Reguleringsplan for Rådhuskvartalet, Tromsø kommune – innsigelse

Avgjørelse i innsigelsessak, 18. desember 2007

 

Reguleringsplan for Rådhuskvartalet, Tromsø kommune – innsigelse.


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 21. mars 2007.  

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Riksantikvaren har innsigelse til forslaget til endring i reguleringsplanens bestemmelser.

Departementet stadfester ikke Tromsø kommunes vedtak i møte 25. oktober 2006 om endringer i bestemmelser til reguleringsplan for rådhuskvartalet. Dette innebærer at Grønnegata 104 (”Lille kulturhus”) ikke tillates revet, og at bygningen skal flyttes til ny tomt og istandsettes etter antikvariske retningslinjer. Riksantikvarens innsigelse tas etter dette til følge. Departementet har lagt avgjørende vekt på at innsigelsen er en oppfølging av departementets stadfesting av reguleringsplan for rådhuskvartalet av 19. september 2002. Departementet har også lagt vekt på at bygningens tekniske tilstand ikke er vesentlig forringet siden 2002.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen for rådhuskvartalet ble vedtatt av kommunen 20. mars 2002. Fylkeskommunen reiste innsigelse til at planen hjemlet flytting av Lille kulturhus med gjenoppbygging på annen tomt, og ba om at bygningen måtte reguleres til vern på opprinnelig tomt. Det ble likevel akseptert en midlertidig flytting. Riksantikvaren anbefalte innsigelsen tatt til følge, og mente at saken ikke primært dreide seg om Lille kulturhus som objekt, men om torgallmenningen som byrom. Riksantikvaren uttalte videre at Lille kulturhus har egenverdi som gjør at flytting er interessant framfor riving, selv om bygget da ikke lenger vil være av nasjonal interesse.

Miljøverndepartementet stadfestet kommunens plan 19. september 2002. Departementet tok ikke Riksantikvarens innsigelse til følge. Dette innebærer at Lille kulturhus kan mellomlagres på egnet sted til valg av ny tomt er avklart, og at bygningen skal sikres mot skader i lagringsperioden. Den skal være regulert til bevaring, flyttet og istandsatt etter antikvariske retningslinjer før det gis brukstillatelse for felt R (rådhuset). Departementet la til grunn at den nye plasseringen skal vektlegge byplanmessig sammenheng og dokumentasjon av trebyen Tromsø.

Befaring og møte i saken ble avholdt 10. september 2007.

Tromsø kommune vedtok i 2003 reguleringsplan for ny tomt for Lille kulturhus i Skansegata 2. Kommunen fremmet i 2004 forslag til reguleringsendring for rådhuskvartalet som innebar at Lille kulturhus kunne rives. Forslaget ble møtt med innsigelse fra Riksantikvaren, og kommunen vedtok å trekke forslaget. Kommunen ga samme år dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen som forutsatte at det ikke blir gitt brukstillatelse for felt F på rådhustomta før Lille kulturhus er flyttet og istandsatt på ny tomt. Bygningen ble flyttet til et mellomlager.

I 2006 ble det samme forslaget til endring av reguleringsbestemmelsene fremmet på nytt, og igjen møtt med innsigelse fra Riksantikvaren. 25. oktober 2006 vedtok kommunen forslaget til reguleringsendring, og ba om at saken ble oversendt departementet for avgjørelse. 

Kommunens forslag innebærer at to setninger i reguleringsbestemmelsene tas ut. Den ene bestemmelsen gjelder Rekkefølgebestemmelser bokstav a, som lyder: ”Bygningen skal være regulert til bevaring, flyttet og istandsatt etter antikvariske retningslinjer før det gis brukstillatelse for felt R.” Bestemmelsen relaterer seg til Grønnegata 104 (Lille kulturhus). Den andre bestemmelsen gjelder Fellesbestemmelser bokstav f, som lyder: ”Grønnegata 104 tillates ikke revet.”

