Levanger kommune - reguleringsplan for Finsvik (hytter - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14. juni 2005

Levanger kommune - innsigelse til reguleringsplan for Finsvik

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 4. juni 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelingen, har innsigelse til planen .

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av nasjonal politikk for forvaltning av strandsonen kommet til at det ikke er grunnlag for å stadfeste reguleringsplan for Finsvik. Departementet viser til at flere av de planlagte hyttene ligger i 100 metersbeltet langs sjøen og at de vil ha uheldig landskapsinnvirkning og kunne innvirke negativt på allmennhetens bruk av området. Innsigelsen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Finsvik fra 1985, der det er regulert inn 10 hyttetomter. 9 av disse er bebygd. Planforslaget legger opp til fortetting av hytteområdet fra 10 til 27 hytter, omregulering av "friområde" til "spesialområde friluftsområde", samtidig som arealet til dette formålet utvides i forhold til dagens friområde. Videre legges det opp til flytebrygge og uthus i friluftsområdet for hytteeierne. Flere av de nye hyttetomtene, flytebrygge og uthus er lokalisert i 100-metersbeltet. Innsigelsen fra fylkesmannens miljøvernavdeling omfatter 4 av hyttetomtene.

I tillegg til at strandområdene i 1985 ble regulert til friområde ble det i 1987 inngått avtale mellom Levanger kommune og grunneieren Trondhjem Arbeiderforening om leie av eiendommen for å sikre allmennhetens friluftsinteresser i henhold til reguleringsplanen. Direktoratet for naturforvaltning ga i 1988 økonomisk støtte til leieavtalen. Avtalen er tinglyst som en heftelse på eiendommen.

Levanger kommune vedtok 17. desember 2003 reguleringsplan for eiendommen Finsvik. Kommunen går inn for økt utnytting av området til fritidsbebyggelse. Maksimal hytte­størrelse er satt til 100 kvm. Kommunen mener at strandområdet visuelt sett vil være tilnærmet upåvirket av de nye hyttene fordi det er ca. 30 meter høydeforskjell fra stranden til nærmeste hytte og terrenget er tett dekket med vegetasjon. Kommunen viser til at adkomsten til stranden vil være sikret fordi de etablerte stiene ikke blir direkte berørt av utbyggingen.

Kommunen viser videre til at arealet mellom sjøen og hyttetomt nr. 14, 16, 17 og 26 er regulert til "spesialområde friluftsområde". Det påpekes at friluftsområdet er vesentlig utvidet i forhold til friområdet i eksisterende plan.

Kommunen mener at bygging av private hytter på de 4 tomtene ikke vil virke privatiserende på badeplassen i Finsvika og at flerbruk mellom hytter/hytteliv og allment friluftsliv i Finsvika vil være mulig. Kommunen mener at fylkesmannens innsigelse er imøtekommet på en del punker i forbindelse med sluttbehandlingen av planen i kommunen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelingen har i brev av 14. januar 2003 fremmet innsigelse til regulerings­planen. Innsigelsen knytter seg til 4 av de nye hyttetomtene, som er lokalisert i 100-metersbeltet langs sjøen. Fylkesmannen mener at hyttene vil føre til økt privatisering av et viktig friluftslivs- og rekreasjonsområde, og dermed være i konflikt med allmenne friluftsinteresser i strandsonen.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen regner med at flere trær på hyttetomt nr. 14, 16 og 17, som ligger ca. 60-90 meter fra strandkanten, vil bli fjernet. Dette vil bli gjort for å bedre utsikten fra hyttene, men vil også føre til at hyttene blir mer synlige i landskapet. Stor høydeforskjell mellom hyttetomtene og stranden er etter fylkesmannens syn ikke noe argument for å tillate bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, så lenge det dreier seg om bygging i et attraktivt friluftsområde. Innsigelsen til hyttetomt nr. 26, som ligger ca. 80 meter fra svaberg og badeområdet, er i tillegg begrunnet med at den vil begrense passasjen ned til området.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen mener at planen innebærer en vesentlig endring i forhold til tidligere planer, ved at man åpner for bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Det vektlegges at dette er i strid med plan- og bygningslovens § 17-2 og nasjonal strandsonepolitikk.

Mekling i saken ble avholdt 28. oktober 2003 og 20. november 2003 uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sitt oversendelsesbrev til departementet av
4. juni 2004 anbefalt at innsigelsen tas til følge.

Fylkesmannen legger vekt på at de planlagte hyttene vil påvirke strandområdene og innebære en forringelse av viktige frilufts- og naturverdier i strandsonen i Trondheimsfjorden. Fylkesmannen mener at områdets status og verdi underbygges av at det tidligere er bevilget statlige sikringsmidler.

Befaring ble avholdt 14. september 2004 med representanter fra Levanger kommune, Innherred samkommune, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning, representant for grunneier og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN)har i brev av 27. september 2004 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge.

Direktoratet støtter innsigelsen fra fylkesmannen både når det gjelder de tre hyttetomtene i felt H3 og hyttetomt 26. DN karakteriserer badeplassen i Finsvika med tilhørende landskapsrom som en strandperle, og mener at kommunen bør sikre området ved statlig eller kommunalt erverv. DN konkluderer med at det er uheldig med inngrep i landskapsrommet som avgrenser den attraktive badeplassen. Når det gjelde hytte 26 legger DN avgjørende vekt på at en utbygging av denne tomten vil bidra til uheldig privatisering av en del av 100-metersbeltet som er i bruk til friluftsformål.

DN mener også at flytebrygge og uthus må tas ut av planen. Det anføres at etablering av en privat flytebrygge og uthus vil virke sterkt privatiserende på strandsonen og bade­plassen i Finsvika. DN mener dessuten at reguleringsbestemmelsene ikke harmonerer med reguleringsformålet "spesialområde friluftsområde". Med henvisning til den inngåtte servituttavtalen fra 1987 ønsker DN at reguleringsformålet friområde opprettholdes.

Miljøverndepartementets vurderinger

I fylkesplanen for Nord-Trøndelag 2000-2003 er det meste av Trondheimsfjorden definert som et område med betydelige strandsoneinteresser. Arealdokumentasjon over status og utvikling av strandområdene viser at strandområdene langs Trondheimsfjorden utsettes for mye av det samme arealpresset som lenger sør i landet.

De fire omstridte hyttetomtene på eiendommen Finsvik ligger i 100-metersbeltet langs sjøen. Departementet har gitt klare signaler om en offensiv strandsonepolitikk, der et sterkere vern av 100-metersbeltet står sentralt. Dette fremgår av departementets brev av 8. mars 2002 om skjerpet plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen/100-metersbeltet og senere politiske signaler fra departementet, senest i St.meld. nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Departementet viser til at Finsvika fremstår som et attraktivt friluftsområde med viktige landskapskvaliteter og stor regional verdi. Det er viktig at ny bebyggelse ikke fører til at strandsonen og landskapet påvirkes negativt.

Etter departementets vurdering vil hytteutbyggingen ha uheldige landskapsmessige virkninger og bli eksponert mot stranden og sjøen utenfor. De nye hyttene vil til dels også bli liggende rett ved stien ned til strand og svaberg, og kunne innvirke negativt på allmennhetens bruk av strandområdene.

Miljøverndepartementet finner ut fra nasjonale strandsoneinteresser grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag til følge.

Departementet har merket seg at det gjennom reguleringsbestemmelsene er gitt tillatelse til oppføring av felles flytebrygge og uthus for hyttene i "spesialområde friluftsområde". Departementet gjør oppmerksom på at felles flytebrygge og uthus ikke kan etableres uten at det spesielt reguleres til dette formålet. Dersom det er aktuelt med slik regulering, må det tas spesielt hensyn til allmennhetens ferdselsrett i området.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Levanger kommunestyres vedtak 17. desember 2003 om reguleringsplan for eiendommen Finsvik i Levanger kommune.

Det vil være opp til kommunen å foreta nødvendige endringer i planen i tråd med departementets forutsetninger. Dette innebærer blant annet at hele felt H3 med hyttetomtene 14, 16 og 17 og hyttetomt 26 i felt H4 med tilhørende adkomstveier må tas ut av planen. Tilsvarende må eventuelt felles flytebrygge og uthus etableres på en måte som er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser og slik at det ikke er til hinder for allmennhetens ferdselsrett.

Selv om servituttavtalen fra 1987 oppheves ved omreguleringen, ser departementet det som positivt at kommunen ønsker å videreføre avtalens intensjoner i reguleringsplanen med bestemmelser.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Vedlegg:
Saksdokumentene

Kopi:
Levanger kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning