Innsigelse til reguleringsplan for Tjørhom Panorama, Sirdal kommune

Avgjørelse i innsigelsessak, 11. april 2007

 

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 29. mai 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Vest-Agder har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannen til følge og stadfester ikke reguleringsplanen for Tjørhom Panorama. Departementet mener at et større hyttefelt nært en etablert hekkeplass for hubro vil være uheldig, da det kan medføre at reirplassen ikke blir benyttet på grunn av forstyrrelser. Våre forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler og våre nasjonale miljømål tilsier at hensynet til en sårbar art i dette tilfellet medfører at utbyggingsplanene ikke kan realiseres slik de nå foreligger.

Bakgrunn

Reguleringsplanen innebærer utbygging av 54 fritidsboliger med tilhørende uthus/garasjer, friområder, fellesområder inkludert veiadkomst og diverse spesialområder. Planforslaget er begrunnet i behovet for å styrke inntektsgrunnlaget på gården. 

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til store deler av planområdet, ut fra hensynet til et viltområde. Rådmannen hadde i sin innstilling til 2. gangs behandling innstilt på å ta fylkesmannens innsigelse til følge. Ved politisk behandling ble dette punktet tatt ut og planen ble vedtatt med innsigelsen.

Etter meglingen ble det innhentet en faglig miljøvurdering fra Ambio miljørådgivning vedrørende byggeområdets innvirkning på viltlokaliteten. Rapporten peker på at de planlagte hyttene vil kunne gi negative virkninger for det aktuelle hubroparet. Det er sannsynlig at hubroen reduserer bruken av reirplassen eller oppgir den permanent dersom hyttefeltet bygges ut. Det forventes at redusert ungeproduksjon vil kunne bli resultatet på kortere eller lengre sikt.

Planområdet omfattes av forslag til kommunedelplan for Tjørhomfjellet er området vist som fremtidig byggeområde. Fylkesmannen fremmet innsigelse til deler av byggeområdet. Kommunedelplanen ble vedtatt 29. juni 2002, og det ble sagt at byggeområder for hytter ved Småslåttknuten skulle justeres slik at de ikke kommer i konflikt med viktig viltområde. Fylkesmannen har ikke mottatt revidert plankart slik at de kan vurdere om innsigelsen er imøtekommet. Kommunedelplanens byggeområder er dermed ikke endelig avklart.

Sirdal kommune
Reguleringsplanen for Tjørhom Panorama ble godkjent av Sirdal kommune 10. mars 2005. Etter at rapporten fra Ambio miljørådgivning forelå, fattet kommunen et nytt vedtak 2. februar 2006 der de ikke godkjenner meglingsprotokollen. I vedtaket sier kommunen også at rapporten fra Ambio er så selvmotsigende at de ønsker saken oversendt Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen begrunner innsigelsen med at den nordøstre del av planen kommer innenfor grensene for en viltlokalitet av nasjonal verdi (rødlisteart, sårbar). Miljøvernavdelingen mener at hytteområdene H18- H53 bør utgå. Dette berører til sammen 37 hytter og 32 garasjer med tilhørende veianlegg.

Fylkesmannen tilrår i oversendelsesbrevet at innsigelsen blir tatt til følge. Det vises til at vern av rødlistearter er et nasjonalt mål. I St. meld. Nr 21 (2004-2005) ” Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” heter det at naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Fylkesmannen fremhever at for å oppfylle det nasjonale målet, er det viktig å sikre artenes leveområder. Det viser seg at deler av byggeområdet i reguleringsplanen kommer innenfor det registrerte leveområdet til hubroen. I oversendelsen til departementet pekes det også på at kommunen gjennom arealplanleggingen skal foreta en samfunnsmessig helhetsvurdering, der hensynet til biologisk mangfold skal behandles på lik linje med andre samfunnshensyn.

Vest-Agder fylkeskommune viser til at landskapsinngrepene bør begrenses, ettersom bebyggelsen er plassert i et høytliggende natur- og friluftsområde. Fylkeskommunen har også gitt råd om alternativ plassering av hyttene og råd om at deler av byggeområdene tas ut av planen uten at det er fremmet innsigelse.

