Tromsø - Boliger, Tønsnes (nasjonalhavn)

Avgjørelse i innsigelsessak, 12.01.01

Tromsø - Boliger, Tønsnes

Tromsø kommune - Innsigelse til reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes

Det vises til oversendelse av 12.10.00 fra Fylkesmannen i Troms.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det er fremmet innsigelse fra Troms fylkeskommune mot at det i strid med kommuneplanens arealdel planlegges boliger i et område som er utpekt som et alternativ til framtidig nasjonal storhavn.

Miljøverndepartementet finner ikke grunnlag for å stadfeste nevnte plan. Innsigelsen fra Troms fylkeskommune tas til følge. Tromsø har status som nasjonalhavn. Tønsnes er et aktuelt alternativ til ny havnelokalisering. Det er viktig å unngå ytterligere utbygging av boliger i området før havnespørsmålet er endelig avklart. En bit for bit utbygging kan vanskeliggjøre planprosessen knyttet til den videre utvikling av havnen.

Bakgrunn for saken:

Reguleringsplanen for 6 boligtomter på Tønsnes er fremmet som en privat reguleringsplan. Arealbruken er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel hvor arealet er avsatt som LNF-område. Det er gitt tillatelse til bygging av flere boliger langs fylkesvegen i området, og kommunen mener at det vil være urettferdig forskjellsbehandling om ikke denne planen også godkjennes.

Innsigelsen fra Troms fylkeskommune mot planforslaget er begrunnet med at det ikke lenger kan aksepteres at området planlegges og bygges ut etter "bit for bit"-prinsippet. Fylkeskommunen viser også til at utbyggingen ikke vil være i samsvar med kommunens vedtak om samordnet transportplan, der en for å minimalisere transportbehovet, ønsker en sentral lokalisering av boligbyggingen. I en senere fase av planprosessen er Tønsnes pekt på som mulig lokalitet for ny nasjonal storhavn, og fylkeskommunen legger derfor vekt på at det vil være særlig uheldig med en utbygging i dette området før spørsmålet om lokalisering av ny storhavn er avklart.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at planen stadfestes og at innsigelsen ikke tas til følge.

Befaring ble gjennomført 27.11.00 med representanter fra grunneier, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Fiskeridepartementet (FID) fraråder i brev av 11.12.00 at det reguleres til boligtomter i et område som er aktuelt for ny storhavn for Tromsø. Det vises til uttalelse fra Kystdirektoratet i brev av 28.11.00, som påpeker at Tromsø har status som nasjonalhavn i henhold til St meld nr 46 (1996-97) "Havner og infrastruktur for sjøtransport". Videre redegjøres det for nødvendigheten av å sikre framtidige utviklingsmuligheter for nasjonalhavnen. Det vises til utredningen "Tromsø som nasjonalhavn – overordnet utviklingsplan", og det slås fast at Tønsnes er et aktuelt lokaliseringsalternativ ved videre utvikling av den nasjonale havnefunksjonen i Tromsø.

Miljøverndepartementets vurderinger:

Miljøverndepartementet legger til grunn at det er knyttet nasjonale interesser til den videre utviklingen av storhavn i Tromsø. Tromsø er den nordligste havnen som er gitt nasjonalhavnstatus, og ut fra dagens forhold er det ingen alternative lokaliseringer av denne funksjonen. Utviklingen av en nasjonal storhavn vil være avhengig av en rekke overordnede utviklingstrekk, både internasjonalt og nasjonalt. Konkretisering av bl.a. arealbehov, egnethetsvurderinger og konfliktanalyser vil være avgjørende for endelig valg av nytt havneområde. Dette er viktige avveininger som bør være gjenstand for en helhetlig vurdering i kommuneplansammenheng.

Det overordnede utviklingsperspektivet inneholder en viss usikkerhet, og det er rimelig å anta at en endelig avklaring av eventuell ny storhavn i Tromsø ligger et stykke fram i tid. For å sikre de nasjonale interessene i en situasjon med vesentlig usikkerhet, er det viktig å holde utviklingsalternativene åpne. I sin uttalelse holder FID fast på Tønsnes som en aktuell havnelokalisering. Ideelt sett bør derfor denne lokaliteten sikres mot annen utbygging fram til havnespørsmålet er endelig avklart.

Ved befaringen og etterfølgende møte kom det fram at kommunens begrunnelse for å vedta den private reguleringsplanen for 6 boligtomter er at flere andre har fått bygge bolig i området, og at det derfor vil være urettferdig om ikke også denne grunneieren får lov. Dessuten mener kommunen at det ikke er tilstrekkelig begrunnet at kun 6 nye tomter vil være til hinder for en framtidig havneutbygging i området.

Det går fram av saksdokumentene at reguleringsplanen også kommer i konflikt med Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at den kan skape problemer for den langsiktige byutviklingen. Planforslaget er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel. Miljøverndepartementet kan derfor ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende samfunnshensyn som tilsier at det ikke er mulig å avvente utbygging av dette området til havnespørsmålet er endelig avklart. Det vil være uheldig å godkjenne utbygging av boliger nå som eventuelt senere må innløses ved etablering av ny nasjonalhavn i området.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det ut fra nasjonale havneinteresser er grunnlag for å ta innsigelsen til følge.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 nr 2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke Miljøverndepartementet å kunne stadfeste kommunestyrets vedtak i møte 26.04.00 om reguleringsplan for 6 boligtomter på eiendommen 12/1 Tønsnes.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.