Vestby kommune, innsigelse til reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at saken gjelder lokalisering av viktige offentlige funksjoner som tilrettelegger for et godt aktivitetstilbud til barn og unge. Departementet legger også vekt på at lokaliseringen er sentral, med innbyrdes god tilgjengelighet mellom skoler og idrettsanlegg og nærhet til sentrum og Vestby stasjon. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 25.08.2009.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Akershus fylkeslandbruksstyre til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at forslaget medfører omdisponering av dyrket mark og at stadionanlegget vil splitte opp et større, sammenhengende jordbruksareal egnet for kornproduksjon. Innsigelsen begrunnes også i hensyn til kulturlandskapet.

Miljøverndepartementet stadfester kommunens vedtak om reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg. Departementet legger i avgjørelsen vekt på at saken gjelder lokalisering av viktige offentlige funksjoner som tilrettelegger for et godt aktivitetstilbud til barn og unge. Departementet legger også vekt på at lokaliseringen er sentral, med innbyrdes god tilgjengelighet mellom skoler og idrettsanlegg og nærhet til sentrum og Vestby stasjon. Innsigelsen er med dette ikke tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Vestby kommune vedtok reguleringsplan for området 18.05.09. Reguleringsplanen omfatter ungdomsskole, stor flerbrukshall og stadionanlegg/treningsbane med tilhørende parkering inntil nybygget Vestby barneskole med om lag 400 elever. Planen er delvis i strid med kommuneplanen, ved at 39 daa av planområdet ligger på dyrket mark i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Godkjent kommuneplan for Vestby 2007 forutsatte bygging av ny barneskole, ny ungdomsskole og idrettshall med treningsbane nær Vestby sentrum, jernbaneknutepunktet og de store boligområdene, på plankartet vist som fremtidige offentlige bygninger og fremtidige friområder/idrettsanlegg. Arbeidet med reguleringsplanen for de samme anleggene var allerede startet opp et år tidligere, men behovene var i følge kommunen ikke avklart og kommunen hadde derfor ved godkjennelse av kommuneplanen ikke forutsetninger for å bedømme prosjektets endelige avgrensning.

Ny Vestby barneskole sto ferdig august 2008, men uten kroppsøvingsrom som skulle komme i tilknytning til idrettshallen. Kommunestyret vedtok i etterkant av kommuneplanens godkjenning å dimensjonere det nye skole- og idrettsanleggsområdet for stor idrettshall og stadionanlegg. Eksisterende stadionanlegg ligger i følge kommunen inneklemt, og andre offentlige behov tilsier at anlegget må nedlegges over tid.

Kommunen viser til at denne løsningen innebærer at de får etablert barneskole, ungdomsskole, idrettshall, stadionanlegg, treningsbane og felles parkeringsanlegg i ett samlet område for befolkningen på østsiden av E6, og med de sentrale idrettsanleggene i gangavstand fra kollektivknutepunktet Vestby stasjon. Kommunen mener dette sikrer viktige flerbrukshensyn både samfunnsmessig og kostnadsmessig.

Kommunen har også sett på en planløsning uten stadionanlegg innenfor rammen av kommuneplanen. Kommunen mener løsningen er gjennomførbar, men svært ”trang”. Løsningen vil berøre skolens utomhusareal, og gir ikke muligheter for bygningsmessige utvidelser i fremtiden.

Akershus fylkeskommune har vurdert saken i forhold til kulturminneinteresser i området. Fylkeskommunen vil ikke motsette seg at planen godkjennes med vilkår om arkeologisk utgraving. Fylkeskommunen mener utbygging vil ha store negative konsekvenser for kulturmiljøet og automatisk fredete kulturminner, men ser den store samfunnsnytten ved samlokalisering av skole- og idrettsanleggene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har oversendt saken ved brev av 25.08.09. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen fra Akershus fylkeslandbruksstyre ikke tas til følge. Fylkesmannen er enig med fylkeskommunen og mener at en samlokalisering av skoler og idrettsanlegg samfunnsmessig gir en klar gevinst. Fylkesmannen mener at behovet for tilfredsstillende kroppsøvingstilbud til barn og unge må veie tungt i saken. Fylkesmannen peker også på at kommunen gjennom sin planlegging har lagt vekt på å løse offentlige oppgaver gjennom integrerte løsninger mellom skole og idrettsanlegg, og at avveiningen mellom landbrukshensyn og tilgjengelige areal synes grundig vurdert.

Riksantikvaren har gitt tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner i brev av 01.07.09. Riksantikvaren anser de registrerte gravminnene for å være kulturminner av stor nasjonal verdi, men mener gravminnene ikke vil få noe godt vern ved regulering til bevaring. Gravminnene vil ved regulering til bevaring bli liggende inneklemt mellom store bygg og på sikt bli liggende utsatt til med hensyn til slitasje og ferdsel. Riksantikvaren mener derfor at den vitenskapelige verdien av de registrerte gravminnene bør sikres gjennom en arkeologisk utgravning som kan gi ny og vesentlig kunnskap om Vestbys forhistorie. Riksantikvaren mener også at den samfunnsmessige verdien av å legge til rette for etablering og samlokalisering av ny ungdomsskole, idrettshall, treningsbane og stadionanlegg er større enn verdien av videre bevaring av bosettingssporene på stedet.

Riksantikvaren setter som vilkår at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene med følgende tekst:

”Før iverksettingen av tiltak ihht reguleringsplan for Sole Skog – Sole skog skole og idrettsanlegg, skal det foretas arkeologiske utgravinger av alle de berørte automatiske fredete kulturminnene (id. 112692) innenfor planområdet.

Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.”

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har uttalt seg til saken i brev av 08.02.2010. LMD mener hensynet til jordvern og bevaring av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst, og støtter innsigelsen fra fylkeslandbruksstyret. LMD forstår at det er særdeles viktig å tilrettelegge for barn og unges fysiske aktivitet og helse, men mener jordvernet må håndheves strengt.

LMD mener at forslaget innebærer at nasjonalt og regionalt verdifulle jordressurser blir bygget ned. Dette begrunnes med at både fylkeslandbruksstyret og landbruksdirektøren peker på dette i sine uttalelser og vedtak. LMD mener videre at det er svært uheldig å fremme en reguleringsplan i strid med kommuneplanen bare tre år etter at kommuneplanen er vedtatt, og at avklaringer av utbyggingsformål fortrinnsvis bør skje gjennom overordnet kommuneplan, alternativt gjennom den påbegynte kommunedelplanen for Vestby nord.

LMD er av den oppfatning at slik området fremstår i dag, er det en del av et større sammenhengende jordbruksareal og en viktig del av kulturlandskapet. Kommunen viser til at arealet som er foreslått til det nye stadionanlegget utgjør en del av et inneklemt sentrumsnært areal på 90 daa som kommunen vurderer omdisponert i den nye Kommunedelplan Nord. LMD mener at dersom omdisponering til stadionanlegg på 39 daa godkjennes i denne omgang, vil det gjøre det langt enklere for kommunen i neste omgang å omdisponere et større areal med den begrunnelse at arealet er inneklemt.

LMD mener kommunen bør vurdere alternative plasseringer av stadionanlegg og parkering, og peker på at de eventuelt kan bruke friområdet nord for barneskolen eller et skogkledt egnet område sydøst for boligområdet merket B11.

Befaring og møte i saken ble avholdt 19.01.2010. Tilstede på møtet var representanter fra Vestby kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementets vurdering

Departementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig sektormyndighet. Det må foreligge nasjonale eller viktige regionale interesser for at departementet skal kunne overprøve de lokalpolitiske prioriteringene. Denne saken innebærer en klar målkonflikt, der viktige samfunnshensyn må veies mot hverandre.

Regjeringen forventer en strengere praksis for jordvern, med tanke på å nå målsettingen om å halvere årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen hvis en ikke legger seg på en restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet kan løses på en annen måte. I en avveining mellom ulike hensyn skal det derfor tungtveiende grunner til for å omdisponere slike landbruksareal.

I Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging fremgår det at Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal håndheves strengere enn før og at barns behov for aktivitetsfremmende arealer bør veie tyngre enn de hittil har gjort i de tilfeller det er interessekonflikter.

Miljøverndepartementet mener at lokalisering av et bredt og variert idretts- og aktivitetstilbud i umiddelbar tilknytning til de to barne- og ungdomsskolene samt Follo folkehøgskole vil være samfunnsmessig svært viktig, med tanke på å gi barn og unge et godt kroppsøvingstilbud. Manglende fysisk aktivitet gir uheldige konsekvenser for stadig flere barn og unges helse. Å skape omgivelser som gir rom for lek, samvær og fysisk utfoldelse blir stadig viktigere. Miljøverndepartementet mener at reguleringsplanen legger premisser for rike muligheter til friluftsliv og daglig fysisk aktivitet, og medvirker til å sikre varierte aktivitetsområder for både mindre og større barn. Departementet mener det også er positivt med rask, enkel og trafikktrygg tilgang fra skolene. Det vektlegges også at det er god tilgjengelighet med kollektiv transport.

Departementet er enig med LMD i at avklaringer av nye utbyggingsformål fortrinnsvis bør skje gjennom overordnet kommuneplan. Departementet kan likevel ikke se at en kommuneplanprosess ville gitt et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag i denne saken. Kommunen har vurdert alternative lokaliseringer, og veid disse alternativene opp mot behovet for en samlokalisering av idrettsanlegg og stadion med skolene. Kommunen har redegjort for at det ikke finnes realistiske alternativer med tilsvarende kvaliteter eller uten tilsvarende ulemper for jordvernet. Departementet har videre forståelse for at kommunen ønsker en rask avklaring med tanke på å kunne foreta en samlet utbygging av anleggene, og at det ikke er ønskelig å utsette en eventuell avgjørelse til arbeidet med Kommunedelplan Nord er ferdig. Det vises til at barneskolen står uten kroppsøvingslokaler, og at det haster med å komme i gang med utbygging av denne delen av planen.

Miljøverndepartementet finner at bevaring av jordressursene i dette tilfellet vil føre til en vesentlig dårligere løsning for lokalsamfunnet. Samlokaliseringen av skoler, idrettsanlegg og stadion er bruksmessig optimal, og må anses som en vesentlig samfunnsnytte. Det vises her til nasjonale mål om at planleggingen skal prioritere hensyn til barn og unges behov og interesser. I avveiningen mellom ulike nasjonale mål har departementet derfor i dette tilfellet funnet å måtte prioritere samfunnshensynene bak reguleringsplanen.

Når det gjelder en eventuell omdisponering av det resterende jordbruksområdet må dette avklares gjennom Kommunedelplan Nord, eller ved senere rullering av kommuneplanen. Departementet har kun vurdert de arealene som reguleringsplanen omfatter.

Miljøverndepartementet mener at det er viktig at det gamle stadionområdet som blir frigjort når ny stadion er bygget, blir brukt til funksjoner som er i samsvar med gjeldende strategier for fortetting i kollektivknutepunkter.

Departementet setter som vilkår at det innarbeides en rekkefølgebestemmelse i reguleringsbestemmelsene i samsvar med de kravene som er stilt av riksantikvaren, med følgende tekst:

”Før iverksettingen av tiltak ihht reguleringsplan for Sole Skog – Sole skog skole og idrettsanlegg, skal det foretas arkeologiske utgravinger av alle de berørte automatiske fredete kulturminnene (id. 112692) innenfor planområdet.

Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes.”

Det bes om at kommunen inntar teksten i reguleringsbestemmelsene som en ny § 9. Det bes også om at reguleringsplankartet og reguleringsbestemmelsene oversendes departementet i 4 eksemplarer for stadfesting.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet å kunne stadfeste Vestby kommunestyres vedtak av 18.05.09 om reguleringsplan for Sole skog skole og idrettsanlegg.
Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

   
Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
Vestby kommune
Akershus fylkeskommune
Riksantikvaren
Landbruks- og matdepartementet