Kvæfjord kommune - - innsigelse til reguleringsplan for hyttefelt på eiendommen GNR28 BNR9, Skjellviknesset

Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Skjellviknesset. Departementet legger til grunn at hyttefeltet vil kunne få negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Det vektlegges også at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget. Innsigelsen fra Områdestyret i Troms er dermed tatt til følge.

Vi viser til fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 12.02.2010.
Saken er i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse til vedtatt reguleringsplan fra Områdestyret i Troms. Innsigelsen er i hovedsak begrunnet med at den planlagte utbyggingen vil vanskeliggjøre reintrekket og kommer i konflikt med areal for vinterbeite.

Departementet stadfester ikke reguleringsplan for Skjellviknesset. Departementet legger til grunn at hyttefeltet vil kunne få negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Det vektlegges også at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget. Innsigelsen fra Områdestyret i Troms er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Kvæfjord vedtok reguleringsplan for Skjellviknesset 15.12.09.  Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 7 hytter, 2 naustområder, felles parkering og felles privat adkomst på eiendommen gnr 28 bnr 9.

Områdestyret for Troms reinbeiteområde har fremmet innsigelse til planen i vedtak av 28.06.02. Innsigelsen er opprettholdt i senere korrespondanse fra Reindriftsforvaltningen i Troms. Reguleringsplanområdet ligger i Troms reinbeiteområde og i Kongsvikdalen reinbeitedistrikt. Dette reinbeitedistriktet er i følge Reindriftsforvaltningen på om lag 700 km2 med et reintall på 600 dyr. Området er en del av et trangt område mellom fjell og sjø som brukes til flytte- og trekklei, og skogen utgjør et godt beskyttet område mot rovdyr som kalvingsland. Flytte- og trekklei går videre innover fjorden til Austerfjordbotn. Reindriftsforvaltningen påpeker at Austerfjorden fra før er relativt lite utbygd, og at utbygging her vil medføre at det trange området mellom sjøen og fjellet blir avsperret.

Fylkesmannen i Troms har i sitt oversendelsesbrev av 12.02.2010 anbefalt at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen har forståelse for Reindriftsforvaltningens syn på at utbygging kan komme i konflikt med vinterbeiteland. Fylkesmannen legger også vekt på at planen legger opp til utbygging i strid med kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Revidert kommuneplan ble vedtatt 17.08.2008, og der ble dette området endret fra område for fritidsbebyggelse til LNF- område etter at områdestyret fremmet innsigelse. Kommuneplanen har avsatt andre områder til fritidsbebyggelse. Fylkesmannen viser til at dette var det eneste området reindriften ikke trakk sin innsigelse til i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, og kan ikke se at det er tilkommet noe nytt i saken etter at kommunestyret i 2008 vedtok å avsette området til LNF- formål.

Befaring ble foretatt 28.09.2010. Representanter fra kommunen, Områdestyret, Reindriftsforvaltningen, fylkesmannen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Landbruksdepartementet (LMD) mener hensynet til reindriftsinteressene må veie tyngst i saken, og tilrår i brev av 12.10.2010 at innsigelsen tas til følge.

LMD viser til det politiske grunnlaget for reindriftnæringen. Det vises til ”Politisk plattform for flertallsregjeringen”, samt St meld nr 28 (1991-1992) En bærekraftig reindrift, St prp nr 63 (2007-2008) Om reindriftsavtalen 2009/2010 med mer og St meld nr 28 (2007-2008) Samepolitikken, der hensyn til reindriftsinteressene er nedfelt.

LMD mener Reindriftsforvaltningen og Områdestyret har vurdert saken godt, og viser i hovedsak til deres vurderinger. LMD mener kommunen bør benytte allerede regulerte hyttetomter fullt ut før nye områder tas i bruk. LMD legger spesielt vekt på at planlagt utbygging er i konflikt med reinbeteinteressene i et viktig reinbeitedistrikt, som alt i dag er belastet med utbygginger og inngrep. Det bemerkes at en tillatelse ville kunne skape press på ytterligere utbygging i området. Videre vises det til at forholdet mellom reindriftsinteressene og hyttebygging ikke er avklart gjennom en overordnet plan. LMD mener det er viktig at det jobbes videre med en interkommunal plan, alternativt en fylkesdelplan.


Miljøverndepartementets vurdering

Det er et nasjonalt mål å sikre reindriftens arealgrunnlag og mulighetene for en bærekraftig reindrift. Oppstykking av beiteområder og trekkleier som medfører fragmentering av reindriftens områder er en trussel mot reindriftens arealgrunnlag.

Miljøverndepartementet ser det som viktig å unngå at reindriftens områder blir nedbygget bit for bit. En bit for bit-utbygging gir uforutsigbare rammer for reindriftsnæringen. Det er derfor nødvendig å få til en god planlegging for en bærekraftig utvikling, som kan styre utbygging til områder der dette er til minst mulig skade for naturen og bruksområdene for reindriften.

Departementet kan ikke se at kommunen har dokumentert et tilstrekkelig behov for fritidsbebyggelse i det aktuelle området. Det vises til at den planlagte utbyggingen er i strid med kommuneplanens arealdel, og at det er avsatt flere områder til fritidsbebyggelse i kommunen som foreløpig ikke er fullt utbygget.

Miljøverndepartementet er enig i den faglige vurderingen Landbruks- og matdepartementet har gjort i denne saken. Ettersom det planlagte hytteområdet er i konflikt med viktige reindriftsinteresser, mener departementet at kommunen i sin videre planlegging bør følge de oppfordringene som kom fra fylkesmannen i meklingen. Fylkesmannen anbefaler at det tas kontakt med Harstad kommune, slik at kommunene i fellesskap kan se på helheten i reinbeitedistriktets behov og en samlet arealforvaltning. Gjennom arbeidet med en slik overordnet interkommunal plan vil utbyggingstiltak kunne fastsettes ved en bred og helhetlig prosess, der ulike sektorers arealbehov avveies.

Etter en samlet vurdering finner Miljøverndepartementet at det ut fra nasjonale interesser er grunnlag for å ta innsigelsen til følge. Miljøverndepartementet stadfester etter dette ikke reguleringsplanen for hytteområdet Skjellviknesset.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke Miljøverndepartementet å kunne stadfeste Kvæfjord kommunestyrets vedtak av 15.12.09 om reguleringsplan for Skjellviknesset.

 

 

 


Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:
 Reindriftsforvaltningen
 Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt
 Kvæfjord kommune
 Landbruks- og matdepartementet