Bergen kommune — reguleringsplan for Nesveien, Tertnes (boligbygging - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 16. desember 2005

Bergen kommune – innsigelse til reguleringsplan for Nesveien, Tertnes

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 12. juli 2005 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Nesveien i Bergen kommune. Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Departementet mener boligbygging så nær sjøen som planen legger opp til ikke vil være i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk.

Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for Nesveien omfatter et område på ca 9 dekar og åpner for bygging av 5 bolighus.

Hordaland fylkeskommune uttalte seg til reguleringsforslaget 24. februar 2004. Fylkeskommunen mener strandlinjen burde være offentlig. Dersom den likevel skal privatiseres, anses det viktig at det blir byggerestriksjoner på skråningen mot sjøen i et ca 15 meters belte.

Fylkesmannen i Hordaland fremmet 1. mars 2004 innsigelse til planen begrunnet i strandsonevern. Fylkesmannen mener det minimum må settes av en bredere buffersone mellom tomtegrensene og sjøen gjennom hele planområdet, slik at det blir mulig for allmennheten å ferdes i strandsonen. Videre må byggegrensene trekkes østover slik at boligene blir liggende mindre eksponert mot sjøen. Fylkesmannen mener 100-metersbeltet må sikres vern så langt det er mulig, også for byggeområder, og viser til Miljøverndepartementets brev av 8. mars 2002.

Fylkesmannen peker på at i planområdet inngår et område som i dag blir benyttet til badeplass og rekreasjon. Størsteparten av dette området er foreslått regulert til friområde, men fylkesmannen savner en nærmere vurdering av om dette området er tilstrekkelig.

Fylkesmannen mener forslaget til reguleringsplan ikke ivaretar vernet av strandsonen i tilstrekkelig grad. Det er vist byggområde helt ned til sjøen i felt B1, og i felt B3 er det bare avsatt en smal stripe til grøntareal mot sjøen. Fylkesmannen mener det er et viktig prinsipp å avsette en grønn korridor mellom sjø og byggeområder som sikrer fri ferdsel og opphold i strandsonen, og at dette prinsippet er særlig viktig i bynære strøk. Fylkesmannen opplyser at i Åsane bydel, særlig på Byfjordsiden, er strandsonen i alt overveiende grad nedbygd og privatisert. Fylkesmannen viser også til at boliger i felt B1 og B3 vil bli godt eksponert mot fjorden og gi et markant innslag i landskapsbildet.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 7. februar 2005. Av fagnotat fra byrådsavdeling for byutvikling 19. oktober 2004 framgår det at forslaget er fremmet som et privat reguleringsforslag for 5 nye eneboliger og et friområde. Utbyggings­området er uregulert, mens deler av atkomsten inngår i en større veiplan fra 1966. Kommunen anser planforslaget for å være i samsvar med kommuneplanens arealdel, der området er angitt som friområde og offentlig interessant fortettingsområde for boliger. For fortettingsområdene er det forutsatt utarbeidet en kommunedelplan som skal avklare flere overordnede tema, herunder grønnstruktur og strandsonen. Fagetaten anbefaler reduksjon fra 5 til 3 enheter pga. innsigelse, men forslagsstiller krever at høringsforslaget blir lagt fram for politisk behandling.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 14. april 2005. Kommunen valgte å ikke legge opp til megling med fylkesmannen før selve bystyrebehandlingen.

Advokat Stig J. Harris ba i brev av 30. mai 2005 til fylkesmannen om at fylkesmannen å trekke sin innsigelse. Han mener kommunens selvråderett må tillegges stor vekt.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet 12. juli 2005 at innsigelsen tas til følge og at planforslaget avvises. Fylkesmannen viser til at det særlig i byggeområder i byene er viktig å beholde gjenværende friområder som grønne lunger. Generelt er strandsonen vanskelig tilgjengelig i Bergen kommune, og utbyggingen vil ha en privatiserende effekt av irreversibel karakter. Fylkesmannen mener området bør prioriteres for friluftsliv, jfr. at området i forslag til kommunedelplan for kystsonen i Bergen er vist som ett av 16 områder som er båndlagt for framtidig sikring til friluftsliv. Det er gitt rammetilsagn på 1 mill. kr. fra Miljøverndepartementet for å sikre disse områdene.

