Flesberg kommune - kommunedelplan for Blefjell (hytter - villrein)

Avgjørelse i innsigelsessak, 14, juli 2006

Innsigelse til kommunedelplan for Blefjell, Flesberg kommune

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 16. januar 2006.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra fylkesmannen til følge for utbyggingsområdet ved Hånavatnet og området ved Fagerfjell (SH3). Hånavatnet ligger nær viktige beiteområder for villrein, og det bør derfor legges opp til en restriktiv holdning til utbygging. Område SH3 vil utvide byggegrensen mot fjellet og er således i strid med prinsipper for planlegging av fritidsbebyggelse.

Innsigelsen mot området vest for Blestua tas ikke til følge. Departementet viser til at området rundt er tett bebygd, og at det allerede er sikret gode tilkomster til fjellområdene.

Miljøverndepartementet mener også at det kan utarbeides bestemmelser for byggetiltak på setervollene (LNF sone 2) på en slik måte at villreinen ikke blir forstyrret. Innsigelsen er derved tatt delvis til følge på dette punktet.

Bakgrunn for saken

Kommunedelplan for Blefjell ble lagt ut til offentlig ettersyn desember 2004, og planutkastet var da endret på noen punkter i forhold til tidligere forslag. Kommunestyret i Flesberg sluttbehandlet kommunedelplan for Blefjell 27. juni 2005.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet fordi det foreligger innsigelse til flere områder i planen fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen. Planområdet ligger på ca 400- 1200 moh, og har en naturtype der barskogen møter fjellet. Området har i dag ca 2400 hytter, 8 campingplasser og to skianlegg. Hovedtyngden av utviklingen er skjedd fra 1960-tallet. I planområdet er det fem områdesentre, men miljøet preges ellers av eldre hyttebebyggelse med lav standard. Av kommunedelplanen fremgår det at kommunen har som mål å opprettholde villreinstammen på Blefjell, samtidig som fjellområdet skal være et regionalt friluftsområde for hyttebeboere, lokalbefolkning og dagsturister.

Flesberg kommune har med kommunedelplanen ønsket å fornye planleggingen i eldre hytteområder, slik at det kan tilrettelegges for bedre infrastruktur, fortetting og standardheving. En av kommunens hovedintensjoner i planarbeidet har vært å styrke samhandlingen mellom kommune og grunneiere med sikte på å stimulere lokalsamfunnets næringsutvikling og modernisering av eksisterende hytteområder, samtidig som miljøhensyn har vært klart prioritert. Målet har vært å få et bedre styringsverktøy for fremtidig arealbruk enn det kommunen har hatt i tidligere overordnede planer for området.

Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen har innsigelser til planen. Det vises til at føringene i fylkesdelplan for Blefjellområdet og NINA-rapporten om villrein, i større grad må gi konsekvenser for lokalisering og omfang av den videre hyttebyggingen. Hensynet til villreinen anses ikke tilstrekkelig ivaretatt. Fylkesmannen har innsigelse til nytt utbyggingsområde vest for Blefjellstua, byggeområder nord i planområdet ved Hånavatnet, bestemmelser om byggetiltak på setervoller og felt SH3 for ny spredt fritidsbebyggelse ved Fagerfjell.

Fylkesdelplan for Blefjellområdet ble godkjent av Miljøverndepartementet 21. juni 2002. Ved godkjennelsen ble det lagt vekt på at antall nye hytter må sees i sammenheng med at Blefjell fortsatt skal være et område for villrein. I NINA-rapporten om hyttebygging og villreininteresser i Blefjellområdet fremgår det at terskelen for det villreinen tåler av forstyrrelser trolig er nådd.

Fylkesmannen
har i brev av 16. januar 2006, oversendt saken til Miljøverndepartementet. I brevet tilrådes følgende;

  1. Syd for grøntkorridoren ved Væråsen mellom nordre og søndre Ble kan arealbruken opprettholdes i tråd med planforslaget. Det må stilles krav om utarbeidelse av en overordnet grøntstrukturplan for området.
  2. Nord for nevnte grøntkorridor tilsier nærheten til sentrale villreinområder at utbyggingsmulighetene må begrenses betraktelig i forhold til planforslaget. Dette omfatter blant annet byggeområde ved Hånavatnet- Rollag grense som tilrådes endret til LNF-område med spredt fritidsbebyggelse med kun et begrenset antall nye hytter. Videre må omfanget av utbyggingen vest for Holmevatnet og Djupevatnet reduseres. Sistnevnte vil også gi en sammenhengende grøntstruktur mot fjellet.
  3. Byggeområde vest for Blestua tas ut av planen.
  4. Bestemmelsene om byggetiltak på setervoller endres. Kommunens bestemmelser om tilbygg aksepteres. Det tas inn en formulering som innebærer at det ikke tillates bruksendring til hytter eller anneks for de bygninger som i dag ikke er godkjent til slikt formål. Gjenreising av seterbygninger tillates ikke.
  5. LNF-område med spredt fritidsbebyggelse (LNF-sone 4) ved Fagerfjell tas ut av planen.

Befaring ble avholdt 23. februar 2006, med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Buskerud, Flesberg kommune,hytteeiere og BUBA (Blefjell utvikling BA).

I forbindelse med departementets behandling av saken er følgende uttalelse innhentet:

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Direktoratet for naturforvaltning tilråder at det ikke åpnes for utbygging i den nordlige og den nordvestlige delen av Blefjell og gir dermed støtte til fylkesmannens innsigelse. DN mener planen for de nordlige områdene ikke ivaretar hensynet til villreinen i tråd med nasjonal politikk og fylkesdelplanen for Blefjell. Områdene ligger nær inntil villreinens leveområder, og DN mener en utbygging vil gi økt menneskelig aktivitet og ferdsel i området som vil legge et ytterligere press på reinens kalvingsområder.

DN tilrår at områdesenteret vest for Blestua ikke bygges ut, fordi sentrale innfallsporter til de øvre fjellområdene blir ivaretatt og at man på denne måten sikrer atkomsten til fjellet og gode forhold for friluftsliv for tilreisende og hyttefolk.

Hyttefeltet ved Fagerfjell mener DN bør aksepteres på bakgrunn av tomtens forhistorie og utbyggingens begrensede omfang.

DN anbefaler at kommunen av hensyn til villreinen ser nærmere på lokaliseringen av den nordvestlige delen av planområdet.

Miljøverndepartementets vurderinger


Innsigelsene fra fylkesmannen ved miljøvernavdelingen knytter seg til ulike områder i kommunedelplanen. Flesberg kommune vedtok 21. april 2005 planen som innebærer et nytt utbyggingsområde vest for Blestua, et større byggeområde nord i planområdet ved Hånavatnet, bestemmelser om byggetiltak på setervoller og et lite område for ny spredt fristidsbebyggelse ved Fagerfjell.

Blefjell er et viktig friluftsområde og rekreasjonsområde for både hyttefolk og dagsturturister, og villreinen er en del av opplevelsesverdien i området.

Fylkesdelplanen for Blefjell åpner for at eksisterende setre og gjenreiste gamle bygninger på setervoller, kan tas i bruk til miljøbasert næringsutvikling med inntil 15 sengeplasser pr. seter/anlegg. Ved departementets godkjenning av fylkesdelplanen ble det påpekt at slik virksomhet må få et omfang og en lokalisering som tar hensyn til villreinen, inngrepsfrie naturområder og friluftsliv. Etablering kan tillates i A-områdene på setervoller som allerede er bebygd, dersom det ikke fører til bygging av nye veier og atkomstanlegg. Miljøverndepartementet mener derfor at kommunen bør kunne utarbeide bestemmelser som sikrer at føringene gitt i forbindelse med godkjenningen av fylkedelplanen blir fulgt. I Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand og i Stortingsmelding nr 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, legges det vekt på å utvikle kultur- og naturbasert reiseliv på en bærekraftig måte. Setervollene på Blefjell er viktige kulturmiljøer, som departementet mener kan ivaretas og utvikles, uten at dette går på bekostning av villreinstammen i området.

