Løten kommune - innsigelse til endring av reguleringsplan for Ånestad næringssenter

Avgjørelse i innsigelsessak, 14. november 2007

 

Løten kommune - innsigelse til endring av reguleringsplan for Ånestad næringssenter

 
Vi viser til brev fra fylkesmannen i Hedmark, datert 15. februar 2007.
 
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2, nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi Statens vegvesen Region øst har innsigelse til reguleringsendringen. 
 
Miljøverndepartementet stadfester ikke den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for Ånestad næringssenter.  Departementet viser til at en næringsetablering med detaljhandel på Ånestad vil skape stor trafikkvekst i området, som igjen vil kunne få alvorlige konsekvenser både for framkommeligheten og trafikksikkerheten på Rv 3 forbi Ånestad. Departementet mener videre at det eksisterende handelssenteret i Løten sentrum vil kunne bli svekket ved en eventuell etablering av detaljvarehandel på Ånestad. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er med dette tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Planområdet er på drøye 80 daa og ligger på nordsiden av Rv 25/Rv 3, kort etter at Rv 3 kommer inn på Rv25 i et T-kryss i Løten kommune, omtrent midt mellom Hamar og Elverum. Adkomsten til området ligger i et forskjøvet T-kryss litt lenger mot øst. Det er stor trafikk gjennom begge kryssene. I planområdet er det i dag en bensinstasjon med motell og kro (Myklegard) mot vest, og et hagesenter mot øst.

Løten kommune vedtok 15. desember 2006 forslag til endring av reguleringsplan for Ånestad næringssenter. I eksisterende reguleringsplan for Ånestad næringssenter fra 1988 er området regulert til landbruk, offentlig trafikkområde, friområde og byggeområde for boliger, veg¬serviceanlegg og industri. Kommunen foreslår å endre reguleringen av området for byggeområde for industri til kombinert formål forretning/kontor/industri og åpne for detaljvarehandel. Denne delen av planområdet er på ca 52 daa. Endringsforslaget gjelder også kryssløsningen mellom riksvegene og ny adkomst til næringssenteret. Trafikkforholdene er tenkt løst via en felles rundkjøring for riksvegkrysset og adkomsten til Ånestad fra vest. Dagens adkomst vil kun kunne benyttes som adkomst fra øst.

Løten kommune ønsker gjennom forslaget til reguleringsendring å legge til rette for etablering av handelsvirksomhet på Ånestad. Forslaget til reguleringsbestemmelser § 1.1. gir tillatelse til detaljvarehandel. Kommunen har i den forbindelse engasjert Vista Analyse AS til å utarbeide en handelsanalyse. Rapporten konkluderer med at 50 prosent av kjøpekraften til Løtens 7.300 innbyggere ikke brukes i Løten og at dagens kjøpekraft ikke muliggjør utvidelse til flere bransjer. Hvis kjøpekraften til de ca. 12.000 som daglig reiser gjennom kommunen utnyttes, kan flere bransjer etableres. Kommunen mener at analysen viser at økt detaljhandel på Ånestad ikke vil få negativ betydning for utviklingen i Løten sentrum og opplyser at handelsvirksomheten på Ånestad primært er ment å skulle rette seg mot reisende til hytteområdene i Østerdalen og Trysil-Engerdal. Kommunen anser videre at handelsvirksomhet på Ånestad vil være med på å skape tiltrengte arbeidsplasser for kommunen. Det framgår også at kommunen anser det som vanskelig å få med de næringsdrivende i området på et spleiselag for etablering av adkomstløsning, herunder rundkjøring i riksvegkrysset, med mindre det åpnes for detaljvarehandel i området.

Statens vegvesen Region øst har fremmet innsigelse mot reguleringsendringen. Innsigelsen er rettet mot adgangen til etablering av detaljvarehandel innenfor det foreslåtte næringssenteret på Ånestad. Innsigelsen er forankret i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP) pkt 3.1: "Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter". Statens vegvesen har i sin vurdering lagt stor vekt på hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling på Rv 3, som er stamveg.

