Forsiden

Målselv - Hyttefelt, Skrubblia (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 19.9.2001

Målselv – Hyttefelt, Skrubblia

Målselv kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Skrubblia hyttefelt

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 30. mai 2001.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt til Miljøvern- departementet for avgjørelse fordi Områdestyret for reindrift har innsigelse mot reguleringsplanen.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Skrubblia. Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift er etter dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Målselv kommune vedtok planen den 26. april 2001. Planen er fremmet av Statsskog i Troms på bakgrunn av kommuneplan for Målselv, vedtatt 29. januar 1998, hvor området er lagt ut til hytteområde. Kommunen viser til at Reindriftsforvaltningen ikke hadde merknader til hytteområdet under kommuneplanprosessen. Kommunen må forholde seg til tidligere vedtak i kommunestyret. Bedrifter, næringsliv og kommunens innbyggere har krav på et planverktøy som de kan forholde seg til. Det vises også til at det i reguleringsplanen er tatt flere hensyn for å forsøke å begrense forstyrrelsene mest mulig slik at reindriftsnæringa og hytteboerne skal kunne eksistere side ved side.

Områdestyret for reindrift mener planen innebærer et betydelig inngrep i et viktig beiteområde for rein. Det vises til at erfaringer fra hyttebygging har vist at slike inngrep medfører forstyrrelser for reindriftsnæringen utover et langt større område enn selve området for utbygging skulle tilsi. Hyttefeltet berører et areal som i henhold til Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1972 kan benyttes til beite for svensk rein. Svensk rein beiter i området fra 1. mai til 15. september, mens området benyttes til vinterbeite for norsk rein. Områdestyret beklager at det ikke ble reagert på det planlagte hyttefeltet da kommuneplanens arealdel var på høring.

Områdestyret har forelagt planen for Lainiovuoma sameby. I sin uttalelse av 19. juli 2000 viser samebyen til at Cavarri er hovedkalvingsland for samebyen. Cavarri er godt vår- og sommerbeiteområde fordi det blir tidlig bart om våren. Der er frodig om sommeren slik at reinen holder seg i ro der helt til sent på høsten. Hyttene vil bli brukt akkurat i den perioden samene har reinen i området slik at Cavarri vil tømmes for rein. Erstatningsareal for området finnes ikke.

Fylkesmannen i Troms har i sitt oversendelsesbrev av 30. mai 2001 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen finner det beklagelig at reindrifta ikke kom med innspill da kommuneplanens arealdel var på høring, slik at man kunne unngått den situasjon som nå er oppstått. Fylkesmannen kan likevel ikke se at den manglende deltagelse fra reindrifta har preklusiv virkning i forhold til senere reguleringsforslag. De argumenter som fremføres av reindrifta må veie tyngst. Da hytteområdet inngår som en del av kalvingslandet for mer enn 5000 simler, har fylkesmannen forståelse for at det planlagte hyttefeltet med den økte aktivitet dette medfører i området, kan påvirke/forstyrre reinen i en tidsperiode den er spesielt sårbar. I følge reindrifta finnes det heller ikke arealer som kan erstatte et eventuelt tapt kalvingsområde. Det må også tilføyes at området benyttes til vinterbeite for norsk rein.

I forbindelse med den sentrale behandlingen har Miljøverndepartementet innhentet uttalelse fra Landbruksdepartementet.

Landbruksdepartementet tilrår i brev av 30. juli 2001 at innsigelsen fra Områdestyret for reindrift tas til følge. Det vises til at det er vanskelig å se for seg at dette området både skal være kalvingsland for simler, samtidig som det skal inneholde et hyttefelt med de aktiviteter det fører med seg. Et hyttefelt vil øke og forlenge aktivitetsnivået i den mest kritiske perioden for reinsdyrene på en uakseptabel måte. Simlene er ekstra vare for forstyrrelser i kalvingstiden, og det er derfor ekstra viktig at det ikke blir gjort nye inngrep her. Landbruksdepartementet viser også til at det på møtet i forbindelse med befaringen ble diskutert om scooterløypa i området kanskje bør legges om til en ny trase. Landbruksdepartementet anbefaler at kommunen ser nærmere på dette i samarbeid med reindriftsforvaltningen i Troms og Lainiovuoma Sameby.

Befaring ble foretatt den 25. juli 2001. Representanter fra kommunens politiske ledelse og administrasjon, reindriftsforvaltningen i Troms, Lainiovvoma sameby, Statsskog Troms, fylkesmannen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Konflikten gjelder etablering av hyttefelt med 38 hytter og parkeringsplass for 40 biler i et område som er kalvings- og beiteområde for rein.

Området er i kommuneplanen for Målselv lagt ut til byggeområde for hytter. Konmuneplanen er vedtatt i 1998. Utgangspunktet er at en kommuneplan skal følges og skal være et forutberegnelig styringsredskap for kommunen. Både kommunen og Statsskog har derfor forholdt seg til kommuneplanen.

Departementet anses det uheldig at reindriftsmyndigheten ikke fremmet innsigelse til kommuneplanen. Dette skyldes en kommunikasjonssvikt mellom reindriftsforvaltningen i Troms og Lainiovvoma Sameby. Reindriftsmyndigheten beklager at det ikke ble fremmet innsigelse under kommuneplanprosessen.

Utgangspunktet om at planen skal følges og behovet for å fastholde planen må vurderes opp mot vekten av de forhold som taler for å fravike planen. Det vises i denne forbindelse også til at Statsskog, ved oppstart av arbeidet med reguleringsplanen for hyttefeltet, fikk varsel fra reindriften om at det ikke var ønskelig med hyttefelt i Skrubblia. Statsskog valgte likevel å gå videre med reguleringsarbeidet.

I St.meld nr. 28 (1991/92) En bærekraftig reindrift, er de reindriftspolitiske mål konkretisert i 3 punkt; økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Reindriften er av avgjørende betydning for bevaring og utvikling av samisk bosetting, kultur og språk. Reindriften som næring må derfor ses i en videre sammenheng enn den rene næringsøkonomiske nytteverdien. I meldingen vises til at det er grunn til å være varsom med arealinngrep i sårbare reindriftsområder.

Det vises også til at hyttefeltet ligger i et område som i henhold til Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Sverige fra 1972 kan benyttes til beite for svensk rein.

Det er både fra Reindriftsforvaltningen i Troms, Fylkesmannen i Troms og Landbruksdepartementet pekt på at Cavarri er et svært viktig område for reindriften. Tiltak i områder for reindriften får virkninger utover selve arealinngrepet og totalleffekten av et inngrep er ofte større enn det enkelte tiltak skulle tilsi. I kalvingstiden er simlene også ekstra vare for forstyrrelser og et hyttefelt i Cavarri-området vil derfor kunne medføre at området ikke lenger kan anvendes som kalvingsland.

Miljøverndepartementet har forståelse for Målselv kommunes ønske om etablering av et samlet hyttefelt og for at kommunen har forholdt seg til den vedtatte kommuneplan. Etter en helhetsvurdering av saken og ut fra de foreliggende opplysninger har Miljøverndepartementet likevel funnet at det i denne sak foreligger så viktige reindriftsinteresser at reguleringsplanen for Skrubblia hyttefelt ikke kan stadfestes.

Målselv kommune skal gå i gang med revisjon av kommuneplanens arealdel. Kommunen bør i denne sammenheng vurdere andre lokaliseringsmuligheter for hyttefelt. I kommuneplanprosessen bør det søkes et aktivt samarbeid med reindriftsforvaltningen i Troms og Lainiovouma Sameby.

Miljøverndepartementet konkluderer derfor med at det foreligger slike nasjonale interesser i saken som gir grunnlag for å ta innsigelsen fra Reindriftsforvaltningen i Troms til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Målselv kommunes vedtak av 26. april 2001 om reguleringsplan for Skrubblia.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.