Lødingen kommune - reguleringsplan for Møysundet hytteområde (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 28. november 2006

Lødingen kommune - innsigelse til reguleringsplan for Møysundet hytteområde

Vi viser til fylkesmannens brev 14. mars 2006, jfr. tidligere brev 23. november 2005 med oversendelse av saken for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplan for Møysundet hytteområde i Lødingen kommune, med visse endringer. Innsigelsene fra områdestyret for reindrift tas delvis til følge, slik at hytteområde F6 og del av hytteområdet F5 tas ut av planen av hensyn til reindriften i området.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplan for Møysundet hytteområde tilrettelegger for ferie- og fritidsbruk. Etter foretatte endringer er planområdet ca 320 dekar og strekker seg langs en kyststrekning på 1,5 km. Planen åpner for bygging av 30 hytter, i tillegg til sjøhus (fritidsboliger), naust (med mulighet for delvis innredning til fritidsboliger), grendehus og småbåthavn.

Fylkeskommunen hadde enkelte merknader til planforslaget i brev 15. desember 2004.

Fylkesmannen uttalte seg til forslaget 7. februar 2005.

Områdestyret for reindrift fremmet i møte 18. februar 2005 innsigelse til reguleringsplanen. Områdestyret mener utbyggingen vil medføre et alvorlig inngrep og forstyrrelser i et viktig vinterbeiteområde for rein, og opplyser at vinterbeite er en minimumsfaktor for reindriften i Kanstadfjord/Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt.

I reindriftsagronomens vurdering påpekes at kommunen har et selvstendig ansvar for å ivareta reindriftens rettigheter som følge av Grunnlovens § 110a og folkerettslige forpliktelser. I dette området har reindriften akseptert utbygging av hyttefelt på naboeiendommen, og reindriftens tålegrense for utbygging av området er dermed nådd. Hyttebygging medfører økt utfart og forstyrrelser for reindriftsnæringen, og trafikken og aktivitetene har betydning utover et langt større område enn selve tomtearealet. Reindriftsmyndighetene må vurdere ethvert nytt inngrep ut fra totalbelastningen på området, og det må legges til grunn et langsiktig perspektiv ved forvaltning av reindriftsarealene.

Megling i saken ble holdt 10. mai 2005 uten at enighet ble oppnådd. Det ble imidlertid forutsatt at kommunen skulle ta opp med utbygger om planområdet kunne reduseres for i størst mulig grad å komme reindriftens behov i møte.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 23. juni 2005 med endring slik at planområdet reduseres betydelig. Av saksframstillingen framgår det at kommunen i strategisk næringsplan har vedtatt å satse på tilrettelegging for ferie, fritid og hyttebygging. Området er i kommuneplanen angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde kategori B, der det kan bygges boliger, hytter eller næringsbygg såfremt sektormyndighetene ikke har innsigelse.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 19. september 2005. I brevet vises blant annet til at forslagsstiller har hatt en konstruktiv dialog fra starten av med blant annet fylkesmannen og reindriftsnæringen. Kommunen mener den planlagte bebyggelsen i all hovedsak vil gi grunnlag for sjørettet aktivitet. Det opplyses at bare ca 15 prosent av kommunens 530 km 2> er byggeområder, mens resten kan brukes av reindriftens 1000 dyr. Lødingen kommune er en omstillingskommune og ca 250 arbeidsplasser er nedlagt i løpet av en 5-års periode. Kommunen arbeider for å få etablert nye arbeidsplasser og mener reindrift kan gå bra sammen med annen næring i en kommune med stort utmarksareal.

Fylkesmannen anbefalte i brevet til departementet 23. november 2005 at reguleringsplanen stadfestes helt eller delvis. Fylkesmannen påpeker at utbyggingen berører et vinterbeiteområde og vil kunne få negative konsekvenser for reindriftens bruk av området. Fylkesmannen mener utbyggingen i hovedsak vil føre til sjøbasert friluftsliv, slik at området vil bli mest brukt på våren, sommeren og høsten, og ikke om vinteren. Etter fylkesmannens oppfatning bør derfor planen kunne aksepteres, eventuelt bør det gjøres ytterligere begrensninger i antall hytter.

Miljøverndepartementet ba i brev av 14. desember 2005 om ytterligere behandling av saken. Det ble bedt om at kommunen endrer plankartet og bestemmelser i samsvar med kommunestyrets vedtak. Dessuten ble det bedt om at den reduserte planen forelegges reindriftmyndighetene.

Områdestyret for reindrift behandlet saken på nytt i møte 17. februar 2006. Områdestyret viser til sin tidligere uttalelse og kan ikke se at de vedtatte endringer i planen gir grunnlag for å trekke innsigelsen. I saksframstillingen er det pekt på at selv om planområdet er redusert, legges det likevel opp til en betydelig utbygging. De foretatte endringene er vurdert tidligere i forbindelse med megling.

