Eigersund - Kommunedelplan, Nordra Sundet (strandsone/friluftsliv/landskap)

Avgjørelse i innsigelsessak, 30.01.2001

Eigersund – Kommunedelplan, Nordra Sundet

Eigersund kommune – Innsigelse til kommunedelplan for Nordra Sundet

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Rogaland datert 23. august 2000.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse fordi Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland har innsigelse mot tre byggeområder i kommunedelplanen. Fylkesmannen har i tillegg innsigelse mot oppheving av reguleringsformålet "spesialområde friluftsområde" på Grunnesundholmen.

Departementet tar innsigelsene fra fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune delvis til følge. Dette innebærer at område BF 15 godkjennes, mens områdene BF 17, BF 18 og Grunnesundholmen ikke godkjennes.

Når det gjelder område BF 1, som det ikke foreligger innsigelse til, men som fylkesmannen har bedt Miljøverndepartementet vurdere nærmere, mener departementet at det ikke er grunnlag for å gripe inn. Totalt sett mener departementet at hensynet til allmennhetens interesser, friluftsliv, landskap og estetikk er tilstrekkelig ivaretatt i planområdet.

Bakgrunn for saken:

Konflikten i saken gjelder oppføring av fritidsbebyggelse og naust på Eigerøy i Nordra Sundet. Videre er det konflikt knyttet til omdisponering av del av Grunnesundholmen fra reguleringsformål "spesialområde friluftsområde" til LNF-område, dvs. oppheving av deler av reguleringsplanen for Mastrasanden, Gyahavn m.m., vedtatt av Miljøverndepartementet i 1997. Alle områdene er i 100-meters beltet langs sjøen. Den vedtatte arealbruken oppfattes som konfliktfylt sett i forhold til sentrale myndigheters signaler om en restriktiv plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen, landskapsestetikk og sikring av allmennhetens interesser. Områdene er i arealdelen til gjeldende kommuneplan fra 1994 avsatt til LNF-formål. Områdene er ikke regulert, med unntak for Grunnesundholmen og område BF 1.

Rogaland fylkeskommune har i møte i utvalg for miljø- og regionalpolitikk 16. mars og 24. august 1999 vedtatt å reise innsigelse mot oppføring av naust i område BF 15 og fritidsbebyggelse og naust i områdene BF 17 og BF 18 fordi de aktuelle arealene er verdifulle som friluftsområder og har store landskapsmessige verdier. Fylkeskommunen viser også til at områdene ligger i 100 metersbeltet langs sjøen og således er i strid med plan- og bygningslovens § 17-2.

Fylkesmannen i Rogaland har reist innsigelse mot oppføring av naust i område

BF 15, fritidsbebyggelse i områdene BF 17 og BF 18 og endring av plannivå/-formål for Grunnesundholmen fra reguleringsplan med arealbrukskategori "spesialområde friluftsformål" til det mer generelle "LNF-område" i kommunedelplanen. Innsigelsene er begrunnet i hensynet til nasjonale/regionale friluftsinteresser, landskapshensyn og nasjonale føringer for forvaltningen av 100-metersbeltet.

Fylkeskommunen peker på viktigheten av at denne saken ses i sammenheng med reguleringsplanen for Mastrasanden, Gyahavn m.m., som ble stadfestet av Miljøverndepartementet i 1997. Innsigelsen til Grunnesundholmen er i realiteten et spørsmål om hvilken plan som skal gjelde. De er ikke noe direkte motsetningsforhold mellom de to arealbrukskategoriene som er brukt i de to planene, forskjellen er detaljeringsgraden.

Eigersund kommune behandlet og vedtok i møte 11. oktober 1999 kommunedelplan for Nordra Sundet, med tilleggsvedtak 7. februar 2000 og 8. mai 2000. Kommunen viser til at det vil være et betydelig press på kyst- og strandsonen i årene som kommer. Den gir uttrykk for at utviklingen i strandsonen er noe kommunen selv ønsker å styre ved hjelp av kommuneplanleggingen. Den hevder at helheten i kommuneplanleggingen er god og at en for å sikre tilgjengeligheten til kyst- og sjøområdene har sikret og tilrettelagt flere områder i kystsonen for allment friluftsliv. Kommunen stiller krav om detaljregulering ved utbygging i de angitte byggeområder.

Fylkesmannen avholdt meklingsmøte mellom Eigersund kommune, fylkeskommunen og fylkesmannen 8. oktober 1999. Fylkeskommunen og fylkesmannen opprettholdt sine innsigelser også etter møtet. Meklingen førte dermed ikke fram.

Fylkesmannen har i sitt oversendelsesbrev til Miljøverndepartementet av 23. august 2000 anbefalt at departementet tar innsigelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen til følge og dermed ikke godkjenner de omstridte områdene BF 15, BF 17, BF 18 og Grunnesundholmen i kommunedelplanen for Nordra Sundet. Fylkesmannens begrunnelse er at de nasjonale og regionale friluftsinteressene knyttet til kystsonen og kystlandskapet er store og at det for de aktuelle områdene ikke er forhold som tilsier at hensynet til disse interessene bør settes til side.

Direktoratet for naturforvaltning har i brev av 13. november 2000 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene tas til følge når det gjelder område BF 17, BF 18 og Grunnesundholmen, men at bygging av naust i område BF 15 kan aksepteres på visse vilkår. Direktoratet har vurdert innsigelsene i forhold til nasjonale og regionale føringer for kyst- og strandsonepolitikken og i særlig grad til nasjonale og regionale interesser av å skjerme strandsonen og 100-metersbeltet mot nedbygging.

Befaring ble gjennomført 2. november 2000 med representanter fra Eigersund kommune, Rogaland fylkeskommune, fylkesmannen i Rogaland, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet har følgende merknader:

Miljøverndepartementet mener at utbyggingen av områdene BF 17 og BF 18 vil medføre betydelige negative konsekvenser. Områdene er sterkt eksponert fra sjøen og det er fra før liten eller ingen bebyggelse i strandsonen. Områden har i dag ingen naturlig adkomst fra land unntatt over innmark. Det er vanskelige forhold med hensyn til ilandstigning fra båt. Det er en nasjonal målsetting å bevare strandsonen mest mulig fri for bebyggelse og dermed verne kystlandskapet og sikre en åpen og tilgjengelig strandsone for allmennheten. Innsigelsene tas derfor til følge for disse områdene.

Når det gjelder område BF 15 så ligger dette rett innenfor Grunnesundsholmen. Det er her spørsmål om adgangen til å oppføre et naust for oppbevaring av redskaper. Bygningen er tenkt plassert i vestre del av bukta. Etter planbestemmelsene kan det bare oppføres ett båthus i området med maksimal grunnflate på 60 kvm. Det kan settes nærmere bestemmelser i regulerings-/bebyggelsesplan. Området er i fylkesdelplan for friluftsliv avmerket som et område som bør sikres for allmennheten. Området må også ses i sammenheng med Grunnesundholmen. Etter departementets oppfatning har et båthus, slik det er plassert i planen, begrenset privatiserende effekt i forholdt til allmennhetens bruk av området. Innsigelsen tas derfor ikke til følge for område BF 15.

Nå det gjelder Grunnesundholmen så omfattes denne av reguleringsplanen fra 1997. Det meste av holmen er i denne planene vist som område for friluftsliv. I den nye planen er området foreslått endret til landbruks-, natur- og friluftsområde. Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å fravike reguleringsplanen fra 1997. Arealet skulle etter dette vært vist som område som er båndlagt, jf plan- og bygningsloven § 20-4 nr 4. Innsigelsen tas dermed til følge for dette området.

Konklusjon

Miljøverndepartementet har kommet til at det er grunnlag for å ta innsigelsene fra fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune delvis til følge. Dette innebærer at område BF 15 godkjennes, mens område BF 17, BF 18 og Grunnesundholmen ikke godkjennes.

Når det gjelder område BF 1, som det ikke foreligger innsigelse til, men som fylkesmannen har bedt Miljøverndepartementet vurdere nærmere, mener departementet at det ikke er grunnlag for å gripe inn. Totalt sett mener departementet at hensynet til allmennhetens interesser, friluftsliv, landskap og estetikk er tilstrekkelig ivaretatt i planområdet.

Vedtak:

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 har departementet kommet til at det er grunnlag for å ta innsigelsene fra fylkes-mannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune delvis til følge. Dette innebærer at byggeområde BF 15 godkjennes, mens byggeområdene BF 17 og BF 18 tas ut av planen. For Grunnesundholmen skal Miljøverndepartementets avgjørelse av 3. januar 1997 vedrørende reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn m.m., der Grunnesundholmen er avsatt til spesialområde friluftsområde fortsatt gjelde.

Områdene som er vist med svart skravur på plankartet tas ut av planen.

Plankartet med påtegning om departementets avgjørelse vedrørende områdene BF 15, BF 17, BF 18 og Grunnesundholmen følger vedlagt.

Departementet legger til grunn for sin saksbehandling at øvrige deler av kommunedelplanen og planbestemmelsene er vedtatt med rettsvirkning av Eigersund kommune i kommunestyremøte 11. oktober 1999 (sak 103/99), med tilleggsvedtak av 7. februar 2000 (sak 002/00) og 8. mai 2000 (sak 052/00).

Departementet finner etter det opplyste at kommunedelplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.