Statens vegvesen viser også til fylkesdelplan for samordnet- miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT) i 13 by- og tettsteder i Hamarregionen 2000-2030, som ble godkjent av Miljøverndepartementet i 2001.

Etablering av detaljvarehandel på Ånestad vil etter Statens vegvesens oppfatning skape ny trafikk på hovedvegnettet, samt kunne skape ny behov for gang- og sykkelveger langs hovedvegene til Ånestad.

Mekling i saken ble avholdt 8. desember 2006. Meklingen førte ikke fram og saken ble derfor sendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Hedmark fylkeskommune har i uttalelse til fylkesmannen før oversendelse til Miljøverndepartementet vist til at fylkeskommunen ikke har hatt innsigelse til forslaget til reguleringsendring, men at det er gitt anbefalinger om løsninger der ikke detaljvarehandel tillates. Det er i den forbindelse vist til fylkesdelplan for varehandel og tettstedsutvikling fra 1990, fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT), fylkesplan for Hedmark, rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP) og arbeidet med veileder for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark. Fylkeskommunen mener at etablering av detaljvarehandel i den størrelsesorden som planforslaget åpner for, vil kunne svekke servicetilbudet i eksisterende sentre i kommunen og regionen og kunne øke transportbehovet med vekt på biltrafikk.

Veileder for senterstruktur, varehandel og service i Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i Hedmark i april 2007. Veilederen er utarbeidet i form av metoder/anbefalinger i forhold til lokalisering av nye handels- og serviceområder i kommuner, regioner og fylket. Veilederen skal gi råd i forbindelse med kommuneplanleggingen, men hjemler ikke innsigelse til kommunale planer etter plan- og bygningsloven. Prosjektet ble opprinnelig startet opp med sikte på å utarbeide en fylkesdelplan som blant annet skulle erstatte den rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Underveis i arbeidet vedtok imidlertid fylkeskommunen at prosjektet skulle endres til utarbeidelse av en veileder med samme tema.

Fylkesmannen i Hedmark anbefaler i sin oversendelse til Miljøverndepartementet at innsigelsen tas til følge.

Befaring ble avholdt 16. april 2007 med representanter fra Løten kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Statens vegvesen Region øst, Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Samferdselsdepartementet (SD) har i brev av 2. juli 2007 til Miljøverndeparte¬mentet anbefalt at innsigelsen tas til følge. Som del av sin saksbehandling har SD innhentet uttalelse fra Vegdirektoratet, som konkluderer med en tilråding om å ta innsigelsen til følge. Vegdirektoratet mener at en åpning for detaljvarehandel på næringssenteret, i langt større grad enn handel med plasskrevende varer, vil føre til nygenerert trafikk på Rv3. Direktoratet legger til grunn et anslag på 4000 turer nyskapt trafikk til næringssenteret, noe som tilsvarer 10 års trafikkvekst. Vegdirektoratet fremhever at en økning i trafikkveksten i denne størrelsesorden vil kunne få alvorlige konsekvenser, både for framkommeligheten og trafikksikkerheten på Rv 3 forbi Ånestad.

SD viser til at den primære målgruppen for den planlagte næringsvirksomheten vil være de gjennomreisende på Rv 3/RV 25 mellom Stange/Hamar og Elverum. Forutsetningen for at virksomheten ikke vil generere ny trafikk på RV 3 må da være et alternativ hvor handels¬virksomheten primært er fokusert rundt plasskrevende varer. SD mener rapporten fra Vista Analyse AS underbygger dette og viser i den forbindelse til følgende formulering i rapporten: "Men et stort tilbud ved Myklagard vil kunne bidra til redusert aktivitet i Løten sentrum". Dette er for SD en bekreftelse på at en tilrettelegging for detaljhandel på Ånestad næringssenter vil kunne trekke kunder fra Løten sentrum og medføre økt trafikk på Rv 3.

SD viser også til uttalelser fra Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune som begge fraråder etablering av detaljvarehandel på Ånestad næringssenter fordi det kan svekke Løten sentrum som handelssenter.