Fylkesmannen oversendte saken til departementet ved brev av 14. mars 2006. Fylkesmannen har ikke kommentert saken ytterligere ved siste oversendelse.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble holdt 11. mai 2006 med representanter for kommunen, reindriftsforvaltningen, fylkesmannen, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 28. juni 2006 at områdestyrets innsigelser tas delvis til følge. Det anbefales at innsigelsen tas til følge for område F6 og den del av område F5 som ligger øst for den planlagte adkomstvegen. For byggeområdene vest for vegen og området for sjøhus sør i planområdet anbefales at innsigelsen ikke tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet har forståelse for at kommunen forsøker å skape aktivitet og utvikling i området, og mener at deler av planen bør kunne aksepteres. I tillegg pekes på at hytteområdet anses mest attraktivt for bruk vår, sommer og høst og at det er sannsynlig at mye av bruken blir sjørettet. Ved å ta ut av planen de områdene som ligger lengst vekk fra sjøen, mener Landbruks- og matdepartementet at de negative virkningene for reindriftsnæringen kan reduseres.

Landbruks- og matdepartementet deler områdestyrets bekymring for uheldige virkninger for reindriftsnæringen ved at viktige vinterbeitearealer reduseres, og at hyttene vil gi økt ferdsel og forstyrrelser som hindrer reinen i å nytte beiteressursene. Dette tilsier at en må være varsom med nedbygging av slike arealer. Landbruks- og matdepartementet mener at det bør være mulig å redusere de negative virkningene gjennom en konsentrasjon av utbyggingen langs sjøen, og ved samarbeid mellom kommunen, reindriftsforvaltningen og utbygger om kanalisering av ferdsel og informasjon om reinens behov for ro, og bestemmelser om båndtvang m.v.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen er ikke i samsvar med overordnet plan. Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde og markert som et B-område. I disse områdene kan det etter tilhørende retningslinjer tillates bygg for spredt næringsvirksomhet, boligbygging og fritidsboliger dersom sektormyndighetene ikke har innsigelse. I dette tilfellet er ikke vilkårene i retningslinjene oppfylt, i og med at reindriften har innsigelse til utbyggingen.

Kommuneplanens arealdel er for tiden under revisjon. Ideelt sett burde det vært foretatt en vurdering i kommuneplanen før det ble åpnet for en omfattende utbygging til ferie- og fritidsformål i et såpass konfliktfylt område som her. Miljøverndeparte­mentet mener likevel at det ikke grunnlag for å skyve konflikten i dette tilfellet over på kommuneplannivået.

Det er uenighet mellom kommunen og reindriftsforvaltningen om virkningen av utbyggingen i forhold til reindriften i området. Selv om trekkleien for rein etter endring av plangrensen ligger utenfor planområdet, berører utbyggingen et viktig vinterbeiteområde for reinen. Reindriftsforvaltningen mener de forstyrrelser som vil følge med en utbyggingen ikke er forenlig med reindrift i området i et langsiktig perspektiv, og mener tålegrensen for området er nådd. Kommunen mener utbyggingen er viktig for å skape nye og hardt tiltrengte arbeidsplasser.

Landbruks- og matdepartementet mener den del av utbyggingsområdet som ligger nærmest sjøen og er mest sjørettet kan godtas, men at hytteområdene på østsiden av planlagt adkomstveg bør utgå av hensyn til reindriften.

Miljøverndepartementet viser til at området er et viktig vinterbeiteområde for rein. Utbyggingen i området må vurderes ut fra det, og siktemålet er at reindriften skal kunne fortsette. Miljøverndepartementet er derfor enig med Landbruks- og matdepartementet i at utbyggingen bør begrenses at hensyn til reindriften.

Reguleringsplanen legger opp til en utbygging som først og fremst er sjørettet, og området vil hovedsakelig bli brukt i sommerhalvåret. Reinbeite foregår i vinterhalvåret, slik at utbyggingen nærmest sjøen er minst problematisk for reindriften. Miljøverndepartementet er derfor enig med Landbruks- og matdepartementet i at utbyggingen øst for planlagt adkomstveg bør begrenses av hensyn til reindriften. De to hytteområdene her ligger dessuten nærmest trekkleien for reinen.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Lødingen kommunestyres vedtak av 23. juni 2005 om reguleringsplan for Møysundet hytteområde, med endring slik at byggeområde F6 og del av byggeområde F5 øst for planlagt adkomstveg utgår.

Vedtaket innebærer at departementet gjør endringer i reguleringsplanen. Etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 kan departementet etter at kommunen er gitt anledning til å uttale seg, gjøre de endringer som finnes påkrevd, men planen kan ikke endres i hovedtrekkene. Miljøverndepartementet har derfor tatt kontakt med kommunen om endringene.

Departementets vedtak innebærer at plankartet må endres slik at F6 og deler av F5 vises som spesialområder friluftsområder land. I reguleringsbestemmelsene må det foretas en endring i overskriften i pkt. 1.2.

Miljøverndepartementet ber om at kommunen selv gjør endringer i plankartet og bestemmelsene i samsvar med dette.

For kunngjøring av stadfestet reguleringsplan vises til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 3.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Lødingen kommune
Reindriftsforvaltningen i Troms, postboks 1183, 9326 Bardufoss
Nordland fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur