Oslo kommune- endret reguleringsplan for adkomstvei til Wyllerløypa

Miljøverndepartementet viser til at reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass i utgangspunktet forbudt etter markaloven § 5, men omfattes av unntaksbestemmelsen om offentlig infrastrukturanlegg, jfr § 7 nr 4. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser tillates da tiltaket lar seg forene med lovens formål. Atkomsten vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

Les brevet i pdf-versjon

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 06.01.2010.

Fylkesmannen har oversendt reguleringsplanen til departementet for stadfesting etter Lov av 6. juni 2009 nr. 35 om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 6. I henhold til markaloven § 8 skal kommunen sørge for at dens planer er i samsvar med denne loven senest fire år etter at loven trådte i kraft. Hensikten er å vurdere om allerede vedtatte planer er i samsvar med lovens formål og bestemmelser.

Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven, skal alle saker som ikke er ferdig behandlet før 1. juli 2009, og som berører natur, vurderes etter naturmangfoldloven § 1 og lovkapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.

Saken gjelder endret reguleringsplan for adkomstvei og parkering til Wyllerløypa, som er en del av Tryvann Vinterpark. Bystyret i Oslo vedtok 21.04.2010 en større utbygging av Tryvann Vinterpark. Utvidelsen av alpinanlegget er oversendt departementet for stadfesting i egen sak.

Miljøverndepartementet viser til at reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass i utgangspunktet forbudt etter markaloven § 5, men omfattes av unntaksbestemmelsen om offentlig infrastrukturanlegg, jfr § 7 nr 4. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser tillates da tiltaket lar seg forene med lovens formål. Atkomsten vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

Sakens bakgrunn:

Reguleringsplan for Sørkedalsveien og ny tverrvei til golfbanen og Wyllerløypa S-3944 ble vedtatt 18.12.2002. Plan- og bygningsetaten har tatt den del av reguleringsplanen som omhandler atkomstveien fra Sørkedalsveien til Zinoberveien ut av planen, og ber om stadfestelse av denne delen av planen.

Kommunen er av den oppfatning at tiltaket er i samsvar med markaloven. De har i sin vurdering lagt vekt på at aktuell tverrvei er i henhold til tiltak som kan tillates etter markaloven § 7 nr 4 offentlig infrastrukturanlegg som blant annet omfatter offentlig vei. Kommunen anser ny atkomst til Wyllerløypa som et nødvendig offentlig infrastrukturanlegg som bidrar til å fremme bruken av Marka til friluftsformål.

Ny adkomstvei anses i følge kommunen nødvendig for at Tryvann Vinterpark skal kunne utvides, men vil uavhengig av en eventuell utvidelse ha stor betydning for trafikksikkerheten og støyproblematikken for beboerne i Marka, særlig i tettbebyggelsen kalt Kolonien. Trafikksikkerheten i Zinoberveien vil bedres ved at trafikken til Wyllerløypa ledes via tverrveien. Beboerne vil også få en kortere omkjøring ved flom.

Oslo kommune ønsker en høyest mulig kollektivandel på utfartstrafikken for å begrense belastningene biltrafikken påfører disse sårbare områdene. Etablering av tverrveien anses som nødvendig for å styrke kollektivandelen til Wyllerløypa, og Ruter vil vurdere buss helt inn til alpinanlegget. Dette vil i følge kommunen gjøre det betydelig mer attraktivt å benytte buss, også for de tilreisende som har tilgang på bil. Dagens busslinje går langs Sørkedalsveien og nærmeste bussholdeplass for Wyllerløypa er over 500 meter unna skitrekket i luftlinje. Veien inn til Wyllerløypa gjennom Kolonien er kronglete, med krappe svinger og dårlig veidekke, og er i følge kommunen ikke egnet for store kjøretøy.

Kommunen mener atkomstveien gjennom reguleringsbestemmelsene er sikret en utforming som bevarer stedets natur- og kulturverdier i størst mulig grad. Det settes blant annet krav til fundamentering, dimensjonering som tillater elven å renne fritt ved normalvannstand og krav om at småvilt skal kunne passere uhindret langs elvebredden på begge sider.

Reguleringsbestemmelsene åpner også for tidsregulert parkering i vinterhalvåret. Kommunen mener at parkeringsplassene er nødvendige ved større arrangementer og at de ikke skal opparbeides, kun ryddes for snø.

Fylkesmannens vurdering

Fylkesmannen har uttalt seg til saken ved sin oversendelse til departementet av 06.01.2010. Fylkesmannen mener endringene i planen ikke medfører endringer av formålet som kan sies å være i strid med markaloven.

Fylkesmannen mener parkeringsplassene ikke er i strid med markaloven, så lenge området ikke opparbeides. Fylkesmannen ber departementet vurdere om det trengs en ny planprosess under henvisning til at reguleringsplanen endres ved at spesialområde golf tas ut av planformålet for p-plassområdet, samt at byggeområde for lager tas ut av planen.

