Levanger - Reguleringsplan, Fåra hytteområde (naturvern/landbruk)

Avgjørelse i innsigelsessak, 26.6.2001

Levanger - Reguleringsplan, Fåra

Levanger kommune - Innsigelse til reguleringsplan for Fåra, gnr 228/1

Det vises til oversendelse av 26.02.01 fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det er fremmet innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling mot 4 hytter i strandsonen til Hammervatnet og fra landbruksavdeling mot planforslaget i sin helhet.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Fåra, gnr 228/1. Innsigelsene er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplanen ble tatt opp som et privat forslag. Planen legger opp til utbygging av 11 hytter på gården Fåra lengst vest i strandsonen til Hammervatnet. Våtmarksområdene på motsatt side av vannet er fredet som naturreservat på grunn av det rike fuglelivet.

I kommuneplanen som ble vedtatt 27.09.00 er planområdet lagt ut til LNF-område. I forslaget til kommuneplan var hyttefeltet lagt inn. På grunn av innsigelser og kommunens ønske om raskt å få vedtatt en ny kommuneplan med rettslig virkning, ble det tatt ut. Arbeidet med reguleringsplan var da igangsatt og konflikten ble videreført i behandlingen av reguleringsplanen.

Innsigelsen fra Fylkesmannens miljøvernavdeling er begrunnet med at Hammervatnet med omkringliggende områder er meget sentrale når det gjelder hekke- og rasteområder for vade- og svømmefugler i regionen. Vannet ligger nær fjorden og hører med til et vassdragssystem i et produktivt landskap. Det kan ikke aksepteres en fragmentering av det avsatte LNF-området i form av hyttebygging med tomter helt ned til stranda.

Innsigelsen fra Fylkesmannens landbruksavdeling er begrunnet med at hyttefeltet beslaglegger produktive landbruksarealer, i hovedsak skogsmark av god kvalitet, og at utbyggingen vil medføre drifts- og miljømessige problemer for fortsatt landbruksdrift på resten av eiendommen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har vurdert saken før oversendelsen til departementet. Fylkeskommunen påpeker at det er uheldig med hyttebygging i den nære strandsonen, men at de ikke finner grunnlag for innsigelse ut fra de regionale interesser knyttet til området.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet uttrykt tvil i denne saken, men bl.a. ut fra hensynet til de lite ønskelige signalene som gis ved å tillate hyttebygging som ligger eksponert i strandsonen til et vann, tilrår fylkesmannen at innsigelsene tas til følge.

Befaring ble gjennomført 26.04.01 med representanter fra grunneier, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 07.05.01 uttalt at selv om utbyggingen vil kunne få en viss negativ virkning spesielt på landskapet, så er ikke de hensyn som foreligger er av en slik karakter at det er grunnlag for å anbefale at innsigelsen tas til følge. Det påpekes at avstanden mellom naturreservatet og hyttefeltet på ca 6 km er så stor at det ikke er grunnlag for å nekte utbygging ut fra hensyn til de verdier som reservatet er ment å ivareta. Selv om det ikke kan utelukkes at en utbygging av området vil kunne få en viss negativ effekt på Hammervatnet som fuglebiotop, mener direktoratet at denne virkningen vil være av så begrenset omfang at det ikke vil berøre nasjonale eller viktige regionale interesser.

Landbruksdepartementet (LD) har i brev av 28.05.01 uttalt at de arealene som berøres av hyttebyggingen ikke av en slik kvalitet at de skal ha det strengeste vernet mot utbygging. LD mener at utbyggingens drifts- og miljømessige ulemper for landbruket ikke vil være så tyngende at det er grunnlag for innsigelse. I forhold til skogsdriften legger LD vekt på at planområdet ligger isolert i forhold til hovedtyngden av skogsarealet på eiendommen. Ut fra dette anbefaler LD at innsigelsen fra fylkesmannens landbruksavdeling ikke tas til følge.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Miljøverndepartementet legger til grunn at det ikke er knyttet nasjonale eller viktig regional interesser til området som berøres av det foreslåtte hyttefeltet. Uttalelsene fra DN og LD viser at utbyggingen kan få visse negative effekter på naturmiljøet og for landbruksinteressene, men at disse ikke er av slikt omfang eller slik art at det er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak i denne saken.

Reguleringsplanen som er fremmet som et privat forslag, er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel hvor området er lagt ut til LNF-område. Det foreslåtte hyttefeltet framstår derfor som et frittstående tiltak uten nærmere begrunnelse i en samlet utbyggingsstrategi knyttet til kommunens hyttepolitikk. Planen drøfter ikke hvordan kommunen tenker seg den videre utviklingen i området rundt Hammervatnet. Det er heller ikke redegjort for de langsiktige konsekvensene ved å åpne området for utbygging. Miljøverndepartementet vil understreke at arealbruksutviklingen bør styres gjennom helhetlig planlegging som sikrer miljø- og ressursvennlige løsninger, og ikke på bakgrunn av kortsiktige økonomiske hensyn, grunneierinteresser og lignende. Dette er viktig for å unngå at verdifulle miljøkvaliteter og naturressurser gradvis forringes på grunn av en fragmentert utbygging.

I St meld nr 31 (2000-2001) Kommune, fylke ,stat – en bedre oppgavefordeling understrekes betydningen av å styrke kommunenes stilling i forvaltningen. Det forespeiles at statens bruk av detaljstyrende virkemidler må reduseres vesentlig, parallelt med at det utvikles nye styringsformer basert på veiledning og dialog. Dette innebærer en økt vektlegging av at det kun er ved entydige og tungtveiende nasjonale interesser at det vil være aktuelt å overprøve kommune i innsigelsessaker.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det i denne saken ikke er grunnlag for å overprøve kommunestyrets vedtak og at reguleringsplanen derfor kan stadfestes.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Levanger kommunestyrets vedtak i møte 30.08.00 om reguleringsplan for Fåra, gnr 228/1.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr.3).

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.