Rennesøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg i Rennesøy kommune. Departementet mener etableringen av et større forretningssenter her er i strid nasjonale mål for handel og styrking av eksisterende tettstedsstruktur. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

Rennesøy kommune – innsigelse til reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg


Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 5. oktober 2009 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg i Rennesøy kommune. Departementet mener etableringen av et større forretningssenter her er i strid nasjonale mål for handel og styrking av eksisterende tettstedsstruktur. Innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed til følge.

Bakgrunn for saken

Planutvalget i Rennesøy kommune vedtok 28. august 2008 å legge forslag til reguleringsplan for Dalaker næringsområde ut til offentlig ettersyn. Planen omfatter byggeområde for forretning/industri og byggeområde for bevertning/bensinstasjon. Området for forretning/industri er på 8,5 dekar og tillatt utnyttingsgrad er i reguleringsbestemmelsene satt til 100 % bruksareal. Rennesøy kommune opplever en massiv handelslekkasje og få nyetableringer, og kommunen ønsker å styrke Vikevåg som kommunesenter ved å skape en sentrumsakse mellom kaiområdet og E39.

Fylkesmannen i Rogaland v/miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til planforslaget 24. oktober 2008, og vurderer saken på samme måte som ved behandlingen av kommuneplanen. Da ble det fremmet innsigelse, men etter drøfting ble kommunen og fylkesmannen enige om å tillate gasstappestasjon/bensinstasjon. Fylkesmannen mener den vide avgrensningen av arealet ikke er i samsvar med drøftingene, og uansett åpner ikke kommuneplanen for andre ervervsformål.
 
Fylkesmannen mener nyere statlige føringer styrker innsigelsen. I St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk framheves behovet for å redusere transporten. Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre har som mål å styrke eksisterende by- og tettstedssentre.

Ved behandlingen av kommuneplanen viste fylkesmannen til at det i St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder er gitt klare føringer om å styrke etablerte tettsteder og senterstruktur. Fylkesmannen aksepterer ikke at det åpnes for økning i detaljhandel utenfor etablert tettstedsstruktur og å flytte utviklingen av Vikevåg til østsiden av E39. Forslaget anses klart i strid med politiske mål knyttet til handel og tettstedsstruktur, blant annet i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. I innsigelsen til kommuneplanen ble det også lagt vekt på at bygging vil gi inngrep i et jordbruksområde og utfordringer knyttet til trafikkløsninger.

Kommunen endret planforslaget etter drøftingsmøte med fylkesmannen 9. februar 2009, slik at nærservice/detaljhandel begrenses. Forslaget ble forelagt for fylkesmannen i brev 6. mai 2009. Kommunen mener Vikevåg har en naturlig avgrensning som ikke legger til rette for plasskrevende handel.
 
Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev 18. mai 2009. Fylkesmannen viser til at innsigelsen ikke bare er knyttet til etablering av detaljhandel, men til ervervsformål generelt. Fylkesmannen mener begrensning til plasskrevende varer i liten grad endrer realitetene i saken.

Hans Olav Holmen uttalte seg i brev 25. juni 2009, på vegne av tiltakshaverne. Han er ikke enig i at kommuneplanen bare åpner for bensin- og gasstappestasjon.
Tiltakshaverne har inngått kontrakter om etablering av forretning og bensinstasjon i tillit til kommunens forståelse. Han mener planområdet ligger meget sentralt i forhold til kollektivtrafikk og gang- og sykkelstier, og at etableringen vil styrke kommunesenteret og gi et etterlengtet utvidet tilbud av dagligvarer. Han mener føringene i fylkesdelplanen er tatt hensyn til, ved at det bare tillates dagligvareforretning på inntil 1000 m2 og plasskrevende varer.

Rennesøy kommunestyre vedtok reguleringsplanen 18. juni 2009. Det ble vedtatt en endring i reguleringsbestemmelsene slik at pkt 1.1 annet ledd får slik ordlyd:

”Området skal nyttes til lettere industrivirksomhet, samt plasskrevende detalj- og engroshandel med tilhørende kontor- og lagervirksomhet. Det tillates videre etablert dagligvareforretning (nærbutikk) med salgsflate inntil 1000 m2. Etablering av kjøpesenter tillates ikke.”

Av saksutredningen framgår at kommunen mener vedtaket i er i tråd med kommuneplanen arealdel, fordi merknaden ”Bensin/gass” på plankartet ikke kan forstås som en begrensing til dette formålet alene. Det har aldri vært kommunens intensjon å omdisponere ca 18 dekar fra landbruksformål til bensin- og gasstappestasjon, fordi 2-3 dekar vil være tilstrekkelig til dette formålet. Planen anses ikke å være i strid med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre eller andre rikspolitiske retningslinjer.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev 24. juni 2009, og ettersendte dokumenter ved brev 1. juli og 25. september 2009. På bakgrunn av forutgående prosess anså kommunen det ikke som formålstjenlig med meklingsmøte.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 5. oktober 2009 at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen stiller spørsmål ved rettsvirkningen av kommuneplanen for området når innsigelsen til denne ikke er trukket. Fylkesmannen mener næringsområdet på Dalaker vil føre til en fragmentert tettstedsstruktur på to sider av den svært trafikkerte E39. Området har ingen sammenhengende struktur med kommunesenteret, og ligger ikke innenfor en naturlig utviklingsretning for dette. Næringsområdet, herunder dagligvareforretningen, vil henvende seg mot passerende bilister og vil svekke kundegrunnlaget for Vikevåg. Dagligvareforretningen vil ikke fungere som nærserviceanlegg og anses å være i strid med fylkesdelplanen. Fylkesmannen har forståelse for at Vikevåg ikke har rom for store etableringer til plasskrevende varer, men mener ikke dermed at det bør åpnes for plasskrevende varer på Dalaker. Fylkesmannen viser til den nasjonale politikken om kjøpesenter-etableringer, som anses inkorporert i fylkesdelplanen, og mener innsigelsen er styrket gjennom arbeidet med fylkesdelplan for klima.

