Hammerfest kommune - Innsigelse til reguleringsplan for snøscootercrossbane (snøscooterbane - reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 12. februar 2004

Hammerfest kommune – Innsigelse til reguleringsplan for snøscootercrossbane

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 7. juli 2003 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2. Områdestyret for Vest-Finnmark har innsigelse til snøscootercrossbanen ut fra reindriftsinteresser.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for snøscootercrossbane ved Kvalfjord på Kvaløya i Hammerfest kommune, med endring i reguleringsbestemmelsene for å unngå bygging i området. Innsigelsen fra Områdestyret i Vest-Finnmark tas etter dette delvis til følge. Departementet mener snøscootercrossbanen kan godkjennes når bygging ikke tillates og banen bare skal brukes vinterstid. Kjøring er etter reguleringsbestemmelsene ikke tillatt fra mai til oktober, som er den tiden reinen bruker området.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen avsetter planområdet i sin helhet til spesialområde scootercrossbane, som er tenkt benyttet til organisert snøscootertrening og konkurranser. I reguleringsbestemmelsene er det forutsatt at det skal uarbeides en arealdisponeringsplan for bruken av området, med blant annet parkeringsplass, crossbane og område for dragrace. Videre er det fastsatt at det kan tillates oppført en bygning som har direkte tilknytning til områdets bruk. Det er dessuten fastsatt at området bare kan benyttes i tiden 1. oktober til 5. mai.

Områdestyret for Vest-Finnmark ved reindriftsagronomen fremmet innsigelse til reguleringsforslaget 3. januar 2002. Områdestyret mener snøscootercrossbanen ikke er forenlig med reindriftsinteressene i området. Banen vil bidra til å stenge reinens naturlige flytte- og trekklei i Kvalfjordområdet på Kvaløya, som er særlig beskyttet mot inngrep etter reindriftslovens § 10 nr. 4. Tiltaket vil også berøre distriktets vår- og sommerbeiteland og kalvingsområde som strekker seg fra Mylingen, Kvalfjordområdet og over øya, og langs kysten til Sammelsundet.

Områdestyrets vurderinger er basert på uttalelse innhentet fra reinbeitedistrikt 20-Kvaløy/Fala, som blant annet viser til at det dreier seg om et særdeles verdifullt og viktig beiteland med flere bruksformål. Distriktet presiserer at det er meget viktig at dette området er åpent for trekk og flytting fra våren til høsten. Det uttales dessuten at parkeringsarealet, bygningen og andre fasiliteter vil gjøre at reinen forstyrres og trekker bort fra området. Distriktet frykter også press for tilrettelegging for helårsbane senere.

Finnmark fylkeskommune hadde 24. april 2001 ikke merknader da tiltaket anses for å være i tråd med fylkesplanen. I fylkesplanen er det uttalt at motorferdsel med fart og spenning som formål må avgrenses til egne baner.

Mekling i saken ble avholdt 17. juni 2002 uten at man kom til enighet.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 28. november 2002. Av saksframstillingen framgår at det har vist seg vanskelig å finne egnede områder for etablering av scootercrossbane i nærheten av Hammerfest uten konflikt med reindriftens interesser. Andre forslag har kommunen vurdert som ikke egnede på grunn av nærhet til bebyggelse. For å begrense ulempene for reindriften åpner planen kun for en begrenset mulighet for opparbeiding av området, og bruk er bare tillatt på den tiden av året da det ikke er rein på Kvaløya. Det anses viktig å legge til rette for utøvelse av motorsport vinterstid i Hammerfestområdet, blant annet for å unngå villmannskjøring

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 13. desember 2002.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet 7. juli 2003 at reguleringsplanen ikke godkjennes. Fylkesmannen viser til at Regjeringen i St.meld. nr. 33 (2001-2002) om samepolitikken har fastslått at det er behov for å styrke reindriftens arealvern, og særlig de arealer som er av avgjørende betydning for en bærekraftig reindrift. Fylkesmannen mener det gjennom reindriftsforvaltningens argumentasjon og en konsekvensutredning om virkningene på reindriften av planlagte inngrep i Hammerfestområdet, som er utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning, er fastslått at det aktuelle området er av avgjørende betydning for reindriften på Kvaløya. På bakgrunn av reindriftsfaglige vurderinger finner fylkesmannen det sannsynlig at scootercrossbanen vil kunne medføre store skader og ulemper for reindriften. Fylkesmannen finner ikke at de samfunnsmessige hensynene som taler for å godkjenne planen er tilstrekkelig tungtveiende til å slå igjennom overfor hensynet til reindriften. Fylkesmannen peker for øvrig på at dersom motorsportanlegget ikke brukes om sommeren, vil ulempene for reindriften være knyttet til at det blir satt opp en bygning, samt bygge- og anleggsvirksomhet.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 23. oktober 2003 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, reindriftsforvaltningen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruksdepartementet har i brev av 19. desember 2003 anbefalt at innsigelsen tas til følge og at det aktuelle området reguleres til reindrift. Landbruksdepartementet anser det som uheldig og unødvendig å tillate anlegg for sport og fritidsbruk som vil medføre en vesentlig reduksjon av reindriftens muligheter for å utnytte beiteressursene på Kvaløya. Landbruksdepartementet mener det er behov for å foreta en nærmere vurdering av alternativene for lokalisering av helårs motorcrossbane. Det anbefales at arealbruken i en region med svært mange ulike utbyggingstiltak fastsettes ved en bred og helhetlig prosess, der flere ulike sektorers arealbehov og alternative løsninger avveies, for eksempel ved at kommuneplanens arealdel tas opp til ny vurdering.