Departementet mener kommunen kan endre de utfyllende bestemmelsene til arealdelen pkt 3.2 slik at de på en klarere måte tar hensyn til villreinen slik det fremgår av departementets godkjenning av fylkesdelplanen. Innsigelsen til byggetiltak på setervoller tas således delvis til følge. Hensikten med bestemmelser om tillatt spredt utbygging er å gi rom for innpassing av visse andre bygninger i LNF-området enn de som nyttes i primærnæringen. Bruken av bestemmelsen forutsetter at det avklares omfang og lokalisering av bebyggelsen. Dessuten må det avklares hvilket bruksformål bygningene skal ha. Dette innbærer at det må gå klart fram av bestemmelsene at seterområdene skal kunne utvikles i reiselivssammenheng og at det ikke er tillatt med fritidsbebyggelse. Videre må bestemmelsene sikre at omfanget av overnattingstilbudet ikke overskrider fylkesdelplanens ramme på inntil 15 sengeplasser pr. seter.

Departementet er enig med fylkesmannen i at det er vanskelig å vurdere konsekvensene av planforslaget for utbyggingen ved Hånavatnet, ettersom kommunen ikke har ønsket å skissere hvor mange nye hytter som forslaget innebærer. Mulighetene for å styre omfanget av den videre utbyggingen av fritidsboliger blir også begrenset. Beliggenheten til området er nær viktige leveområder for villreinen, og utgangspunktet bør derfor være en restriktiv holdning til utbygging.

Behovet for å bevare nødvendige leveområder for villreinen er presisert i Stortingsmelding nr 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Villreinens eksistens beror på den samlede, langsiktige utviklingen i fjellområdet. Det er bred enighet om at villreinen har stor opplevelsesverdi og er med på å gjøre Blefjell til en unik lokalitet for friluftsliv og jakt. Miljøverndepartementet mener derfor at den beste måte å forvalte denne delen av Blefjell på, er å begrense utbyggingen ved Hånavatnet. Innsigelsen til denne del av planen tas derfor til følge.

I tillegg mener departementet at det er uheldig å åpne for en utbygging i område SH3 ved Fagerfjell. Selv om det dreier seg om et begrenset antall hytter, mener departementet at dette vil være med på å utvide byggegrensen mot høyfjellet. Departementet mener en slik utbygging ikke er i tråd med prinsipper for planlegging av fritidsbebyggelse, slik det fremgår av veileder T-1450. Miljøverndepartementet er enig i fylkesmannens vurdering av denne utbyggingen, og innsigelsen til område SH3 tas derfor til følge.

Det planlagte byggeområdet vest for Blestua, ligger i dag som en åpning i et ellers bebygd hytteområde. Departementet er enig med kommunen i at hensynet til grøntstruktur og løypetraséer er godt nok ivaretatt i planforslaget. Rett sør for utbyggingsområdet er det regulert inn en grøntkorridor, som kan benyttes som adgang til fjellområdet vestover. Departementet kan ikke se at den planlagte utbyggingen er i strid med nasjonale føringer. Det legges særlig vekt på at den planlagte utfartstraséen vil kunne dekke behovet som inngang til turområdene lenger vest. Innsigelsen fra fylkesmannen tas ikke til følge for dette område.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd godkjenner departementet deler av Flesberg kommunes vedtak. Unntatt fra godkjenningen er utbyggingsområdet ved Hånåvatnet, område SH3 ved Fagerfjell og utfyllende bestemmelser til arealdelen pkt 3.2 (om setervoller).

Kommunen må endre bestemmelsene om bebyggelse på setervoller i tråd med føringene som er gitt ved departementets godkjenning av fylkesdelplanen, jf brev av 21. juni 2002. Det må i den forbindelse tas konkret stilling til antall bygg som skal tillates til reiseliv innenfor hvert seterområde, byggenes størrelse og utforming. Departementet forutsetter at det ikke er aktuelt med bruksendring til fritidsbebyggelse. Det må derfor gå klart fram at bestemmelsene gjelder spredt ervervsbebyggelse, jf plan- og bygningslovens § 20-4 andre ledd bokstav c.

Departementet forutsetter også at kommunen endrer plankartet i tråd med departementets vedtak.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Helen Bjørnøy

Kopi:
Flesberg kommune
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning