Hægebostad kommune - reguleringsplan for Sandvatnområdet (snøscooterbane - nasjonalt regelverk for motorisert ferdsel i utmark)

Avgjørelse i innsigelsessak, 30. november 2006

Hægebostad kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sandvatnområdet

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 29.03.06 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester reguleringsplanen slik at et avsatt område ved Sandvatn kan brukes til øvings- og konkurransekjøring med snøscooter i 4 år til. Ettersom området allerede har vært godkjent i reguleringsplan og i bruk i 8 år, aksepterer departementet en forlengelse av ordningen i lys av at den nasjonale motorferdselpolitikken er under vurdering. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen er etter dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Interessen for snøscooterkjøring i Hægebostad kommune har vært stor. Kommunen har ment at gjeldende regelverk for regulering av snøscooterkjøring best kan ivaretas ved å styre trafikken til et egnet og avgrenset område. På denne bakgrunn ble arbeidet med reguleringsplanen for øvings- og konkurranseområdet ved Sandvatn påbegynt i 1997. Reguleringsplanen for Sandvatnområdet ble første gang vedtatt av kommunestyret i 1998. Kommunestyret fornyet planen ved et vedtak 14.02.02, slik at reguleringen til snøscooterbane har vært gjeldende fram til 14.02.06. I møte 16.02.06 vedtok kommunestyret planen på nytt, men ettersom det foreligger uløste innsigelser er saken oversendt departementet for behandling.

Planen legger ut et areal på 3287 daa til landbruk i kombinasjon med øvings- og konkurranseområde for snøscooter. I tillegg er det regulert inn tre tilkomsttraséer på henholdsvis 9,2 km, 7,1 km og 4,6 km. Reguleringsbestemmelsene legger opp til at området kan benyttes til øvings- og konkurransekjøring hver andre uke i perioden 1. januar til 1. mai, mellom kl 08:00 og kl 24:00. Området er delt i to, og hvert arrangement må holde seg innenfor ett delområde. Etter 4 år skal området gå over til å være et rent landbruksområde. For å kunne bruke området til øvelseskjøring og konkurranser med snøscooter kreves det i tillegg tillatelse etter motorferdselsloven.

Kommunestyret vedtok i møte 16.02.06 å fornye planen for en fireårsperiode. Det legges vekt på den positive betydningen snøscooterbanen har for ungdomsmiljøet og den lokale snøscooterklubben. Kommunen mener at det regulerte snøscooterområdet har bidratt til å få kjøringen inn i organiserte former og dermed begrenset ulovlig kjøring. Videre hevder kommunen at det ikke kan fremmes innsigelse til planen ettersom det vil komme inn under reglene for å hindre omkamp.

Innsigelse ble fremmet av Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen i brev av 21.11.05 og Vest-Agder fylkeskommune i brev av 01.12.05. Hovedbegrunnelsen for innsigelsene er manglende måloppnåelse med hensyn til å redusere ulovlig kjøring, samt at øvingsområdet er geografisk for stort i forhold til de nasjonale føringene om motorferdsel i utmark.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til departementet anbefalt at innsigelsen tas til følge slik at banens størrelse reduseres til det som er nødvendig i forhold til de krav som stilles til konkurransebaner.

Befaring på stedet med tilhørende møte i kommunehuset ble avholdt 27.06.06, med representanter fra berørte grunneiere, Eiken snøscooterklubb, Hægebostad kommune, Fylkekommunen i Vest-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 23.08.06 anbefalt at innsigelsene tas til følge. Direktoratet mener at banen i stor grad fungerer som et tilrettelagt system av løyper og arealer for rekreasjonskjøring, og at den faller utenfor de unntaksrammer dispensasjonshjemmelen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag gir åpning for.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet kan ikke se at innsigelsesadgangen til denne planen har vært avskåret i henhold til ”omkampreglene” i plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 annet ledd, slik kommunen hevder. Reguleringen til snøscooterbane som innsigelsene er rettet mot, har en varighet på 4 år. Det er denne tidsbegrensningen innsigelses­myndighetene har forholdt seg til og akseptert i tidligere høringsrunder. Når planen tas opp igjen til ny behandling for å få etablert snøscooterbanen på nytt, er det i realiteten en ny plan med et innhold i forhold til snøscooterbanens varighet som det ikke var mulig å ta stilling til i den forrige planrunden.

Direktoratet for naturforvaltning har i sin uttalelse lagt til grunn at denne reguleringsplanen ikke er i tråd med formål og forutsetninger i gjeldende motorferdsellov, nasjonal forskrift og retningslinjer slik de er nedfelt i rundskriv. Departementet deler i utgangspunktet denne oppfatningen.

Motorferdselpolitikken er under vurdering. Det har vært gjennomført et forsøk med planstyrt motorferdselforvaltning i enkelte kommuner. Dette forsøket har vært evaluert og resultatene fra evalueringen har inngått i prosjektet Motorferdsel og Samfunn (MoSa). Rapporten fra dette prosjektet er nylig blitt lagt fram. Rapportens konklusjoner vil bli vurdert og konkretisert i Direktoratet for naturforvaltning med sikte på en høringsrunde før en tilråding blir sendt Miljøverndepartementet i løpet av 2007.

På denne bakgrunn og ut fra at reguleringsplanen for snøscooterområdet ved Sandvatn har vært gjeldende i 8 år, finner departementet under tvil å kunne stadfeste den nye reguleringsplanen slik at det legges til rette for en videreføring av snøscooterbanen i nye 4 år. Det tas forbehold om avkortning av denne tiden dersom en revisjon av det nasjonale regelverket for motorferdsel ikke skulle gi åpning for kjøring på de premisser reguleringsplanen legger til grunn.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester Miljøverndepartementet Hægebostad kommunestyres vedtak av 16.02.06 om reguleringsplan for Sandvatnområdet.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi med vedlegg:
Hægebostad kommune
Vest-Agder fylkeskommune

Kopi uten vedlegg:
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Reguleringsplankart og -bestemmelser med departementets påtegning