Enebakk kommune - Innsigelse til kommuneplanens arealdel

Miljøverndepartementet godkjenner Kommuneplan for Enebakk 2007-2018. Plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 andre ledd bokstav b) gir ikke adgang til å gi rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas derfor ikke til følge.

Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 31.08.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Det foreligger innsigelse fra Statens
vegvesen Region øst.
 
Miljøverndepartementet godkjenner Kommuneplan for Enebakk 2007-2018. Plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 andre ledd bokstav b) gir ikke adgang til å gi rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas derfor ikke til følge.

Sakens bakgrunn
Kommuneplan for Enebakk 2007-2018 ble sendt på høring den 17.04.2007. Statens vegvesen Region øst, Akershus fylkeslandbruksstyre og fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget.

Etter meklingsmøte hos fylkesmannen den 17.12.2008 gjensto kun innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst. Denne innsigelsen knytter seg til rekkefølge-bestemmelser om utbygging av gang- og sykkelveg ved bygging på fradelte tomter og konvertering av fritidsbolig til helårsbolig i LNF-områdene Bakken/Setra, Myra og Haraldstadkroken. Konkret mener Statens vegvesen Region øst at det må bygges ca. 1,2 km gang- og sykkelveg fra eksisterende gang- og sykkelveg langs rv 155 ved Råken til Bakken/Setra før ytterligere bruksendringer kan godkjennes. Tilsvarende må gang- og sykkelvegen forlenges med ca. 700 meter ved Myra og 800 meter langs rv 120 til atkomsten til Haraldstadkroken.

Høringsutkastet inneholdt rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Under meklingsmøte hos fylkesmannen den 17.12.2008 valgte Enebakk kommune å trekke rekkefølgebestemmelsene, etter fylkesmannens uttalelse om at plan- og bygningsloven ikke gir adgang til å gi slike rekkefølgebestemmelser, jf.  § 20-4 andre ledd bokstav b). Statens vegvesen Region øst mener derimot at det er adgang til å vedta rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt. Statens vegvesen Region øst fremmet derfor, under meklingen, muntlig innsigelse mot at rekkefølgebestemmelsene ble trukket, og innsigelsen ble opprettholdt i brev av 7.05.2009.

Enebakk kommune sluttbehandlet arealdelen av Kommuneplan for Enebakk 2007-2018 i møte den 22.06.2009. I anledning oversendelsen til Miljøverndepartementet stilles det spørsmål om innsigelsen har rettsvirkning, idet den ble fremsatt muntlig under meklingen. Videre bemerkes at bygging av gang- og sykkelveg langs riksveg er Statens vegvesens ansvar. Det påpekes også at områdene Bakken/Setra, Myra og Haraldstadkroken i en årrekke har gjennomgått transformasjon fra hytteområder til boligområder. Det vil etter kommunens mening ikke være rimelig at 13 boliger i tillegg til eksisterende 38 på Bakken/Setra, 13 boliger i tillegg til eksisterende 14 på Myra og 7 boliger i tillegg til eksisterende 20 på Haraldstadkroken, skal utløse krav om bygging av gang- og sykkelveg.

Samferdselsdepartementet (SD) har i brev av 16.12.2009 til Miljøverndepartementet avgitt uttalelse i saken. SD overlater til Miljøverndepartementet å avklare om det juridisk er adgang til å gi rekkefølgebestemmelser i LNF-områder. Forutsatt at det er adgang til å stille slike krav, anbefaler SD at innsigelsen tas til følge. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på hensynet til trafikksikkerhet og trygghet for de syklende og gående, ikke minst for skoleelevene. Det vises bl.a. til Nasjonal transportplan 2010-2019 der Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er ”å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.”

Befaring ble avholdt den 20.09.2009 med representanter fra Enebakk kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurderinger
Plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen sitt geografiske område, forutsatt at dette skjer etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av nasjonale og regionale myndigheter. Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å avgjøre plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. 

Statens vegvesen Region øst har i dette tilfellet fremmet innsigelse mot at Enebakk kommune trakk de foreslåtte rekkefølgebestemmelsene om utbygging av gang- og sykkelveg knyttet til utbygging og bruksendring i LNF-områdene Bakken/Setra, Myra og Haraldstadkroken. Det avgjørende spørsmålet er om det etter plan- og bygningsloven (1985) § 20-4 andre ledd bokstav b) er adgang til å gi slike rekkefølgebestemmelser.

Miljøverndepartementet mener at plan- og bygningsloven § 20-4 andre ledd bokstav b) ikke gir adgang til å gi rekkefølgebestemmelser til LNF-områder der spredt utbygging er tillatt.

Departementet viser til ordlyden i § 20-4 andre ledd bokstav b). Bestemmelsens første punktum omhandler områder avsatt til ”utbyggingsformål”, mens bestemmelsens andre punktum gjelder for ”utbyggingsformål og i landbruks-, natur- og friluftsområder der spredt utbygging er tillatt”. Av departementets veileder T-1480 ”Plan og kart etter plan- og bygningsloven 1985” kap. 04.03.02 ”Byggeområder” fremgår følgende:

Med "områder avsatt til utbyggingsformål" og «utbyggingsområder» forstås det områder som går inn under pbl. § 20 4 første ledd nr. 1 - «Byggeområder».

Departementet legger etter dette til grunn at det ikke er rettslig grunnlag for å gi rekkefølgebestemmelser om utbygging av gang- og sykkelveg ved bygging på fradelte tomter og konvertering av fritidsbolig til helårsbolig i LNF-områdene Bakken/Setra, Myra og Haraldstadkroken. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst tas derfor ikke til følge.

Miljøverndepartementet finner likevel grunn til å fremheve at intensjonen bak innsigelsen er god, idet hensynet til trafikksikkerhet og trygghet utvilsomt taler for at det bør bygges en gang- og sykkelveg på de aktuelle strekningene. Det vises bl.a. til opplysningene fra Statens vegvesen om at riksveg 155 mellom Ytre Enebakk og Ski kommune i dag har en døgntrafikk (ÅDT) på ca. 4000 kjøretøy, og at fartsgrensen på riksveg 155 forbi atkomstene til Bakken/Setra og Myra er 80 km/t.

Miljøverndepartementet mener for øvrig at samferdselsmyndighetene og kommunen bør se nærmere på mulighetene for å bedre trafikksikkerheten til de gående og syklende på de aktuelle strekningene, for eksempel ved bruk av andre virkemidler som hastighetsbegrensning.


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner Miljøverndepartementet Kommuneplan for Enebakk 2007-2018.

Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim

 

Kopi:
Enebakk kommune
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen Region øst
Akershus fylkeskommune