Farsund kommune - endring av reguleringsplan for Bjørnevåg turistanlegg

Vedtak om endringer i reguleringsplan, 25. januar 2007


Miljøverndepartementet viser til kommunens brev av 18. desember 2006 med uttalelse til varsel fra Miljøverndepartementet 14. desember 2006 om at departementet vurderer å gjøre noen endringer i reguleringsplan for Bjørnevåg turistanlegg, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 andre ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner reguleringsplanen for Bjørnevåg turistanlegg i Farsund kommune. Departementet gjør enkelte endringer i planen for å sikre mulighetene for utøvelse av friluftsliv og allmenn ferdsel.

Bakgrunn for saken

Farsund kommunestyre vedtok reguleringsplanen for Bjørnevåg turistanlegg 13. juni 2006. Reguleringsplanen var i samsvar med kommunedelplanen for Spind fra 1995. Området var i denne planen avsatt til turistformål.

Reguleringsplanen legger opp til utbygging av et turistanlegg med fokus på havfiske. Det er planlagt 40 boenheter i første byggetrinn, samt et fellesanlegg for beboere og andre som ønsker å benytte fasilitetene. Dette fellesområdet er kjernen i anlegget, og vil foruten kontorer, butikk og sløyeboder også inneholde en kafé som kan benyttes av naboer og tilreisende, Det er lagt opp til en sterk lokal forankring, slik at stedets egenart med natur og kultur skal ivaretas. Opplevelsestilbudene er blant annet knyttet til fritidsfiske, behandling og tilbereding av fisk, familieaktiviteter og naturstier.

Ved full utbygging er anleggets maksimale kapasitet vurdert å ligge rundt 200 boenheter.

Målet med anlegget er å tilrettelegge for sjørettede opplevelser tilknyttet fiske. Det gamle gårdsanlegget på Bjørnevåg er satt i stand og ligger innenfor anleggets eiendom. Det er lagt stor vekt på forankring av den lokale kulturen samt at anlegget skal holde høy kvalitet i materialvalg og utforming. Gårdshusene er restaurerte og tjener blant annet som møte- og selskapslokaler.

Fylkesmannen i Vest-Agder hadde opprinnelig innsigelse til reguleringsplanen. Som følge av dette ble det foretatt noen endringer i planen for å imøtekomme fylkesmannen. Fylling og utbygging av halvøya utenfor planområdet ble fjernet, og utfylling innerst i vågen ble redusert. I tillegg ble strandsonen og gangveiene åpnet for allmenn ferdsel. I tillegg hadde fiskeridirektoratet, fylkeskommunen og Statens Vegvesen også innsigelser til planen, men disse er imøtekommet i ettertid.

Kommunestyrets vedtak er påklaget av en nabo i området. De forhold klagen tar opp, er vurdert i forbindelse med departementets behandling av saken.

Befaring ble avholdt 5. september 2006, med representanter fra fylkesmannen, Farsund kommune, Spind bygdelag, Farsund avis, Miljøverndepartementet og Ekely Holding AS.

Farsund kommune har i brev til departementet 20. desember 2006 oversendt sitt vedtak i kommunestyret 19. desember 2006 med tilhørende saksutredning som uttalelse i saken. Kommunestyret støtter departementets forslag om å endre bryggeanlegget fra privat til offentlig. Derimot kan kommunen ikke gå inn for å fjerne byggeområdene H4A og H4B fra reguleringsplanen. Farsund kommune begrunner dette med at boenhetene på disse områdene vil ligge i et lite dalsøkk og dessuten at det er lagt inn en byggelinje i område H4A som gjør at det attraktive området på halvøya fortsatt kan benyttes av allmennheten og beboere på turistanlegget.

Kommunen fremhever også betydningen av å få et bærekraftig turistanlegg på Bjørnevåg. Kommunen mener et viktig element i den sammenheng er at anlegget er attraktivt og har en viss størrelse. Kommunen viser også til at antallet boenheter ble redusert med 30 under utarbeidelsen av planen, slik at det er av betydning at H4A og H4B opprettholdes.