I kommunens saksframlegg er det redegjort for tre alternativer i saken:
a) Flytting til Skansegata 2 for vern – kostnad 22,1 mill. kr.
b) Avhending av huset til private interessenter for vern – for oppsetting på Skansegata 2 – kostnad 8,7 mill. kr.
c) Riving – kostnad 6,2 mill. kr.

Ved vurdering av saken er den store kostnadsforskjellen mellom vern og riving tillagt betydelig vekt i kommunen.

Riksantikvaren har i brev av 6. februar 2007 opprettholdt sin innsigelse fra 13. desember 2004. Riksantikvaren viser til at Miljøverndepartementet i sin stadfestelse av planen i 2002 la til grunn at Tromsø kommune har forpliktet seg til å flytte Grønnegata 104, og sikre bygningen på ny tomt. Riksantikvaren finner ikke at det har kommet fram nye momenter i saken som endrer premissene for dette.

Fylkesmannen i Troms viser i sitt oversendelsesbrev av 21. mars 2007 til departementets forutsetninger for å stadfeste reguleringsplanen for rådhustomta, og finner det kritikkverdig at kommunen ikke har fulgt opp dette når det gjelder Lille kulturhus. Fylkesmannen finner likevel å måtte bygge sin samlede vurdering på at et klart flertall av kommunestyret ikke ønsker å bevare Lille kulturhus på ny tomt. Fylkesmannen finner at dersom Riksantikvarens innsigelse skal tas til følge, må verneinteressene være av en slik art og grad at de forsvarer de kostnader en bevaring av bygningen på ny tomt vil utløse for kommunen.

Fylkesmannen viser til at Riksantikvarens kompetanse til å reise innsigelse er knyttet til nasjonale kulturminneinteresser. I sin faglige vurdering av saken fra 2002 uttalte Riksantikvaren at flytting av Lille kulturhus var interessant på grunn av husets egenverdi, selv om det da ikke lenger vil være av nasjonal interesse. Fylkesmannen oppfatter Riksantikvarens innsigelse som at bygningen på tross av flytting har nasjonal betydning, og at Riksantikvaren følgelig har endret syn i saken. Riksantikvaren har imidlertid ikke framsatt noen faglige argumenter eller nærmere vurdering til støtte for et slikt syn.

Fylkesmannen kan ikke se at bygningen etter flytting fra torgallmenningen til et nytt miljø vil inneha nasjonale verneverdier. Fylkesmannen hevder derfor at Riksantikvaren ikke har tilstrekkelig dekning til å reise innsigelse i saken. I saker med regional verneverdi, er det fylkeskommunen som er innsigelsesmyndighet. Fylkesmannen viser til at fylkeskommunen ikke har fremmet innsigelse.

Fylkesmannen reiser også spørsmål ved hvilken rettskraft de aktuelle reguleringsbestemmelsene har i dag. Tromsø kommune ga i 2004 dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen som skulle sikre at Lille kulturhus er flyttet og istandsatt etter antikvariske retningslinjer før byggetillatelse blir gitt for felt R. Fylkesmannen tar også opp spørsmålet om reguleringsbestemmelsene på rådhustomta har noen selvstendig rettskraft for Lille kulturhus, siden dette ligger lagret på tomt utenfor planområdet.

Fylkesmannen konkluderer med at kostnadene ved å bevare Lille kulturhus blir for høye i forhold til den vernegevinst man oppnår ved bevaringen. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger verneverdier i saken som er av en slik tyngde at det gir grunnlag for å overprøve det kommunale skjønn som er utøvd i saken. På bakgrunn av dette tilrår fylkesmannen at Riksantikvarens innsigelse ikke tas til følge.

