Eidfjord kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel, Hjølmo-Viveli

Avgjørelse i innsigelsessak, 29. juni 2007

 

Innsigelse til kommuneplanens arealdel, Hjølmo-Viveli, Eidfjord kommune


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 30. juni 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Riksantikvaren har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener utbyggingen av hyttefelt, næringsområde og vei mot Viveli er i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Det er lagt vekt på at området er tilnærmet urørt av moderne inngrep, og kulturlandskapet må sies å ha høy nasjonal verdi. Innsigelsen fra Riksantikvaren tas dermed til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunedelplanen innebærer utbygging av et hyttefelt på Lambohaug, et næringsområde ved Fjørungshaugen, samt vei inn til Viveli.

Arealet innenfor kommunedelplanen er i hovedsak LNF-område og område for vern av ulike kategorier.

Miljøverndepartementet behandlet i 1991 innsigelse fra fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen, til kommunedelplan for Skrubbadalen-Viveli. Innsigelsen gjaldt veifremføringen til Viveli. I vedtaket sier departementet at Veigdalen og området ved Viveli skulle holdes mest mulig urørt, og at tyngre reiselivsetableringer bør skje i Sysendalen som kommunen har pekt ut som satsingsområde for turisme og reiseliv.

Eidfjord kommune vedtok planen 24. januar 2005. Kommunen mener det kan sammenlignes med en utvidelse av nasjonalparken, dersom Riksantikvaren gis medhold i innsigelsen. Grunnen til dette er at arealene da båndlegges, og grunneierne taper fremtidige inntekter.

Under meglingen i november 2004, ble det enighet om at vei til godkjent hyttefelt kan aksepteres for Hjølmo. Det er i planbestemmelsene sagt at det skal utarbeides regulerings- eller bebyggelsesplan for utbygging av alle områder.

Riksantikvaren har fremmet innsigelse til kommuneplanens arealdel for delområde Hjølmo-Viveli i Eidfjord kommune. Innsigelsen er begrunnet med at den planlagte utbyggingen av hyttefelt, næringsområde og vei vil ha store negative konsekvenser for kulturminneverdiene i området og er i strid med nasjonale kulturminneinteresser.

Det vises spesielt til at sporene etter jernutvinning fra jernalder og middelalder er svært tydelige. Videre representerer området også andre viktige funnkategorier, som steinalderboplasser og rester fra stølsdrift. Slike funn er svært sjeldne å finne på Vestlandet. Riksantikvaren mener man bare oppnår reelt vern av området ved å holde hele området fritt for tiltak som vil omforme landskapet og ødelegge kulturminnene. Det vises til at kulturminnene fremstår som meningsfulle i sammenheng med hverandre og i det landskapet de er en naturlig del av.

Fylkesmannen viser i sin oversendelse til at kommunedelplanen gjelder ny hyttebygging i et verdifullt kulturmiljø. Det vises til Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand der det sies at hyttebygging bør unngås i område med viktige kulturminner og kulturmiljø. Det vises også til Miljøverndepartementets veileder ”Planlegging av fritidsbebyggelse” om at kulturminner trenger plass rundt seg slik at de kan oppfattes mest mulig i sitt opprinnelige miljø. Utbygging av hytteområder kan påvirke den visuelle opplevelsen av kulturminnene.

I meklingen har fylkesmannen funnet å kunne akseptere det nye hyttefeltet på Lambahaug og veien frem til dette.

Befaring ble avholdt 28. september 2006, med representanter fra Miljøverndepartementet, Riksantikvaren, Hordaland fylkeskommune, fylkesmannen i Hordaland, Eidfjord kommune og representant fra grunneierne.

Miljøverndepartementets vurderinger

Saken gjelder Riksantikvarens innsigelse til kommuneplanens arealdel for delområde Hjølmo-Viveli i Eidfjord kommune.

Miljøverndepartementet har vurdert området som helhet, og er kommet til at planen ikke kan godkjennes. Det legges vekt på at området er tilnærmet urørt av moderne inngrep, og kulturlandskapet kan fremdeles leses slik det fremsto da det var jernutvinning i området. Samlet sett anses derfor kulturmiljøet på Hjølmo-Viveli å ha høy nasjonal verdi. Dersom det blir åpnet for hyttebygging og veifremføring, vil flere enkeltminner gå tapt og det kan gi økt press på ytterligere utbygging i området.

I Miljøverndepartementets vedtak av innsigelsen til kommunedelplanen Hjølmo- Skrubbadalen i 1991, ble det åpnet for vei inn til Sutarbrekka.

Planene om veibygging har nå ligget der i lang tid uten at veien er blitt realisert, og departementet mener det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde tidligere vedtak om vei.

Vedtak


I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd finner departementet ikke å kunne godkjenne Eidfjord kommunes vedtak av 24. januar 2005 om utbygging av hytter og tilhørende vei ved Lambahaug, næringsområde og vei mot Viveli. Disse områdene avsettes som LNF-områder i planen. De øvrige deler av planen er godkjent.

 

Departementet forutsetter at kommunen endrer plankart og bestemmelser i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Helen Bjørnøy


Kopi:
Eidfjord kommune, Simadalsvn 1, 5783 Eidfjord
Hordaland fylkeskommune, PB 7900, 5020 Bergen
Riksantikvaren, PB 8196 Dep, 0034 Oslo