Eide kommune - innsigelse til bebyggelsesplan Roparhaugen Vest

Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Roparhaugen, under forutsetning av at naustene på holmen N2 endres til mønehøyde maks 5 meter over gjennomsnittlig terreng (bestemmelsene pkt 5.3), og at bestemmelsene pkt 5.4 tas ut. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke er således tatt delvis til følge.

Vi viser til fylkets ekspedisjon hit av 10. juni 2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Møre og Romsdal fylke har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet stadfester bebyggelsesplan for Roparhaugen, under forutsetning av at naustene på holmen N2 endres til mønehøyde maks 5 meter over gjennomsnittlig terreng (bestemmelsene pkt 5.3), og at bestemmelsene pkt 5.4 tas ut. Naustene skal ikke benyttes til overnatting. Innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke er således tatt delvis til følge.

Bakgrunn
Eide kommune fremmet i 2008 et justert forslag til bebyggelsesplan, etter at flere tidligere forslag var sendt på høring og fremmet innsigelse til. Planforslaget på Roparhaugen ble vedtatt av Eide kommune 26. mars 2009, og omfatter et mindre byggeområde for naust (N2), et mindre småbåtanlegg på holmen samt tilkomst til holmen via en bro. På land er det planlagt et naustområde N1, en konferansedel K1, hytteområder H1 og H2 samt friluftsområde F1-F3. Til naustområdene N1 og N2 er det lagt opp til innredning av naustloftene med opptil 4 soverom som skal benyttes i forbindelse med konferansestedet, jf reguleringsbestemmelsene § 5.

Statens vegvesen ved ”Prosjekt Nasjonal turistveg” påpeker i en uttalelse til planen at det er viktig å opprettholde det verdifulle utsiktsbildet fra fylkesveien forbi planområdet, men mener dagens bebyggelse ligger relativt bra skjult i forhold til å påvirke det unike synet mot kysten og storhavet.

Møre og Romsdal fylke har innsigelse til adkomst til og bygging på holmen (N2), samt til innredning av naust på land til beboelse (N1). Begrunnelsen for dette er strandsonevernet, hvor fylket mener en utbygging som planlagt vil stride mot de nasjonale interessene knyttet til dette. Fylket bemerker at de er mer åpne for etablering av næringsrettede tiltak enn hytter i strandsonen, men mener det bør være klare rammer uansett funksjon i dette området.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) uttaler i sin oversendelse av 12. oktober 2009, at de støtter innsigelsen knyttet til innredning av naust for beboelse (N1). Størrelsen på disse bygningene må reduseres, og de mener at antall naust bør tilpasses det reelle behovet for lagring av båter og utstyr. DN mener at behovet for tilgang til sjørettede aktiviteter kan ivaretas ved at det åpnes for adkomst og bygging av et mindre uthus/naust og småbåtanlegg på holmen. Forutsetningen er at holmen åpnes for allmenn ferdsel og opphold. DN mener behovet for lagring av utstyr og lignende som skal benyttes i turistøyemed, kan dekkes av et mindre uthus/naust enn hva som er planlagt på område N2 i dag.

Befaring ble avholdt den 24. september, med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Møre og Romsdal fylke, Eide kommune og tiltakshaverne til stede.

Miljøverndepartementets vurderinger
Saken gjelder her et område som ønskes videreutviklet til turisme, og som ligger lokalisert i strandsonen i Eide kommune.

Bygningene i konferanseområdet K1 ble omsøkt i 1998 som fritidsboliger i henhold til gjeldende bebyggelsesplan fra 1995. Eide kommune vedtok i 2005 gjennom dispensasjon, en midlertidig bruksendring av bygningene til konferansesenter i påvente av planendring. Det ble i 2006 gitt en midlertidig brukstillatelse. I område N1 er det bygd to bygninger som er godkjent av kommunen som brygge/sjøbod, og det er presisert fra kommunen at disse ikke skal innredes og benyttes til beboelse.

Miljøverndepartementet legger vekt på at det er behov for å kunne legge til med båter på en hensiktsmessig måte for eiendommen. Innenfor holmen og mot naustområde N1 er det grunt, og området blir tørrlagt ved fjære sjø. Det bør derfor kunne åpnes opp for en adkomst på holmen slik planen legger opp til, samt et småbåtanlegg og et mindre uthus eller naust. Departementet mener imidlertid, i likhet med Direktoratet for naturforvaltning, at størrelsen på naustet bør reduseres slik at strandsoneverdiene blir ivaretatt på en best mulig måte. Naustet bør derfor kun romme nødvendig utstyr og lignende som skal benyttes i bedriftskonseptet tilknyttet sjøaktiviteter. Departementet mener en mønehøyde på maks 5 meter vil være riktig, samtidig som regulerings-bestemmelsene endres slik at det ikke gis anledning til overnatting i naustene. For å bevare bunnforholdene mellom holmen og fastlandet best mulig, mener departementet at en trebro slik Direktoratet for naturforvaltning nevner, vil være det beste. Dette vil også bevare sjøbunnen på en bedre måte enn en fylling. Miljøverndepartementet mener også at holmen skal kunne åpnes for adkomst og opphold for allmennheten, også slik at småbåtanlegget kan brukes av allmennheten for korte opphold (ombordstigning eller ilandsetting).

Når det gjelder naustområdet N1, mener departementet at disse husene heller ikke skal åpnes for overnatting, men brukes til utstyr og båter slik naust tradisjonelt blir brukt. Naustene er allerede oppført, og Miljøverndepartementet mener derfor det er uhensiktsmessig å redusere mønehøyden. Kommunen har tidligere forutsatt at disse naustene/sjøbodene ikke skal benyttes til beboelse. Dette forutsettes opprettholdt i den videre driften av stedet.

Etter dette blir derfor innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke tatt delvis til følge.

 

Vedtak
Miljøverndepartementet stadfester Eide kommunes vedtak av 26. mars 2009, med unntak av reguleringsbestemmelsene pkt 5.3 som endres til mønehøyde 5 meter, og pkt 5.4 som fjernes i sin helhet. Innsigelsen fra Møre og Romsdal fylke er tatt delvis til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Eide kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Møre og Romsdal fylkeskommune
Normann Rudi, Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 14, 6412 Molde