Klæbu kommune, reguleringsplan for Fjæremsaunet - innsigelse til utvidelse av næringsområde

Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Fjæremsaunet, og innsigelsen tas derfor til følge. Reguleringsplanen for Fjæremsaunet i Klæbu kommune stadfestes ikke.

Miljøverndepartementet viser til oversendelsesbrev fra fylkesmannen datert 24.8.2009 samt befaring og møte i ovennevnte sak den 27.10.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2, oversendt Miljøvern-departementet for avgjørelse. Statens landbruksforvaltning har innsigelse til reguleringsplanen.

Miljøverndepartementet har etter befaringen mottatt uttalelse fra Landbruks- og matdepartementet datert 10.12.2009.

Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Fjæremsaunet, og innsigelsen tas derfor til følge. Reguleringsplanen for Fjæremsaunet i Klæbu kommune stadfestes ikke.

Bakgrunn for saken

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en videreutvikling av et snekkerfirma. I dag er det etablert et forretnings-/lagerbygg i tilknytning til gårdstunet. Det er også bygd en større lagerhall for byggvarer ved tunet. Tiltakshaver mener imidlertid at eksisterende bygningsmasse ikke er tilstrekkelig for å drive bedriften videre og har behov for ekspansjonsareal. Klæbu kommune vektlegger at utbyggingen er nødvendig for å sikre at bedriften ikke flytter produksjonen ut av kommunen. Planområdet utgjør ca 40 daa hvorav 22 daa er landbruksareal av kornkvalitet. Det er behov for bygging av bygning for utsalg, lagerhall for byggvarer og hall for elementproduksjon. Eksisterende boliger i tilknytning til tunet omfattes av planen. En utbedring av avkjørsler fra fylkesvegen er også del reguleringsplanen.

Fylkesmannen

Fylkesmannen mener en utbygging vil medføre omdisponering av verdifull dyrket mark. Planområdet er del av et større sammenhengende landbruksområde og en utbygging kan medføre ytterligere press på jordbruksområder. Fylkesmannen har forståelse for at bedriften har behov for areal til utvidelse, men spør seg om dette er rette bedrift på rett sted. Fylkesmannen peker også på at en omlegging fra trelast til elementproduksjon vil være noe annet enn dagens drift. Fylkesmannen viser allerede i forhåndsuttalelse datert 21.11.2007 til regjeringens mål om å halvere omdisponeringen av verdifull dyrket mark innen 2010 og varslet innsigelse.

Fylkeslandbruksstyret

Fylkeslandbruksstyret behandlet i møte 3.9.2008 forslag til innsigelse fra fylkesmannen og vedtok med 5 mot 2 stemmer å ikke støtte innsigelsen fra fylkesmannen. Fylkeslandbruksstyret vektla at næringshensyn og manglende alternativ lokalisering for bedriften.

Statens landbruksforvalting

Ettersom fylkeslandbruksstyret valgte å ikke støtte fylkesmannens anmodning om innsigelse ble saken oversendt Staten landbruksforvaltning (SLF) 04.09.2008. SLF fattet innsigelse til planen i brev datert 17.9.2008.

Innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning er fremmet ut fra jordvernhensyn. 22 daa landbruksareal av kornkvalitet ønskes omdisponert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF og er betegnet som kjerneområde landbruk. En utbygging på Fjæremsaunet vil medføre en fragmentering av et større sammenhengende landbruksområde. Videre peker SLF på at en utbygging vil bryte med prinsipper om varige og klare grenser mellom jordbruksområder og bebygde områder, noe som ihgjen vil sette økt press på tilsvarende arealer. SLF peker også på at det er tilgjengelig næringsareal avsatt i kommuneplanen.

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) støtter innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning. LMD mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst i denne saken og anbefaler at innsigelsen til reguleringsplan for Fjæremsaunet i Klæbu kommune tas til følge.

Landbruks- og matdepartementet viser til at det er gjort ulik vurdering av verdien på matjorden, men mener allikevel at landbruksareal med kornkvalitet er av slik verdi at den bør tas vare på. Departementet mener dette er eksempel på en grunneierstyrt planlegging som på sikt er med å bidra til en bit for bit nedbygging av landbrukets produksjonsarealer. Bedriften startet som et tiltak nært knyttet til gården og det ble gitt dispensasjon til å drive et snekkerfirma. Bedriften ønsker slik planen legger opp til å endre driften over mot å være et industriforetak. Landbruks- og matdepartementet mener virksomheter av denne typen bør lokaliseres på områder egnet for denne type næringsvirksomhet og avsatt i overordnet arealplan.

Miljøverndepartementets vurderinger

En omdisponering av i alt 22 daa jordbruksareal til næringsformål vil være i strid med Regjeringens forventning om en strengere praksis for jordvern, med tanke på å nå målsettingen om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Denne målsettingen går fram av brev datert 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Regjeringen har også i Soria Moria-erklæringen og i Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand et sterkt fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer.

Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen om halvering av omdisponeringen av dyrka mark innen 2010 hvis en ikke legger seg på en svært restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på en annen måte.
 
Miljøverndepartementet ser at bedriften har et behov for ekspansjon, men mener at dette ikke er riktig lokalisering for denne type bedrift. Det er viktig at man gjennom kommuneplanarbeidet legger opp til en langsiktig arealforvaltning hvor man søker å unngå grunneierinitiert planlegging. Departementet mener også at det vil være uheldig å legge opp til at mindre tiltak som det er gitt dispensasjon til fører til større tiltak og utbygginger. Departementet viser her til veiledningen gitt i ”T-1443 Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” hvor dette er et tema. Miljøverndepartementet mener videre at det er viktig å holde på langsiktige grenser mellom landbruk og utbyggingsområder. Fjæremsaunet er del av et større sammenhengende landbruksområde og er i Klæbu kommuneplan omtalt som kjerneområde landbruk. I en avveining mellom ulike hensyn skal det være tungtveiende grunner til å omdisponere slike landbruksareal.

Departementet kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at jordvernhensynet skal måtte vike for næringsområdet ved Fjæremsaunet og innsigelsen tas derfor til følge.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne stadfeste Klæbu kommunestyres vedtak av 26.3.2009 når det gjelder regulering til næringsområde ved Fjæremsaunet, Klæbu kommune. Departementets vedtak medfører at innsigelsen fra Statens landbruksforvaltning tas til følge.

Med hilsen

Erik Solheim   

Kopi:
Klæbu kommune
Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag fylkeskommune