Advokat Stig J. Harris kom med ytterligere merknader i brev av 29. august og 29. november 2005 til Miljøverndepartementet.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble holdt 7. september 2005 med representanter for kommunen, fylkesmannen, tiltakshaveren, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning anbefalte i brev av 1. november 2005 at fylkesmannens innsigelse tas til følge og at byggeområdene B1 og B3 tas ut av planen. Direktoratet mener de allmenne interessene blir for dårlig ivaretatt i planen og legger vekt på hensynet til strandsonen og bevaring av naturområder i tett bebygde områder.

Direktoratet viser til at over 70 prosent av strandsonen i Bergen kommune er påvirket av tekniske inngrep, og mener utbygging av nye boliger i strandsonen i kommunen må underlegges en streng vurdering.

Direktoratet peker på at planområdet i dag ikke er mye brukt. Det er relativt enkelt å komme ned til sjøen i deler av området, mens andre deler er brattere og mer utilgjengelig. Direktoratet mener det er et betydelig potensial for økt allmenn bruk av området, som etter noe tilrettelegging kan benyttes til turgåing, fiske, bading og opphold. Direktoratet peker også på at kommunen tidligere har registrert kvalitetene i området gjennom sin søknad om statlige midler til sikring. Direktoratet mener fylkesmannens konkrete krav om å ta ut felt B3 og legge inn friområde mellom felt B1 og sjøen vil gi friområdet en bedre arrondering. Dersom felt B1 tas ut av planen, mener Direktoratet friområdet i større grad kan fungere som nærturområde og område for naturbasert lek.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen for Nesveien legger opp til bygging av 5 nye eneboliger nær sjøen. Innsigelsen til planen er begrunnet i strandsonehensyn.

Det er et viktig nasjonalt mål å hindre bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, blant annet for å sikre allmenn ferdsel og friluftsliv og hensynet til landskap og natur. Det er nødvendig med en offensiv og framtidsrettet forvaltning av strandsonen. Dette har senest kommet til uttrykk i St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

I dette tilfellet ligger hele planområdet i 100-metersbeltet langs sjøen. Plangrensen går bare 60-70 meter fra sjøen. I felt B1 og B3 er byggegrensen trukket bare 10 meter fra sjøen, mens byggegrensen i felt B2 går 30-40 meter fra sjøen.

I kommuneplanens arealdel inngår reguleringsområdet i et større fortettingsområde for boliger, der et også er vist et friområde. Fortetting er forutsatt å skulle skje på grunnlag av reguleringsplan etter utarbeiding av kommunedelplan der hensynet til grøntarealer og strandsonen også skal vurderes.

I forslag til kommunedelplan for kystsonen i Bergen er deler av området båndlagt for sikring til friluftsliv som ett av 16 områder, og det er gitt rammetilsagn om statlige midler til sikringen. Direktoratet for naturforvaltning har i sin uttalelse redegjort for hvordan området kan tilrettelegges for friluftsliv.

Miljøverndepartementet mener området i sin helhet bør holdes ubebygd og forbeholdes til friluftsliv. Det er viktig å opprettholde dette strandarealet tilgjengelig for allmenn bruk, som en grønn lunge i et område som ellers er tett bebygd med boliger. Når det legges opp til ytterligere fortetting med boliger i et større område, bør fortettingen vurderes samlet for et større område, og fortetting ikke foretas ned mot sjøen. Fortetting vil forsterke behovet for å beholde tilgangen til sjøen og opprettholde naturpregede områder som det aktuelle. Området er kupert og har store natur- og landskapskvaliteter. Bebyggelse vil derfor lett bli eksponert og skjemmende i landskapet.

På denne bakgrunn mener Miljøverndepartementet bygging i dette tilfellet ikke vil være i samsvar med nasjonal strandsonepolitikk.

Vedtak

I medhold av plan – og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Bergen kommunestyres vedtak av 7. februar 2005 om reguleringsplan for Nesveien.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Advokat Stig J. Harris, postboks 4115 Dreggen, 5835 Bergen
Direktoratet for naturforvaltning

Vedlegg:
Saksdokumentene i retur