Løten kommune - innsigelse mot kommunedelplan for Rv3/Rv25 Ommangsvollen - Ånestad (vegutbyggng - kulturminnevern)

Avgjørelse i innsigelsessak, 23. januar 2004

Løten kommune – innsigelse mot kommunedelplan for Rv3/Rv25 Ommangsvollen – Ånestad

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 18.08.03.

Saken er i henhold til plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Riksantikvaren har innsigelse mot kommunedelplan for ny Rv3/Rv25 og valg av trasé for parsellen Ommangsvollen - Ånestad.

Miljøverndepartementet går inn for at det videre arbeidet med utbedring av Rv3/Rv25 for strekningen Ommangsvollen - Ånestad følger traséalternativ 2b. Dette alternativet vil samlet sett være minst konfliktfylt. Med særlig vekt på hensynet til det unike kulturmiljøet ved Løten kirke, har departementet kommet til at det ikke er grunnlag for å godkjenne kommunestyrets vedtak om traséalternativ 2a. Innsigelsen fra Riksantikvaren er tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplanen. Både Rv3 og Rv25 har stor trafikk i forhold til eksisterende veistandard på den aktuelle strekningen. Veiene oppfyller ikke normert standard med hensyn til veiutforming og miljøforhold. Rv3 er en viktig stamveirute som benyttes av nesten 90% av tungtrafikken mellom Sør- og Midt-Norge. Den lave veistandarden i forhold til trafikkvolumet, samt hensynet til miljø og sikkerhet langs veiene, er bakgrunnen for at vegvesenet har igangsatt dette planarbeidet. Det er utarbeidet 5 forskjellige alternativer til ny veitrasé for den aktuelle strekningen mellom Ommangsvollen og Ånestad. Konsekvensutredning for tiltaket ble godkjent av Vegdirektoratet 17.12.02.

Løten kommune har etter en omfattende planprosess vedtatt kommunedelplan for Rv3/Rv25 etter alternativ 2a. Av saksdokumentene til kommunestyret framgår at det er snakk om et stort veiprosjekt som uansett valg av trasé vil vekke sterke reaksjoner hos dem som blir berørt. Kommunen vil derfor legge vekt på å gjennomføre en god reguleringsplanprosess slik at detaljløsningen blir best mulig for lokalmiljøet. Videre beklages det at kommunen har kommet i en meget vanskelig beslutningssituasjon i og med at det er fremmet innsigelse mot alle de fem utredete alternativene. Formannskapet behandlet saken i møte 21.05.03 og vedtok at alternativene 1, 2a, 2b og 2c kunne aksepteres ved mekling i saken. Meklingsmøte hos fylkesmannen 02.06.03 endte med fortsatt innsigelse mot alle alternativene. Etter dette ble planen behandlet av kommunestyret i møte den 25.06.03. Alternativ 2a ble vedtatt med 14 av 22 stemmer. Det var 10 representanter som stemte for alternativ 2b.

Riksantikvaren har i brev av 07.03.03 fremmet innsigelse mot alle alternativene bortsett fra alternativ 2b. Begrunnelsen er at disse alternativene vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner eller vedtaksfredete kulturminner av nasjonal verdi. Det legges vekt på at landskapet ved Løten kirke og prestegård innehar en kulturhistorie som er svært rik og har kulturminner fra flere tidsperioder. Dette er et område der tradisjonen med samlokalisering av kirke, kirkegård og prestegård har vært uendret siden middelalderen.

Fylkesmannen uttaler i oversendingsbrevet til departementet at ny Rv3/Rv25 er et stort infrastrukturtiltak som uansett trasévalg vil måtte få noen negative konsekvenser. Fylkesmannen finner det vanskelig å gi en klar anbefaling i saken, men synes likevel at alternativene 1 og 3 er minst aktuelle.

Hedmark fylkeskommune har avstått fra å avgi en oppsummerende vurdering av saken i forbindelse med oversendelsen til departementet.

Befaring ble avholdt 15.10.03 med representanter fra Løten historielag, Løten kirkelige fellesråd, kommunen, fylkesmannen, Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Riksantikvaren, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. I tillegg deltok berørte og interesserte representanter fra lokalbefolkningen.

I forbindelse med departementets behandling er følgende uttalelser innhentet:

Samferdselsdepartementet uttaler i brev av 29.10.03 at valg av trasé for Rv3/Rv25 på denne strekningen i liten grad har betydning for regionale og nasjonale samferdsels­interesser. Det påpekes likevel at alternativ 2b er den løsningen som gir lengst reisevei for stamveitrafikken på Rv3, samt mest gjenværende trafikk på eksisterende Rv25. Ut fra dette anbefales det at alternativ 2a velges, men det understrekes at alternativ 2b også kan aksepteres.

Miljøverndepartementets vurderinger

Det er delte oppfatninger lokalt om hvilket alternativ som vil være best. Ved behandlingen av saken i kommunestyret var det et knapt flertall for å vedta alternativ 2a. I tillegg til konflikten med kulturminneinteressene, har denne løsningen betydelige ulemper for lokalmiljøet i Brenneriroa og møter også motstand fra kirkelig hold.

Alternativ 2a skjærer gjennom et landskap med en unik samling av viktige kulturminner. Løten kirke er en middelalderkirke med opprinnelse fra 1200-tallet og derfor automatisk fredet etter kulturminneloven. Den er lokalisert rett ved to historisk sett viktige gårder med røtter tilbake til jernalderen. Hovedbygningen på Løten prestegård som ligger i nærheten av kirken, er vurdert å ha så stor kulturminneverdi at den ble fredet ved vedtak etter kulturminneloven i 1991.

Lokaliseringen av Løten kirke og prestegård på en åsrygg med vidt utsyn til alle kanter er typisk for landets middelalderkirker. På denne måten er kirken et sentralt blikkfang i bygda, og det åpne landskapet omkring underbygger den storslagne og symbolske plasseringen. Ved Løten kirke er denne hovedstrukturen fremdeles inntakt og representerer samlet sett viktige nasjonale kulturminneverdier.

Kvaliteten på det samlede kulturmiljøet med middelalderkirken, kirkegården og den fredete prestegården vil bli sterkt redusert ved utbygging av en ny motorvei i nærområdet. Det er av nasjonal interesse å sikre at dette unike kulturmiljøet bevares mest mulig inntakt.

Etter en nærmere vurdering av den fastlåste konfliktsituasjonen med innsigelse til alle de utredete alternativene, har Samferdselsdepartementet kommet til at alternativ 2b kan aksepteres ut fra nasjonale samferdselsinteresser. Dette alternativet gir ca 1 km lenger kjørelengde for stamveitrafikken, men samfunnsøkonomisk kommer imidlertid alternativet ikke vesentlig dårligere ut enn alternativ 2a. Videre gir alternativ 2b minst forbruk av dyrket mark. Dette alternativet vil til en viss grad være uheldig i forhold til kulturminneinteressene, men Riksantikvaren har kommet til at traséen kan aksepteres.

Etter en samlet vurdering finner ikke Miljøverndepartementet grunnlag for å godkjenne Løten kommunes vedtak om alternativ 2a for ny Rv3/Rv25 på strekningen Ommangsvollen - Ånestad. Departementet mener alternativ 2b bør legges til grunn for videre planlegging, og støtter dermed innsigelsen fra Riksantikvaren.

Vedtak

I medhold av §20-5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne godkjenne Løten kommunestyres vedtak i møte den 25.06.03 om valg av alternativ 2a som kommunedelplan for ny Rv3/Rv25 Ommangsvollen - Ånestad.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Løten kommune
Hedmark fylkeskommune
Statens vegvesen Region Øst
Samferdselsdepartementet
Riksantikvaren