Fylkesmannens landbruksavdeling forutsetter at vinterparkeringen ivaretar hensynet til dyrket og dyrkbar jord og kulturlandskap, og anbefaler at arealet til vinterparkering reguleres til landbruk de deler av året det ikke tillates parkering. Fylkesmannen forutsetter også at bestemmelsene om tilbakeføring og om at jordlovens §§ 9 og 12 gjelder står uendret for de øvrige delene av reguleringsplanen for golfbanen.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet har fått reguleringsplanen for stadfesting i henhold til markaloven § 6. Departementet mener at saken er tilstrekkelig opplyst og finner derfor å kunne behandle saken uten ytterligere befaring og møte.

Lovens hovedformål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett i Marka. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

Innenfor lovens virkeområde er det innført et generelt byggeforbud i markaloven § 5. Det kan imidlertid planlegges til offentlige infrastrukturanlegg, jf. § 7 første ledd nr 4. I henhold til markaloven § 7 kan kommunale planer åpne for blant annet offentlige infrastrukturanlegg dersom tiltakene etter departementets syn lar seg forene med lovens formål. Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som det anser nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

I en vurdering av hvorvidt veien lar seg forene med markalovens formål, må det ses hen til om tiltaket innebærer negative effekter for friluftsliv, naturopplevelse eller idrett, eller for andre deler av formålet. Reguleringsplanen for adkomstveien til Wyllerløypa med parkeringsplass sikrer en bedre adkomst til Wyllerløypa. Ny adkomstvei med tilhørende vinterparkeringsplasser vil bedre trafikksikkerheten for beboerne i området og vil gi en lettere og tryggere atkomst både for bilister og for kollektivtransport inn til alpinanlegget.

Wyllerløypa er et attraktivt utfartsmål om vinteren, med skitrekk tilknyttet Tryvann Vinterpark. Anlegget har et stort antall besøkende, med adkomst enten fra Tryvann eller Sørkedalen. En forbedret adkomst til Wyllerløypa vil kunne medføre at adkomsten til anleggene vil fordele seg jevnere mellom Sørkedalen og Tryvann.

Ut fra slik saken er opplyst, mener departementet at veien lar seg forene med markalovens formål.

Departementet mener det også vil være positivt at det tilrettelegges for en høyere kollektivandel, og ser det som svært positivt at det planlegges bussforbindelse helt inn til anlegget.

Videre vises det til kommunens vurdering av at den nye atkomstveien vil være av stor betydning for trafikksikkerheten og støyproblematikken for beboerne i Marka.

Departementet kan ikke se at det er nødvendig med en ny planprosess, slik fylkesmannen stiller spørsmål om. Departementet tar kun stilling til de deler av planen som er nødvendige for å stadfeste etter markaloven. De deler av bestemmelsene som kommunen har strøket over gjelder sommerbruk/golfbanen, og stadfestes ikke. Kommunen opplyser at sommerbruken/golfbanen vil bli tatt stilling til sammen med reguleringsplanen for golfbanen innen fire år. Departementet anser det ikke nødvendig å vurdere de bestemmelsene som er overstrøket og som fylkesmannens landbruksavdeling ber om at reguleres til landbruk i sommerhalvåret. Departementet forutsetter i likhet med fylkesmannen at parkeringsarealet ikke opparbeides, og at kvaliteten som matproduserende areal opprettholdes. Dette legges også til grunn av kommunen. Parkering tillates kun på frossen mark.

Vurdering etter naturmangfoldloven kapittel II

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 trekkes også inn i skjønnsutøvingen. De nevnte bestemmelser i naturmangfoldloven skal således inngå som en integrert del i skjønnsutøvingen ved saksbehandling etter markaloven.

Det vises til naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlag. Departementet baserer sin beslutning vedrørende naturverdiene på innsendt dokumentasjon fra fylkesmannen, på Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase og på Artsdatabankens Artskart. Kunnskapene som beslutningen baseres på er oppdaterte og viser at det ikke er spesielle naturverdier i planområdet. Departementet vurderer at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt etter naturmangfoldloven § 8. Kunnskapsgrunnlaget er tillagt stor vekt i saken.

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 er vurdert, men får mindre betydning ettersom det er et godt kunnskapsgrunnlag i saken og også fordi departementet fatter en beslutning som ikke anses å medføre konsekvenser for naturmangfoldet, jf. ovenfor under omtalen av § 8.

Prinsippet i naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning vurderes å få liten betydning og dermed også liten vekt i denne saken ettersom økosystemene ikke vil belastes nevneverdig av tiltaket. Det er heller ikke, så langt departementet har klart å fremskaffe kunnskap om, eksisterende eller planlagte fremtidige tiltak som vil påvirke natur i det planlagte området.

Så lenge planen ikke kommer i konflikt med naturtyper og arter vil ikke tiltaket få betydning for forvaltningsmålene i §§ 4 og 5.

Av samme grunn får heller ikke prinsippene i naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver eller § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder særlig betydning.

Miljøverndepartementet er etter dette kommet til at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å stadfeste reguleringsplanen.

Vedtak

I medhold av markaloven § 6 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan S-3944 vedtatt av Oslo bystyre 18.12.2002 med de begrensninger som følger av kommunens oversendelse.

Med hilsen

Erik Solheim    

Kopi:
Oslo kommune
Tryvann Vinterpark
Oslo og Omland Friluftsråd
Naturvernforbundet Oslo Vest
Røa og Voksen KFUK/M Speidergruppe
Lysakervassdragets venner
Holmenkollen vel
Sørkedalen vel
Voksenkollen vel
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune