Forsiden

Kragerø kommune — innsigelse til kommuneplanens arealdel (turistanlegg/fritidsbebyggelse - strandsone)

Avgjørelse i innsigelsessak, 23. september 2004

Kragerø kommune – innsigelse til kommuneplanens arealdel

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev av 9. februar 2004 for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner utbygging av ny fritidsbebyggelse som foreslått på Bærøy. Miljøverndepartementet godkjenner ikke turist- og fritidsbebyggelsen på Revåsen på Gumøy med tilhørende veg og bro. Innsigelsen fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen tas derfor delvis til følge.

Bakgrunn for saken

I kommuneplanens arealdel for Kragerø kommune er et tidligere foreslått utbyggingsområde for Revåsen på Gumøy med tilhørende veg- og broforbindelse lagt inn på nytt. Dessuten er det foreslått områder for fritidsbebyggelse på Bærøy.

Fylkesmannen i Telemark ved miljøvernavdelingen fremmet 30. april 2003 innsigelse til kommuneplanens arealdel på flere punkter, blant annet til utbygging på Gumøy og Bærøy.

Fylkesmannen har innsigelse til at Revåsen på Gumøy omgjøres fra landbruks-, natur- og friluftsområde til område for ferie- og turistformål, samt til bygging av bro og veg over til Revåsen. Innsigelsen fremmes med henvisning til rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet. Fylkesmannen viser til sin innsigelse til forrige kommuneplan, som ble tatt til følge av Miljøverndepartementet. Fylkesmannen peker på at det i forslaget nå ikke er kommet frem nye momenter som gjør at planen bør tas opp igjen.

På Bærøy var det opprinnelig lagt inn to store utbyggingsområder. For ett av områdene har fylkesmannen tidligere akseptert golfbane og noen boliger, men ikke hyttebygging, og fylkesmannen mener dette må vurderes i reguleringsplan. Det andre området er i tidligere kommuneplan angitt til massetak, og det er ikke gjort vurderinger som tilsier at massetak er mindre aktuelt nå. Fylkesmannen har innsigelse til at området legges ut til ferie- og turistformål med henvisning til rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet.

Megling i saken ble avholdt 10. september 2003. Partene kom ikke frem til enighet om prosjektet for Revåsen. For utbyggingen på Bærøy hadde kommunen fremlagt en kartskisse med forslag til løsning med differensiering av arealbruksformålene. Fylkesmannen aksepterer område til golf, område til boligbygging i tilknytning til gårdsbebyggelsen, og område til fritidsbebyggelse i tilknytning til eksisterende reguleringsplan forutsatt at øvrig utbygging utgår.

Kragerø kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel 16. oktober 2003 uten å ta hensyn til innsigelsene. Spørsmålet om hytter på Nordre Bærøy forutsettes sendt departementet.

I kommunens brev av 26. november 2003 vises til at utbygging av Revåsen og bro og veg fra Langøy til Gumøy omfattes av reguleringsplan godkjent av kommunestyret 29. juni 1992. Planområdet er på ca 530 dekar og omfatter ca 250 fritidsboliger, hotell, småbåthavner og serviceanlegg. Det vises også til at Revåsen er ett av 5 områder som kommunen har valgt som utviklingsområde for ferie- og turistanlegg i Kragerøskjærgården. Utbyggingen av Revåsen skal finansiere fastlandsforbindelsen til den østre del av skjærgården, slik at den faste bosettingen i området kan opprettholdes eller økes. Når det gjelder fritidsbebyggelse på Bærøy, peker kommunen på at øya i dag bærer preg av mye fritidsbebyggelse, og at det er flere strandområder for allmenn ferdsel der. Kommunen peker ellers på at de karakteristiske områder på Bærøy ikke vil bli berørt av fritidsbebyggelsen, og at stier og høydedrag vil bli vernet ved plasseringen. Grunneier mener det ikke er lønnsomt og ser det ikke som aktuelt med drift av massetak i området.

Fylkesmannen anbefaler i oversendelsesbrevet til departementet 9. februar 2004 at innsigelsene tas til følge. Det vises til at det i meglingen ikke ble enighet angående utbyggingen på Revåsen, og fylkesmannen kan ikke se at det i rulleringen av arealdelen er kommet nye momenter som skulle tilsi at utbyggingen nå kan godtas. Kommunen har opprettholdt vedtaket om fritidsbebyggelse på Bærøy. Fylkesmannen anbefaler en løsning med en mindre utbygging, med golfbane og fritidsbebyggelse i tilknytning til gårdsbebyggelsen, slik som diskutert på meglingsmøtet.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble avholdt 6. mai 2004 med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen og Miljøverndepartementet. Grunneiere, utbyggere og representant for en velforening var også til stede.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementet skal ta stilling til innsigelser til utbygging på Gumøy og Bærøy.

Utbygging på Gumøy, Revåsen

Utbyggingen på Gumøy gjelder anlegg for turisme og fritidsformål på Revåsen med tilhørende bro og veg fra Langøy til Gumøy. Det dreier seg om en omfattende utbygging med ca 250 frittliggende fritidsboliger, hotell og serviceanlegg, samt marina.

Denne utbyggingen er tidligere behandlet av Miljøverndepartementet. Ved departementets vedtak av 9. november 1998 ble kommuneplanens arealdel for Revåsen på Gumøy med utbygging for turisme med tilhørende veg og bro fra Langøy til Gumøy ikke godkjent. I begrunnelsen fra departementet ble det blant annet vist til at det er et viktig mål med rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden å bevare den gjenværende ubebygde kystlinjen mest mulig intakt. Det ble vist til at området i dag fremstår som uberørt og at utbyggingen ville få store negative landskapsmessige konsekvenser.

Det er de samme planer for utbygging som fremmes nå som ved forrige behandling i departementet, selv om det er pekt spesielt på mulighetene for å innpasse fritidsboligene i terrenget. Det er forutsatt at utbyggingen skal gjennomføres i henhold til den tidligere reguleringsplanen fra 1992. Miljøverndepartementet kan ikke se at det er grunnlag for å vurdere spørsmålet om utbygging av Revåsen med tilhørende vegforbindelse annerledes nå enn ved forrige behandling av saken.

Departementet peker spesielt på at det dreier seg om en omfattende utbygging i strid med rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet. Strandsonen er i Kragerø avgrenset til 200 meter fra sjøen, og store deler av utbyggingen vil bli liggende i strandsonen. I henhold til de rikspolitiske retningslinjene bør det ikke foretas bygging i strandsonen som kan redusere natur- og kulturmiljøet og mulighetene for rekreasjon. Revåsen framstår i dag som et urørt naturområde ned mot Kreppa, som er et sentralt område for båtutfart. Utbygging av området vil ha store landskapsmessige virkninger.

Miljøvern­departementet finner ut fra de nasjonale interessene som knytter seg til strandsonen, ikke grunnlag for å godkjenne utbygging av Revåsen. Miljøverndepartementet har ikke vurdert om fastlandsforbindelsen kan godkjennes i en annen sammenheng.

Utbyggingen på Bærøy

På Bærøy gjelder fylkesmannens innsigelse to områder for fritidsbebyggelse. I forbindelse med meglingen var fylkesmannen villig til å frafalle innsigelsen for området midt på øya, såfremt området på Nordre Bærøy ble tatt ut. Når dette ikke ble vedtatt av kommunen, står likevel innsigelsen for begge områdene formelt ved lag. Under befaringen ble det imidlertid ikke sett nærmere på byggeområdet midt på øya, og fylkesmannen sa seg igjen villig til å frafalle innsigelsen her. Departementet mener på denne bakgrunn at dette området, som ligger inntil eksisterende gårdsbebyggelse og planlagt golfanlegg, kan godkjennes for fritidsbebyggelse.

Området for fritidsbebyggelse på Nordre Bærøy, er planlagt utbygd med et tyvetalls fritidsboliger. Området er i tidligere kommuneplans arealdel angitt til massetak.

Utbyggingen er planlagt mer enn 100 meter fra sjøen, og det er eksisterende fritidsbebyggelse mellom ny bebyggelse og sjøen. Fritidsboligene er dessuten tenkt plassert utenom høydepunktene i terrenget, og utenfor eksisterende turveger.

Miljøverndepartementet mener på denne bakgrunn at utbyggingen av fritidsboliger på Bærøy kan godkjennes. Departementet forutsetter at plasseringen av fritidsboligene vurderes grundig i den reguleringsplanen som skal utarbeides for området før bygging skjer. Fritidsboligene må ikke plasseres eksponert i landskapet, og de må ikke blokkere strandnært areal eller turveger.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd finner Miljøverndepartementet å ville godkjenne Kragerø kommunestyres vedtak 16. oktober 2003 om arealdelen av kommuneplanen når det gjelder utbygging på Bærøy. Utbyggingen av Revåsen på Gumøy godkjennes ikke, og dette området endres til landbruks-, natur- og friluftsområde.

Kommuneplanens arealdel er egengodkjent av kommunen, med unntak av områdene med innsigelse. Departementets vedtak gjelder derfor bare de angitte områdene. Departementet forutsetter at kommunen selv endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen

Knut Arild Hareide

Kopi:
Kragerø kommune
Telemark fylkeskommune

Velegg: Saksdokumentene i retur