Forsiden

Moss kommune - reguleringsplan for Tykkemyr (kraftlinje - landskap/bypark)

Avgjørelse i innsigelsessak, 8. januar 2004

Moss kommune – reguleringsplan for Tykkemyr

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av 18. februar 2003.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 2 fordi det foreligger innsigelse til reguleringsplanen fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Innsigelsen er begrunnet med at den vedtatte reguleringsplanen ikke er i samsvar med den meddelte konsesjonen for bygging og drift av en 1,7 km lang 50 kV kraftledning som luftlinje mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. NVE finner ikke at det er rimelig samsvar mellom kostnadene og de fordeler som oppnås ved en utforming i tråd med vedtatt reguleringsplan, altså jordkabel. Konsesjonsvedtaket er påklaget av Moss kommune og ligger til behandling i Olje- og energidepartementet.

Departementet stadfester ikke reguleringsplanen for Tykkemyr slik den er vedtatt av Moss kommunestyre 18. juni 2002. Innsigelsen fra NVE tas til følge. Departementet finner ikke at den uheldige virkningen for landskapet eller friluftslivet i området er så betydelig at det forsvarer merutgiftene til kabling av den nye ledningen.

Bakgrunn for saken

Reguleringsplanen for Tykkemyr avklarer arealbruken for et sentralt friluftsområde/ bypark ved Vansjø i Moss kommune. Planområdet er delvis parkmessig opparbeidet, delvis naturpreget skog og delvis preget av tidligere bruk, blant annet som fyllplass. Reguleringsplanen avgrenser områder for fremtidig kontor/industri/ offentlig/allmennyttig virksomhet, blant annet brannstasjon. Disse arealene er lagt til de nordre og indre delene av planområdet, mens de ytre delene er regulert til kombinert formål naturvernområde/friluftsområde. Direktoratet for naturforvaltning ga i 1993 tilsagn om erverv av deler av området som regionalt friluftsområde, men pga. uklar reguleringsstatus ble ervervet ikke gjennomført. Siden er området opparbeidet blant annet med gang- og sykkelveger, noe som forutsettes videreført i planen. Det skal blant annet bygges gangbru over Innfartsvegen – Rv. 19, som vil gi adkomst til byparken fra nye Verket skole og Mosseskogen.

Vansjø-området er et regionalt viktig friluftsområde, der planområdet inngår som en bynær del. Vansjø er et varig vernet vassdrag, og reguleringsplanen følger opp rikspolitiske retningslinjer for slike områder blant annet ved at nærområdene til vannet er regulert til naturvernområde/friluftsliv. Det legges opp til å bevare naturpreget i større deler av området. Dette gjøres både av hensyn til Vansjø, og fordi området er en inngangsportal til Moss der en så langt det er mulig ønsker å beholde et naturpreg.

Parallelt med innfartsvegen (Rv 19) ligger flere høyspentledninger som utgjør et betydelig visuelt og miljømessig problem. Ledningene er regulert inn som fareområde, men planen inneholder bestemmelser om at fornyelse av kablene eller vegutvidelser skal gjennomføres ved at høyspentledninger legges i bakken.

Når det gjelder den aktuelle høyspentledningen som det er fremmet innsigelse til, går den i øst-vestlig retning og krysser Tollertangen og Vansjø. Reguleringsplanen forutsetter at denne høyspentledningen blir nedlagt, og erstattes av jordkabel som føres rundt Vansjø, i en trasé som for en stor del følger eksisterende gang- og sykkelveg.

Norges vassdrags- og energidirektorat fremmet innsigelse til reguleringsplanen ved brev av 11. mars 2002. Begrunnelsen er at planforslaget forutsetter at alle nye overføringsanlegg som føres inn i området Tollertangen fremføres som jordkabler. Dette er i strid med NVEs vedtak av 26. juni 2001 der det ble gitt tillatelse til å oppgradere 50 kV kraftledning Moss – Mosseporten over Tollertangen i dagens trasé. NVE viser til vurderingene som ble gjort av forholdet mellom luftstrekk og jordkabel i forbindelse med konsesjonsbehandlingen.

Konsesjon ble gitt ved brev av 25. juni 2001. NVE har vurdert 2 alternativer, ett med oppgradering av dagens luftlinje og ett med jordkabel rundt Vansjø. NVE viser til at konfliktene med høyspentledningen i hovedsak dreier seg om Tollertangen som et attraktivt rekreasjonsområde. Det er ikke bebyggelse nær inntil byggeforbudsgrensen for ledningene innenfor planområdet, men øst for planområdet går høyspentledningen relativt nær boligområdet Gjerrebogen. Kabling rundt Vansjø og frem til Mosseporten transformatorstasjon, vil etter NVEs vurdering redusere miljøpåvirkningene både for Tollertangen og Gjerrebogen.

Søkeren Østnett har beregnet kostnadene for luftlinje til 3 mill. kr, og jordkabel til 11,9 mill. kr, altså en forskjell på 8,9 mill. kr. NVE har ved sin beregning lagt en annen kabeldimensjon til grunn, og beregner kostnadene til henholdsvis 2,9 mill. kr for luftstrekk og 7,25 mill. kr for jordkabel, altså en forskjell på 4,35 millioner kr.

I vurderingen av alternativ legger NVE vekt på at saken dreier seg om erstatning av et eksisterende anlegg, og at områdets verdi som natur- og rekreasjonsområde derfor ikke blir så svekket at det kan forsvare pålegg om kabling rundt Vansjø. At de nye stålmastene erstatter gamle tremaster og økes fra 11-16 m til 18-23 m er etter NVEs vurdering ikke i seg selv god nok grunn til å pålegge søker å kable rundt Vansjø. NVE konkluderer derfor med at et pålegg om kabling ikke gir miljøforbedringer som er i samsvar med de økte kostnadene.

I brev av 15. november 2002 ba NVE om at reguleringsplanen oversendes fra fylkesmannen til Miljøverndepartementet uten at det foretas megling, med begrunnelse i at det foreligger klage fra kommunen på NVEs tidligere vedtak, som ligger til behandling i OED. NVE viser til at forsyningssituasjonen gjør at saken haster å få avklart.

Moss kommune viser til at reguleringsplanen sikrer søndre deler av Tykkemyr med Tollertangen som et viktig turveg- og rekreasjonsområde for byens sentrale deler. Det inngår i det sentrale grøntbeltet mellom Moss sentrum og Mossemarka, og tas i økende grad i bruk som bypark og samlingssted. Kommunen er opptatt av å få fjernet de visuelt forurensende og miljøbelastende høyspentlinjene langs hovedadkomsten til Moss og gjennom byens sentrale frilufts- og rekreasjonsområde.

Kommunen viser til at Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag eksplisitt nevner høyspentledninger som eksempel på inngrep som kan skade verneverdiene, og som skal følges opp gjennom kommunal planlegging. Det vises også til at høyspentmastene etter konsesjonssøknaden er tillatt bygd høyere enn dagens trasé, og med flere ledninger. De vil derfor utgjøre et større inngrep enn i dag, blant annet fordi de vil rage over skogen i området.

Fylkesmannen i Østfold tilrår å støtte kommunens syn i saken. Det vektlegges da at Vansjø omfattes av Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, som gjelder for vassdragsbeltet inntil 100 m fra vannet. Retningslinjene innebærer blant annet at det må legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv m.v. Det skal også legges vekt på å sikre og utvikle friluftslivs-verdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner.

Fylkesmannen viser til at området ligger sentrumsnært i Moss, og at situasjonen har endret seg svært mye siden kraftlinja ble satt opp i 1957. Den gang var det et utmarksområde, mens det i dag er byens viktigste sentrale natur- og friluftsområde.

Fylkesmannen ser at det er betydelige beløp som skiller de to alternativene, men ser på saken som langsiktig viktig for å sikre byen utviklingsmuligheter i tråd med de vedtatte planer.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementet er enig med kommunen i at høyspentledningene i området utgjør et miljøproblem i og langs byens sentrale rekreasjonsområde og innfartsveg.

Departementet viser til at en oppgradering av luftstrekket på den aktuelle strekningen i eksisterende trasé øst-vest gjennom området ikke vil innebære noen endringer av betydning i forhold til dagens tilstand. Departementet legger likevel stor vekt på at luftstrekket allerede eksisterer, og at det ikke berører den mest sentrale delen av friluftsområdet. Det går for en stor del gjennom skog med naturpreg, noe som bidrar til å redusere landskapsinngrepet. Departementet finner ikke at den omsøkte oppgraderingen vil gi noen vesentlig dårligere situasjon enn i dag, og mener at gevinsten ved en kabling derfor ikke står i forhold til merutgiftene. Departementet viser også til de muligheter for miljøforbedringer som ligger i opprydding og flytting av eksponerte luftstrekk øst for planområdet.

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger finner ikke Miljøverndepartementet å kunne stadfeste reguleringsplanen for Tykkemyr. Innsigelsen fra NVE tas til følge. Reguleringsplanen forutsettes etter dette endret slik at det hjemles luftstrekk for den omtalte høyspentlinjen mellom Moss og Mosseporten transformatorstasjoner. I forbindelse med endringen ber departementet om at både trasé, masteplassering og utforming blir vurdert, slik at landskapstilpasningen blir best mulig. Det må også vurderes tiltak som kan bidra til reduserte miljøulemper for bebyggelse og landskap øst for planområdet.

Vedtak:

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester ikke Miljøverndepartementet vedtak i Moss kommune den 18. juni 2002 om reguleringsplan for Tykkemyr. Reguleringsplanen forutsettes endret ved at trasé for luftstrekk tegnes inn som fareområde på planen, og ved at reguleringsbestemmelsenes § 6.2 siste setning fjernes.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Moss kommune
Østfold fylkeskommune
Olje- og energidepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Hafslund Nett Øst AS