Landbruksdepartementets uttalelse tar utgangspunkt i at reindriftens flytte- og trekkleier er gitt et særskilt vern i reindriftslovens § 10 nr. 4. Uttalelsen er ellers basert på St.meld. nr. 33 (2001-2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken, der behovet for å styrke vernet om reindriftens arealer framheves. Det er også vist til fylkesplanen for Finnmark, som angir som et delmål å sikre en framtidig bærekraftig forvaltning av beiteressursene. Landbruksdepartementet viser i tillegg til rapporten fra Norsk institutt for naturforskning om konsekvensene for reindriften av Snøhvit-utbyggingen, der det anbefales at den nordlige delen av Kvaløya og flyttleiene mot sør reguleres til reindrift.

Miljøverndepartementets vurdering

Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift. Etter reindriftslovens § 10 nr. 4 er det forbudt å stenge reindriftens flyttleier. I innsigelsen er det opplyst at snøscootercrossbanen vil bli liggende i et viktig trekkområde for reinen.

Motstanden mot snøscooterbanen bygger i stor grad på frykten for at banen skal bli tatt i bruk som helårsbane. Under møte og befaring var det enighet om at det er sommerbruk av området som vil være mest problematisk for reindriften. I § 3 bokstav f i reguleringsbestemmelsene er det fastsatt at området bare kan benyttes til motorsport i tiden 1. oktober til 5. mai. Bruk av området som helårsbane vil derfor ikke være tillatt.

Departementet legger til grunn som en klar forutsetning, at det ikke vil være adgang til å bruke området til motorsport om sommeren. Dette er et avgjørende moment for departementets vurdering av denne saken.

Det framgår av fylkesmannens oversendelsesbrev til departementet at dersom banen ikke brukes om sommeren, vil ulempene for reindriften være knyttet til oppføring av en bygning, samt til bygge- og anleggsvirksomheten. Problemene banen påfører reindriften er således av begrenset karakter, og det er ikke snøscooterkjøringen i seg selv som skaper problemer. Miljøverndepartementet mener derfor at reguleringen til snøscootercrossbane for vinterbruk ikke kommer i så stor konflikt med reindriftsinteressene at planen ikke kan stadfestes. Det er satt klare tidsrammer for bruken, og i tillegg kan oppføring av bygninger i området unngås ved endring av reguleringsbestemmelsene. Departementet viser også til at området tidligere har vært benyttet som skytebane.

Landbruksdepartementet mener alternative løsninger bør vurderes, for eksempel gjennom revisjon av kommuneplanen. Kommunen har vurdert flere andre alternativer for plassering av snøscooterbanen, men disse er avvist på grunn av konflikt med andre interesser. Ideelt sett hadde det vært ønskelig å få vurdert spørsmålet om lokalisering av en slik bane i en bredere sammenheng og også i forhold til andre typer inngrep, ikke minst på grunn av økt arealpress i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen. Miljøverndepartementet finner likevel ikke å kunne avvise planforslaget på dette grunnlaget. Spørsmålet om en helårsbane for motorcross bør imidlertid vurderes i en bredere sammenheng i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Dersom det etableres en helårsbane et annet sted i kommunen, vil det eventuelt kunne føre til at angjeldende virksomhet flyttes.

Miljøverndepartementet finner etter dette at reguleringsplan for snøscootercrossbane ved Kvalfjord på Kvaløya i Hammerfest kommune kan stadfestes, med endring i reguleringsbestemmelsene slik at det ikke tillates oppføring av bygninger i området.

Vedtak

I medhold av § 27-2 nr. 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Hammerfest kommunestyres vedtak 28. november 2002 om reguleringsplan for snøscootercrossbane ved Kvalfjord på Kvaløya, med følgende endring i reguleringsbestemmelsene: - Reguleringsbestemmelsenes § 3 bokstav c om oppføring av bygning endres slik at det framgår at oppføring av bygninger i området ikke er tillatt.

Vedtaket innebærer at departementet gjør en mindre endring i planen. Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt anledning til ut uttale seg, gjøre de endringer som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Miljøverndepartementet har derfor informert kommunen om endringen i reguleringsbestemmelsene.

Det stadfestede reguleringskartet med påtegning og stadfestede reguleringsbestemmelser med endring følger vedlagt.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til merknader. For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Med hilsen
Børge Brende

Kopi:
Hammerfest kommune
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark
Finnmark fylkeskommune
Landbruksdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur
Reguleringskart og reguleringsbestemmelser