Rennesøy kommune - innsigelse til reguleringsplan for Askje Vest, nærings - og boligområde

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for nærings- og boligområde i Askje Vest. Den planlagte utbyggingen er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, ved at arealet overstiger maksimalt tillatt forretningsareal i et nærsenter. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas til følge.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplanen for nærings- og boligområde i Askje Vest. Den planlagte utbyggingen er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, ved at arealet overstiger maksimalt tillatt forretningsareal i et nærsenter.
 
Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas til følge.

Bakgrunn
Reguleringsplanen for Askje Vest, nærings- og boligområde innebærer en tilrettelegging for forretning på 2700 kvm på grunnplanet og 12 boliger i andre etasje. Hele planområdet er på ca 10 dekar og er i dag benyttet av ulike forretninger på totalt 1400 kvm. Området er avsatt til ervervsområde i kommuneplanen. Planen åpner nå opp for kombinert formål bolig/forretning og parkering.

Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planen både når det gjelder boligdelen og forretningsområdet. Innsigelsen til boligdelen er begrunnet med forholdet til overordnet plan som har avsatt hele området til erverv. Fylkesmannen mener tomten er lite egnet for boliger da den ligger tett opp til E39. Boliger på området vil i følge fylkesmannen også være i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen.

Innsigelsen til forretningsdelen begrunnes med at 2700 kvm er i strid med fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Denne planen åpner opp for etablering av nærservicebutikker på 800 kvm i tilknytning til boligområder, men utenfor tettstedssentra. Fylkesmannen mener Askje er et nærserviceområde, og størrelsen på den planlagte forretningsdelen er da vesentlig i strid med fylkesdelplanen.

Befaring ble avholdt 23. november 2009, med representanter fra Miljøverndepartementet, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Rennesøy kommune og utbygger til stede.

Rogaland fylkeskommune har ikke fremmet innsigelse til planen, men har uttalt i notat utdelt på befaringen at kommunen bør gi klare føringer for hva de ønsker med Askje før de går i gang med foreliggende planer. Det vises også til fylkesdelplanen som definerer senterstruktur, og at Askje ut fra dette må defineres som et nærserviceområde, hvor butikker ikke skal overskride 800 kvm. Det vises også til at det i fylkesdelplanen heter at nye sentre ikke skal etableres før det er dokumentert et behov for det, og at endring i senterstruktur skal behandles som en del av kommuneplanen. Fylkeskommunen mener en slik avklaring kan gjøres i den foreliggende rulleringen av kommuneplanen for Rennesøy.

Fylkesmannen i Rogaland anbefaler at innsigelsen tas til følge, og viser særlig til fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, der den nasjonale politikken når det gjelder samordnet areal- og transportpolitikk er nedfelt. Fylkesmannen mener utbyggingen på Askje Vest bryter med fylkesdelplanen.

Miljøverndepartementets vurderinger
Den planlagte utbyggingen på Askje innebærer en utvidelse av et etablert butikkområde, i tillegg til nybygg av leiligheter. Gjeldende reguleringsplan fra 1990 innebærer mulighet for å utvide eksisterende bygg til formålet forretning i to etasjer. Kommunen ønsker å heve kvaliteten på området og gi en bedre opplevelse av å komme til Rennesøy enn hva området fremstår som i dag. Gjeldende kommuneplan har avsatt området til erverv, og butikkområdet er derfor i tråd med overordnet plan.

På området finnes i dag et butikkareal på ca 1400 kvm, bensinstasjon og turistinformasjon. Rett i bakkant av næringsområdet ligger flere boliger. I tillegg er det under utbygging et stort byggefelt på Skorpefjell på 220 boliger, ca 1 km øst for Askje Vest.

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte i kraft 1. juli.2008. Den fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for kommunenes planlegging.
Formålet med den rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering av kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene.
I forskriftens § 3 fastlegges at
”Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner.
Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike bestemmelsen om etablering av kjøpesentre, dersom dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med formålet i § 1.”
Gjeldende fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren, ble godkjent av Miljøverndepartementet 17. januar 2001. Planen fokuserer på samordnet areal- og transportplanlegging og på effektiv arealbruk. Den legger også stor vekt på å styrke byenes og tettstedenes sentra. Planen redegjør for senterstruktur og gir regler for hva som kan tillates på ulike senternivåer. Fylkesdelplanen definerer at et nærsenter maksimalt kan betjenes av nærbutikker med dagligvareprofil og maksimalt 800 m2. Den slår fast at nye sentre skal planlegges i samsvar med mål og retningslinjer i fylkes- og kommuneplaner.  Forslag til endringer av senterstrukturen skal behandles som del av kommuneplanens arealdel. 

Med henvisning til fylkesdelplanen defineres Askje vest både av fylkeskommunen og fylkesmannen som et nærsenter med tilhørende nærservice.   

Utvidelsen av forretningsarealet på Askje vest fra 1400 m2 til 2700 m2 synes å være en vesentlig utvidelse sett i forhold til den bosetting som er på Askje i dag, og også i forhold til den bosettingsøkning som det legges opp til i kommuneplanen. Rennesøy kommune har ikke avklart sine framtidige utviklingsmål for Askje, verken i form av vedtak i kommuneplanen eller gjennom annen dokumentasjon.  Kravene i fylkesdelplanen om slik dokumentasjon anses derfor ikke som oppfylt. Departementet er kjent med at kommunen er i ferd med å revidere kommuneplanen. Spørsmål knyttet til senterutviklingen og hvilken funksjon Askje vest skal ha, bør tas opp i denne sammenheng.

Miljøverndepartementet er dermed enig med fylkesmannen i at utvidelsen av forretningsarealene på Askje kommer i strid med fylkesdelplanens bestemmelser. Fylkesmannens innsigelser tas til følge. Fylkesmannen har også merknader til områdets egnethet som boligområde. Departementet har ikke gått nærmere inn på disse forholdene, men forutsetter at en eventuell framtidig bruk av arealet til boliger vurderes ut fra områdets egnethet blant annet i forhold til støy og trafikksikkerhet.


 
Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 stadfester ikke Miljøverndepartementet Rennesøy kommunes vedtak av 18. juni 2009
.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen


Erik Solheim

 


Kopi:
Rennesøy kommune
Rogaland fylkeskommune