelder for all kjøring i utmark, selv om området er regulert til motorsport. Fylkesmannen påpeker at det på visse vilkår kan gis dispensasjon for konkurranse- eller treningskjøring innenfor område som er avklart gjennom reguleringsplan, jfr. rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forutsetningen er blant annet at banen ikke må ha et omfang eller en utstrekning som gjør det naturlig å betegne bruken som turkjøring. Fylkesmannen viser også til uttalelse fra Direktoratet for naturforvaltning i en tilsvarende sak for et mindre område. Fylkesmannen mener at det eventuelt kan avgrenses et vesentlig mindre areal for terrengbanen.

Fylkesmannen ba i brev av 7. januar 2004 om vurdering fra Direktoratet for naturforvaltning.

Direktoratet for naturforvaltning uttalte seg til saken i brev av 20. januar 2004. Direktoratet mener kjøringen vil være i strid med motorferdselloven. Direktoratet mener at det ikke er avgjørende at løypenettet i revidert planforslag er skilt spesielt ut. En langt større del av området enn bare de inntegnede løypene blir berørt. Direktoratet slutter seg til fylkesmannens oppfatning om at området mangler nødvendig avgrensning, og at området for øvrig er av en slik størrelse at det langt overskrider det som anses som nødvendig areal til motorsportbaner.

Fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse i brev av 23. januar 2004, under henvisning til uttalelsen fra Direktoratet for naturforvaltning.

Fylkeskommunen uttalte seg i notat av 20. april 2004. Fylkeskommunen mener planen omfatter et meget stort område og at arealet bør reduseres, samt at planen bør bearbeides videre.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 17. juni 2004. Av saksframstillingen går det fram at det er gitt midlertidig tillatelse etter motorferdselloven til etablering av off-road senter i området.

Megling i saken ble avholdt 2. juli 2004. Partene ble enige om at saken er av prinsipiell karakter og bør avgjøres av Miljøverndepartementet.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 16. juli 2004. Kommunen mener uttalelsen fra Direktoratet for naturforvaltning fører til at det ikke er mulig å utarbeide reguleringsplan for motorferdsel, og står i strid med Miljøverndeparte­mentets veiledning. Kommunen opplyser at det i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanen er gjennomført omfattende drøftinger av motorferdsel i utmark, og at området er ett av to områder som i kommuneplanens arealdel er båndlagt for motorsport for videre detaljplanlegging. Kommunen ser det som viktig å få avklart arealbruken gjennom plan for å få sterkere styring og en bedre kommunal motorferdselpolitikk totalt sett. Kommunene mener innsigelsen er tatt hensyn til ved at området for motorsport i revidert planforslag er begrenset til kun å omfatte kjøretraséene. Det anses ikke aktuelt med ytterligere avgrensning av kjørenettet, som må være såpass omfattende for den typen off-road kjøring det her gjelder. Etablering av motorsportsenteret er et viktig ledd i næringsutviklingen i Åmot kommune, som har status som omstillingskommune. Erfaringene fra den midlertidige driften viser at senteret gir store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det vises også til at Norges Bilsportforbund har erklært at anlegget skal ha status som rikssenter for off-road.

Fylkesmannen uttaler i oversendelsesbrevet til departementet 20. august 2004 at fylkesmannen finner det vanskelig å gi departementet noen nærmere tilråding i dette tilfellet. Fylkesmannen mener at selv om arealet er båndlagt i påvente av regulering, kan det ikke sies å avklare arealbruken i slik detaljgrad at man kan avgjøre om bruken er i strid med nasjonale eller viktige regionale interesser. Fylkesmannen påpeker at det springende punktet i saken er om omfanget eller utstrekningen av banen gjør det naturlig å betegne bruken som turkjøring. Fylkesmannen mener retningslinjene i rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er uklare med hensyn til omfang og utstrekning av anlegg for motorsport. Det anses behov for klarere retningslinjer om dette da denne typen anlegg er lite kjent i Norge og det er et økende antall henvendelser om etablering av diverse mindre anlegg.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 11. oktober 2004, med representanter for kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen. Grunneier og representanter for off-road senteret var også til stede under befaringen.

