Trondheim kommune - kommuneplanens arealdel, boligområde Mule-Jensgård (boligutbygging - trafikksikkerhet)

Avgjørelse i innsigelsessak, 27. juli 2006

Trondheim kommune - Innsigelse til boligområde Mule-Jensgård i kommuneplanens arealdel

Saken ble oversendt til Miljøverndepartementet av fylkesmannen 14. februar 2006 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 20‑5 femte ledd.

Miljøverndepartementet godkjenner kommuneplanens arealdel 2001-2012 med endringer for det planlagte boligområdet Mule-Jensgård. Hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet på den aktuelle vegstrekningen gjør at departementet ikke kan godkjenne Mule-Jensgård som byggeområde i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region midt tas dermed til følge.

Sakens bakgrunn

Kommuneplanens arealdel 2001-2012 ble vedtatt av Trondheim bystyre den 19. februar 2004. Bystyret tok ikke hensyn til innsigelse fra Statens vegvesen Region midt til boligområde Mule-Jensgård.

Planområdet Mule-Jensgård ligger ca. 1 km sør for bygdesenteret Spongdal, på østsiden av riksveg 707. Arealet er på 5,7 dekar og benyttes i dag til beite. Riksveg 707 er tilførselsveg til fergesambandet Flakk-Rørvik og hovedatkomst til Fosen. I tillegg er det en viktig veg for Byneset.

Bakgrunnen for Trondheim kommunes ønske om å etablere boligområdet Mule- Jensgård er at klargjøring av området er viktig for å gi grunnlag for nødvendig ny boligbygging i denne delen av kommunen. I dag er det mangel på utbyggingsarealer på Spongdal som er et attraktivt område for boligbygging. Kommunen ser viktigheten av en balansert videreutvikling av grendesentrene for å styrke funksjonene i lokalsamfunnet.

Statens vegvesen fremmet 24. oktober 2003 innsigelse til boligområdet Mule-Jensgård. Innsigelsen er begrunnet i de trafikksikkerhetsmessige konsekvenser en utbygging vil medføre.

Boligutbygging på østsiden av riksvegen vil medføre at fotgjengere og syklister vil krysse over riksvegen til gang-/sykkelveg og naboer på vestsiden. Vegstrekningen er uoversiktlig med sterk stigning og krappe kurver.

Avbøtende tiltak som humper og trafikklys ble vurdert i brev 14. desember 2004 hvor innsigelsen ble utdypet. Grunnet stigningen på riksvegen vil humper være uheldig for busser og øvrig tungbiltrafikk. Trafikklys vil medføre at trafikken må stoppe i stigningen. Dette kan føre til problemer om vinteren og vil gi unødig støy. Etter Statens vegvesens vurdering er det vanskelig å etablere et trygt krysningspunkt i området.

Statens vegvesen har brukt betydelige ressurser på gang- og sykkelveg og trygg atkomst for eksisterende bebyggelse på vestsiden av riksvegen. Ifølge vegvesenet vil det være svært uheldig å åpne for byggeområder som krever nye investeringer i infrastruktur. Deres vurdering er at det uansett kan bli vanskelig å skape sikre forhold for myke trafikanter på Mule-Jensgård.

Sør-Trøndelag fylkeskommunes trafikksikkerhetsutvalg tilrådde, i møte 1. juni 2005, at innsigelsen fra Statens vegvesen blir tatt til følge. De uttalte:

Innsats og kostnader forbundet med å tilrettelegge for sikker ferdsel og trafikk står ikke i forhold til den nytten en utvilsomt ser ved å åpne for utbygging av området. Videre - selv om det ikke eksisterer konkrete planer om ytterligere utbygging i området, men av hensyn til likebehandling, vil dette kunne åpne for aksept av flere boliger og ytterligere trafikkulemper, ifølge utvalgets vedtak.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 14. februar 2006 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Han anbefaler samtidig at behovet for boligbygging i Spongdal vurderes i en kommuneplanmessig sammenheng i den forestående kommuneplanprosessen i Trondheim.

Mekling i saken ble avsluttet 27. juni 2005. Partene ble enige om å legge saken fram til ny politisk behandling i bystyret med innstilling om at vegvesenets innsigelse tas til følge og det aktuelle området tas ut av planen.

Bystyret i Trondheim vedtok 27. oktober 2005 ikke å imøtekomme innsigelsen fra Statens vegvesen. Rettsvirkning for planområdet ble unntatt inntil saken er avklart ved behandling i Miljøverndepartementet.

Befaring og møte om saken ble gjennomført 28. mars 2006 med representanter fra kommunen, fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen Region midt, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Samferdselsdepartementet anbefaler i brev av 7. juni 2006 at innsigelsen fra Statens vegvesen Region midt tas til følge.

Omregulering av arealet vil innebære nedbygging av vegen som en viktig transportrute for ferjestrekningen Flakk ferjeleie til Fosen. Dessuten vil ikke de foreslåtte avbøtende tiltak kunne ivareta sikkerheten for gående og syklende fullt ut. Fortau eller gang-/ sykkelveg på østsiden av rv 707 vil kreve store investeringer som ikke vil være økonomisk forsvarlig i forhold til utbyggingens størrelse.

Samferdselsdepartementet har forelagt saken for Vegdirektoratet. Vegdirektoratet er enige med Statens vegvesen Region midt om at utbygging vil være i strid med trafikksikkerhet og framkommelighet.

Miljøverndepartementets vurdering

Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å fatte endelig vedtak i plansaker der det er konflikt mellom kommunen og fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet.

Miljøverndepartementet har forståelse for kommunens ønske om å klargjøre arealene for mer boligutbygging. Departementet har likevel kommet til at planområdet Mule-Jensgård ikke kan godkjennes. Avgjørelsen er først og fremst begrunnet i trafikksikkerhetshensyn. Det legges i denne saken betydelig vekt på uttalelsen fra Samferdselsdepartementet.

Departementet viser til at også fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Vegdirektoratet og fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg anbefaler at innsigelsen tas til følge.

Departementet slutter seg til fylkesmannens anbefaling om å vurdere behovet for bygging i Spongdal i en kommuneplanmessig sammenheng. Ved å vurdere flere alternativer vil det være mulig å finne andre og bedre løsninger. Ulike alternativer vil dessuten legge til rette for at eventuell boligutbygging kan vurderes i forhold til mulige konflikter for miljø, naturressurser og samfunn.

Samferdselsmyndighetene uttaler at de foreslåtte løsningene for å bedre trafikksikkerheten ikke er tilstrekkelige. Tiltakene vil ikke kunne ivareta sikkerheten for syklende og gående fullt ut. De avbøtende tiltakene kan dessuten medføre framkommelighetsproblemer på riksvegen som er en hovedtransportåre for trafikk til Flakk ferjeleie og som har en relativt høy tungtrafikkandel. De potensielle tiltakene vil medføre store investeringer som ikke vil være forsvarlig i forhold til utbyggingens størrelse.

Riksvegen prioriteres høyt med hensyn til framkommelighet. Miljøverndepartementet viser til Samferdselsdepartementets uttalelse om at det ikke bør skje en omregulering av arealet som vil medføre nedbygging av vegen som en viktig transportrute.

Miljøverndepartementet konkluderer med at hensynet til trafikksikkerhet har svært høy prioritet. Det vil derfor være uheldig å bygge ut i dette området.

Vedtak

I medhold av § 20‑5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Trondheim kommunestyrets vedtak i møte den 19. februar 2004 om kommuneplanens arealdel når det gjelder boligområdet Mule-Jensgård. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region midt er dermed tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Samferdselsdepartementet
Trondheim kommune
Statens vegvesen Region midt