Befaring ble avholdt 4. september 2006, med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmannen i Vest-Agder, Sirdal kommune og representanter fra grunneierne.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) gir i brev av 22. september støtte til innsigelsen. DN mener et større hyttefelt nær en etablert hekkeplass for hubro er uheldig, og at dette kan medføre at reirplassen ikke blir benyttet på grunn av forstyrrelser. Det er lagt vekt på Norges internasjonale forpliktelser gjennom avtaler vi har inngått, samt nasjonale miljømål som skal sikre at truede arter skal opprettholdes på eller gjenoppbygges til livskraftige nivåer.

DN legger vekt på at alle hyttene vil ligge innenfor en radius på ca 600 meter fra reirlokaliteten, og at de nærmeste hyttene vil ha en avstand på ca 250 meter. DN slutter seg til Ambios rapport, og mener at hyttene H18- H54 med tilhørende garasjer og infrastruktur ikke bør bygges ut.

DN har forståelse for at kommunen ønsker å tilrettelegge for hyttebygging, men mener det bør skje gjennom en ryddig planprosess der interessene blir veid mot hverandre i overordnet plan. Det pekes på at det er uheldig at kommunen ikke har avklart områdets status i kommunedelplanen før reguleringsplanen ble fremmet.

Miljøverndepartementets vurderinger


Konflikten gjelder utbygging av 54 hytter med tilhørende garasjer og infrastrukturtiltak på vestsiden av RV 468 gjennom Ukvigldalen i Sirdal. Planforslaget er privat og utarbeidet på vegne av to grunneiere.

I kommuneplan for Sirdal, godkjent i 1997, er området ikke gitt eget arealbruksformål. Området omfattes av kommunedelplan for Sinnes-Tjørhom, og er her vist som landbruks-, natur-, og friluftsområde. Området er også omfattet av forslag til ny kommunedelplan for Tjørhomfjellet. I forslaget er området vist som fremtidig hytteområde. Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen hadde innsigelse til planforslaget på grunn av nærheten til et viltområde. Kommunen vedtok derfor at planen skulle endres slik at deler av hytteområdet ikke kom i konflikt med viltområdet i nærheten. Vedtaket i kommunen ble fattet i juni 2002, men det endelige plankartet er ennå ikke sendt fra kommunen.

Hubroen er registrert som sårbar art på den nasjonale rødlisten over truede dyrearter. En art er sårbar når den står overfor en stor sjanse for utryddelse i vill tilstand i fremtiden. Trusselfaktorer er blant annet ferdsel og omdisponering av arealer.

Departementet viser til at det er et nasjonalt mål å verne rødlistearter. Dette fremgår blant annet av St. meld. Nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.  Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres levedyktige bestander og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Et mål med rødlisten er å sikre at arter ikke forsvinner fra landet. Rødlisten skal også bidra til at det tas hensyn til naturmiljøet ved arealplanlegging.

Departementet legger vekt på fylkesmannens registrering av leveområdet for hubroen, som viser at deler av byggeområdet kommer innenfor det registrerte leveområdet for viltet. Ambio miljørådgivnings rapport viser at hubroen ikke vil oppgi territoriet, men at det er sannsynlig at de vil oppgi hekkeområdet. Dette kan igjen få konsekvenser for ungeproduksjonen. Departementet legger til grunn at rapporten sier det er et relativt stort potensial for forstyrrelser dersom utbygging skjer i henhold til planen, og at man for å unngå virkninger for hubroen er det avgjørende at det aktuelle høydedraget for de 37 hyttene ikke blir utbygd.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen at det er kommunens oppgave gjennom arealplanleggingen, å sørge for at det skjer en samfunnsmessig helhetsvurdering der hensynet til biologisk mangfold behandles likt med andre samfunnshensyn. Departementet viser for øvrig til uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune, men kan ikke se at kommunen har foretatt en vurdering av landskapstilpasningen, noe som ville vært en fordel med hensyn til viltet.

Departementet er kommet til at det ut fra hensynet til hubroen er nødvendig at hytteområdene H18 - H54 med tilhørende garasjer og infrastrukturtiltak tas ut av planen. Dersom kommunen ønsker å realisere planen for de resterende 17 hyttene, må planen endres og det må fattes et nytt planvedtak for dette.

Avgjørelsen er i tråd med Direktoratet for naturforvaltning sin uttalelse til saken og innebærer at fylkesmannens innsigelse blir tatt til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester ikke departementet Sirdal kommune sitt vedtak av 10. mars 2005 vedrørende reguleringsplan for Tjørhom Panorama.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy 
   
Kopi:
Sirdal kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Vest-Agder fylkeskommune