Ekely Holding AS ga uttalelse til departementets endringsforslag i brev av 18. desember 2006. I brevet uttaler de at dersom byggeområdene H4A og H4B tas ut av planen, blir det vanskelig å oppfylle ambisjonene om å utvikle Europas beste anlegg knyttet til turistfiske og aktiviteter på fjorden. Det vises også til at anlegget sannsynligvis vil gi dårligere inntjening som følge av dette. Ekely Holding har ingen kommentarer til at bryggene endres fra privat til offentlig område.

Miljøverndepartementets vurderinger

Departementet har vurdert reguleringsplanen for Bjørnevåg turistanlegg i forhold til nasjonale strandsonehensyn. Selv om innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen ble imøtekommet, mener departementet likevel at planen ikke er i samsvar med det nasjonale målet om å unngå bygging i 100-metersbeltet langs sjøen.

Det foreligger tydelige nasjonale føringer om vern av strandsonen. I plan- og bygningsloven § 17-2 er det fastsatt et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Selv om forbudet ikke gjelder for områder som omfattes av reguleringsplan, er forbudet ment å gjelde som en retningslinje for planleggingen.

I St.meld nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand omtales behovet for en offensiv og framtidsrettet forvaltning av strandsonen. Det pekes særlig på behovet for en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Et bredt flertall i Stortinget sluttet seg til dette.

Av Soria-Moria erklæringen framgår det at Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen. Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensiering i retningslinjene, der vernet gjøre strengere i området med sterkt konkurranse om strandsonen.

Reguleringsplanen er i samsvar med kommunedelplan for Spind fra 1995. Likevel er den planlagte utbyggingen stor, og størstedelen av planen ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen. Området rundt Bjørnevåg er ikke et spesielt pressområde med hensyn til utbygging.  Departementet vil likevel bemerke at området ligger som en del av et helhetlig kystlandskap, med store landskapsmessige og friluftsmessige kvaliteter. Etter Miljøvern¬departementets vurdering bør det ved næringsutvikling i dette området tas særlig hensyn til de allmenne interesser som knytter seg til strandsonen.

Miljøverndepartementet vil bemerke at prosjektet synes svært godt gjennomarbeidet. Det er lagt stor vekt på å ivareta lokal kulturhistorie og byggeskikk, samt gi brukerne av turistanlegget en helhetlig opplevelse rundt fiske og friluftsliv. Utbygger har også vist vilje underveis i prosessen til å justere planene slik at konflikter er blitt løst.

Reguleringsplanen ble endret, slik at strandsonen og gangveiene kan benyttes av allmennheten. Miljøverndepartementet mener likevel at strandsonen kan gjøres enda mer tilgjengelig, ved at den planlagte utbyggingen på halvøya tas ut av planen. Dette gjelder områdene H4A og H4B, som utgjør deler av byggetrinn fire. Hele anlegget blir på denne måten trukket noe mer tilbake fra sjøen, og områder til bruk for bading, fiske og friluftsliv blir dermed utvidet. Departementet mener videre at bryggeområdene (merket PB) sør for fellesanleggene H1E og H1F bør gjøres offentlige, slik at folk kan ferdes langs bryggene på innsiden av båtplassanleggene merket PSS2. Disse bryggeområdene er i planen merket som privat brygge.

Departementet mener disse endringene ikke vil virke vesentlig inn på forutsetningene for realiseringen av prosjektet. De øvrige og mer sentrale delene av prosjektet vil kunne gjennomføres som planlagt i henhold til reguleringsplanen.

Vedtak

Miljøverndepartementet endrer reguleringsplanen for Bjørnevåg turistanlegg slik at byggeområdene H4A og H4B med tilhørende veianlegg tas ut av planen. Disse områdene avsettes til spesialområde, friluftsområde land. Videre endres bryggeområdene H1E og H1F til offentlige områder, gangvei. Vedtaket er truffet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 andre ledd.


Departementets vedtak innebærer at plankartet må endres. Det samme gjelder reguleringsbestemmelsene, pkt 3.11 og 5.02.

Miljøverndepartementet ber om at kommunen selv gjør endringer i plankartet og bestemmelsene i samsvar med dette.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Fylkesmannen i Vest-Agder, Serviceboks 513, 4605 Kristiansand S
Ekely Holding AS, PB 544 Økern, 0512 Oslo
Vest-Agder fylkeskommune, PB 770, 4666 Kristiansand S