På bakgrunn av ovenstående konkluderer SD med at Løten kommunes forslag til reguleringsendring vil generere ny trafikk på Rv 3. SD peker på at Rv 3 utgjør en viktig transportrute mellom Østlandet og Midt- og Nord-Norge. SD viser til at nær 90 prosent av tungtransporten mellom Sør- og Østlandet til Trøndelag og videre nordover velger Rv 3 gjennom Østerdalen, og at ruten således er svært viktig for næringslivstransportene. SD mener derfor det er viktig å sikre tilfredsstillende kapasitet, framkommelighet og trafikksikkerhet på denne ruten.

 

Miljøverndepartementets vurderinger

Hovedkonflikten i denne saken er om den foreslåtte reguleringsendringen, som vil åpne for detaljvarehandel på Ånestad, er i strid med nasjonale eller viktige regionale mål og interesser. Både Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Statens vegvesen Region øst, Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark fraråder detaljvarehandel på Ånestad. 

De trafikale forholdene ved Ånestad er allerede i dagens situasjon tidvis preget av kapasitets¬problemer. Situasjonen ved en eventuell etablering av detaljvarehandel på Ånestad vil forsterke disse problemene. En spredning av detaljvarehandelen utenfor eksisterende tettsteder vil generelt føre til økt transportbehov. Miljøverndepartementet er enig med Samferdsels¬departementet i deres vurdering av konsekvensene ved en eventuell etablering av detaljvarehandel på Ånestad.

Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er forankret i rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR ATP) pkt 3.1, som sier at planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Videre bør det legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Statens vegvesen har i sin vurdering lagt stor vekt på hensynet til trafikksikkerhet og trafikkavvikling på Rv 3, som er stamveg. Etablering av detaljvarehandel på Ånestad er avhengig av et større kundegrunnlag enn det som finnes lokalt. Miljøverndepartementet mener videre at den utarbeidete handelsanalysen for Løten viser at det eksisterende handelssenteret i Løten sentrum vil kunne bli svekket ved en eventuell etablering av detaljhandel på Ånestad. Det er for øvrig ikke fastsatt noen størrelse på et eventuelt senter for detaljvarehandel på Ånestad.

Miljøverndepartementet viser til de vurderinger av planforslaget som er gjort i forhold til mål og retningslinjer nedfelt i gjeldende fylkesplandokumenter i Hedmark, bl.a. fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging (SMAT). Departementet finner at etablering av detaljvarehandel i den størrelsesorden som planforslaget åpner for, vil være i strid med disse retningslinjene. 

Den nasjonale kjøpesenterpolitikken er forankret i St.meld. nr 26 (2006-2007) "Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand". Der står det blant annet at Regjeringen vil revitalisere de nasjonale politiske føringene som lå til grunn for kjøpesenterstoppen. Dette innebærer at kjøpesentre skal lokaliseres sentralt og til områder som er lett tilgjengelig med kollektivtransport.   I meldingen varslet Regjeringen tydeligere retningslinjer for behandling av ulike handelskonsepter og mer forpliktende regler som sikrer at regionale planer blir fulgt i kommunenes planlegging og saksbehandling.

Miljøverndepartementet viser også til St.meld. nr 34 (2006-2007) om norsk klimapolitikk der det understrekes at arealplanlegging skal være et effektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra transport bl.a. gjennom vedtak om utbyggingsmønster og lokalisering av virksomheter.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet etter dette ikke å kunne stadfeste den foreslåtte endringen av reguleringsplan for Ånestad næringssenter.

 

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Løten kommunestyres vedtak 15. desember 2006 om endring av reguleringsplan for Ånestad næringssenter. Innsigelsen fra Statens vegvesen Region øst er med dette tatt til følge.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.


Med hilsen
Erik Solheim


Kopi:   
Løten kommune
Hedmark fylkeskommune
Statens vegvesen Region øst
Vegdirektoratet
Samferdselsdepartementet