Meldal kommune - reguleringsplan for Ryåndsjøen-Rikstosetrin hyttefelt (hytter - reindrift/naturvern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 12. oktober 2005

Meldal kommune – innsigelse til reguleringsplan for Ryåndsjøen-Rikstosetrin hyttefelt

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 15. desember 2004 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Ryåndsjøen-Rikstosetrin hyttefelt i Meldal kommune. Departementet mener hyttebyggingen vil være i strid med viktige reindriftsinteresser og berøre et inngrepsfritt naturområde. Kommunen kan likevel vedta en reguleringsplan med utgangspunkt i tidligere godkjent disposisjonsplan. Det settes en øvre ramme på 50 hytter for ny reguleringsplan. Innsigelser fra Områdestyret for reindrift og fylkesmannen tas dermed delvis til følge.

Bakgrunn for saken

Forslag til reguleringsplan for Ryåndsjøen-Rikstosetrin hyttefelt omfatter 90 nye tomter. 39 av disse er videreført fra disposisjonsplan godkjent i 1976, for noen hytter med endret plassering.

Fylkeskommunen uttalte seg til reguleringsforslaget 24. juli 2003. Forslaget anses å være i tråd med kommuneplanen, men det anbefales å fjerne noen hytter som ligger høyt i terrenget.

Områdestyret for reindrift Sør-Trøndelag/Hedmark fremmet i møte 14. november 2003 innsigelse mot reguleringsplanen. Områdestyret mener reindriftens tålegrense for inngrep er nådd, slik at det ikke bør legges til rette for videre utbygging i området.

Igelfjell/Grefstadfjellområdet benyttes til vinterbeite for rein fra november/januar til mars/april. Sørvestlige del av planområdet ligger innen leieavtalens primærområde for reindriften i Trollheimen, mens øvrige del ligger innen sekundærområdet. Beiteområdene hører naturlig sammen, slik at inngrep innen primærområdene kan medføre at reinen presses inn i sekundærområdene. På den annen side kan inngrep i sekundærområdene medføre at aktiviteten og ferdselen kanaliseres inn i primærområdene. Utbyggingen av området mellom Grefstadfjellet og Igelfjellet vil sperre den naturlige passasjen mellom de to områdene.

Områdestyret hadde innsigelse til dette byggeområdet i forbindelse med kommuneplanens arealdel. Områdestyret tok da forbehold om mulige innsigelser, eventuelt nærmere krav og vilkår, i forbindelse med konkrete bebyggelsesplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fremmet 2. desember 2003 også innsigelse til planen.

Fylkesmannen viser til at hyttene med atkomstveger vil medføre betydelige inngrep i et område som tidligere er relativt urørt av tekniske inngrep. Fylkesmannen mener nye fritidsboliger i denne delen av kommunen bør styres til områder nær eksisterende infrastruktur. Det gjelder en forholdsvis tung utbygging som vil medføre økt belastning for det biologiske mangfoldet, slitasje og økt ferdsel. Store deler av det regulerte området ligger mer enn 2,5 km fra vinterbrøytet veg, og vil kunne medføre økt snøscooterkjøring.

Megling i saken ble avholdt 22. april og 24. august 2004 uten at man kom til enighet.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 30. september 2004. Av saksframstillingen framgår det at kommunen tidligere tok ut 87 av de opprinnelig foreslåtte 177 hyttene for å ivareta hensynet til reindriften, samtidig som man etterkommer grunneieres ønske om salg av hyttetomter. Kommunen har som ett av tiltakene i sin utviklingsplan å tilrettelegge for nye hyttefelt. Hyttebyggingen kan skape et viktig næringsgrunnlag for grunneiere, som tillegg til eller alternativ til tradisjonell landbruksvirksomhet.

Kommunen oversendte saken til fylkesmannen ved brev av 9. november 2004. I brevet henvises til at området i kommuneplanens arealdel er angitt som byggeområde for fritidsbebyggelse, med krav om reguleringsplan. Dessuten vises til tidligere godkjent disposisjonsplan for området. Kommunen har lagt vekt på å spare uberørt natur og naturlige turområder, og har derfor redusert antall hytter og lagt dem nær eksisterende adkomstveger. Kommunen har alltid sett på hyttebygging som en virksomhet som har styrket primæringen og lokal handels- og industrivirksomhet, og har vedtatt hyttebygging som et viktig satsingsområde i kommunens næringsplan.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet 15. desember 2004 at 27 av de nye hyttene blir godkjent. Fylkesmannen tar ved sin anbefaling utgangspunkt i den tidligere godkjente disposisjonsplanen for området.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble holdt 10. juni 2005 med representanter for kommunen, reindriftsforvaltningen, fylkesmannen, fylkeskommunen, grunneiere, Direktoratet for naturforvaltning, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning anbefaler i brev av 23. juni 2005 at fylkesmannens innsigelse tas til følge. Direktoratet mener planen bryter med politiske mål om miljø- og naturvennlig hyttebygging, bevaring av urørte natur- og fjellområder og stillhet som kvalitet i de inngrepsfrie naturområdene. Direktoratet viser til nasjonale miljømål nedfelt senest i St. meld nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Direktoratet opplyser at den midtre del av planområdet som fylkesmannen har innsigelse til, ligger høyt i terrenget, framstår som inngrepsfritt og har høy kvalitet som friluftsområde. Direktoratet peker også på at avstand til veg gjør at hyttebyggingen vil medføre økt motorferdsel i utmark. Dessuten anses at hyttefeltet bryter med viktige prinsipper om arealøkonomisering.

Landbruks- og matdepartementet anbefaler i brev av 8. juli 2005 at områdestyrets innsigelse i hovedsak tas til følge. Departementet ser det som svært uheldig om det her tillates inngrep som vil medføre en vesentlig reduksjon i reindriftens muligheter for å utnytte vinterbeiteressursene i Igelfjell-Grefstadfjellområdet. Departementet kan imidlertid akseptere at de tidligere godkjente hyttetomter etter disposisjonsplanen fra 1976 tillates utbygd, da denne bare har et fåtall tomter plassert innenfor primærområdet for reindrift.

Landbruks- og matdepartementet viser til at St.meld. nr. 33 (2001-2003) Tilleggsmelding til
St. meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken framhever behovet for å styrke vernet av reindriftens arealer. Departementet peker på at en bit-for-bit utbygging av hytter er et problem, og at det er de samlede virkningene av tiltakene som er avgjørende for reindriftens muligheter for fortsatt å nytte beiteressursene i dette området. Departementet ser det som overveiende sannsynlig at oppføring av flere hytter vil medføre press for å bygge nye veger eller vinterbrøyte eksisterende veger, og gi økt menneskelig ferdsel, også med snøscooter. Departementet mener reindriftens tålegrense for inngrep er nådd. Dette taler for at de 39 tomtene i reguleringsplanen som ble vedtatt i tidligere disposisjonsplan ikke bør godkjennes. Landbruks- og matdepartementet mener imidlertid dette kan oppleves som et utforholdsmessig inngrep overfor grunneier, og peker dessuten på at reindriften kjente denne planen da leieavtalen for området ble inngått i 1985.

Miljøverndepartementets vurdering

Planområdet er på mer enn 9000 dekar og berører 9 grunneiere. I reguleringsplanen tillates bygging av 90 nye hytter.

Området er i kommuneplanens arealdel angitt som byggeområde for fritidsboliger med krav om reguleringsplan. Områdestyret for reindrift hadde innsigelse også til denne planen, men planen ble godkjent under forutsetning av at konflikten for området Ryåndsjøen-Rikstosetrin skulle løses i reguleringsprosessen.

Miljøverndepartementet vil generelt peke på at hyttebygging kan gi viktige næringsinntekter,
men at hyttebyggingen likevel må foretas på en gjennomtenkt og god måte slik at andre viktige interesser ikke blir unødig skadelidende. En miljøtilpasset utbygging av fritidsboliger er omtalt i
St. meld nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Det framgår at det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelse lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk. Videre framgår det at utbygging ikke bør skje i store sammenhengende områder uten større tekniske inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell.

Innsigelsen fra fylkesmannen gjelder 20 hytter i midtre del av planområdet, og er blant annet begrunnet i at byggingen berører et inngrepsfritt område. Miljøverndeparte­mentet ser at hyttebygging i midtre del av det aktuelle området vil bryte med den nasjonale målsettingen om å unngå bygging i inngrepsfrie områder. Miljøvern­departementet er på denne bakgrunn enig med fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning i at det er viktig å holde den midtre og høyest beliggende delen av området mest mulig fri for bebyggelse.

Innsigelsen fra Områdestyret for reindrift gjelder alle de 90 nye hyttene. Planområdet ligger mellom de to fjellområdene som benyttes som vinterbeite for reinen, slik at reinen passerer gjennom området vinterstid. Driftsplanen for reindriften i området viser området dels som primærområde og dels som sekundærområde. Landbruks- og matdepartementet mener videre hyttebygging bør unngås, men aksepterer likevel at hytter godkjent i tidligere disposisjonsplan bygges. Miljøverndepartementet er enig med reindriftsmyndighetene i at det er viktig å begrense ytterligere bygging i det aktuelle området mest mulig, av hensyn til reindriften i Trollheimen. Landbruks- og matdepartementet aksepterer likevel en begrenset utbygging i området, i henhold til tidligere godkjent disposisjonsplan. Denne planen gjaldt inntil reguleringsarbeidet ble tatt opp, og Miljøverndepartementet er enig i at en slik løsning bør godtas.

Dette innebærer at den foreliggende reguleringsplanen for Ryåndsjøen-Rikstosetrin ikke kan stadfestes, men at kommunen kan vedta en mer begrenset reguleringsplan. Planen kan omfatte totalt inntil 50 tomter. Departementet legger til grunn at 23 tomter kan beholdes som i tidligere godkjent disposisjonsplan, mens de øvrige tomtene bør innpasses med størst mulig hensyn til miljø- og reindriftsinteresser. Nærmere avklaringer må skje i samråd med reindriftsforvaltningen. Det forutsettes at primærområdet for reindriften og det inngrepsfrie midtre området ikke berøres.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Meldal kommunestyres vedtak av 30. september 2004 om reguleringsplan for Ryåndsjøen-Rikstosetrin hyttefelt.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Meldal kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Områdestyret for reindrift i Sør-Trøndelag/Hedmark
Direktoratet for naturforvaltning
Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg
Saksdokumentene i retur