Miljøverndepartementets vurdering

Hovedspørsmålet i denne saken er om off-road kjøring i det aktuelle området vil være innenfor rammene av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og tilhørende nasjonal forskrift. Reguleringsplanen vil i seg selv ikke innebære tillatelse til motorisert ferdsel; det er nødvendig med tillatelse etter motorferdselreglene i tillegg.

Reguleringsplanen omfatter etter reguleringsbestemmelsene et område på 5.167 dekar. Mesteparten av området er angitt til landbruk (L-1). Innenfor landbruksområdet er det angitt traktorveger og kjørespor på ca 24 km (L-2), som utgjør 61 dekar. Det er dessuten forutsatt at det skal kunne anlegges 8 km nye traktorveger, dvs. ca 20 dekar. I tillegg er det angitt et spesialområde for kunstig kjøreanlegg (S-1) på 254 dekar. Kjøringen skal skje med off-road biler om sommeren og snøscooter om vinteren.

Selv om kjøring bare tillates på traktorveger og kjørespor, er kjørenettet tett og kjøringen vil etter departementets oppfatning påvirke hele planområdet. Området må vurderes under ett og hele området bør anses som en motorsportbane i forhold til motorferdselloven.

Motorferdselloven med forskrifter har som utgangspunkt at motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt, med mindre annet følger av loven selv eller vedtak med hjemmel i loven. I henhold til nasjonal forskrift § 6 kan imidlertid kommunestyret i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Et slikt særlig behov kan være motorsport.

Motorferdselloven regulerer motorsport på arealer som er definert som utmark i lovens § 2. Trenings- og konkurransekjøring i forbindelse med motorsport kan det gis tillatelse til etter § 6 dersom det dreier seg om begrensede arrangementer eller kjøring på terrengbane som er godkjent i reguleringsplan.

Når det gjelder kjøring på terrengbaner i utmark, kan det i medhold av § 6 gis tillatelse når banen er lagt ut i reguleringsplan, og når den benyttes til kjøring i organiserte former. Forutsetningen er at det skjer en viss grad av opparbeiding av det aktuelle areal, og banen må ikke ha et omfang eller en utstrekning som gjør det naturlig å betegne bruken som turkjøring, jfr. Miljøverndepartementets rundskriv T-1/96 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

Flere momenter i denne saken kan tale for en godkjenning av banen. Banen avklares i reguleringsplan, slik at kravet til planavklaring oppfylles. Kjøringen vil foregå i regulerte og organiserte former. Banen ligger dessuten nær opp til utskytingsstedet for langdistanseskyting i Region Øst, og en slik samlokalisering av støyelementer kan synes hensiktsmessig.

Det er vanskelig å sette en grense for når et område blir så stort at kjøring der uten tvil må kunne betegnes som turkjøring. Den aktuelle banens størrelse og utstrekning synes imidlertid å gå utover det som er nødvendig og krysser etter departementets oppfatning grensen mot turkjøring. Formålet med motorferdselloven er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. På denne bakgrunn blir det ganske klart at området faller utenfor de unntaksrammer det åpnes for i forskriften § 6. Miljøverndepartementet mener derfor unntakshjemmelen i nasjonal forskrift § 6 ikke kan anvendes
i foreliggende tilfelle. Miljøverndepartementet mener likevel at en reguleringsplan for et vesentlig mindre område kan være forenlig med motorferdselloven. Kommunen bør i tilfelle samarbeide
nært med fylkesmannen om den nærmere avgrensning av området.

Når bruken av området til off-road kjøring vil være i strid med motorferdselloven, finner Miljøverndepartementet det ikke riktig å stadfeste den aktuelle reguleringsplanen.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å ville stadfeste Åmot kommunestyres vedtak av 17. juni 2004 om reguleringsplan for Wolf-Road 4x4.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Åmot kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Hedmark fylkeskommune

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur