Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bygland kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Torkleivi

Avgjørelse i innsigelsessak, 14. juni 2007

 

Bygland kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Torkleivi


Det vises til oversendelse fra fylkesmannen datert 26.01.2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannen til følge. Den aktuelle boligtomten på Stuttenes, B1, har tomtegrense mindre enn 10 meter fra Byglandsfjorden og byggegrense mindre enn 20 meter fra fjorden. Den foreslåtte innreguleringen av bolighus med tilhørende anlegg vil virke privatiserende og ha negative konsekvenser for frilufts-, natur- og landskapsinteressene i området. Nasjonal politikk for vassdrag og vassdragsnære områder innebærer at det ikke bør bygges så nært vassdrag.

Sakens bakgrunn

Bygland kommune vedtok den 26.10.2006 reguleringsplan for Torkleivi. Planen
legger til rette for 36 nye hyttetomter og én boligtomt. I tillegg er det avsatt areal til landbruksområde, spesialområde friluftsområde, spesialområde privat småbåthavn,  spesialområde felles privat veg, parkering og offentlig trafikkområde.

Fylkesmannen i Aust-Agder fremmet innsigelse til reguleringsplanen i brev av 11.07.2005. Innsigelsen gjelder boligtomten, B1, med tilhørende veg. Det fremheves at området på Stuttenes fremstår som uberørt, og at den planlagte plasseringen av byggeområdet vil ha store negative konsekvenser for landskapet. Det vises for øvrig til at Byglandsfjorden blir stadig viktigere i friluftssammenheng, og at strandsonen mellom tomta og fjorden i stor grad vil bli privatisert og mindre attraktiv ved oppføring av en bolig.

Mekling fant sted den 21.06.2006, men meklingen førte ikke frem.

Befaring ble avholdt den 29.03.2007 med representanter fra Bygland kommune, Fylkesmannen i Aust-Agder og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Miljøverndepartementet viser til St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det fremgår her at det er behov for en mer offensiv, helhetlig og langsiktig arealpolitikk i og langs vassdrag. Det skal legges til rette for en økosystembasert og bærekraftig forvaltning til mest mulig glede og nytte for befolkningen. Alle kommuner bør i sine kommuneplaner fastsette nærmere byggegrenser langs vassdrag, ut fra vassdragenes verdi og omgivelsenes karakter. Det forventes at kommuneplanene følges opp ved behandlingen av detaljplaner og enkeltsaker.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at den foreslåtte innreguleringen av boligtomt og tilhørende veg på Stuttenes ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til nasjonale interesser knyttet til strandsonen langs vassdrag. Innreguleringen har også negative konsekvenser for frilufts-, natur- og landskapsinteressene i området.

Departementet har vurdert det faktum at den aktuelle tomta ble fradelt tidlig på 90-tallet. Det er imidlertid ingen automatikk i at man kan få bygge på en fradelt tomt. I dette tilfellet er planområdet avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde i gjeldende kommuneplan, og en eventuell byggetillatelse har hele tiden vært betinget av dispensasjon. Innreguleringen er også i strid med kommunens ordinære byggeforbud nærmere Otra/Byglandsfjorden enn 75 meter.

Departementet har også vurdert Bygland kommunes fraflyttingsproblematikk og ønske om en differensiert behandling av fritidsboliger og faste boliger, men finner ikke å kunne tillegge disse hensynene avgjørende vekt. Departementet legger til grunn at det i kommunen finnes fullgode tomtealternativer, som ikke er i konflikt med viktige miljøhensyn.

Miljøverndepartementet finner etter dette at det er grunnlag for å ta innsigelsen fra fylkesmannen til følge.  

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 godkjenner Miljøverndepartementet reguleringsplan for Torkleivi, med unntak av byggeområde bolig, B1 og tilhørende vei.

Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med dette vedtaket.

Om kunngjøring av reguleringsplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 første ledd.

Kommunen anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur. 

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Bygland kommune
Aust-Agder Fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning