Steinkjer kommune - innsigelse til reguleringsplan for hytteområde Nedre Henning, gnr 122 bnr 3 (hytter, reindriftsinteresser)

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
7734 Steinkjer

Vår ref

Dato

200502541- 2 P/PSE

24.06.2005

Steinkjer kommune - innsigelse til reguleringsplan for hytteområde Nedre Henning, gnr 122 bnr 3

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 18. juni 2004.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27‑2 nr 2 sendt Miljøverndepartementet til endelig avgjørelse fordi Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde til følge. Det er allerede stor aktivitet i Henning­vola-området i forbindelse med både hytte- og dagsturisme. Ytterligere hyttebygging i dette området vil bidra til at sentrale arealer for vinter- og vårbeite for reinen kan gå tapt. Flere hytter i området vil også kunne føre til økt stress for reinen i kalvingsperioden, en periode den er ekstra sårbar. Departementets avgjørelse innebærer at reguleringsplan for hytteområde Nedre Henning ikke stadfestes.

Departementet har også til behandling en tilsvarende reguleringsplan på naboeien­dommen Bilstad, hvor Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde har fremmet innsigelse.

Steinkjer kommune vedtok 17. mars 2004 reguleringsplan for hytteområde Nedre Henning. Planen er en endring av reguleringsplan for hytteområde på Henningvola, nord for Fjellvegen Fossan-Henningvatnet, fra 1992. Planen omfatter et areal på ca 300 dekar. Den gjeldende planen tillater 23 hytter. Den nye planen gir åpning for ytterligere 15 hytter, slik at det til sammen kan bygges 38 hytter i planområdet.

Henningvola er et meget attraktivt rekreasjons- og friluftsområde både for hytteeiere og dagsturister, særlig på vinterstid. Uavhengig av hyttebyggingen regner kommunen med en stadig større aktivitet i dette området.

Området er i kommunedelplanen for Henningvola-Seli-Leksdalsvatnet, vedtatt i 2001, angitt som område hvor tidligere reguleringsplan fortsatt skal gjelde.

Kommunen ønsker å legge til rette for aktivt hyttemiljø på Henningvola for å styrke næringsgrunnlaget for grunneierne i området. Kommunen mener det er behov for flere hyttetomter i dette området og at de negative konsekvensene for reindriften av økt aktivitet vil være marginal. Kommunen viser til at arealene innen reinbeitedistriktet er meget store og at det området som tyngden av hyttefolk og dagsturister bruker kun er en begrenset del av det samlede arealet.

Etter kommunens syn har en med den foreliggende planen tatt hensyn til at reindriftsmyndighetene i forbindelse med kommunedelplanen for Henningvola-Seli-Leksdalsvatnet uttalte at de ikke kunne godta nye hytteområder, og at fortetting ved skihytta og parkeringsplassen var å foretrekke.

Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde har i møte den 3. oktober 2003 fremmet innsigelse til regulerings­planen. Innsigelsen er begrunnet med at det aktuelle området ligger på Henningvola som er et viktig vinterbeiteområde for Skjækerfjell reinbeitedistrikt. På arealbrukskartet er området også angitt som vårbeite. Området blir hovedsakelig brukt i perioden fra oktober/november til mars/april.

Reindriftsmyndighetene viser til at det finnes mange ledige tomter i området. De ser det derfor som vanskelig å akseptere ytterligere fortetting og utbygging i eksisterende felt.
I dette området er det i liten grad plasseringen av nye hytter som er avgjørende for reindriften, men det totale aktivitetsnivået. Byggingen av nye hytter i området vil føre til at tålegrensen for inngrep i viktige vinterbeiter for Skjækerfjell reinbeitedistrikt overskrides.

Reindriftsmyndighetene tilbakeviser påstanden om at de har gått inn for ytterligere fortetting i området. Den fortetting som ble omtalt i forbindelse med kommunedelplanen i 2001 var allerede gjennomført. Det ble fra reindriftsmyndighetene understreket at grensen for hva som kunne aksepteres av hyttebygging på Henningvola var nådd.

Nord-Trøndelag fylkeskommune hadde i sin uttalelse av 3. mai 2004 ingen merknader til planen.

Mekling i saken ble avholdt 4. desember 2003 og 5. mars 2004 uten at det ble oppnådd enighet.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i sitt oversendelsesbrev til departementet av 18. juni 2004 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Det vises til at reindriftsmyndighetene både i denne saken og i forbindelse med behandlingen av kommunedelplan for Henningvola-Seli-Leksdalsvatnet har vært klare og konsekvente på at de ikke kan tillate mer hyttebygging på Henningvola.

Fylkesmannen mener at hensynet til reindriftsinteressene må veie tyngre enn kommunens ønske om å regulere inn flere hytter i området. Fylkesmannen viser til at sikring av reindriftens arealer er vektlagt i regjeringens tilleggsmelding om norsk samepolitikk i St.meld. nr. 33 (2001-2002) og at Norge gjennom ILO-konvensjonen har forpliktelser overfor samene som urbefolkning.

Befaring ble avholdt 14. september 2004 med representanter fra Steinkjer kommune, Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde, fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, representanter for grunneierne, representanter for reineierne og Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 8. desember 2004 til Miljøverndepartementet avgitt felles uttalelse til innsigelsene til reguleringsplanene for hytteområdene Nedre Henning og Bilstad. LMD anbefaler at innsigelsene tas til følge.

LMD viser til at foreliggende plan inngår i et større område med hytter som berører Skjækerfjell reinbeitedistrikt. Det pekes på at sambruk mellom turisme og reindrift i området er vanskelig og at en ytterligere utbygging i området rundt Henningsvatnet vil føre til nye negative konsekvenser for reindriften.

LMD mener det i denne saken er viktig å skille mellom dagsturisme og hytteturisme. Selv om det er stor og økende aktivitet i området, er aktiviteten fra et stadig større antall hytter særlig bekymringsfull fordi den strekker seg over hele døgnet og gjerne over flere dager. LMD mener i likhet med reindriftsforvaltningen at antall hytter i området rundt Henningsvatnet allerede i dag overstiger det antall reindriften kan akseptere. Det er aktiviteten i et sårbart kalvingsområde som er hovedproblemet for reindriften og ikke hyttene i seg selv. LMD påpeker også at nye hytter i området kan føre til at kalvings­områdene ved Henningsvatnet går tapt og at reinbeitedistriktets muligheter for å drive en bærekraftig reindrift reduseres.

I tillegg viser LMD til at kommunen har en betydelig reserve av godkjente hyttetomter innenfor Skjækerfjell reinbeitedistrikts områder. LMD mener at denne tomtereserve bør nyttes før en legger ut nye tomter til fritidsbebyggelse.

Miljøverndepartementets vurderinger

Det er positivt at Steinkjer kommune gjennom overordnet planlegging søker å fastsette langsiktige rammer for hyttebyggingen, og at det legges vekt på fortetting i eksisterende hytteområder framfor å gjøre inngrep i urørte områder.

De omstridte hyttetomtene ligger imidlertid i et område med betydelige reindrifts­interesser. Det avgjørende i denne saken er om planforslaget med 15 nye hytter vil føre til en utbygging som gjør at tålegrensen for inngrep i vinter- og vårbeiteområder for Skjækerfjell reinbeitedistrikt overskrides.

Miljøverndepartementet mener det er viktig å ivareta samiske interesser. Gjennom ILO-konvensjonen har Norge forpliktelser overfor samene som urbefolkning. Sikring av reindriftens arealer er vektlagt i regjeringens tilleggsmelding om norsk samepolitikk i St.meld. nr. 33 (2001-2002). Reindrift er en arealkrevende næring som har klare konfliktflater mot annen arealbruk, der også flerbruk av områder i mange tilfeller er problematisk.

Stadig nye inngrep og aktiviteter i viktige beiteområder og kalvingsland i Skjækerfjell reinbeitedistrikt utfordrer reindriftens tålegrense. Spesielt utbygginger som skjer bit for bit vil på sikt bli en trussel mot reindriftens ressursgrunnlag. I sin uttalelse viser Landbruks- og matdepartementet til at det har skjedd en uheldig utbygging over tid i denne delen av reinbeitedistriktet og at tålegrensen nå er overskredet.

Etter en samlet vurdering mener Miljøverndepartementet at det ikke er akseptabelt med mer fortetting i Henningvola-området. Det er ikke hyttenes arealbeslag i seg selv som er problematisk, men den samlede aktiviteten i området. Ut fra dette er det grunnlag for å ta innsigelsen fra Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde til følge.

Vedtak

I medhold av § 27‑2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne stadfeste Steinkjer kommunestyres vedtak 17. mars 2004 om reguleringsplan for hytteområde Nedre Henning, gnr 122, bnr 3 i Steinkjer kommune.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke

Kopi:
Steinkjer kommune
Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Landbruks- og matdepartementet