Befaring og møte ble holdt 23. november 2009. Til stede var representanter for Rennesøy kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, tiltakshaverne og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsområdet er i kommuneplanens arealdel angitt som ”annet byggeområde” med påtegningen ”bensin/gass” på plankartet. Fylkesmannen hadde innsigelse til tidligere forslag om ervervsområde, og formålet ble derfor begrenset. På denne bakgrunn må det legges til grunn at reguleringen til industri/forretning er i strid med kommuneplanens arealdel.

Reguleringsplanen åpner for utbygging med 8.500 m2 til forretning/industri. Reguleringsbestemmelsene er endret underveis i prosessen, slik at det for dagligvare/nærservice er en grense på 1000 m2, og det for øvrig bare kan etableres plasskrevende varer. Selv om det i reguleringsbestemmelsene står at kjøpesenter ikke tillates, vil dette ikke forhindre at det bygges et forretningssenter som i realiteten vil framstå og fungere som et kjøpesenter.

Det viktigste spørsmålet i saken er hvordan etablering av et slikt forretningsområde på Dalaker vil virke for utviklingen av Vikevåg kommunesenter. Spørsmålet må vurderes i lys av den nasjonale politikken for by- og tettstedsutvikling, areal og transport og kjøpesentre. 
 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008. Etter § 1 er hensikten å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. Av § 3 framgår at kjøpesentre bare kan etableres i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner.

I fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er det gitt retningslinjer for kjøpesenteretablering, og etter den rikspolitiske bestemmelsen har disse fått juridisk bindende virkning. Det framgår i disse retningslinjene pkt 5.10.1 at detaljhandel skal plasseres innenfor vedtatt senterstruktur. Det tillates ikke etablert kjøpesentre over 3000 m2 utenfor de definerte sentrene. Videre står det at det kan gjøres unntak for plasskrevende varer og nærservice. I pkt. 5.6.1 framgår at mindre nærservice eksempelvis nærbutikk med dagligvareprofil kan etableres i boligområder, men ikke må overskride 800 m2. I pkt 5.7.1 er plasskrevende varer definert som biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og byggvarer.

Det aktuelle området ligger i underkant av 1 km fra kommunesenteret Vikevåg, og utenfor vedtatt senterstruktur. I reguleringsbestemmelsene tillates dagligvareforretning på 1000 m2 i tillegg til plasskrevende varer. I fylkesdelplanen er det ikke gjort direkte unntak for dagligvarer og plasskrevende varer, men åpnet for at det kan gjøres slikt unntak. Miljøverndepartementet mener etableringen på dette stedet har uheldige virkninger og derfor ikke er i samsvar med fylkesdelplanen.

Miljøverndepartementet har forståelse for at Rennesøy kommune ønsker å tilrettelegge for handel, men slik etablering må ta hensyn til nasjonale mål. Etablering av et forretningsområde på Dalaker går ut over den etablerte sentrumsstrukturen i Vikevåg, og vil flytte utviklingsretningen til østsiden av E39. Vikevåg som tettsted og kommunesenter vil bli sterkt påvirket av et så stort senter med en slik plassering. Det er ikke foretatt en vurdering av mulighetene få etablere forretninger, herunder for plasskrevende varer, i Vikevåg sentrum eller andre steder i nærheten av sentrum. Etablering av slik handelsvirksomhet bør uansett tas opp i en overordnet plan, der ulike alternativer vurderes mot hverandre og ses i en bredere og mer langsiktig sammenheng. Selv om det i dette tilfellet hovedsakelig gjelder handel med plasskrevende varer, vil dette gi uheldige virkninger for Vikevåg kommunesenter.
 
På denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet at etablering av det foreslåtte forretningsområdet vil gi negativ virkning for Vikevåg sentrum, i strid med nasjonal politikk for en bærekraftig tettstedsutvikling og for etablering av kjøpsentre.

Bensinstasjon/gasstappestasjon er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og kommunen vil derfor kunne vedta en reguleringsplan begrenset til dette formålet.

      Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester ikke Miljøvern-departementet Rennesøy kommunestyres vedtak 18. juni 2009 om reguleringsplan for Dalaker næringsområde, Vikevåg.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   
 

Kopi: Rennesøy kommune
          Rogaland fylkeskommune
          Hans Olav Holme, 4159 Rennesøy