Asker - Reguleringsplan, Haugboveien (kulturminner/kulturmiljø)

Avgjørelse i innsigelsessak, 15.03.01

Asker – Reguleringsplan, Haugboveien

Asker kommune – Reguleringsplan Haugboveien. Behandling etter planforsøket i Akershus

Det vises til brev fra Akershus fylkeskommune av 11. desember 2000 med oversendelse av nevnte reguleringsplan for avgjørelse i Miljøverndepartementet etter krav fra Riksantikvaren i brev 6. desember 2000, jf forskrift om vedtekter for planforsøk i Akershus godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 27. august 1998.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering av saken kommet til at det ikke er grunnlag for å overprøve Akershus fylkeskommunes avgjørelse.

Innsigelse til nevnte reguleringsplan ble behandlet av fylkestinget i møte 14./15. november 2000 som vedtok å stadfeste reguleringsplanen. Innsigelsen fra Riksantikvaren ble således ikke tatt til følge. I henhold til planforsøkets vedtekter kan Riksantikvaren kreve at Akershus fylkeskommunes vedtak oversendes departementet til avgjørelse, dersom vesentlige nasjonale interesser knyttet til kulturminner og kulturmiljø er tilsidesatt ved fylkestingets vedtak.

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av Riksantikvarens krav foretatt en gjennomgang av sakens realiteter. Departementet vil understreke at kulturmiljøet/-landskapet ved Asker kirke og prestegård og langs den gamle Kongeveien er av nasjonal verdi, og at inngrep/tiltak i dette området må skje med varsomhet. Den løsningen som Asker kommune har vedtatt for bygging av de aktuelle undergangene langs Kirkeveien under Haugboveien og under Kirkeveien fra Haugboveien til Jansløkka skole med tilhørende ramper, oppfatter imidlertid departementet som akseptabel sett i forhold til kulturminneinteressene i området. Det er ingen registrerte fornminner som går tapt som følge av tiltaket.

Departementet mener det er positivt at kommunen legger opp til en "myk" nedramping, og at ramper og underganger planlegges med hensyn på brukervennlighet og romvirkning. Vi vil anbefale at rampeskråninger m.v. beplantes for ytterligere neddemping av tiltaket.

Departementet legger vekt på at dette gjelder en konflikt av begrenset omfang og at det er en viktig samfunnsoppgave å sikre barns skoleveg. På denne bakgrunn kan ikke departementet finne at det er tilstrekkelig grunnlag for å overprøve fylkestingets avgjørelse. Akershus fylkestings vedtak av 14./15. november 2000 angående innsigelse til reguleringsplan Haugboveien i Asker kommune er derfor endelig.

Kommunen er underrettet om dette ved tilsendt kopi av dette brevet.

Saksdokumentene returneres og følger vedlagt.