 

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet har vurdert saken i lys av tidligere avgjørelse i 2002 og den utviklingen som har vært i saken etter dette. Kommunen tok tidlig opp arbeidet med å finne ny tomt, men på grunn av flere uheldige omstendigheter har kommunen ikke kommet i mål med dette. Bygningen er derfor flyttet to ganger til midlertidige lagringstomter, og det er gitt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene.

Selv om flytting ikke var kulturminnemyndighetenes primærstandpunkt, har fylkeskommunen og Riksantikvaren gjennom hele prosessen stått fast på at Lille kulturhus skal bevares selv om det flyttes. Kulturminnemyndighetene har bidratt til at kommunen fikk gjennom sitt primære ønske om å utnytte hele rådhuskvartalet til nybygg.

Departementet viser til at det i flere saker har vært et press for å rive trehus i Tromsø sentrum, og at kommunen i flere av disse sakene har vedtatt løsninger som innebærer bevaring. Departementet mener det er særlig viktig at kommunen selv følger opp bestemmelsene i egne reguleringsplaner.

Rammene for gjennomføring av reguleringsplanen ble gitt i departementets stadfestingsvedtak av 19. september 2002. Det ble her gitt følgende føringer for oppfølging av reguleringsplanen:
”………Det legges til grunn at Tromsø kommune har forpliktet seg til å flytte Grønnegata 104, og sikre bygningen gjennom bevaring på ny tomt. Departementet vil framheve viktigheten av at den nye plasseringen vektlegger byplanmessig sammenheng og dokumentasjon av trebyen Tromsø.”

På bakgrunn av sakens utvikling og ulike vurderinger av bygningens verneverdi, har departementet fått utarbeidet en tilstandsvurdering. Den viser at bygningens tekniske tilstand ikke er vesentlig endret siden flyttingen fra Grønnegata 104. Det foreligger derfor etter departementets vurdering ikke kulturminnefaglige grunner til å fravike tidligere føringer.

Departementets føringer gjelder uavhengig av de forhold som fylkesmannen tar opp knyttet til reguleringsbestemmelsene. Riksantikvarens innsigelse følger opp departementets føringer. Departementet viser til at Riksantikvaren har overtatt saken fra fylkeskommunen som innsigelsesmyndighet, og finner ikke grunn til å stille spørsmål ved det formelle grunnlaget for innsigelsen.

Departementet har stor forståelse for at Tromsø kommune finner det kostbart å gjennomføre denne delen av reguleringsplanen for rådhuskvartalet. Departementet mener likevel at dette er en del av kostnadene knyttet til rådhusutbyggingen, som har vært kjent under hele utbyggingsprosessen. På bakgrunn av at den tekniske tilstanden ikke er vesentlig forringet, kan ikke departementet, ut fra opplysningene i saken, se at det er grunnlag for å hevde at en istandsetting nå vil bli vesentlig mer kostbar enn om den var blitt gjort tidligere i prosessen. Departementet mener at Lille kulturhus vil være en berikelse for byen etter at det er istandsatt, og det vil være en viktig dokumentasjon av trehusbebyggelsen i Tromsø.

Departementet finner etter en totalvurdering ikke grunnlag for å fravike tidligere føringer i saken. Det innebærer at departementet ikke stadfester de endringer i reguleringsbestemmelsene som kommunen har vedtatt. Departementets føringer for ny tomt står ved lag, uten at departementet tar stilling til på hvilken måte kommunen skal oppfylle disse føringene.

      

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven stadfester Miljøverndepartementet ikke Tromsø kommunes vedtak i møte 25. oktober 2006 om endringer i bestemmelser til reguleringsplan for rådhuskvartalet, stadfestet av Miljøverndepartementet 19. september 2002.  Dette innebærer at Grønnegata 104 (”Lille kulturhus”) ikke tillates revet, og at bygningen skal flyttes og istandsettes etter antikvariske retningslinjer.

Kommunen er orientert om vedtaket ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Erik Solheim 
   
Kopi:
Tromsø kommune
Troms fylkeskommune
Riksantikvaren